Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°45'48.791"N, 13°24'48.416"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Kostel svatého Jiří v Plzni-Doubravce, je patrně nejstarším dochovaným kostelem na území dnešní Plzně. Leží na vyvýšenině na břehu u soutoku řek Berounky a Úslavy nedaleko zaniklé středověké obce Týnec. Okolnosti založení kostela jsou plné nejasností a legend. Existuje celá řada variant o jeho vzniku. Nejčastěji je vznik kostela spojován s návratem pražského biskupa Vojtěcha z exilu v listopadu roku 992. Legenda praví, že při návratu z Říma zanechal v Kostelci Panny Marie nedaleko Plzně (dnešního Starého Plzence) dvanáct bratrů benediktinů, pro které následujícího roku založil v Břevnově první mužský klášter v Čechách, kam bratři odešli v únoru 993. Dosud se však nepodařilo prokázat či vyloučit, že Kostelcem zmiňovaným v Pulkavově kronice ze 14. století, byl dnešní kostel sv. Jiří. Je ovšem nereálné, aby za čtyři zimní měsíce mezi příchodem bratří a jejich následným odchodem do Břevnova byl postaven klášter s kostelem. Objevila se hypotéza, že kostel byl součástí středověké tvrze. Ovšem nález cca 40 hrobů z poloviny 11. století v okolí hřbitova tuto domněnku víceméně vyvrací, neboť by tyto hroby byly situovány přímo do prostoru tvrze, což je krajně nepravděpodobné. Další verze navazuje na svatovojtěšskou legendu s tím rozdílem, že předpokládá, že kostel s klášteříkem zde již stál. Josef kardinál Beran ztotožňuje např. zmiňovaný kostel s kostelem Panny Marie v dnešním Starém Plzenci. Nejpravděpodobněji původní malý obdélníkový kostel vznikl na konci 12. století a byl snad i s oratoří a věží. Samotná ves či spíše svobodný statek Doubravka – na jejímž katastru se kostel nachází – vznikl až někdy na začátku 14. stol. na staré obchodní cestě Norimberk – Plzeň – Praha (první písemný záznam z roku 1338). Doubravka dala také jméno plzeňské erbovní rodině z níž nejvýznamnějším byl Jan Skála z Doubravky řečený Dubravius (1486 - 1553) diplomat, olomoucký biskup, známý též svým hospodářským spisem o rybnících. První písemná zmínka o kostelu pochází až roku 1361, kdy na něm byl 31. března ustanoven farářem Frána z Chrástu. V tomto období (kolem roku 1350) byla provedena první významná přestavba kostela, kdy došlo k prostorovému rozšíření kostela posunutím severní zdi. Otisk původního umístění této zdi je patrný dodnes na podlaze kostela. Z původního kostela se dochovala apsida. Z doby této první přestavby se dochovaly i dva sanktuáře. Nově vzniklo i gotické presbyterium. Za husitských válek, a zejména tak v době obležení Plzně v letech 1433–1434, byl kostel těžce poškozen a po dlouhou dobu ležel v rozvalinách. 26. srpna 1475 byly kostelu uděleny odpustky na opravu a přestavbu tohoto kostela, se kterou bylo započato v roce 1480. Během těchto oprav byla vybudována věž při jižním boku lodi kostela. Věž byla kamenná, s navazujícím dřevěným patrem se zvonovou stolicí. Podobu kostela zachycuje vyobrazení na antipendiu oltářní mensy. Kostel byl vybaven novým oltářem, jehož kamenný sokl byl zachován i při stavbě nového barokního oltáře. Konec 15. století je ve znamení sporu o patronátní právo nad kostelem, které bylo dosud v držení opatů břevnovského kláštera. Vleklé spory, které ústily i v bránění opravovat kostel apod., byly skončeny roku 1540, kdy město Plzeň vykupuje majetky od svárlivých majitelů obce Týnec, obec vysidluje a ta zanedlouho poté zaniká. Roku 1565 kupuje Plzeň patronátní podací právo ke kostelu sv. Jiří od břevnovského kláštera. Proto je zrušena zdejší fara a kostel se stává filiálním kostelem chrámu sv. Bartoloměje. V období před třicetiletou válkou vzniká i dřevěný kůr (nahrazuje původní, předrenesanční řešení kůru), který zde byl až do přestavby v letech 1912 až 1914. Královské město Plzeň, které rozšiřovalo své panství o blízké vsi a dvorce zde zakládá panský hospodářský dvůr - v pol. 17. stol. pak krčmu a kovárnu. Dle tereziánského katastru z roku 1714 byla při kostele farní škola s bytem učitele, hrobníka a jednou třídou. Při kostele žil rovněž poustevník, který se o něj staral. V roce 1662 byl pro kostel ulit nový malý zvon, který se jediný, jako umíráček, dochoval dodnes. Má v průměru 41 cm a váží 38 kg. Během třicetileté války dochází opět k úpadku kostela a tak je roku 1700 opět započato s opravami. Z tohoto období pochází hlavní portálový oltář, který se přes drobné úpravy dochoval dodnes. V roce 1719 ulil Jan Perner pro kostel zvon o průměru 112 cm a váze 784 kg. Ten byl bohužel za 1. světové války zrekvírován. K další významné přestavbě dochází kolem roku 1730 provedené barokním architektem Matějem Ondřejem Kondelem. Trámový malovaný strop lodi byl vyměněn za prostý, rákosový, stejně tak jako úzká gotická okna za oválná. Úprav doznala podlaha kostela. Věž kostela byla o patro zvýšena a zakončena barokní bání s lucernou. V přízemí je vsazen nový portálek s bohatě profilovanou římsou. Přistavěna byla i sakristie s kulatými zamřížovanými okny, klenutou křížovou klenbou, zakončenou štukovými čabrakami. V této době vzniká na přilehlém hřbitově i barokní kostnice. V druhé polovině 18. století došlo k vybourání kamenné kazatelny. Na jeho místo byl umístěn rokokový oltář. Vedle něj přiléhala k vítěznému oblouku dřevěná kazatelna. Oltář byl umístěn do prostoru mezi vítězný oblouk a apsidu. V roce 1810 ulil zvonař P. P. Perner dva oltářní zvonky. V roce 1839 dochází k výměně pestře pomalované střešních šindelů za prejzy, báň věže byla natřena a na vrchol osazena koule a vztyčen kříž. V roce 1863 byla střešní krytina vyměněna za břidlicovou, kostel byl vymalován a provedeny i další úpravy a opravy. Původní obrazy na bočních oltářích byly nahrazeny novými od plzeňského malíře Jana Herzoga. V letech 1904 až 1905 dochází v souvislosti s rozšířením a úpravou hřbitova k významným archeologickým nálezům z poloviny 11. století. Nejstarší známky pravidelného osídlení na katastru dnešní městské části Doubravka jsou rozsáhlá žárová pohřebiště lidu milavečské kultury datovaná do období 13. – 10. stol. př. Kristem a jejich sídliště, z nichž některá se nachází na říčních terasách poblíž lokality sv. Jiří. Další vlna osídlení, tentokrát v pozdní době halštatské v 6. – 5. stol. př. Kr., se ohlašuje nástupem Keltů a budováním výšinných sídel – hradišť. Nejbližší, na místě zvaném Holý vrch, bylo nad nedalekou obcí Bukovec. Sem spádově patřilo i území Doubravky. V 1. – 2. stol. př. Kr. zasahují až do údolí ke sv. Jiří osady středočeského kmene Bójů. Mnohonásobně obydlená poloha ostrožen u sv. Jiří nese též stopy po germánském osídlení v mladší době římské ve 3. stol. po Kr. V období stěhování národů v 5. – 6. stol. nejsou z území Doubravky žádné doklady o obydlenosti zdejší krajiny. Až ve starší době hradištní v 7. – 8. stol. dochází k nové kolonizaci slovanským lidem z jižních Čech, který se usazuje opět na bývalém hradišti na Holém vrchu. To bylo obnoveno asi v 2. pol. 8. stol. a svoji roli plnilo ještě v 9. stol. Jeho úlohu přebírá na počátku sjednocování české země plzeňský přemyslovský knížecí hrad, dnes ve Starém Plzenci (první zmínka roku 976). Na poli u řeky Berounky severovýchodně od kostela sv. Jiří pak bylo ještě nalezeno slovanské sídliště z přibližně 10. stol., které již mohlo být současníkem této předrománské církevní stavby. Z předešlého vyplývá, že území Doubravky spolu s údolím u kostela sv. Jiří, bylo takřka po celé tisíciletí př. Kr. nepřerušeně osídleno a již v dobách prehistorických bylo starobylou kulturní krajinou. Dalším přímým archeologickým dokladem stáří kostela jsou nepatrné raně středověké nálezy. Avšak bez dalších rozsáhlejších terénních výzkumů celého hřbitovního areálu není možné datovat počátky vzniku stavby samotné. Nalezené předměty pocházejí z kostrových hrobů objevených při rozšiřování hřbitova u sv. Jiří v r. 1905. Jednalo se o tzv. bronzové záušnice a denár knížete Oldřicha (1012 – 1034). Uložení těchto milodarů lze předpokládat v pol. 11. stol., potvrzují tak existenci hřbitova v okolí kostela. Následně v letech 1912 - 1913 dochází k zásadní a diskutované rekonstrukci kostela. Z původních dvou návrhů arch. Jana Kotěry, jenž plánoval kostel prakticky zbořit a vystavět znovu v secesním stylu a městského architekta Farkače, jenž navrhoval přestavbu v novogotickém slohu a prodloužení kostelní lodi až k hranici hřbitova, byl z především finančních důvodů realizován upravený návrh arch. Farkače. V rámci těchto oprav bylo odkryto i románské zdivo. Následně bylo rozhodnuto, že takto odkryté již zůstane s tím, že v duchu zlepšení vizuálního dojmu, bylo toto místy přezděno a to jak materiálem původním, tak především novým, z již výrazně méně kvalitním. Dopad na autenticitu stavby byl fatální. Mimo uvedené byla postavena schodišťová věžička, přestavěn kůr, vyměněny krovy, vytvořen nový dřevěný strop. Původní varhany byly přesunuty do dnes již neexistující kaple sv. Jana Nepomuckého v Doubravce a nové dodala firma bratří Paštiků z Prahy. Osazena byla i barevná okna. Po opravách byl kostel znovu vysvěcen 23. března 1914. Poslední etapa oprav probíhá na konci 20. století. V roce 1997 bylo provedeno zavedení elektřiny, opravy vnitřních omítek a řešení odvodu dešťových vod. V roce 2001 provedena oprava fasády věže kostela, opravy krovu a krtiny, v letech 2006–2009 pak byla opravována zbylá fasáda kostela. Při opravách bylo zakonzervováno degradované pískovcové zdivo, přičemž nejexponovanější západní stěna byla opětovně omítnuta. Kostel je tvořen jednou lodí téměř čtvercového půdorysu, který se od východu k západu mírně zužuje a tato osa se mírně odchyluje k severu. Na východě navazuje na loď přes vítězný oblouk presbyterium tvořené pěti stěnami osmiúhelníku se čtyřmi gotickými okny. Původně bylo presbyterium plochostropé s barevnými freskami na stěnách, zaklenutí žebrovou klenbou spojenou do ozdobného svorníku se znakovým štítkem bylo provedeno až dodatečně. Na severní stěnu presbyteria navazuje barokní sakristie. K jihozápadnímu okraji přiléhá apsida, která je prolomena románským okénkem a s presbyteriem propojena rovněž okénkem. Hlavní vstup byl v západním průčelí prostřednictvím lomeného článkovaného pískovcového portálu. K jižní stěně lodě přiléhá předsíň, z níž vede točité schodiště na kůr. Z období přestavby kostela na konci 17. století pochází i raně barokní portálový oltář se sochou Madony, která pochází z Německa z okruhu děl Víta Stosse. Socha madony stávala již na původním oltáři z konce 15. století. Nejstarší památkou kostela je renesanční osmiboká křtitelnice z roku 1539, kterou kostelu věnoval plzeňský arcijáhen Václav Křakovský. Z raně renesančního období pocházela i kazatelna, která byla umístěna v severovýchodní části lodi. Vlevo stojí rokokový oltář se sochami sv. Václava a sv. Vojtěcha a obrazem sv. Cyrila a Metoděje, vpravo pak rokokový oltář se sochami sv. Víta a sv. Zikmunda a obrazem sv. Jana Nepomuckého. Oltářní obrazy byly vytvořeny plzeňským malířem Janem Herzogem a instalovány v rámci oprav v roce 1863. Oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje se dnes nachází na jižní stěně lodi, o něco starší oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého se nachází na stěně severní. V apsidě vedle vítězného oblouku je umístěno sousoší sv. Anny Samotřetí z roku 1900 od sochaře Jana Kastnera, který ji údajně vytvořil dle téměř rozpadlé gotické předlohy. Kostel obklopuje hřbitov s několika cennými náhrobky a barokní kostnicí. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

hrob Stanko Vodička

batoh
hrob Stanko Vodička
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň (Doubr...

batoh
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

řeka Úslava

batoh
řeka Úslava
Šumava A-Z: voda - řeky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

soutok Berounka - Úslava

batoh
soutok Berounka - Úslava
Šumava A-Z: voda - řeky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
hrob Stanko Vodička 0.02 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 0.03 km
řeka Úslava 0.09 km
soutok Berounka - Úslava 0.1 km
Vařečka rytíře Žumbery 0.1 km
řeka Berounka 1.97 km
řeka Radbuza 1.97 km
Mže 2.05 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 2.18 km
Pilčík Hubert 2.2 km
centrální hřbitov Plzeň 2.26 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 2.27 km
hrob generál Heliodor Píka 2.3 km
památník umučeným, Plzeň 2.32 km
židovský hřbitov Plzeň 2.33 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 2.45 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 2.45 km
Koza Vladimír, MUDr. 2.47 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 2.52 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 2.57 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 2.59 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 2.6 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 2.62 km
Sokolovna Plzeň 2.64 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 2.65 km
pivovarské muzeum, Plzeň 2.87 km
Plzeňské historické podzemí 2.88 km
nádraží hlavní Plzeň 2.89 km
vodárenská věž, Plzeň 2.93 km
Západočeská galerie v Plzni 2.96 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 2.97 km
Masné krámy, Plzeň 2.98 km
pomník rodiny Fürthových 2.98 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 3 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 3 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 3 km
radnice Plzeň 3.08 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 3.08 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 3.1 km
infocentrum Plzeň 3.11 km
morový sloup, Plzeň 3.13 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 3.14 km
pamětní deska Marie Uchytilová 3.15 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 3.15 km
Zikmund Miroslav 3.17 km
Platzer Ignác František 3.17 km
Lindauer Gottfried 3.17 km
Barták Bedřich 3.17 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 3.17 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 3.17 km
Plzeň 3.17 km
Roučka Zdeněk 3.17 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 3.17 km
Stárek František Čuňas 3.17 km
Preissová Jana 3.17 km
Chovanec Milan 3.17 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 3.17 km
Jančařík Michal 3.17 km
Slavnosti svobody, Plzeň 3.17 km
Plzeňská diecéze 3.18 km
Discopříběh 3.18 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 3.22 km
kaple U Ježíška, Plzeň 3.22 km
Západočeské muzeum v Plzni 3.24 km
Patton Memorial Pilsen 3.24 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 3.25 km
muzeum loutek Plzeň 3.25 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 3.27 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 3.29 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 3.36 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 3.37 km
pamětní deska Bohumil Polan 3.4 km
Polan Bohumil 3.4 km
požární stanice Plzeň - střed 3.42 km
pomník generála George Pattona, Pl... 3.45 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 3.45 km
synagoga (velká) Plzeň 3.47 km
kaple Božkov 3.5 km
synagoga (stará) Plzeň 3.5 km
zahrada Miroslava Horníčka 3.51 km
Větrovec Josef 3.52 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 3.52 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 3.52 km
Božkov 3.52 km
památník pozemních jednotek na záp... 3.58 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 3.6 km
Kreativní zóna DEPO2015 3.63 km
památník 16. obrněné divize US arm... 3.65 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 3.65 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 3.67 km
kraj Plzeňský 3.7 km
Rašínův dům, Plzeň 3.7 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 3.7 km
Hlavatý Josef 3.84 km
památník národního osvobození se s... 3.84 km
první protikomunistická demonstrac... 3.84 km
ZOO Plzeň 3.87 km
Dinopark Plzeň 4.03 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 4.05 km
vlaková zastávka Plzeň 4.06 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 4.12 km
Vejprnický potok 4.12 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 4.2 km
most Ivana Magora Jirouse 4.22 km
Vítr v kapse 4.24 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 4.3 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 4.3 km
Entropa - David Černý, Techmania 4.46 km
Škoda Plzeň 4.48 km
Techmania Science Center 4.49 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 4.56 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 4.76 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 4.77 km
památník Květnového povstání 1945,... 4.8 km
Air park, Zruč u Plzně 5.02 km
řeka Úhlava 5.14 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 5.15 km
Památník obětem zla 5.31 km
Hruška Luboš, plk. 5.31 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 5.36 km
lom Koterov 5.64 km
Borský park 5.73 km
Toussaint Rudolf 5.95 km
Havel Václav 5.95 km
Zahrádka František 5.95 km
Kácha Miroslav, generálmajor 5.95 km
věznice Plzeň Bory 5.95 km
Cibulka Petr 5.95 km
Wonka Pavel 5.95 km
Neumann Stanislav Kostka 5.95 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 5.95 km
Modrý Bohumil, Ing. 5.95 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 5.95 km
Dienstbier Jiří 5.95 km
Rašín Alois 5.95 km
Píka Heliodor, generál 5.95 km
Jáchymov, Josef Haslinger 5.95 km
hřbitov Doudlevce 6.02 km
Třemošná 6.06 km
nádraží Třemošná u Plzně 6.31 km
Záluží u Třemošné 6.33 km
kaple Třemošná 6.86 km
Brožík Václav 6.9 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 7.02 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 7.06 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 7.07 km
hřbitov Starý Plzenec 7.22 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 7.23 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 7.42 km
Čvančara Jaroslav 7.52 km
mlýn Radobyčice 7.73 km
fara Starý Plzenec 7.82 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 7.85 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 7.97 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 8.02 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 8.05 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 8.06 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 8.09 km
vyhlídka Hůrka 8.13 km
PP Černá stráň 8.15 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 8.16 km
mohylové pohřebiště Hůrka 8.24 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 8.49 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 8.5 km
NS kolem Starého Plzence 8.51 km
NS Stará Plzeň a kupci 8.51 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 8.52 km
radnice Starý Plzenec 8.54 km
Starý Plzenec 8.55 km
Tymákov 8.57 km
Bohemia Sekt Centrum 8.83 km
Koranda Václav starší 8.86 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 9.44 km
Horní Bříza 9.51 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 9.62 km
studna pod věží, Radyně 9.89 km
studna jižní, Radyně 9.9 km
Štíty království českého, Můj hrad... 9.91 km
hrad Radyně 9.91 km
muzeum Horní Bříza 9.96 km
pamětní deska Josef Sporka 9.97 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 9.97 km
naučná stezka Horní Bříza 9.97 km
židovský hřbitov Štěnovice 9.99 km
nádraží Horní Bříza 9.99 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 9.99 km
nádraží Vejprnice 10 km
zámek Štěnovice 10.06 km
keramika Horní Bříza 10.14 km
Vejprnice 10.45 km
Husník Jakub 10.45 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 10.45 km
krytá lávka Vejprnice 10.5 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 10.5 km
hřbitov Vejprnice 10.52 km
dětské hřiště Vejprnice 10.52 km
památník Suchý důl 10.52 km
fara Vejprnice 10.53 km
památník osovobození Vejprnice 10.53 km
SDH Vejprnice 10.55 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 10.55 km
Losiná 10.81 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 10.89 km
vlaková zastávka Dobřany 11.2 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 11.38 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 11.45 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 11.67 km
Město Touškov 11.73 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 11.77 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 11.78 km
zámek Šťáhlavy 11.78 km
Šťáhlavy 11.78 km
Kozolupy 11.79 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 11.85 km
kaple Vísky (Trnová) 11.88 km
SDH Město Touškov 11.89 km
zámek Vísky (Trnová) 11.9 km
fara Město Touškov 11.92 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 11.95 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 11.97 km
Heber František Alexander 11.97 km
kaple Město Touškov 12.04 km
hřbitov Město Touškov 12.27 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 12.32 km
Očenášek Ludvík 12.51 km
Nebílovský Borek 12.52 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 12.54 km
hřbitov Nezbavětice 12.55 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 12.55 km
židovský hřbitov Město Touškov... 12.69 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 12.85 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 12.88 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 12.89 km
Bdeněves 12.89 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 12.89 km
hřbitov starý Rokycany 12.89 km
hrobka Fitzova, Rokycany 12.93 km
kasárna stará Rokycany 12.94 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 12.98 km
pomník padlých WWI, Rokycany 13.07 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 13.09 km
nádraží Rokycany 13.1 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 13.1 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 13.1 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 13.11 km
pomník padlých WWII, Rokycany 13.11 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 13.12 km
Rokycanův sbor 13.18 km
secesní vila, Rokycany 13.23 km
kašna klasicistní Rokycany 13.29 km
Rokycany 13.31 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 13.31 km
Pehe Jiří 13.31 km
Horák Bohuslav, PhDr. 13.31 km
Laub Alois, brig. gen. 13.31 km
Rokycana Jan 13.31 km
Budweiserová Irena 13.31 km
Řanda Čestmír 13.31 km
zámek Kozel 13.31 km
kašna zámek Kozel 13.32 km
Fitz Johann 13.32 km
děkanství Rokycany 13.33 km
Mariánský sloup, Rokycany 13.34 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 13.36 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 13.36 km
Dumetovský dům, Rokycany 13.38 km
Kroc Raymond Ray Albert 13.4 km
Zakladatel 13.4 km
Bartovský Josef 13.42 km
Stupno 13.42 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 13.44 km
Lopatský rybník, Kozel 13.57 km
hvězdárna Rokycany 13.65 km
Štáhlavice 13.88 km
pomník Jiří Potůček, Břasy 14.26 km
nádraží Dobřany 14.31 km
pamětní deska František Noha (rumb... 14.4 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 14.41 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 14.44 km
Vězněná, Pavel Renčín 14.53 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 14.53 km
pamětní deska Jiří Potůček Tolar, ... 14.56 km
Potůček Jiří 14.57 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 14.59 km
Kaznějov 14.63 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 14.67 km
nádraží Kaznějov 14.79 km
kaple Nebílovy 14.86 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 14.87 km
NS Nebílovy 14.89 km
SDH Nebílovy 14.89 km
Nebílovy 14.89 km
zámek Nebílovy 14.91 km
kašna Nebílovy 14.94 km
hřbitov Prusiny 15.42 km
fara Prusiny 15.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 15.43 km
studna Prusiny 15.45 km
Předenice 15.51 km
SDH Předenice 15.53 km
kaple Předenice 15.56 km
rybník Netunice 15.98 km
Netunice 16.17 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 16.24 km
Doubrava u Nýřan 16.26 km
kaple Doubrava u Nýřan 16.29 km
kaple Rybnice 16.45 km
SDH Zbůch 16.47 km
Rybnice 16.48 km
Zbůch 16.51 km
radnice Zbůch 16.53 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 16.53 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 17.17 km
kaple Lišice 17.2 km
Lišice 17.21 km
SDH Lišice 17.21 km
Levý Václav 17.3 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 17.52 km
Háje u Řenče 17.6 km
nádraží Plešnice 17.65 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 17.84 km
letiště Plasy 17.84 km
Horní Lukavice 18 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 18 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 18.01 km
Nová Jezná 18.05 km
hřbitov Dolní Lukavice 18.08 km
letiště Plešnice 18.2 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 18.22 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 18.51 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 18.54 km
Alej vzdechů, Plasy 18.56 km
fara Dolní Lukavice 18.58 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 18.6 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 18.63 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 18.64 km
Dolní Lukavice 18.64 km
pivovar Dolní Lukavice 18.65 km
zámek Dolní Lukavice 18.72 km
řeka Střela 18.73 km
Haydn Joseph 18.73 km
Haydnovy hudební slavnosti 18.73 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 18.73 km
nádraží Plasy 18.77 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 18.77 km
infocentrum Plasy 18.85 km
radnice Plasy 18.85 km
pomník padlých WWI, Plasy 18.85 km
tisovec Dolní Lukavice 18.87 km
NS Plasy 18.89 km
venkovský dům, Plasy 18.95 km
pomník padlých WWII, Plasy 19 km
Plaský rybník 19.01 km
Lavička Vítězslav 19.03 km
Metternich Klemens Wenzel 19.03 km
Wiehl Antonín 19.03 km
Stretti Jakub 19.03 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 19.03 km
Plasy 19.03 km
Stretti Viktor 19.03 km
hřbitov Plasy 19.06 km
galerie Stretti 19.08 km
hrobka Metternichů, Plasy 19.09 km
cisterciácký klášter Plasy 19.11 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 19.12 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 19.14 km
infocentrum Plasy 19.16 km
hřbitov Chotěšov 19.18 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 19.18 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pl... 19.19 km
pivovar Plasy 19.22 km
zájezdní hostinec, Plasy 19.25 km
Vodokrty 19.37 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 19.37 km
kaple Vodokrty 19.37 km
Chotěšov u Stoda 19.56 km
fara Chotěšov 19.59 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 19.63 km
přehrada Hracholusky 19.66 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 19.7 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 19.73 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 19.74 km
Česká spojka 19.74 km
Žert 19.74 km
Muž, který se směje 19.74 km
Zjevení (Revelations) 19.74 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 19.74 km
D´Artagnan a tři mušketýři 19.74 km
Bez domova (Sans famille) 19.74 km
Borgiové 19.74 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 19.75 km
klášter Chotěšov 19.75 km
Královská aféra 19.75 km
kašna klášter Chotěšov 19.78 km
Andělská tvář 19.79 km
3 sezóny v pekle 19.79 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 19.89 km
Zastávka u Přeštic 19.97 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • návštěvnické centrum Plzeňský pivovar - ...

  batoh
  návštěvnické centrum Plzeňský pivovar - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj - o...

  batoh
  prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • pivovarské muzeum, Plzeň - otevírací dob...

  batoh
  pivovarské muzeum, Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.81 km
Bankomat ČSOB 1.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.08 km
Bankomat GE Money Bank 1.27 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 1.27 km
Bankomat Česká spořitelna 1.27 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 1.28 km
Bankomat ČSOB 1.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.49 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 1.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 1.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2 km
Bankomat Česká spořitelna 2.06 km
Bankomat Česká spořitelna 2.32 km
Bankomat Česká spořitelna 2.34 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 2.37 km
Bankomat GE Money Bank 2.39 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 2.4 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 2.52 km
Bankomat ČSOB 2.57 km
Bankomat GE Money Bank 2.61 km
McDonalds, OC Plzeň 2.61 km
Bankomat Česká spořitelna 2.64 km
Bankomat Komerční banka 2.65 km
Bankomat ČSOB 2.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.75 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 2.79 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 2.83 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 2.85 km
Bankomat Česká spořitelna 2.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 2.95 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 2.99 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 3.33 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.45 km
Bankomat Fio banka 3.51 km
Bankomat GE Money Bank 3.51 km
Bankomat Česká spořitelna 3.51 km
Bankomat Komerční banka 3.51 km
Bankomat Česká spořitelna 3.56 km
Bankomat ČSOB 3.56 km
Bankomat Komerční banka 3.59 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.59 km
Bankomat Česká spořitelna 3.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 3.65 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 3.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.95 km
Bankomat Česká spořitelna 4.07 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 4.07 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.18 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.18 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.21 km
Bankomat Česká spořitelna 4.24 km
Market Zruč 4.34 km
Jednota Druztová 4.52 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 4.6 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 4.73 km
Bankomat Česká spořitelna 4.89 km
Bankomat GE Money Bank 4.89 km
Bankomat ČSOB 4.89 km
Bankomat ČSOB 4.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.89 km
Bankomat Komerční banka 5.15 km
Bankomat ČSOB 5.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.18 km
Bankomat ČSOB 5.19 km
Bankomat GE Money Bank 5.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.3 km
Bankomat Česká spořitelna 5.35 km
Bankomat GE Money Bank 5.35 km
Bankomat Česká spořitelna 5.35 km
Bankomat Česká spořitelna 5.39 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 5.58 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 5.66 km
Bankomat Komerční banka 5.93 km
Jednota Třemošná 5.95 km
Market Třemošná 5.95 km
Bankomat UniCredit Bank 6.08 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 6.18 km
Jednota Dolany 6.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.22 km
Bankomat ČSOB 6.23 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 6.26 km
Bankomat Komerční banka 6.27 km
Bankomat Česká spořitelna 6.37 km
Jednota Radčice 6.39 km
Bankomat Česká spořitelna 6.47 km
Bankomat Fio banka 6.5 km
Bankomat GE Money Bank 6.5 km
Bankomat ČSOB 6.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.53 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 6.86 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 7.24 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 7.44 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 7.52 km
Jednota Chotíkov 7.6 km
Bankomat Komerční banka 7.61 km
Bankomat ČSOB 7.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.72 km
Jednota Česká Bříza 7.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.3 km
Bankomat Česká spořitelna 8.51 km
Bankomat GE Money Bank 8.53 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 8.74 km
Jednota Žichlice 9.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 9.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 9.42 km
Jednota Horní Bříza 9.49 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 9.59 km
Bankomat Česká spořitelna 9.59 km
Supermarket Horní Bříza 9.64 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.77 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 9.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 9.88 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 10.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.27 km
Bankomat Česká spořitelna 10.54 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 10.79 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 11.19 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 11.59 km
Jednota Město Touškov 11.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.75 km
Bankomat ČSOB 11.75 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 11.83 km
Jednota Nevřeň 11.92 km
Jednota Kozolupy 12 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 12.23 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 12.62 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 12.72 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 12.81 km
Jednota Osek u Rokycan 12.87 km
Bankomat Komerční banka 13.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.14 km
Bankomat UniCredit Bank 13.17 km
Bankomat Česká spořitelna 13.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.2 km
Bankomat GE Money Bank 13.26 km
Bankomat Česká spořitelna 13.37 km
Bankomat ČSOB 13.41 km
Bankomat Česká spořitelna 13.49 km
Jednota Stupno 13.61 km
Bankomat GE Money Bank 13.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.71 km
Bankomat Rokycany 13.76 km
Bankomat ČSOB 13.76 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 13.87 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 13.92 km
Jednota Dobříč 13.92 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 14.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 14.39 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 14.46 km
Konzum Dobřany 14.46 km
Market Kaznějov 14.53 km
Jednota Kaznějov 14.53 km
Jednota Břasy 14.56 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 14.67 km
Bankomat Komerční banka 14.74 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 14.85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.88 km
Market Kaznějov 14.88 km
Bankomat Komerční banka 14.91 km
Bankomat Česká spořitelna 14.94 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 14.99 km
Bankomat GE Money Bank 14.99 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 15.19 km
Bankomat Komerční banka 15.48 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 15.53 km
Konzum Újezd sv. Kříže 15.56 km
Jednota Všeruby 15.78 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.81 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.81 km
Bankomat GE Money Bank 15.82 km
Bankomat Česká spořitelna 15.9 km
Jednota Mrtník 16.36 km
Bankomat ČSOB 16.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.55 km
Jednota Nýřany 16.57 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 16.76 km
Jednota Loza 16.94 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.99 km
Bankomat Česká spořitelna 17.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.4 km
Jednota Horní Bělá 17.57 km
Jednota Dolní Bělá 17.69 km
Bankomat Česká spořitelna 17.83 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 18.04 km
Bankomat Komerční banka 18.08 km
Jednota Líšťany 18.21 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 18.25 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 18.41 km
Bankomat Česká spořitelna 18.88 km
Jednota Plasy 18.91 km
Jednota Plasy 18.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 18.97 km
Jednota Úlice 19.03 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 19.36 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 19.4 km
Jednota Babiná 19.47 km
Jednota Plasy 19.67 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 19.77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 19.81 km

mohlo by Vás zajímat

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice...

batoh
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice

batoh
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí České republiky, která má svým návštěvníkům co nabídnout během celého roku. V letní sezóně jsou pobyty na Šumavě atraktivní především pro turisty a cykloturisty (turistické trasy na Šumavě, šumavské cyklostezky) nebo milovníky vodních sportů – ti navštěvují hlavně okolí vodní nádrže Lipno (koupání, rybaření, windsurfing a kiting na Lipně) . V zimním období přichází ke slovu lyžování na Šumavě – kvalitní služby poskytuje Skiareál Špičák, Železná Ruda, Lipno Kramolín, lyžařský areál Zadov – Churáňov nebo se můžete vydat za hranice a využít možnosti lyžování na Velkém Javoru, Hochfichtu, Sternsteinu. Penziony, chaty, chalupy, hotely, apartmány na Šumavě poskytují útulné ubytování v krásné přírodě a zároveň jsou ideálním východištěm pro poznávání okolí nebo můžete posedět v restauraci některé ze stylových šumavských chalup. Ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Národní park Šumava přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Cyklotrasy jsou značeny v severozápadní části území symbolem cyklisty na dřevěných směrovkách nebo na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy. Šumava nabízí ideální podmínky pro zimní turistiku na běžkách (informuje server Bílá stopa). Pozvolná stoupání a mírné sjezdy jsou charakteristická pro rozsáhlé Šumavské Pláně. Nadmořská výška se téměř stále pohybuje nad 1 000 m, a proto jsou zde i sněhové podmínky po většinu zimy dostatečné. Trasy vedené podél plavebních kanálů (Shwarzenberský a Vchynicko-tetovský) jsou velmi zajímavé a vůbec ne náročné. Na Šumavě je proznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, z toho 250 km přímo v Národním parku Šumava, rolbou se udržuje 320 km. Zimní krajina je nádherná, když se příroda ukládá k zimnímu spánku. Pro obyvatele lesa je to ovšem období strádání. Ubytujte se na Šumavě a buďte šetrní k přírodě, jejíž krásy stojí za zachování v nezměněné podobě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Pane Nováku," pravil na to Krušnej, „my víme, že vaše slovo něco platí, a proto jsem řekl, aby se kmotr obrátil napřed na vás. Já mám syna, ten je v Praze na právech, za půl roku bude doktorem, paragrafy zná jako otčenáš, a ten, toť se rozumí, když přijde domů, leccos nám poví a poučí nás, tak já tedy taky vím, co leccos obnáší. A potom tuhle kmotr není žádný žebrák a zachovalý člověk. Podívejte se do knih a uvidíte, jak si stojí v Plástovicích Potužák. Nemá zapotřebí, aby skrblil, a není taky člověk, který by koukal na ňákou tu zlatku..."

Potužák vtom už vyňal z nějaké kapsy desítku, a podávaje ji sluhovi, jenž honem nastrčil ruku, pravil:

„Můj zlatý pane... nechci urážet... ani svádět, ale byl bych rád, kdybyste tu maličkost přijal... a navždy vděčným se ukážu..."

„Dobře, dobře," odvětil velmi přívětivě pan Novák, „já rozumím, pantáto. Vy mi jako dáváte ty peníze, abych vašemu synovi přilepšil na stravě. To je v pořádku, to zákon dovoluje, dosud obžalovaný není odsouzen. Já mu taky přilepším, o to se nestarejte..."

„Toť se rozumí, že je to dovoleno," vece Krušnej, „to můj syn nám stokrát řekl. A potom: představte si jen, pane Nováku, nastávají žně — neshnije-li nám všecko na polích — jaká to rána pro kmotra, jediný jeho syn vytržen z práce! Dyť to nemůže ani být, pro takové nařčení!"

„Ale, to je na dlani, že je to hloupé nařčení," přesvědčoval pan Novák, který už nekrčil ramenoma ani hlavou nepotřásal, ani brv nestahoval; „takový zachovalý mladík aby něco podobného provedl, jakže by to mohlo být! Nemějte žádných starostí, pantáto Potužáku, to vám povídám já! Jaká by to byla spravedlnost, podržet ho tady? Pustíme ho, to je bez řečí! Jako ptáček vyletí..."

„Nu tak vidíš, Jouzo," ujal se slova Krušnej, „dobře bylo, že jsme se obrátili na pana Nováka... Musí přece vědět pan Novák, co může být a co být nemůže. Já bych řekl, že máš po starosti..."

Než Potužák po starosti neměl.

„Děkuji za dobré slovo, pane Nováku," pravil, „ale přece bych rád věděl, kdy ho asi pustí, a proto bych rád promluvil s panem soudcem..."

A pan Novák s okázalou srdečností:

,,Nestarejte se pranic! Pustíme ho, možno ještě dnes, možná že až zítra... za dva, za tři dni... řeknu vám to, jen jak do toho protokolu nahlédnu. A s panem soudcem promluvíte, to vám výmolní, jak tu před vámi stojím! Taky mu vyložím celou tu věc a řeknu mu, že ten hloupý četník provedl nesmyslnou věc. Řekněte mi, jak se to vlastně stalo všecko, abych to pověděl do posledni maličkosti."

Potužák mu pověděl.

„Cože?" zvolal Novák, vyslechnuv ho do konce; „cože? Toho já znám, ten už tu byl zavřen u nás! Tomu že by byl vzal dva zlaté ? — Ten jakživ neměl dva zlaté, protože kdyby měl šesták, by ho šel propít! — Takhle na holky, na ty je jako kocour na myši! Pro takovou věc — darmo o ní mluvit! — byl taky vyšetřován, jenže to zapřel a svědků nebylo! a dvě děti má, každé s jinou, ten lump darebácká! — Řekněte mi, nebyla v tom snad holka?"

„Nevěděl bych..."

„A já vám povídám: byla!" — Pan Novák stáhl náramně brvy a hustá, prošedivělá kštice skákala po lebce jako lebeční kůže opice gorily.

„Nu, počkej!" pokračoval ve své řeči; „až já budu s panem správcem, já mu jak náleží strčím pod nos, jak takového lumpa, zloděje, taškáře, holkáře mohou přijmout za pěšáka! Panu soudci taky řeknu, aby na jeho svědectví nedával, že to není hodnověrný člověk. A k tomu ten ochlasta baštýř z Vomáčky! Ten si v tom taky smočil svůj zakalený rozum!..."

Zkrátka, spravedlivý hněv páně Novákův s chvíle, co dostal desítku na přilepšení stravy Václavovy, stupňoval se neustále

„Že ti dva za nic nestojí," pravil Krušnej, „a že na jejich slovo nelze dát, řekl sám pan správec. Mluvili jsme s ním dnes na bezdrevské hrázi. Nebýt tuhle kmotra, byl by se utopil mládek Radonický..."

„To je ten, co chodí za vaší dcerou, viďte?"

„Nu, chodí, ale já to nemám rád. Holka si ho vzala do hlavy..."

„To je hodný člověk! Tomu nebraňte! Ten by už dávno měl být baštýřem. Taky se jím stane, ručím vám za to. A vy jste ho vytáhl z vody, pantáto Potužáku?"

„Nu, já nebo jiný, na tom nezáleží. Podal jsem mu tyč a on vylezl. O tom bych ani nemluvil."

„A proč byste nemluvil o tom? Hleďte, já jsem taky vytáhl topícího se člověka z vody a mluvím o tom. To bylo na vojně, když náš regiment ležel v Terezíně..."

Počalo dlouhé vypravování o tomto záchranném skutku, jenž byl vypsán do všech podrobností. Konec pak vyzněl v ten smysl, že člověk, jenž jinému člověku život zachránil, má právo a nároky na nepomíjející úctu a vděčnost svých spoluobčanů a že by jeho jméno se mělo vyhlásit veřejně všemi úřady po celé zemi. Že se tak nečiní, je citelný nedostatek veřejného řádu a dokonalé spravedlnosti, jenž jedině nese vinu, že pan Novák do té chvíle není kancelistou.

„Ale vašeho syna propustíme," dodal, „jen vyčkejte pana soudce, já ho náležitě připravím a pak vás sám k němu dovedu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky