Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Sperl Lothar

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°8'13.822"N, 13°13'58.949"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Lothar Sperl (6.července 1910, Železná Ruda (Markt Eisenstein) - 14.března 1987, Traunreut (SRN)) byl německý malíř a kontroverzní účastník událostí spojených s druhou světovou válkou. Lothar Sperl se narodil v Železné Rudě čp. 29. Byl třetím ze synů učitele na tamní obecné škole Aloise Georga Sperla a jeho ženy Rosalie. Jeho otec narukoval počátkem první světové války do rakousko-uherské armády, kde utrpěl hned v říjnu roku 1914 průstřel míchy a v únoru 1915 zemřel, pár týdnů po narození svého čtvrtého dítěte, jediné dcery. Vdova Rosalie byla při výchově čtyř dětí odkázána na vlastní síly a malou finanční podporu. Po vychození železnorudské obecné školy, navštěvoval malý Lothar dva roky odbornou školu sklářskou a řezbářskou v nedalekém bavorském Zwieselu. Zde své vzdělávání však ukončil jako vůdce rvačky mezi českými, mluvícími však německy, a bavorskými žáky. Po skončení války se v nové republice živil malováním dóz pro jeden obchod s turistickými upomínkami a jako dvacetiletý narukoval v letech 1930-1932 k osmnáctiměsíční povinné vojenské službě v československé armádě v Rokycanech.  Lothar Sperl se podílel na výstavách konaných v Pasově, kde byl členem tamního uměleckého sdružení, také v Českém Krumlově, a za nacismu se mu dostalo uznání pravidelným zastoupením na velkých výstavách německého umění v Mnichově. Za všeobecné mobilizace v roce 1938 nenarukoval a dne 10.září 1938 odjel do Řezna, kam byl objednán, aby tam maloval obrazy, hranice překročil na základě cestovního pasu. Po deseti dnech, 20.září 1938 se chtěl vrátit domů z Řezna, avšak bylo mu řečeno, že hranice jsou uzavřeny,  vlaky  přes ně nejezdí, v československém pohraničí panuje velký zmatek a v Železné Rudě je mnoho mrtvých. Dne 21.září 1938 odjel do Rothenburgu, protože tam bylo shromažďováno více uprchlíků ze Železné Rudy, sešel se tu s Bedřichem Pauscherem a Janem Oberhofenem, také ze Železné Rudy. Dozvěděl se, že pohraničí je odtrženo, ale domů se nesmí vrátit a několik dní musí zůstat ještě v táboře, kde SA pořádalo nábor do svých oddílů. V něm strávil přibližně 2 dny, konala se zde různá cvičení, která vedli členové SA v uniformách. Z Rothenburgu odjel do Keilheimu v Bavorsku, kde kreslil a zdržel se zde až do Mnichovské konference. Poté odjel do Lamu a nahlásil se u vedoucího tábora.  Domů, do Železné Rudy, se může vrátit, až území pohraničí bude obsazeno německou armádou. Vrátil se tedy až 12.října 1938. Dne 27.listopadu 1939 nastoupil na vojenskou službu ve Špandavě. Na vojně působil jako rotmistr až do 1.února 1943, kdy mu byla udělena pracovní dovolená, která byla prodloužena až do konce války, do roku 1945. V té době působil částečně v Berlíně, kde studoval na vysoké škole a částečně doma v Železné Rudě, zde se staral o svou rodinu. Těsně po skončení druhé světové války, byl dne 18.května 1945 zatčen partyzánskou skupinou pod vedením Jana Štorka a předán do vazby krajského soudu v Klatovech. Byl udán za to, že jako jeden z prvních členů SdP vystupoval v době před mnichovským diktátem jako fanatický nacista a provokativně se zúčastnil všech podniků strany. Měl-li ve straně však nějakou funkci, nebylo zjištěno. V září 1938 působil jako člen SdP v Lamu, Bavorsko, pod členským číslem 588834, a bylo tedy důvodné podezření, že se zúčastnil ozbrojeného vpádu do ČSR. Po mnichovském diktátu se stal členem NSDAP, kde neměl žádnou funkci a v SA působil jako Obertruppführer. U Volkssturmu byl velitelem kompanie. Vůči Čechům se údajně choval vždy provokativně a drze. Byl tedy 18.května 1945 zatčen, že v době zvýšeného ohrožení republiky spáchal zločin proti státu. Na svou obhajobu Lothar Sperl tvrdil, že přihlášku k Freikorpsu podepsal 29. nebo 30.září 1938, avšak nevěděl, že podepisuje přihlášku právě k pravicové polovojenské německé organizaci.  Ti, kteří totiž dostávali v táboře v Lamu stravu, byli zapsáni. Přihlášku ale nepodepsal, u výslechu tvrdil, že je to kopie jeho podpisu a ani písmo není jeho. Kdyby byl skutečně členem Freikorpsu, dostal by památkovou medaili jako všichni ostatní. Ta mu však udělena nebyla. U Freikorpsu byl jen zapsán, příslušníkem nebyl, protože se hlásil ke službě jako malíř, což mu bylo dovoleno. V době, kdy byl Lothar Sperl zadržován v klatovské cele, vymaloval v roce 1945 stropy klatovské vězeňské kaple. Při rekonstrukci v roce 2012 byly tyto dvě malby odhaleny, a to Zmrtvýchvstání Ježíše Krista a Svatá trojice s Pannou Marií. Dne 16.února 1946 proběhl soud, kde soudcem byl Dr. Peřina a obžalovaný přivedl ke své obhajobě svědky. Prvním byl Ludvík Vyskočil, obchodník se sportovními potřebami v Želené Rudě. Vypověděl, že v letech 1938-1939 docílil obžalovaný Lothar Sperl, aby svědku byl vrácen jeho závod a zboží. Od roku 1924 do roku 1938 měl v Železné Rudě obchod se sportovními potřebami a obžalovaný k němu chodil jako zákazník. Mohl proto potvrdit, že v době do roku 1938 se obžalovaný k Čechům choval slušně. Na podzim 1938 se ze Železné Rudy evakuoval do Domažlic, kde měl také obchod se sportovními potřebami, a obžalovaný za ním i po tuto dobu jezdíval nakupovat. Při evakuaci mu zůstalo v Železné Rudě mnoho zboží a obžalovaný docílil toho, že mu toto zboží bylo vráceno a tím ho uchránil od značné škody. Zmínil se též o tom, že v dubnu 1945 obžalovaný zachránil ukrajinského uprchlíka z transportu vězňů tím, že obžalovaný jako člen Volkssturmu onoho uprchlíka nezajistil, ale dopomohl mu k dalšímu útěku do Bavorska k americké armádě. Jak se obžalovaný choval a jak byl činný od 1938 do 1945 mu však nebylo známo, protože s obžalovaným o politice nemluvil. Sám byl v koncentračním táboře, odkud se vrátil v roce 1942, a proto se stranil všech politických hovorů. Druhým svědkem byl Otto Wilms, vedoucí rafinérie skla a malíř v Železné Rudě. Vypověděl, že koncem dubna dostal příkaz, aby se účastnil pátrání po uprchlících, kteří utekli z transportu vězňů u stanice Zelená Lhota. Odebral se proto do lesa, kde se setkal s obžalovaným Lotharem Sperlem a proto šli spolu, ostatní pátrající byli napřed. Po nějaké době zahlédli v křoví pohyb a uviděli, jak se někdo ukryl za strom. Na jejich zavolání pak vyšel třesoucí se člověk v trestaneckém obleku. Byl to Ukrajinec. Kdyby ho předali, přišel by o hlavu, proto mu obžalovaný dal kus chleba a ukázali mu cestu k Američanům. Vypověděl také, že o politické činnosti obžalovaného mu není nic známo, a že díky Lotharu Sperlovi příjezd Američanů do Železné Rudy proběhl zcela klidně, protože jako jeden z mála přesvědčoval i Landrát v Železné Rudě, aby proti vojskům nic nepodnikali. Veřejný žalobce mimořádného lidového soudu v Klatovech podává 7.března 1946 svůj konečný návrh, aby obžalovaný byl odsouzen podle obžaloby a potrestán 15 léty těžkého žaláře, ztrátou celého jmění, cti a odpykání trestu ve zvláštních pracovních táborech. Dne 3.září 1946 Lothar Sperl podává žádost, ve které prosí, aby mu byl umožněn společný odsun s manželkou a tchýní a byl zařazen do nejbližšího transportu, který bude vypraven ze sběrného střediska v Železné Rudě. Žádost byla podána k dalšímu případnému opatření  presidiu krajského soudu v Klatovech o uvolnění odsouzeného za účelem odsunu, které se 17.září 1946 vyjádřilo tak, že ministerstvo spravedlnosti vrací spisy s tím, že nebyl shledán důvod k odsunu. Hned 4.října 1946 žádá manželka Lothara Sperla, Marie Sperlová o odsunutí jejího muže, vzhledem k tomu, že nikdy nebyl nijak politicky činný. Nikdy nezastával funkce ani ve straně SdP, ani ve straně NSDAP, hodnost Obertruppführera v organizaci SA mu byla dána jen jako frontovému vojákovi a nejednalo se o žádnou funkci, kterou by zastával v organizaci SA ze svého vnitřního přesvědčení. Ministerstvo spravedlnosti ale opět 9.října 1946 vrátilo spisy s tím, že nebyl shledán důvod k odsunu. O necelý rok později, 25.čerence 1947 píše Rosalie Sperlová, matka Lothara Sperla, vojenské vládě žádost o propuštění jejího syna. Odvolávajíc se na informace Mezinárodního Červeného Kříže v Ženevě prosí o propuštění a odsun do Americké zóny v Německu a to do Legau/Allgau – Bavorsko. Bydlí v Legau jako odsunutá, vzhledem k jejímu věku (68 let) a zdravotnímu stavu není schopna se sama o sebe postarat. Není schopna vydělat si na živobytí, a je tak odkázána na veřejnou péči. Její syn by se o ni dokázal postarat, jelikož je akademický malíř, ale byl lidovým soudem v Klatovech odsouzen k žaláři v trvání 15 let. V dopise píše, že jiní Němci, kteří byli stejným soudem odsouzeni k žaláři trvání 15 let a více byli již odsunuti do Americké zóny s rodinami a Lothar dosud ne. Prosí tedy jako matka o odsunutí jejího syna do Brodu nad Lesy na jeho útraty. O týden později přijde Rosalii Sperlové odpověď ve znění:  „Odvoláváme se na váš dopis ze dne 25. 7. 1947, kterým žádáte o propuštění vašeho syna z vězení v Československu.  Souzení, rozsudky a uvěznění osob v Československu jsou interní českou záležitostí a vojenská vláda v nich neintervenuje.“ Rosalie Sperlová píše proto o necelý měsíc později, 14.srpna 1947, vojenské vládě pro Bavorsko, kterou žádá, aby žádost o propuštění jejího syna z vězení v Československu i s českým překladem poslalo československému ministerstvu vnitra, protože jinak nemá možnost s ministerstvem komunikovat. Žádá vojenskou vládu o pomoc, protože je stará a nemocná a nikdo jiný než její syn se o ni nepostará. 30.srpna 1947 ministerstvo spravedlnosti vrací spisy v trestní věci proti Lotharu Sperlovi po nahlédnutí s tím, že na svém výnosu ze dne 17.září 1946, ve kterém nebyl shledán důvod k postupu, trvá.  V listopadu 1947 je otevřeno další šetření a probíhají další výslechy, soudkyní je okresní soudkyně pí. Piťhová. Svědek Václav Štěpánek uvádí, že do Železné Rudy přišel v roce 1932 jako odborný učitel. Odsouzeného Lothara Sperla znal asi od roku 1934, avšak nijak blíže se s ním nesetkával. Nebylo mu známo nic o tom, že by Sperl býval v době okupace nějak politicky činným, ovšem nemohl prohlásit, že politicky činným nebyl, pouze jemu nebylo nic takového známo. Vzhledem k tomu, že měl známost s Marii Sperlovou, neměl ani čas jakkoliv politicky činným být. Ze Železné Rudy odešel na podzim 1938 a vrátil se 1.srpna 1945, neví tedy jak se Sperl za okupace choval, ale když později mluvil s místními lidmi, nikdo si na Lothara Sperla nijak nestěžoval. Dalším svědkem byl Walter Unger, obchodník, narozen v Železné Rudě, ale od 14 let cestoval a přijel domu jednou za dva měsíce. Během okupace v Železné Rudě nebyl. Sperla sice od dětství zná, ale neví, jak se choval, protože na něho žádné stížnosti neslyšel. Dále vypovídala i Marie Sperlová, zaměstnankyně pily. Manžela poznala roku 1934, provdala se za něho po 5 letech, v roce 1939, nebyl nikdy politicky činným. Byl sice ve straně SdP, ale pouze jako člen této strany, nebyl žádným funkcionářem. Po okupaci 1939 narukoval a byl na vojně až do roku 1944, avšak za tuto dobu třikrát přerušil vojnu a byl na půl roku doma za účelem studia na malířské akademii. V roce 1943 byl pak pro nedostatek malířů z vojny propuštěn. Po propuštění od vojska se stal Obertruppenführerem u SA. Ani pak však žádnou politickou činnost nevyvíjel. Po okupaci byl členem NSDAP, ale nechodil na schůze a ani na cvičení v SA. Jednání bylo skončeno a podespáno s tím, že svědkyně uvádí, že v Železné Rudě byl z Čechů za okupace p. Špička, p. Malý, p. Neubert a cukrář p. Dvořák, kteří by všichni mohli potvrdit, že její manžel nebyl nijak politicky činným a nebyl žádným fanatickým bojovníkem pro Hitlera. O tři dny později jsou tito muži předvoláni a vyslýcháni. Václav Špička, inspektor drah tvrdil, že Lothara Sperla osobně neznal, pouze od vidění, ale ani z doslechu o něm nic neví. Ani že by byl někdy politicky činným. Obchodník František Malý vypověděl, že z něho nikdy neměl strach jako z udavače, o politiku se nezajímal a nemluvil o ní. V kritických dnech nebyl v Železné Rudě, takže neví jak se Sperl choval, ale nic špatného neslyšel. Josef Maxa, i přesto, že byl řezníkem, a byl tak v každodenním kontaktu s lidmi, nikdy o Lotharu Sperlovi neslyšel. Nemyslí si proto, že by byl politicky činným nebo fanatickým Němcem. Antonín Dvořák se k výslechu nedostavil, protože měl ženu po porodu a musel se starat o ostatní děti.  Se Sperlem se nestýkal a nikdy o něm nic neslyšel. 14.června 1948 posílá Lothar Sperl žádost o obnovu trestního řízení za účelem snížení výměry trestu z následujících důvodů: 1. V obžalobě mu bylo předestřeno, že byl fanatickým bojovníkem pro Adolfa Hitlera. Že tomu tak nebylo, přivedl k tomu svědky, pana Václava Štěpánka a Waltera Ungera, obchodníka v Železné Rudě, jejichž výpovědi z listopadu 1947 mohou dokázat, že nebyl nikdy politicky činným. 2. Poukazuje na svědecké výpovědi Ludvíka Vyskočila, obchodníka v  Železné Rudě, a na svědecké výpovědi Otty Wilmse, jejichž výpovědi jsou obsaženy v jeho spisech. Jako třetího svědka v této věci uvádí svoji manželku Marii Sperlovou. 3. Byl odsouzen 7. března 1946. Všichni ti, kteří spáchali tentýž trestný čin jako on, avšak do května nebyli odsouzeni, byli za účelem odsunu vazby propuštěni, nebo dostali nízké tresty, takže byli již nyní na svobodě. Podle lékařského vysvědčení vězeňského lékaře MUDr. Fugnera trpěl srdeční vadou. Jeho manželka trpěla též Basedowovou nemocí a může se sama sotva živit, při čemž se musela ještě starat o svou 70 letou matku. Jeho vlastní matka byla podle lékařského vysvědčení nemocná a práce zcela neschopná a byla tedy též odkázána na jeho pomoc, rovněž jeho sestra s malým dítětem, jejíž muž byl v ruském zajetí. Jeho bratr byl těžkým válečným poškozencem, práce neschopný a byl rovněž s celou rodinou odkázán na jeho pomoc, a stejně tak jeho švagrová s dvěma malými dětmi, jejíž muž je v Rusku nezvěstný. Ve svém povolání jako akademický malíř byl práce schopný a mohl tak všem těm, kteří jsou na jeho pomoc odkázáni, pomoci. Lothar Sperl proto uctivě prosil, aby jeho žádosti o obnovu trestního řízení bylo vyhověno, aby zase mohl pracovat a jít za svým výdělkem a mohl být na svobodě stejně tak, jako ostatní, kteří spáchali tentýž trestný čin, ale za účelem odsunu nebyli potrestáni. Tomuto návrhu se však opět nevyhovělo. Dne 18.října 1948 posílá manželka politického vězně Lothara Sperla žádost o jeho propuštění z vazby, z trestnice pro muže v Plzni - Borech. Prosí o povolení přerušení trestu pro jejího manžela, aby mu bylo umožněno odstěhovat se ke své rodině do Bavorska. Její muž byl dne 7.března 1946 odsouzen mimořádným lidovým soudem v Klatovech, pro příslušnost u SA a Freikorps, na 15 let těžkého žaláře. Výslechem svědků Ludvíka Vyskočila a Otty Wilmse ze Železné Rudy bylo prokázáno, že její manžel v době okupace vycházel českým dělníkům zcela vstříc. Jak je známo, bylo již více odsouzených Němců také s výměrem trestu do 20 let propuštěno, aby mohli být odsunuti s rodinami do Německé spolkové republiky, nebo jim byl vyměřen tak nízký trest, že jsou již na svobodě, kdežto její muž je stále ještě ve vazbě. Její muž měl až do jeho zatčení (18. 5. 1945) jako akademický malíř dostatečný příjem, kterého by po jeho propuštění také docílil. Tím by mu bylo umožněno živit ji, její 73 letou matku, jeho 70 letou matku a sestru s dítětem. Oni všichni žili v nuzných poměrech a byli odkázáni na malou podporu z veřejných prostředků. Bavorské státní ministerstvo vnitra udělilo jejímu manželovi Lotharu Sperlovi povolení k přistěhování a pobytu v jejím nynějším bydlišti. Nejen s ohledem na to, že její manžel Lothar Sperl se nedopustil žádných zločinů proti zákonům lidskosti, nýbrž byl odsouzen pro příslušnost k politickým organizacím, které byly rozsudky Norimberského vojenského soudu uznány jako nezločinné. Prosila, aby její prosbě bylo vyhověno. Krajský soud v Klatovech 2.listopadu 1948 zamítl žádost Marie Sperlové o prominutí zbytku trestu milostí prezidenta republiky jejímu manželovi, protože žadatelka odůvodnila žádost poukazem na to, že je nemocná a bude muset podstoupit operaci, dále se stará o 72 letou matku svého manžela. Ze správy stanice SNB v Železné Rudě ze dne 6.září 1948 soud zjistil, že žadatelka i matka jejího manžela dne 25.srpna 1948 ilegálně uprchly do Německa a tím se podaná žádost, odůvodněná existenčními podmínkami těchto žen, stala bezpředmětnou. Odmítá se tak pro nedostatek jakéhokoliv důvodu. Trestanec odpykává stále svůj trest v trestnici pro muže, Plzeň-Bory. Jeno manželka Marie Sperl opět prosí ministerstvo spravedlnosti o prominutí zbytku trestu a zařazení do odsunu k spojení roztržených rodin. Okresní prokurátor v Klatovech v roce 1951 však trestní věci proti Lotharu Sperlovi - na žádosti manželky odsouzeného Marie Sperlové, za propuštění jejího manžela odsouzeného rozsudkem mimořádného lidového soudu v Klatovech ze dne 7.března 1946 k trestu těžkého žaláře v trvání 15 let nevyhovuje. Protože se dopustil zločinu za zvýšeného ohrožení Československé republiky, je nutno, aby si odsouzený odpykal trest celý, protože není jisté, že by se opětovně nedopustil zločinů proti ČSR. Při provádění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii 9.května 1955 bylo zjištěno, že na Lothara Sperla narozeného 6. 7. 1910 v Železné Rudě odsouzeného mimořádným lidovým soudem v Klatovech se amnestie prezidenta republiky nevztahuje. 10.června 1955 byl přemístěn do věznice 2 v Praze. Lothar Sperl narozený dne 6.července 1910 odsouzený rozsudkem mimořádného lidového soudu v Klatovech z 7.března 1946 k trestu odnětí svobody v trvání 15 let byl propuštěn z vazby. Amnestován a vysídlen do západního Německa dne 18.prosince 1955. Pokračoval znovu v umělecké práci, portrétoval významné rakouské osobnosti jako kancléře Raaba, velkocukráře Heindla či generálního tajemníka po válce založené lidové strany Hurdese. Roku 1965 získává Lothar Sperl kulturní cenu města Pasova, udělovanou významným umělcům z řad vyhnaných Šumavanů a dva roky nato roku 1967 přesidluje z Legau do nově tehdy na místě nacistické muniční továrny vzniklého bavorského města Traunreut, 15 kilometrů severovýchodně od známého jezera Chiemsee. Tam vyzdobil i fasádu místní radnice, tam se podílel na výzdobě kostela Nejsvětějšího Vykupitele, tam 14. března roku 1987 také zemřel a je pochován.

odkaz: Sperl Lothar

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Hejda Míra

batoh
Hejda Míra
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník legionářům Železná Ruda

batoh
památník legionářům Železná Ruda
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Šumná Šumava - Železná Ruda

batoh
Šumná Šumava - Železná Ruda
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

stará pošta a škola, Železná Ruda

batoh
stará pošta a škola, Železná Ruda
Šumava A-Z: architektura
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Hejda Míra 0.01 km
památník legionářům Železná Ruda... 0.03 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 0.04 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 0.05 km
závod Horsefeathers Iron Jam 0.08 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 0.09 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 0.09 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 0.1 km
NS Utajená obrana železné opony 0.1 km
NS Sklářská 0.1 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 0.1 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 0.1 km
zámek Železná Ruda 0.1 km
pamětní deska osvobození Železná R... 0.11 km
historie lyžování na Železnorudsku... 0.12 km
motomuzeum Železná Ruda 0.12 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 0.15 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 0.16 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 0.16 km
Nový Pavel 0.16 km
Ztracený Marek 0.16 km
Železná Ruda 0.16 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 0.16 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 0.16 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 0.16 km
Jakš Martin 0.16 km
Štaidl Ladislav 0.17 km
fara Železná Ruda 0.17 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 0.18 km
infocentrum Železná Ruda 0.21 km
environmentální (návštěvnické) cen... 0.21 km
hostinec Železná Ruda 0.22 km
kaple Železná Ruda 0.22 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 0.23 km
hamr Želená Ruda 0.23 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 0.24 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 0.28 km
železniční tunel Železná Ruda 0.28 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 0.29 km
Grádelský potok 0.31 km
silniční most přes železnici, Žele... 0.32 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 0.33 km
SDH Železná Ruda 0.35 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 0.38 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 0.38 km
Železnorudské slavnosti 0.41 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 0.41 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 0.41 km
hrob rodiny Prokopů 0.41 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 0.42 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 0.42 km
hřbitov Železná Ruda 0.42 km
dětské hřiště Železná Ruda 0.43 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 0.46 km
slalomové káry Železná Ruda 0.47 km
lanové centrum Železná Ruda 0.47 km
venkovní posilovna Železná Ruda 0.48 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 0.48 km
dětské hřiště Železná Ruda 0.5 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 0.55 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 0.57 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 0.58 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 0.66 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 0.66 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 0.67 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 0.69 km
sáňkování Železná Ruda 0.71 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 0.73 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 0.74 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 0.79 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 0.82 km
javorová alej Debrník 0.85 km
Pancířské stráně 0.86 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 1.03 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 1.04 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 1.09 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 1.15 km
NS Železná opona – protitanková př... 1.16 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 1.26 km
pohřebiště Barabů 1.3 km
Velká jedle u Debrníku 1.31 km
pomník Adolfa Kašpara 1.32 km
naučná stezka Tetřeví stezka 1.33 km
kašna Debrník 1.36 km
3. rota PS, Debrník 1.4 km
koupaliště Železná Ruda 1.45 km
zámek (zaniklý) Debrník 1.45 km
Debrník 1.45 km
lípa Alžbětín 1.71 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 1.78 km
bunkr KŽ-1, Debrník 1.8 km
pomník padlých WWI, Špičák 1.88 km
Alžbětín 1.92 km
Pamferova huť 2.16 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 2.31 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 2.31 km
Jak ukrást Dagmaru 2.32 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 2.34 km
motokáry Špičák 2.39 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 2.43 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 2.43 km
infocentrum Alžbětín 2.43 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 2.43 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 2.43 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 2.43 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 2.43 km
Železnorudské povstání 2.43 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 2.44 km
horská služba Železná Ruda 2.45 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 2.45 km
Ferdinandovo údolí 2.47 km
Zámecký les 2.48 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 2.48 km
parkoviště Kaskády, Špičák 2.5 km
sedačková lanovka Pancíř 2.52 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 2.52 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 2.55 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 2.58 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 2.59 km
potok Svarožná 2.6 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 2.63 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 2.63 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 2.64 km
Bayerisch Eisenstein (D) 2.67 km
Špičák 2.68 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 2.82 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 2.82 km
nádraží Špičák 2.82 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 2.87 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 2.91 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 2.92 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 2.93 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 2.96 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 2.98 km
Pendl bus Špičák 3.01 km
stavení Bayerisch Eisenstein 3.02 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 3.06 km
železniční tunel Špičák 3.15 km
sportoviště Špičák 3.15 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 3.16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 3.19 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 3.2 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 3.2 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 3.2 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 3.21 km
horská služba Špičák 3.21 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 3.21 km
sedačková lanovka Špičák 3.22 km
skiareál Ski&Bike Špičák 3.23 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 3.23 km
Bikepark Špičák 3.23 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 3.42 km
Hofmanky 3.52 km
2. rota PS, Svaroh 3.57 km
Hašek Dominik 3.64 km
horní zrcadlová huť 3.77 km
Vajsova louka, Špičák 3.78 km
rozcestí Pod Švýcárnou 3.79 km
hotel Rixi, Špičák 3.87 km
4. rPS - Polom 3.87 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 3.89 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 3.9 km
Čertovo jezero (ledovcové) 4.01 km
pohádková stezka Brčálník 4.02 km
pramen Řezné (Regen) 4.08 km
Polom 1295 m n. m. 4.08 km
NS historie obce Špičák 4.13 km
ekobus na Černé jezero 4.14 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 4.34 km
Špičák 1202 m n. m. 4.34 km
rozhledna Špičák 4.36 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 4.4 km
Komárkova jedle 4.42 km
myslivna Bárta 4.44 km
studánka Pod Malým Špičákem 4.5 km
parkoviště Gerlova Huť 4.52 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 4.55 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 4.58 km
Sruby 4.58 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 4.59 km
kamenné moře Jezerní Hora 4.61 km
pramen Úhlavy 4.61 km
Dámská cesta na Svaroh 4.66 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 4.75 km
hraniční kámen 33 4.75 km
Pancíř 1214 m n. m. 4.76 km
evropské rozvodí 4.84 km
Ruckowitzschachten (D) 4.92 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 4.94 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 4.96 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 4.97 km
Zwieslerwaldhaus (D) 5 km
Gerlova Huť 5.13 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 5.16 km
Rudolfovna 5.16 km
Popelní domky 5.23 km
jasany na Brčálníku 5.32 km
Nový Brunst 5.33 km
přírodní rezervace Prameniště 5.39 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 5.4 km
Pramen svobody, Špičák 5.45 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 5.53 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 5.53 km
Pod Polomem 5.54 km
Tomandlův křížek 5.6 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 5.65 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 5.68 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 5.68 km
Bouřňák 5.7 km
Brčálník 5.73 km
rybníček u Brčálníku 5.75 km
kaple Brčálník 5.81 km
Seebachschleife (D) 5.82 km
Brčálnické mokřady 5.83 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 5.9 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 5.94 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 5.94 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 5.94 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 5.94 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 5.94 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 5.94 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 5.94 km
Černé jezero (ledovcové) 5.94 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 6.07 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 6.1 km
NS Brčálník 6.14 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 6.16 km
Juránkova chata 6.18 km
Juránek Arna Arnošt 6.18 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 6.18 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 6.18 km
Brčálnická lípa 6.19 km
dětské hřiště Brčálník 6.22 km
1. rota PS, Černé jezero 6.23 km
Habr 1203 m n. m. 6.23 km
Úhlavský luh 6.24 km
Brčálnické údolí 6.25 km
skiareál Brčálník 6.28 km
Brčálnický jasan 6.32 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 6.33 km
pamětní deska Arnyho Juránka 6.33 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 6.35 km
pamětní deska Julius Hofmann 6.35 km
Höllbachgespreng (D) 6.38 km
mini ZOO Brčálník 6.42 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 6.44 km
Pohádkové země Brčálník 6.45 km
Brennes (D) 6.47 km
Rudská křižovatka 6.52 km
Brčálnický buk 6.64 km
Šmauzy 6.69 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 6.74 km
pohádkový les Märchenwald (D) 6.79 km
Debrník 1337 m n. m. 6.81 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 6.84 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 6.85 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 6.85 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 6.86 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 6.86 km
parkoviště Velký Javor 6.87 km
žlab, Velký Javor (D) 6.87 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 6.88 km
skiareál Velký Javor (D) 6.89 km
horská služba Zwiesel (D) 6.9 km
Nová Hůrka 6.92 km
Šrail Jan 6.92 km
parkoviště Nová Hůrka 6.92 km
V zátočině 6.95 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 6.98 km
Novohůrecká jedle 7.03 km
věštec Sepp Wudy 7.07 km
Regenhütte (D) 7.09 km
Ostříž 7.09 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 7.12 km
vodní kanál z jezera Laka 7.14 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 7.18 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 7.21 km
hřbitov Stará Hůrka 7.21 km
památník třem obětem Železné opony... 7.21 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 7.23 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 7.25 km
Stará Hůrka 7.26 km
Divá Bára 7.26 km
památník obětem Železné opony 7.26 km
Abelové 7.26 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 7.26 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 7.26 km
lipová alej Stará Hůrka 7.28 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 7.28 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 7.28 km
Můstek 1234 m n. m. 7.28 km
parkoviště Deffernik (D) 7.35 km
Skláři, Karel Klostermann 7.46 km
Úhlavské údolí 7.5 km
Jezero Laka (ledovcové) 7.52 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 7.52 km
Mooshütte (D) 7.52 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 7.56 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 7.56 km
železniční most Ludwigsthal (D) 7.57 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 7.59 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 7.59 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 7.59 km
Slučí Tah 7.6 km
Drozdí potok 7.61 km
stavení Úhlavské údolí 7.65 km
Tomášův Dvůr 7.71 km
Zhůřská brusírna 7.71 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 7.75 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 7.75 km
Čertův kámen 7.89 km
vodopád Bílá Strž 8.05 km
přírodní rezervace Bílá Strž 8.05 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 8.07 km
hraniční kámen 27 / 10 8.11 km
Můstek - rozcestí 8.21 km
zámek Hojsova Stráž 8.23 km
Zlatý stoleček 8.26 km
tovární vila papírny, Hamry 8.32 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 8.32 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 8.34 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 8.34 km
hřbitov Hojsova Stráž 8.36 km
naučná stezka Hojsova Stráž 8.36 km
stromy v Hojsově Stráži 8.36 km
pivovar Hojsova Stráž 8.36 km
samoty Jižní Stráň 8.37 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 8.37 km
U Obrázku 8.37 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 8.38 km
fara Hojsova Stráž 8.38 km
kaple Hojsova Stráž 8.39 km
SDH Hojsova Stráž 8.41 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 8.41 km
infocentrum Hojsova Stráž 8.43 km
PH 202, Hojsova Stráž 8.46 km
Zhůřský potok 8.46 km
Starý Brunst 8.48 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 8.49 km
hraniční kámen 27 8.53 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 8.53 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 8.55 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 8.56 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 8.59 km
bitva o Zhůří 8.59 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 8.59 km
skiareál Hojsova Stráž 8.59 km
Hojsova Stráž 8.61 km
Kříž smíření, Zhůří 8.61 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 8.62 km
žlab Zhůří 8.62 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 8.63 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 8.64 km
FFW Ludwigsthal (D) 8.66 km
Paseka 8.66 km
javor mléč Zhůří 8.7 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 8.73 km
Zhůří 8.75 km
MVE Gustavsthal 8.78 km
vodní zámek Bílý potok 8.83 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 8.83 km
Koutek Stanislav JUDr. 8.84 km
továrna stará papírna Hamry 8.84 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 8.84 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 8.88 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 8.88 km
fara Ludwigsthal (D) 8.92 km
parkoviště Bretterschachten (D) 8.96 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 8.98 km
Stuiberova vila, Hamry 9 km
Ludwigsthal (D) 9.03 km
hamr Paseka 9.05 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 9.05 km
zámek Ludwigsthal (D) 9.07 km
Ota I. Bavorský 9.07 km
Ždánidla 1308 m n. m. 9.11 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 9.12 km
kaple Suché Studánky 9.12 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 9.14 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 9.16 km
Páteříková Huť 9.24 km
Pangerlhof 9.28 km
Cyklotoulky - Hamry 9.28 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 9.28 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 9.29 km
kaple Jižní Stráň 9.29 km
památník Karl Teischl 9.3 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 9.31 km
Na Sjezdovce 9.31 km
Jižní Stráň 9.32 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 9.34 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 9.34 km
kaple Lipplův Dvůr 9.37 km
Lipplův Dvůr 9.38 km
pramen Na Sjezdovce 9.4 km
Grossmann Jiří 9.57 km
Pláně - Alena Holá 9.67 km
kaple Knížecí Dvůr 9.71 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 9.72 km
jelení obora Scheuereck (D) 9.73 km
Hamerský buk 9.78 km
Knížecí Dvůr 9.78 km
Šimandlův Dvůr 9.8 km
skiareál Javorná 9.85 km
vodopád Rissloch (D) 9.86 km
Stateček 9.89 km
Vysoké Lávky 9.92 km
kaple Šimandlův Dvůr 9.96 km
Kepelské mokřady 10 km
parkoviště Malý Bor 10.01 km
infocentrum Lohberg (D) 10.02 km
skiareál Šukačka 10.03 km
Malý Bor 10.04 km
Šukačka 10.06 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 10.07 km
pivovar Späth-Bräu (D) 10.07 km
MVE Bílý potok 10.08 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 10.08 km
Oberlindbergmühle (D) 10.09 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 10.11 km
Bílý potok 10.13 km
Oslí studánka 10.13 km
fara Lohberg (D) 10.13 km
kaple Lohberg (D) 10.15 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 10.15 km
Hamry 10.16 km
hřbitov Lohberg (D) 10.17 km
Formberg 10.2 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 10.22 km
Lohberg (D) 10.25 km
Denkův Dvůr 10.25 km
Mally Leo Hans 10.26 km
Slatinný potok 10.26 km
Štefanův Dvůr, Hamry 10.26 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 10.27 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 10.28 km
kaple výklenková Lohberg (D) 10.28 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 10.29 km
krytá lávka Řezná (D) 10.3 km
Fišerův Dvůr 10.3 km
Horní Ždánidla 10.33 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 10.34 km
Javorná 10.37 km
stodola, Javorná 10.4 km
parkoviště Staré Hutě 10.45 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 10.46 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 10.49 km
kostel sv. Anny, Javorná 10.49 km
hřbitov Javorná 10.5 km
kaple Eisnerův Dvůr 10.53 km
železniční most Theresienthal (D)... 10.57 km
Suché Studánky 10.57 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 10.59 km
zámek Rabenstein (D) 10.61 km
Gsenget 10.63 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 10.64 km
kaple s hrobkou Prášily 10.69 km
Stará Huť 10.69 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 10.74 km
Kepelská studánka 10.76 km
Jezerní potok jezera Laka 10.78 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 10.84 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 10.84 km
Gerlův Dvůr 10.93 km
kaple Panny Marie, Keple 10.97 km
kaple Hamry 10.97 km
Lohberghütte (D) 10.98 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 10.99 km
Rabenstein (D) 11 km
pítko Rabenstein (D) 11 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 11 km
hraniční kámen 12 11.01 km
Kleine Arbersee Bahn 11.03 km
Prenet 1071 m n. m. 11.04 km
mlýn Javorná 11.04 km
rybník Keply 11.04 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 11.06 km
pivovar Prášily 11.06 km
U Mužíku 11.08 km
ZOO Lohberg (D) 11.09 km
Lehen (D) 11.09 km
studánka V lipách, Hamry 11.09 km
Vzteklina, díl 5. 11.1 km
Buchar 11.11 km
hřbitov Prášily 11.11 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 11.11 km
FFW Lohberghütte (D) 11.12 km
Bílá Lucie 11.13 km
hájovna Prášily 11.13 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 11.13 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 11.14 km
běžecké lyžování Prášily 11.14 km
Cyklotoulky - Prášily 11.14 km
Prášily 11.14 km
skiareál Prášily 11.14 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 11.14 km
stodola Prášily 11.15 km
Keply 11.15 km
parkoviště Skelná 11.16 km
Král Šumavy 11.17 km
Brücknerův dům Prášily 11.17 km
parkoviště Prášily 11.18 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 11.18 km
Kreuziger Roman 11.18 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 11.19 km
Skelná 11.19 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 11.19 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 11.19 km
pomník Josefa Váchala 11.21 km
Jak ukrást Dagmaru 11.21 km
Prášilský potok 11.22 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 11.23 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 11.23 km
Lindberg (D) 11.23 km
potok Bramersbach (D) 11.23 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 11.24 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 11.29 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 11.29 km
koně Prášily 11.29 km
výlety s průvodcem 11.29 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 11.31 km
dětské hřiště Prášily 11.31 km
horská služba Prášily 11.32 km
infocentrum Prášily 11.33 km
archeopark Prášily 11.33 km
žhář v archeoparku Prášily 11.33 km
Vzteklina, díl 2. 11.34 km
kaple Dolní Špátův dvůr 11.35 km
Cestář, Jiří Straka 11.36 km
kaple Prášily 11.37 km
botanická zahrada Prášily 11.37 km
Střední Svinná 11.38 km
infocentrum Lindberg (D) 11.39 km
selský skanzen Lindberg (D) 11.39 km
Dolní Špátův dvůr 11.39 km
bizoni Prášily 11.41 km
parkoviště Vysoké Lávky 11.42 km
Vzteklina, díl 4. 11.42 km
Prášilská papírna 11.43 km
památník Společná cesta 11.48 km
hřbitov Hamry 11.5 km
Šerlův dvůr 11.5 km
vápenka Svinná 11.51 km
hamr Městiště 11.53 km
přírodní rezervace Poustka 11.53 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 11.54 km
pomník padlých WWI, Hamry 11.55 km
NS Úhlavským luhem 11.55 km
fara Hamry 11.56 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 11.56 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 11.56 km
Theresienthal (D) 11.57 km
kaple Klautzenbach (D) 11.57 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 11.58 km
horská služba Osser (D) 11.59 km
Kámen doteku Hamry 11.63 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 11.63 km
Nad Pilou 11.65 km
kaple Nad Pilou 11.67 km
hraniční kámen 123 11.68 km
Kámen doteku Osser (D) 11.68 km
Künische Kapelle, Osser (D) 11.68 km
Klautzenbach (D) 11.68 km
pec Klautzenbach (D) 11.69 km
Na Sedle 11.71 km
kaple Hamrlík 11.73 km
Hamrlík 11.75 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 11.75 km
Silberberg, Bodenmais (D) 11.75 km
Onen Svět 11.76 km
kaple Svinná u Javorné 11.77 km
skiareál Silberberg (D) 11.77 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 11.77 km
Svinná rozcestí 11.79 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 11.79 km
Radkov 11.8 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 11.81 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 11.83 km
Dolejší Svinná 11.85 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 11.86 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 11.86 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 11.86 km
pomník padlých WWII, Theresienthal... 11.87 km
bobová dráha, Silberberg 11.88 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 11.88 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 11.89 km
expozice historický důl, hora Silb... 11.89 km
muzeum skla, zámek Theresienthal (... 11.89 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 11.89 km
pomník Michal Růt 11.9 km
Vzteklina, díl 6. 11.9 km
Kochánov 11.91 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 11.94 km
Frauenthal 12.02 km
kaple Zejbišský Dvůr 12.06 km
Zejbišský Dvůr 12.08 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 12.09 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 12.11 km
parkoviště Slunečná 12.11 km
infocentrum Bodenmais (D) 12.12 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 12.12 km
nádraží Bodenmais (D) 12.14 km
tanková střelnice Prášily 12.2 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 12.2 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 12.25 km
Městiště 12.25 km
kaple Městiště 12.26 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 12.26 km
Gruberg 12.27 km
přírodní park Kochánov 12.28 km
FFW Bodenmais (D) 12.31 km
Mourková Pavlína 12.33 km
královácký dvorec Busil 12.33 km
Datelov 12.4 km
fara Bodenmais (D) 12.44 km
dětské hřiště, akvapark Zwiesel (D... 12.46 km
kaple Datelov 12.46 km
akvapark Zwiesel (D) 12.46 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 12.46 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 12.47 km
roubenka Datelov 12.47 km
Bodenmais (D) 12.47 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 12.48 km
kašna Bodenmais (D) 12.48 km
Datelovský mlýn 12.49 km
Saunová vesnička, ZEB Zwiesel (D)... 12.52 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 12.52 km
SDH Zelená Lhota 12.52 km
Slunečná hora 996 m n.m. 12.55 km
hřbitov Bodenmais (D) 12.56 km
Vzteklina, díl 2. 12.58 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 12.59 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 12.6 km
Zelená Lhota 12.63 km
Žežulka 12.66 km
Cesta pustým lesem 12.68 km
Milada 12.68 km
Šarlatán 12.68 km
Obsluhoval jsem anglického krále 12.68 km
Sterzmühle 12.68 km
Hrabánek Václav JUDr. 12.68 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 12.68 km
Tři životy 12.68 km
lípy Kochánov 12.7 km
Hamerský Dvůr 12.71 km
Chvalšovice 12.74 km
mlýn Žežulka 12.74 km
Svinský potok 12.82 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 12.94 km
nádraží Zwiesel (D) 12.94 km
hřbitov Zelená Lhota 12.95 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 12.95 km
Jesení 12.96 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 12.97 km
Chřepice 12.98 km
Mochov 13.04 km
Mochovské modříny, Mochov 13.05 km
Čermákův jilm, Mochov 13.08 km
Röderovský Dvorec 13.09 km
Röderova pila 13.09 km
nádraží Zelená Lhota 13.1 km
Dolní Kochánov 13.12 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 13.14 km
Jarkovice 13.15 km
Na Drahách 13.15 km
kaple Jarkovice 13.18 km
FFW Unterzwieselau (D) 13.21 km
kostel sv. Kříže, Zwiesel (D) 13.22 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 13.22 km
Křížový vrch 13.23 km
kostel Unterzwieselau (D) 13.24 km
hřbitov Unterzwieselau (D) 13.25 km
pomník padlých WWII, Unterzwiesela... 13.26 km
dětské hřiště Unterzwieselau (D)... 13.28 km
kašna Joska, Badenmais (D) 13.29 km
Slunečná (turistické rozcestí) 13.32 km
Nacht fiel über Gotenhafen (D) 13.34 km
zámek Oberzwieselau (D) 13.34 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 13.34 km
přírodní rezervace Chřepice 13.35 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 13.36 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 13.36 km
kostel Jména Mariina, Zwiesel (D) 13.4 km
javorová alej u Busilu 13.41 km
skleněná křišťálová pyramida, Zwie... 13.49 km
Zwieseler Glastage - Zwieselské dn... 13.49 km
kašna malá Zwiesel (D) 13.55 km
kostel sv. Mikuláše, Zwiesel (D) 13.57 km
hřbitov Zwiesel (D) 13.57 km
kaple Zwiesel (D) 13.59 km
Zwiesel (D) 13.61 km
Zwieselská noc skla 13.61 km
golf Oberzwieselau (D) 13.62 km
dětské hřiště Zwiesel (D) 13.65 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 13.67 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel (D) 13.69 km
Spielende Kinder - M. Killinger, Z... 13.7 km
Čeletice 13.7 km
kašna na nádvoří muzea, Zwiesel (D... 13.7 km
stavení Čeletice 13.71 km
kaple Čeletice 13.71 km
pomník padlých WWI i II, Zwiesel (... 13.71 km
mlýn Jesení 13.72 km
peřeje, řeka Křemelná 13.72 km
Kubíčkův Dvůr 13.73 km
Galerie kávy, Zwiesel (D) 13.75 km
infocentrum Zwiesel (D) 13.75 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Zwie... 13.76 km
Flösser - S.Schriml, Zwiesel (D) 13.76 km
Javoříčko 13.76 km
Zadní Chalupy 13.78 km
Roj havranů - Sebastian Roser, Zwi... 13.78 km
náměstní kašna Zwiesel (D) 13.78 km
roubenka Čeletice 13.78 km
Weissbierbräuhaus, Zwiesel (D) 13.79 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 13.8 km
Vzteklina, díl 5. 13.85 km
Rovina 13.86 km
dřevěná plastika Věční milenci... 13.87 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 13.87 km
Regenbogen - Oswald Faber, Zwiesel... 13.88 km
kašna Zwiesel (D) 13.9 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 13.91 km
Außenried (D) 13.92 km
Liščí díry 13.92 km
kašna s kaskádami, Zwiesel 13.93 km
skleněná kaple, Zwiesel (D) 13.94 km
Reisachmühle (D) 13.94 km
pramen Rovina 13.95 km
Prášilské jezero (ledovcové) 13.96 km
pomník oběti bombardování Zwiesel ... 14.01 km
NS sv. Vintíře 14.01 km
vlaková zastávka Außenried (D) 14.01 km
kaple na okraji Zwieselu (D) 14.01 km
železniční most Reisachmühle (D)... 14.02 km
Schwarzach (D) 14.02 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 14.06 km
kaple Gubrův Dvorec 14.06 km
pamětní deska Ottokar Kareis 14.06 km
Březník 1006 m n. m. 14.07 km
Vintíř svatý, Günther 14.07 km
Gubrův Dvorec 14.08 km
pamětní deska J. K. Haška 14.09 km
kaple sv. Vintíře, Březník 14.09 km
Schopfrův dvůr 14.09 km
FFW Lam (D) 14.11 km
kaple Panny Marie, Reisachmühle (D... 14.11 km
památník pádu balonu Monte 14.11 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 14.12 km
Děpoltice 14.14 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 14.16 km
fara Děpoltice 14.16 km
muzeum minerálů, Lam (D) 14.17 km
nouzové nocoviště Poledník 14.18 km
kaple Na Špirku 14.19 km
Špirkův Dvorec 14.22 km
Spirker 14.22 km
Matějovice 14.22 km
kaple Matějovice 14.23 km
U Bradenského křížku 14.23 km
zámek Kunkovice 14.23 km
přehrada Nýrsko 14.25 km
parní pivovar Zwiesel (D) 14.25 km
kaple Kunkovice 14.26 km
Kunkovice 14.27 km
Grenzlandfest Zwiesel (D) 14.27 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.28 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 14.28 km
Zvíkov 14.3 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 14.3 km
Poledník 1315 m n. m. 14.3 km
roubenka Kunkovice 14.31 km
most Křemelná, Stodůlky 14.32 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 14.33 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 14.33 km
fotopoint Poledník 14.35 km
kaple Divišovice 14.36 km
Divišovice 14.37 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 14.38 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 14.38 km
Bradné 14.39 km
zámek Karlov 14.4 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 14.4 km
stavení Kunkovice 14.43 km
stavení Rovná 14.43 km
Stodůlky 14.43 km
Zettl Zephyrin 14.43 km
lípa Rovná 14.44 km
kaple Karlov 14.44 km
Zámyšl 14.46 km
Rovná u Petrovic u Sušice 14.47 km
kašna zámek Karlov 14.48 km
Radvanice 14.49 km
kaplička Bradné 14.51 km
lanové centrum Lam (D) 14.53 km
Javoří u Hartmanic 14.57 km
hájovna Pustina 14.58 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 14.58 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 14.58 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 14.58 km
U Adamců 14.58 km
katr Lambach (D) 14.59 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 14.62 km
nádraží Lam 14.63 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 14.64 km
památník Franz von Baader, Lambach... 14.64 km
NS Holzweg, Lambach (D) 14.66 km
žlab Lambach (D) 14.69 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 14.71 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 14.72 km
Mlýnský potok (Křemelná) 14.72 km
Velký Bor 14.79 km
hřbitov Lam (D) 14.79 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 14.84 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 14.84 km
kaple sv. Jana, Dešenice 14.85 km
kaple Lambach (D) 14.85 km
fara Lam (D) 14.86 km
parkoviště Velký Bor 14.86 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 14.87 km
lípy Dobřemilice 14.87 km
kaple Dobřemilice 14.87 km
vlaková zastávka Zwieselau (D) 14.88 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 14.88 km
VÚ Dobrá Voda 14.93 km
horská služba Lam (D) 14.95 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 14.96 km
Lam (D) 14.97 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 14.97 km
Adler Šimon 14.97 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 14.97 km
Dobrá Voda 14.97 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 14.98 km
infocentrum Lam (D) 14.99 km
Častonice 14.99 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 14.99 km
Lambach (D) 14.99 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 14.99 km
stavení Častonice 15 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 15 km
studánka Dobrá Voda 15.01 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.01 km
lípa Dobrá Voda 15.02 km
Tesařová Vladimíra 15.03 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 15.03 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.03 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 15.03 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 15.03 km
Wi Wa Du Kinderland, Indoorspielpa... 15.03 km
Čachrov 15.04 km
hřbitov Dobrá Voda 15.04 km
Na Lesní Louce 15.04 km
Muzikant 15.05 km
Langdorf (D) 15.06 km
Vzteklina, díl 2. 15.07 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 15.08 km
Vzteklina, díl 4. 15.09 km
lípa Dolejší Těšov 15.1 km
SDH Čachrov 15.11 km
Vzteklina, díl 1. 15.12 km
strážní domek sv. Jan 15.12 km
Dobřemilice 15.13 km
tvrz Čachrov 15.16 km
Dolejší Těšov 15.18 km
rybníček v Pekle 15.22 km
kaple Dešeníčky 15.22 km
U Malého Babylonu 15.26 km
kostel sv. Václava, Čachrov 15.28 km
fara Čachrov 15.28 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 15.28 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 15.28 km
Bláhovec František 15.28 km
zámek Dolejší Těšov 15.3 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 15.3 km
hřbitov Čachrov 15.3 km
Vzteklina, díl 5. 15.3 km
Dešeníčky 15.3 km
Hořejší Těšov 15.31 km
infocentrum Naturpark Haus, Zwiese... 15.37 km
Mladotice u Strážova 15.4 km
operace Argument 15.49 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 15.49 km
Nová Studnice 15.51 km
parkoviště Dobrá Voda 15.51 km
Malý Babylon 15.54 km
SDH Horní Němčice 15.55 km
Pařezí 15.55 km
kaple Horní Němčice 15.55 km
Horní Němčice 15.56 km
Schönecker Riegel (D) 833 m n. m. 15.57 km
přírodní rezervace Žežulka 15.59 km
Pekelské údolí 15.64 km
akvapark Lam (D) 15.66 km
Stará Lhota 15.69 km
Křemelná 1125 m n. m. 15.74 km
Zadní Chalupy 15.76 km
Sněžné jámy na Křemelné 15.78 km
Patraska 15.78 km
rybník Chotěšov 15.78 km
Vlastějov 15.79 km
dětské hřiště Dešenice 15.79 km
přehrada Frauenau (D) 15.8 km
U Kryštofů 15.8 km
Bettmannsäge (D) 15.8 km
pítko Dešenice 15.81 km
jeskyně Peklo 15.82 km
rybníky Dešenice 15.82 km
kaple Stará Lhota 15.86 km
NS Hamižná 15.86 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 15.89 km
kašna Dešenice 15.89 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 15.89 km
vlaková zastávka Bettmannsäge (D)... 15.9 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 15.9 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 15.9 km
zámek Dešenice 15.91 km
Březí 15.91 km
Kámen doteku Dešenice 15.91 km
pomník padlých WWI, Dešenice 15.94 km
kaple Březí 15.95 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 15.96 km
Stojanovice 15.96 km
kaple U Kryštofů 15.97 km
SDH Chotešov 15.97 km
fara Dešenice 15.98 km
Dešenice 15.99 km
kaplička Milence 16 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 16 km
SDH Stojanovice 16.02 km
Chotěšov u Velhartic 16.03 km
Hájek 16.07 km
Splž 16.07 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 16.08 km
hrob Marušky Klímové 16.09 km
hřbitov Hlavňovice 16.11 km
roubenka Milínov 16.12 km
stavení Braníčkov 16.12 km
Osamělý - Alena Holá 16.15 km
rybník Braníčkov 16.16 km
Hamižná hora 854 m n. m. 16.16 km
vlaková zastávka Dešenice 16.17 km
mlýn Milínov 16.18 km
Milence 16.18 km
rybník Dešenice 16.18 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 16.19 km
památník dosídlení Milenců 16.2 km
kaple Milence 16.2 km
hrobka rodiny Kordíků 16.2 km
hřbitov Dešenice 16.21 km
Zbraslav 16.21 km
SDH Hlavňovice 16.22 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 16.22 km
Hlavňovice 16.22 km
SDH Milence 16.23 km
kaple Milínov 16.23 km
fara Hlavňovice 16.23 km
lípa Vlastějov 16.24 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 16.24 km
kaple hřbitovní Dešenice 16.25 km
Braníčkov 16.25 km
kaple Hlavňovice 16.25 km
zámek Hlavňovice 16.26 km
akce Let 16.29 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 16.29 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 16.29 km
dřevěnice Hlavňovice 16.3 km
srub, Hartmanice 16.3 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 16.31 km
zámek Horní Chlum 16.31 km
kaple Dolní Chlum 16.32 km
lípa Krotějov 16.36 km
studánka U Michla 16.38 km
Krotějov 16.4 km
horská vila, Hartmanice 16.4 km
pramen U Michla 16.41 km
SDH Hartmanice 16.41 km
Radostice u Hlavňovic 16.44 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 16.47 km
horní kašna Hartmanice 16.47 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 16.48 km
lípa na náměstí Hartmanice 16.48 km
městské informační stredisko Hartm... 16.49 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 16.49 km
Hartmanice 16.52 km
Cyklotoulky - Hartmanice 16.52 km
Šumná Šumava - Hartmanice 16.52 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 16.52 km
Ziegler August 16.52 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 16.52 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 16.52 km
infocentrum Drachselsried (D) 16.52 km
Zmizelí sousedé 16.53 km
horská synagoga Hartmanice 16.53 km
kaple sv. Anny, Čachrov 16.53 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 16.53 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 16.54 km
Drachselsried (D) 16.54 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 16.55 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 16.55 km
mlýn Dolní Chlum 16.55 km
vyhlídka Velký Babylon 16.56 km
kaple Engelshütt 16.56 km
radnice Hartmanice 16.56 km
Blochova kašna Hartmanice 16.56 km
kaple Božtěšice 16.57 km
lípa Engelshütt (D) 16.58 km
památník první sklárny, Engelshütt... 16.59 km
Bloch Isak Simon 16.6 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 16.6 km
Božtěšice 16.62 km
skiareál Hartmanice 16.62 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 16.63 km
Horní Polánky 16.63 km
hřbitov Hartmanice 16.63 km
kaple pod Hořákovem 16.64 km
FFW Engelshütt (D) 16.64 km
Rajský mlýn 16.67 km
Velký Babylon 16.67 km
alej Hlavňovice 16.68 km
koupaliště Hartmanice 16.71 km
Z aleje (1) - Alena Holá 16.73 km
Z aleje (2) - Alena Holá 16.73 km
Zelenohorské Chalupy 16.74 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 16.75 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 16.76 km
SDH Víteň 16.79 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 16.79 km
lípy Zadní Paště 16.79 km
mlýn Nemilkov 16.8 km
Chlum u Hartmanic 16.81 km
rybník pod Hořákovem 16.82 km
lípa s kaplí Hartmanice 16.83 km
Víteň 16.84 km
Pajrek 16.86 km
Suchý Kámen 16.92 km
zámek Hořejší Krušec 16.92 km
kašna Nemilkov 16.93 km
zámek Nemilkov 16.93 km
rybník Hartmanice 16.95 km
NS Vlčí jámy 16.95 km
Kundratice 16.98 km
Hořejší Krušec 16.98 km
Arnbruck (D) 17 km
Coolidge - Hašková Eliška 17 km
zámek Kundratice 17 km
Beneš Edvard Dr. 17 km
zámek Hořákov 17.02 km
dub u Dvora, Nemilkov 17.03 km
kaplička Žiznětice 17.05 km
bitva u Nýrska 17.05 km
zřícenina Pajrek 17.05 km
rybník Bušek 17.05 km
vyhlídka Pajrek 17.07 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 17.07 km
radnice Frauenau (D) 17.09 km
kašna radniční Frauenau (D) 17.09 km
Světlá 17.09 km
Zadní Paště 17.09 km
Paště 17.11 km
FFW Arnbruck (D) 17.12 km
Hořákov 17.12 km
pramen Pod Křemelnou 17.12 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 17.12 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 17.12 km
židovský hřbitov Velhartice 17.13 km
kaple Nemilkov 17.14 km
kostel Maria Himmelfahrt, Frauenau... 17.14 km
hřbitov Frauenau (D) 17.15 km
Žiznětice 17.15 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 17.15 km
kaple Žiznětice 17.15 km
SDH Nemilkov 17.15 km
studna Žiznětice 17.16 km
Pích 17.17 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 17.17 km
SDH Žiznětice 17.17 km
dětské hřiště Frauenau (D) 17.18 km
Nemilkov 17.18 km
studánka Nad Stimlingem 17.2 km
mlýn Jámy 17.23 km
kostel Maria Königin, Schweinhütt ... 17.24 km
rybníček Rajské 17.24 km
infocentrum Sklářské muzeum Frauen... 17.25 km
Rajské 17.26 km
Štěpanice 17.26 km
sklářská vana, Frauenau (D) 17.26 km
skleněná archa, Frauenau (D) 17.26 km
dětské hřiště Schwienhütt (D)... 17.26 km
koně Jiřičná 17.26 km
tvrz Jiřičná 17.27 km
muzeum skla Frauenau (D) 17.28 km
Frauenau (D) 17.28 km
lesní divadlo Nýrsko 17.28 km
kašna Frauenau (D) 17.29 km
Galerie am Museum Frauenau (D) 17.3 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 17.3 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 17.31 km
Ruda Štěpán 17.31 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 17.32 km
Trpěšice 17.32 km
Vojetice 17.32 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 17.33 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 17.33 km
Jiřičná 17.33 km
Tvrdoslav 17.35 km
Zimní - Alena Holá 17.36 km
Jaglmühle 17.36 km
včelín Loučová 17.38 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 17.39 km
nádraží Frauenau (D) 17.4 km
Zálužice 17.43 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 17.45 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 17.47 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 17.47 km
židovský hřbitov Nýrsko 17.47 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 17.47 km
studánka Na Stimlingu 17.47 km
smrk na Stimlingu 17.47 km
hřbitov Velhartice 17.48 km
Stimling 17.49 km
jezírko na Stimlingu 17.5 km
Kojšice 17.51 km
zámek Kojšice 17.52 km
lípa Kojšice 17.52 km
Libětice 17.52 km
Paštěcký vodopád 17.53 km
Bergl - Na Kopečku 17.56 km
buk na Berglu 17.57 km
Štíty království českého, Bůh za h... 17.59 km
židovský hřbitov Hartmanice 17.6 km
SDH Petrovice u Sušice 17.6 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 17.6 km
parkoviště Mechov 17.62 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 17.62 km
Petrovice u Sušice 17.62 km
javor klen, Sedlo u Srní 17.62 km
park na jezeře Arrach (D) 17.63 km
Petrovice ART 17.63 km
NS poznávací okruh Nýrsko 17.63 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 17.64 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 17.65 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 17.66 km
Kámen doteku Arrach (D) 17.66 km
Loučová 17.67 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 17.68 km
NS Rýžování zlata 17.69 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 17.7 km
zámek Loučová 17.7 km
roubenka, Petrovice u Sušice 17.72 km
Borek 859 m n. m. 17.73 km
koupaliště Nýrsko 17.73 km
zámek Kněžice 17.74 km
fara Petrovice u Sušice 17.76 km
Sedlo u Srní 17.76 km
Muzikant 17.78 km
kaplička Prostřední Krušec 17.78 km
hřbitov Petrovice u Sušice 17.78 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 17.79 km
Prostřední Paště 17.82 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 17.82 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 17.84 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 17.84 km
Staré Hutě – Althütten 17.84 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 17.84 km
Eck (D) 17.87 km
Spálený 1013 m n. m. 17.88 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 17.88 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 17.91 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 17.91 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 17.91 km
hřbitov Nýrsko (nový) 17.95 km
památník Crhova silnice 17.98 km
Oblík 1224 m n. m. 17.98 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 18 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 18.01 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 18.03 km
Přední Paště 18.03 km
Přestanice 18.04 km
Zahrádka - Alena Holá 18.04 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 18.04 km
Brandl Petr Jan 18.04 km
Balhar Kopřivák Peter 18.04 km
Prostřední Krušec 18.04 km
hřbitov Nýrsko (starý) 18.04 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 18.05 km
Haibühl (D) 18.05 km
Malý Radkov 18.07 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 18.07 km
lípa Chamutice 18.08 km
Paštěcká lípa 18.09 km
fara Nýrsko 18.09 km
SDH Skelná Huť 18.09 km
koupaliště Petrovice u Sušice 18.09 km
Blau Josef 18.1 km
stavení Nýrsko 18.1 km
rybníky Skelná Huť 18.1 km
kašna Nýrsko 18.12 km
Skelná Huť 18.12 km
Za deště - Alena Holá 18.13 km
Pampelišky - Alena Holá 18.13 km
Stébel gotika - Alena Holá 18.13 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 18.13 km
V Jamách 18.13 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 18.13 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 18.14 km
dětské hřiště Hodousice 18.14 km
Strunkov 18.14 km
přírodní rezervace Borek 18.14 km
Hodousice 18.16 km
zámek Chamutice 18.17 km
mlýn Velhartice 18.18 km
kaple Hodousice 18.19 km
Z meze (1) - Alena Holá 18.19 km
Z meze (2) - Alena Holá 18.19 km
starý mlýn Velhartice 18.2 km
Velhartický betlém 18.2 km
rybník Přestanice 18.21 km
vodáctví Bayerisch Kanada (D) 18.21 km
Mechov 18.21 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 18.22 km
zámek Dolejší Krušec 18.22 km
Dolejší Krušec 18.23 km
SDH Velhartice 18.24 km
synagoga Velhartice 18.24 km
Chrástov 18.25 km
Odešlá - Peter Balhar 18.26 km
Zimní nebe - Peter Balhar 18.26 km
židovský dům Velhartice 18.26 km
SDH Hodousice 18.27 km
Chamutice 18.27 km
Okula Nýrsko 18.28 km
štola Velhartice 18.28 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 18.3 km
nádraží Nemilkov 18.3 km
dub Chrástov 18.31 km
roubenka Velhartice 52 18.31 km
SDH Úloh 18.31 km
U Soušků 18.31 km
Rittsteig (D) 18.32 km
štola Horní Staňkov 18.33 km
pramen u Hauswaldské kaple 18.33 km
historická kovárna, Velhartice 18.34 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 18.34 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 18.34 km
Hauswaldská kaple 18.35 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 18.35 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 18.35 km
infocentrum Nýrsko 18.35 km
rybník Chamutice 18.35 km
kašna Arrach (D) 18.35 km
infocentrum Arrach (D) 18.36 km
přehrada Gumpenried, Schwarzer Reg... 18.36 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 18.36 km
Nutrie říční 18.37 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 18.37 km
SDH Strážov na Šumavě 18.39 km
pomník padlých WWII, Velhartice 18.39 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 18.39 km
Bílé dny - Alena Holá 18.39 km
Podzim - Alena Holá 18.39 km
pouť s kulturním programem a řemes... 18.39 km
Palvínov 18.39 km
Velhartice 18.4 km
kašna Strážov na Šumavě 18.41 km
Palvínovská lípa 18.41 km
kašna Velhartice 18.41 km
roubenka Velhartice 18.41 km
kaple Úloh 18.42 km
sv. Jan Nepomucký, Schwarzer Regen... 18.42 km
První sníh - Peter Balhar 18.43 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 18.43 km
lípy Dolejší Krušec 18.44 km
zámek Palvínov 18.44 km
Palvínovská alej 18.44 km
Úloh 18.45 km
skiareál Srní 18.45 km
fara Velhartice 18.46 km
studánka u Blat 18.46 km
Blata 18.48 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 18.48 km
pítko u hradu Velhartice 18.49 km
kaple Blata 18.5 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 18.5 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 18.5 km
Velhartice - Josef Váchal 18.5 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 18.5 km
Štíty království českého, Hrady ne... 18.5 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 18.5 km
Tři chlapi na cestách 18.5 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 18.5 km
Bušek z Velhartic 18.5 km
hrad Velhartice 18.5 km
pramen pod Borkem 18.5 km
pamětní deska Václav Soušek 18.51 km
radnice Strážov na Šumavě 18.51 km
fara Strážov na Šumavě 18.51 km
stavení Strážov na Šumavě 21 18.52 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 18.52 km
Strážov na Šumavě 18.52 km
Vzteklina, díl 6. 18.54 km
Javoří Pila 18.55 km
Tmavý potok 18.55 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 18.55 km
Vzteklina, díl 4. 18.56 km
Vzteklina, díl 5. 18.56 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 18.56 km
Vzteklina, díl 2. 18.56 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 18.56 km
skanzen Velhartice 18.57 km
Tmavý potok 18.57 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 18.57 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 18.58 km
kaple Posobice 18.59 km
lípa na Wunderbachu 18.6 km
Stráž 755 m n. m. 18.6 km
Cyklotoulky - Nýrsko 18.6 km
Holub Josef 18.6 km
Nýrsko 18.6 km
Vatětický klen 18.6 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 18.6 km
radnice Nýrsko 18.61 km
Multerer Hans 18.61 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 18.62 km
Posobice 18.62 km
přehrada Regen (D) 18.62 km
SDH Nýrsko 18.63 km
vodní zámek Sedlo u Srní 18.63 km
Opálka 18.65 km
stavení Strážov na Šumavě 185 18.65 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 18.66 km
Vatětický jasan 18.66 km
Javoříčko 18.66 km
smolná pec Radkov 18.67 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 18.67 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 18.68 km
Krásné údolí Ostružná 18.69 km
lípa Trsice 18.69 km
Trsice 18.7 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 18.7 km
koupaliště Běšiny 18.7 km
infocentrum Běšiny 18.7 km
kaple Staré Srní 18.7 km
Klostermanova chalupa Srní 9 18.7 km
Pod Jezevčí skálou 18.71 km
Za trnkovým keřem 18.71 km
Na pytlácké stezce 18.71 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 18.71 km
Maršovice 18.71 km
Bystrá - Wunderbach 18.72 km
alej památných stromů Vatětice 18.73 km
dětské hřiště Běšiny 18.73 km
nádraží Nýrsko 18.73 km
Pod Kostelním vrchem 18.73 km
Makov u Javoří (rozcestí) 18.74 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 18.75 km
SDH Srní 18.76 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 18.76 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 18.76 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 18.77 km
kaple Nýrsko 18.77 km
Javoří pila 18.77 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 18.78 km
kaple sv. Anny, Opálka 18.81 km
Rokytská slať 18.82 km
Slať Weitfällernská - Josef Váchal... 18.82 km
hřbitov Strážov na Šumavě 18.82 km
stavení Cihelna 18.83 km
Soukup Jaroslav 18.84 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 18.84 km
infocentrum Srní 18.84 km
osvobození Běšiny 18.85 km
běžecké lyžování Srní 18.85 km
Cyklotoulky - Srní 18.85 km
AccuWeather - Srní 18.85 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 18.85 km
Srní 18.85 km
tvrz Opálka 18.85 km
Vatětice 18.86 km
Policie Modrava 18.86 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 18.87 km
pozorovací místo Beranky 18.87 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 18.87 km
pozorovací místo Velký Bor 18.87 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 18.89 km
Staré Srní 18.91 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 18.91 km
fara Srní 18.92 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 18.93 km
zámek zaniklý Vatětice 18.93 km
parkoviště Srní 18.93 km
kašna Srní 18.95 km
Vatětická lípa 18.96 km
kašna zámecká Horní Staňkov 18.96 km
Jak ukrást Dagmaru 18.96 km
Vajce Josef 18.97 km
I. zóna NP U Kapličky 18.97 km
pomník padlých WWI, Srní 18.97 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 18.97 km
hřbitov bývalý Srní 18.97 km
Schreiner Gustav 18.97 km
zámek Horní Staňkov 18.97 km
Horní Staňkov 18.97 km
Kuzovská lávka 18.97 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 18.98 km
Švankmajer Jan 18.98 km
monogram LK ze stromořadí 18.99 km
koupaliště Kozí 19.01 km
Velký Radkov 19.01 km
Údolí 19.02 km
Cihelna 19.02 km
Ostrovský rybník Běšiny 19.03 km
řeka Křemelná 19.04 km
Schott Anton 19.05 km
pomník padlých WWI, Uhliště 19.05 km
Husův pomník, Běšiny 19.06 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 19.08 km
Nový rybník Běšiny 19.09 km
Odpověď vody - Peter Balhar 19.09 km
SDH Běšiny 19.09 km
rybník Žíkovy 19.09 km
Vzteklina, díl 5. 19.1 km
soutok Vydra - Křemelná 19.11 km
Sejdeme se v Eurocampu 19.11 km
Pazderna Javoří u Běšin 19.11 km
Heřmánková Hana 19.12 km
Běšiny 19.13 km
řeka Vydra 19.13 km
zámek Běšiny 19.13 km
most Otava, Paštěcký most 19.13 km
lípa Javoří u Běšin 19.14 km
Copak je to za vojáka 19.15 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 19.15 km
Vzteklina, díl 3. 19.16 km
Javoří u Běšin 19.16 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 19.17 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 19.17 km
Kámen doteku Uhliště 19.19 km
fara Uhliště 19.19 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 19.2 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 19.2 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 19.2 km
Vzteklina, díl 1. 19.21 km
Nuzerov 19.22 km
Čeňkova pila 19.23 km
Z mého života 19.23 km
pomník padlých WWI, Běšiny 19.23 km
Werich Jan 19.23 km
žlab Čeňkova Pila 19.24 km
Vzteklina, díl 6. 19.24 km
Smetanův smrk 19.25 km
Smetana Bedřich 19.25 km
fara Běšiny 19.26 km
parkoviště Čeňkova Pila 19.27 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 19.28 km
Pěkný potok - Wundebach 19.29 km
roubenka Sládečků, Běšiny 19.3 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 19.32 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 19.32 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 19.32 km
hřbitov Svatá Kateřina 19.34 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 19.34 km
nádraží Běšiny 19.34 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 19.34 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 19.35 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 19.36 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 19.36 km
Sokolovna Běšiny 19.37 km
NS Velhartice 19.37 km
hrob vězeň Plocienník 19.37 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 19.37 km
Svatá Kateřina 19.38 km
Kozí 19.38 km
Rýžovní potok 19.39 km
kaple nad Velkým Radkovem 19.39 km
památník Červený František, pplk. ... 19.4 km
hřbitov Běšiny 19.4 km
Toman Josef 19.4 km
Lukavice 19.4 km
Částkov 19.41 km
Žíkovy 19.43 km
zámek Žíkovy 19.43 km
stavení Částkov 19.46 km
SDH Lukavice 19.49 km
V Rybníce 19.49 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 19.49 km
Dolní Hrádky 19.49 km
Švédské hroby, Hartmanice 19.5 km
kaple Kozí 19.5 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 19.5 km
pomník padlých WWI, Kozí 19.51 km
Starý Láz 19.53 km
kaple Lukavice 19.53 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 19.53 km
Vydra - Josef Váchal 19.53 km
Myší domky - Maushäusel 19.57 km
Františkova Ves 19.57 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 19.59 km
Jelenov 19.62 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 19.62 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 19.63 km
SDH Malonice 19.63 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 19.63 km
pravěké, mezolitické sídliště na M... 19.64 km
Rovná u Strážova 19.64 km
kaple Rovná u Strážova 19.65 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 19.66 km
kaple Panny Marie, Chudenín 19.67 km
Dračí skály 19.68 km
Vzteklina, díl 3. 19.69 km
Podolský mlýn 19.69 km
Bystřice nad Úhlavou 19.69 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 19.7 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 19.71 km
rybník Svojšice 19.71 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 19.73 km
Žďár u Velhartic 19.76 km
lípa na návsi Malonice 19.76 km
dětské hřistě Bauer, Regen (D) 19.76 km
Hanger (D) 19.76 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 19.79 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 19.79 km
Jara příslib - Alena Holá 19.8 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 19.81 km
tvrz Svojšice 19.81 km
Svojšice 19.82 km
Brzobohatý Ondřej 19.83 km
Nové Městečko 19.83 km
Malonice 19.84 km
Rameno 19.85 km
pomník padlých WWI, Malonice 19.85 km
SDH Svojšice 19.87 km
Rodenstock, Regen (D) 19.87 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 19.9 km
hřbitov Svojšice 19.9 km
Kocíkův statek, Svojšice 19.9 km
Dvorecký Mlýn 19.91 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 19.91 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 19.91 km
pomník Max Gallinger (D) 19.92 km
kaple Malonice 19.92 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 19.92 km
dětské hřiště Regen (D) 19.93 km
lípa Svojšice 19.93 km
Rajsko 19.95 km
lázeňský park Regen (D) 19.96 km
Šárský rybník 19.96 km
vodáctví Regen (D) 19.98 km
Boryně František 19.99 km
zámek Malonice 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 1002, Železná Ruda

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: železnorudsko
šumavská obec: Železná Ru...

ubytování s kapacitou: 57
cena ubytování: od 620 Kč detail

apartmány Rudík, Železná Ruda

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: železnorudsko
šumavská obec: Železná Ru...

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Železná Ruda

  batoh
  Konzum Železná Ruda
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumava

  batoh
  Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumava
  Šumava A-Z: lyže, snowboa...
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat Poštovní spořitelna 0.08 km
Bankomat ČSOB 0.08 km
Konzum Železná Ruda 0.17 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 0.19 km
Bankomat Česká spořitelna 0.23 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 0.42 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 2.19 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 2.22 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 6.45 km
Konzum Hojsova Stráž 8.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.29 km
NKD, Bodenmais (D) 12.42 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 12.46 km
REWE, Bodenmais (D) 12.53 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 12.59 km
Intersport, Zwiesel (D) 13.66 km
Netto, Zwiesel (D) 13.72 km
NKD, Zwiesel (D) 13.75 km
TEDi, Zwiesel (D) 13.77 km
Rossmann, Zwiesel (D) 13.77 km
Müller, Zwiesel (D) 13.79 km
Norma, Zwiesel (D) 13.81 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 13.88 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 14.04 km
Deichmann, Zwiesel (D) 14.04 km
Kik, Zwiesel (D) 14.04 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 14.05 km
Edeka, Zwiesel (D) 14.12 km
Real, Zwiesel (D) 14.13 km
Penny Market, Zwiesel (D) 14.25 km
Lidl, Zwiesel (D) 14.63 km
REWE, Zwiesel (D) 14.95 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 15.03 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 15.16 km
Konzum Dešenice 15.86 km
Konzum Chotěšov 15.97 km
Konzum Hlavňovice 16.25 km
Café 27, Hartmanice 16.45 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 16.46 km
Konzum Hartmanice 16.53 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 16.57 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 16.65 km
Konzum Víteň 16.81 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 16.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 16.97 km
Konzum Petrovice u Sušice 17.61 km
Konzum Nýrsko 18.02 km
Konzum Velhartice 18.26 km
Bankomat Česká spořitelna 18.38 km
Bankomat Komerční banka 18.44 km
Konzum Strážov 18.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.54 km
Bankomat ČSOB 18.54 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 18.62 km
Konzum Nýrsko 18.73 km
COOP DISKONT - Nýrsko 18.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.86 km
Konzum Srní 18.88 km
čerpací stanice Srní 18.93 km
Sluneční kavárna, Srní 18.94 km
Konzum Běšiny 18.95 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 19.42 km
Takko Fashion, Regen (D) 19.55 km
Deichmann, Regen (D) 19.6 km
TEDi, Regen (D) 19.61 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 19.72 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 19.72 km
NKD, Regen (D) 19.74 km
Esprit, Regen (D) 19.78 km
Edeka center, Regen (D) 19.79 km
Konzum Malonice 19.85 km
REWE, Regen (D) 19.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 19.97 km

mohlo by Vás zajímat

Ztracený Marek

batoh
Ztracený Marek
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nový Pavel

batoh
Nový Pavel
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) byl založen v roce 1969 jako vůbec první Národní park v Německu o velikosti 13.000 ha. Zahrnoval oblast Roklanu a Luzného s přilehlými lesy až k Finsterau. Návštěvnicky nejoblíbenější je zoologická zahrada a návštěvnické středisko Hanse Eisenmanna u Neuschönau spolu se Stezkou v korunách stromů. V roce 1997 byl Národní park rozšířen od Roklanu přes Falkenstein až po Bayerisch Eisenstein a zahrnul vlastně území původní lesní správy Zwiesel. Jeho rozloha vzrostla na dnešních 24.250 ha. V Národním parku Bavorský les je naplňován slogan "přírodu ponechat přírodě". Příroda se zde vyvíjí bez zásahů člověka podle přírodních zákonů tak, aby zde vzniklo území bez hospodářského využívání. V novém území Národního parku vzniklo také informační centrum severně od Ludwigsthalu zaměřené na prezentaci "divočiny" (Haus zur Wildnis). V jeho okolí je ZOO ve volné přírodě. Spolu s dalšími informačními centry místních obcí je tak k dispozici síť informací s různým zaměřením. K poznávání Šumavy a Bavorského lesa vyberte z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě - naleznete zde hotely a penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy. Ubytování na Šumavě je úžasné v každém ročním období. Šumava to je levné ubytování, ubytování na samotě, luxusní ubytování. Síť šumavských webových kamer Vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa. Pro oblast Bavorsko doporučujeme server o počasí wetteronline.de s radarovou mapou mraků. Renesanci obliby zažívá zejména Lipenská přehrada se svým skiareálem Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb (Lipno servis). Turistické informace přináší náš nejstarší šumavský net http://www.sumava.cz/, nebo také šumavská rádia - Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Mluvil pevným hlasem, aby všichni mu porozuměli, oběma rukama chopil rameno svého starého druha. Z očí Krušného vytryskly slzy, jeho hlava sklesla na plece Potužákovy.

„Já... já... jsem ti rozuměl," zablábolil. „Ty se vracíš, ty... ty se nehněváš?... Buď Pánbůh pochválen! Už jsem myslil, že jsem... že jsem tě ztratil... a to bych byl nepřečkal.

A ty tu prosíš za odpuštění?... Copak se svět zvrátil?..." Potužák se obrátil k hospodyni, podávaje jí ruku. „A vy se taky nehněvejte, kmotra!'

Krušná, s vytřeštěnýma očima, svému sluchu nevěříc, stála němá, nevědouc, co by odpověděla; teprve po chvíli rozvázal se jí jazyk.

„Ale kdeže bych se hněvala? Jen líto mi bylo, tuze líto, kmotře. Vidíte sám, že náš Ferda tak zle to nemyslil. Byla to řeč, která se mluví, nic víc!... A copak si myslíte, že bych mu tu rybu byla opatřila? Ale kdepak! Tak vy se taky nehněvejte. Sedněte, kmotře, pobuďte u nás, aby se neřeklo..."

V tom to bylo. Potužák to dobře vycítil. Lidských řečí se bála, ale ze srdce nepřicházela její smířlivost. Ale buďsi! Kvůli ní se nevrátil, kvůli ní také nelitoval svého přenáhlení, jen o Jakuba mu běželo, kvůli tomuto také zůstal. Ferdy, jenž stál opodál, zpočátku všecek užaslý, pak zamračený jako noc, ani jediným pohledem si nepovšiml; ten po nějaké chvíli ostatně se vytratil ze světnice.

Ženské také šly po své práci; vycházely, zase se vracely, na hovoru mužů, znovu se rozpřádajícím, účasti nebraly. Potužák mluvil klidně, jako by nic se nebylo přihodilo; zato Krušnej nestačil přemoci svoje pohnutí. Jevil se zaraženým, co chvíle klesala mu hlava na prsa a oči vždy zase se zalévaly slzami.

„Ty ses nepohněval, Jouzo, ty ses opravdu nepohněval?" vydrala se mu několikrát otázka, když samotni seděli.

„Nech toho již! — Nemluvme již o tom! Vina byla u mne," odvětil posléze Potužák, když byl dříve toliko rukou máchl. „Věc je odbyta, myslím. Tvé viny nebylo ani v nejmenším. Ale to ti řeknu: s tvým Ferdou jsem domluvil. Jeho furiantství mě pobouřilo do té míry, že jsem se zapomněl a tobě ublížil. Ten chlapec nemá srdce ani k tobě, ani k rodu, z něhož vyšel. Doufám, že Jakub je z tvého fládra, aspoň se nic zlého o něm neproslýchá."

„Jakub je v pořádku, jenže se zlobívá na druhé."

„Tomu se nic nedivím."

„Jouzo, řekni mi: po tom, co se tu přihodilo, ty bys ještě... Víš, co jsi řeld před obědem?"

„Nu, copak?"

„Ty bys i teď ještě se nebál dáti mu svou dceru?"

„Což bych se bál? Dal bych mu ji, ale s tím, bude-li sám vládnout na statku, jak jsem ti už řekl. Tys — odpusť mi, že ti to řeknu beze všeho obalu, pustil z niky otěže, s tebou žena a děti dělají, co chtějí. Než bych svolil, aby moje dcera se sem provdala, musel by se udělat přesný pořádek, a to bych udělal já. Každý by dostal, co mu patří, aby později žádný se nemohl vytasit s nějakými nároky. Také děvčata by se musila vybavit a provdat, ani jedna z nich by tu nesměla zůstat. Pak byste musili, ty a tvá žena, se odstěhovat ze stavení, a výminku jinde užívat. Však mi rozumíš: o tebe tu nejde, ale o kmotru. Sám nahlédneš, že by svárů a štvanic nebylo konce v domě, protože by chtěla i dále vládnout, a syni a dcery, všecko by se sem táhlo."

Krušnej svěsil hlavu, slza za slzou stékala po jeho rozbrázděných, osmahlých tvářích.

„Máš pravdu, svatou pravdu, Jouzo! Musí se to tak udělat," pravil, „a moudrý jsi, že to takhle zamýšlíš zařídit. Nelze jinak — a přece, vidíš, člověku je těžko u srdce, když pomyslí, že mu není souzeno zemřít pod střechou, pod níž dědové žili a umírali od nepaměti. Ať hospodářem nebo výminkářem, ale do smrti být a umřít jsem chtěl pod střechou, pod níž jsem se narodil. Nemůže to být, jakáž pomoc! Statek především dlužno zachovat rodu."

„Tak, tak! Statek napřed, potom člověk," přisvědčil Potužák; „tak tomu chce Pánbůh."

„A že to takhle přichází, je trest za to, že jsem neuposlechl rodičů. Neplnil jsem jejich vůli, děti mou taky neplní. Nesmím si naříkat. Zaplať ti Pánbůh, Jouzo!"

Podali si ruce, rozuměli si. Seděli drahnou chvíli, slova ne-promluvivše. Zachovávajíce selské tradice, jež pokládají za největší neštěstí, připadne-li rodná půda cizím rukám, konali nevědomky velkou národní povinnost, již plnili dávno na věčnost odešlí jejich předkové, kteří zachránili přes zlobu věků a těžkou porobu svému rodu i veškerému národu svatou půdu, zúrodněnou svým potem a posvěcenou tuhou prací svých tvrdých, mozolných rukou.

Mluvili pak zase o rozdělení Blat a čeho bude třeba učinit, aby získali všecky sousedy pro tuto svoji myšlenku. Hodiny ubíhaly, mlhy venku prchly, slunce, schylující se k západu, k modrým horám šumavským, zvítězilo nad mraky a jeho jasný svit zalil dvůr a zdiva naproti oknům, jako by rázem boží ráno se bylo rozbřesklo.

Potužák vstal.

„Dlouho jsem se zdržel," pravil, „ale bylo třeba si povědět. Řekli jsme si, teď budeme jednat. Buď zdráv, Jakube, a měj se dobře! Neuvidíme se teď asi po nějakou dobu, bude mnoho práce, žně nám nastanou, jen dej Pánbůh pohodu. Promluv, až se ti nahodí, s tvým Jakubem. Spěchu není, ale bude dobře připravit ho. Josef se ti taky vrátí z Prahy, prázdniny nastávají. Promluv i s ním vážně, aby už jednou dostudoval; stůj pevně na svém a nedávej se zase balamutit a konejšit; však jsi nezapomněl, cos mi onehda řekl, že mu dáváš lhůtu do půl roku."

„Buď bez starosti: za půl roku musí být doktorem, nebo ho ponechám jeho osudu. Tentokrát se ohnout už nedám. Děkuji ti, Jouzo! Že ses vrátil, do smrti ti nezapomenu."

Potužák se rozloučil krátce také s hospodyní a odešel. Když byl ze vrat, Krušná přistoupil ke svému muži a pravila:

„To jste si toho napovídali! Ten ti nalil asi zas té své moudrosti do hlavy! Radši jsem ani neposlouchala. Evangelium zrovna není, co povídá, ouvej! — Pro tu rybu se rozčertil, blázen! Jako by ten náš chlapec nesměl promluvit doma, když přišel navštívit rodiče! Jako by si nesměl říci o rybu, když má na ni chuť! To se podívejme na starého fanfára takového! To toho je, když si sní rybu zítra k obědu! To nám nejspíš statek prodají, když tu rybu koupím! Co je mu do toho ? Ať si spravuje doma své a my si budem spravovat zase své u nás... Že sem chce dostat svou holku, tomu ráda věřím. Jak by nechtěl ? — Statek se mu líbí! Nu, já proti tomu nejsem, dá-li holce peněz tolik, co lidé mluví. Ale myslí-li si, že naše děti před tou žábou ustoupí, to se mýlí, to zas ne! Ona jde k nám, a ne my k ní... A co se ostatního týče, toho rozdělení, a co snad ještě jiného zamýšlí, z toho nebude nic. Páslo se na Blatech společně, co Blata stojí, a dobře tak bylo; proč by se to mělo změnit?... Tys taky Blaťák a zakládáš si na tom, že jím jsi, a naparuješ se, jako by jiní byli méně, a pořade Blata v hubě máš, a Kubáta že za ně hlavu dal, povídáš! Nu, dal za ně hlavu, uchoval je, ale celá, jak jsou; za kousky by byl hlavu nedal."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky