nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
první rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským kočárkům - Watzlawick Rejštejn zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy

přírodní rezervace Prácheň

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'49.270"N, 13°40'53.107"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Přírodní rezervace Prácheň - lesnaté natrží se vzácnou květenou kolem zříceny hradu Prácheň. Po opuštění hradu v 2. polovině 16. stol. se dnes nejcennější část rezervace - porosty na strmých skalnatých svazích nad řekou, vyvíjela prakticky bez lidských zásahů. Jsou zde zachovány přes 100 let staré smíšené pomsty s borovicí, lípou, jilmem, javorem klenem, habrem a dubem s bohatým bylinným patrem. Bylo zde nalezeno více než 100 druhů vyšších rostlin, z nichž řada je chráněna. Je zde doložen výskyt významných teplomilných druhů měkkýšů. Do území je vstup veřejnosti povolen jen po značené turistické stezce. Chráněné území o výměře 28,45 ha zaujímá západní až severozápadní svah vrchu Prácheň (512,4 m n.m.) v k.ú. Velké Hydčice. Předmětem ochrany je zbytek přirozených převážně listnatých porostů teplomilného charakteru ta na strmém svahu pod zříceninou někdejšího župního hradu, Podkladem chráněného území jsou krystalické horniny moldanubika. Byly zde zjištěny ruly, aplity, lamprofyry i granodiority, místy krystalické vápence. Převážnou část území pokrývá mezotrofní hnědozem, v místech s podkladem vápence pak vápeníte hnědozemě. Porosty v rezervaci tvoří suťový les s převahou lípy malolisté (Tilia cordata), lípy velkolisté (T. platyphyllos) a Javoru mléče (Acer platanoides), dubohabřina s převahou dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Q. petraea) a habru obecného (Carojnus betulus) a borový les na minerálním podkladu. V bylinném podrostu najdeme typické druhy hájové květeny jako např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), bažanka vytrvalá (Mercurialis perenriis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka jarní (Primula verís), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) kruštík širolistý (Epipactis helleborine) aj. V území bylo zjištěno 135 druhů živočichů, z chráněných např. čmelák zemni (Bombus terrestris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronelía austriaca), lejsek šedý (Muscícapa striata), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ťuhýk obecný (Lanius collúrio) či veverka obecná (Sciurus vulgaris). Zákonnou ochranu získalo toto území již v roce 1959 novelizovaná v roce 1988.

přírodní rezervace Prácheň na mapě

místa v okolí

hřbitov Prácheň

hřbitov Prácheň

kategorie: kultura a památky / hřbitovy
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'53.963"N, 13°40'54.369"E

zobrazit více
kostel sv. Klimenta, Prácheň

kostel sv. Klimenta, Prácheň

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'54.346"N, 13°40'53.863"E

zobrazit více

další místa v okolí