Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

tvrz Údraž

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: tvrze
lokalita: písecko
GPS: 49°16'50.361"N, 14°18'27.247"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Tvrz Údraž je poprvé připomínána v roce 1530. Jedná se o dvoupatrovou budovu na obdélníkovém půdorysu s renesančními úpravami, které jsou dodnes patrné. Při následující barokní přestavbě byla tvrz zvětšena, později přestavěna na sýpku. Snad prvním majitelem Údraže byl Bartoloměj, neboli Bareš z Údraže - vlastnil manský dvůr v Klukách a je znám z roku 1484, kdy zapsal svému synu Janovi dluh 5 kop. Po té se Údraž dostala do majetku vladyků z Kestřan, kteří se potom, až do vymření rodové větve, psali Údražští z Kestřan. Jejich řadu počínají Ctibor a jeho bratr Bohuněk z Kestřan a v Údraži, známí z písemných pramenů k roku 1505, 1515. Od Oldřicha Radkovce z Mirovic koupil ves Pálčice. Tehdy patrně vlastnil pouze díl Údraže, protože nějaký jiný díl držel Mikuláš Rendl z Úšavy, který je v tituláři z roku 1534 uváděn jako pán na Údraži. Týž titulář připomíná Ctibora staršího a vedle něho Ctibora mladšího z Kestřan, syna Bohuňka. Tento Ctibor mladší přiznal na úřadě zemských desek r. 1543, že drží po otci tvrz Údraž, dvůr poplužní s poplužím a celou ves. Nedlouho po roce 1585 zemřel a bych pochován v Albrechticích. Po Ctiborově smrti došlo k dělení majetku mezi jeho čtyřmi syny – Jana, Petra, Zachariáše a Bohuslava. Nejstarší Jan nechtěl zpočátku hospodařit a prodal svůj díl v r. 1586 mladším bratrům za 3000 kop míš., ale vymínil si držet dva roky jeden z údražských dvorů. Nejmladší bratr Bohuslav si ponechal svůj díl, k němu ale tvrz nepatřila. Tři díly statku s tvrzí získal Zachariáš, t.j. díl svůj, Janův a díl Petra, o kterém nejsou po r. 1588 žádné zprávy. Po Zachariášově smrti koupil r. 1594 zadlužený statek za 9000 kop míš. nejstarší z bratrů Jan. Tento Jan Údražský z Kestřan prodal roku 1602 svůj dvůr v Krči a v posledním pořízení z roku 1612 dal své manželce Markétě ze Suché k užívání dvůr Jiroušovský v Údraži s některými dědinami. Zemřel roku 1615 a panství po něm zdědil syn Ctibor, řečený Starší. Pro účast na českém stavovském povstání měla mu být v roce 1623 zkonfiskována třetina majetku, kterou mu však bylo povoleno vyplatit, protože na vojskem zpustošený statek by se nenalezl kupec a také proto, že se Ctibor zavázal přestoupit ke katolické víře. Po smrti Ctibora Staršího se spustlého statku s tvrzí ujal jeho strýc Jan Adam Údražský z Kestřan a po roce 1649 vdova Magdalena Virginie, rozená Lipovská z Lipovic. Její syn Jan František Petr Údražský po dosažení plnoletosti dosáhl u české komory uvolnění části statku ze záboru, kterým byl vázán smlouvou ještě z doby konfiskace roku 1623. Koupě byla provedena roku 1668 za částku 8518 kop gr. míš. a o dva roky později (1670) prodal své matce Magdaleně Virginii tvrz Údraž, zvanou nyní Hořejší s pivovarem, poplužním dvorem, ovčínem a vsí, protože k ní měl zřejmě nějaké závazky. Tak zvaná „Dolejší tvrz“ v Údraži vznikla na dílu, který získal Bohuslav v r. 1586 při dělení majetku, tehdy nejmladší ze synů Ctibora Údražského. Tento Bohuslav koupil r. 1604 ves Slavětice od Pavla Malovce z Malovic, seděním na Hrádku. Po jeho smrti r. 1610 zdědil statek synovec Ctibor zvaný Mladší (syn Bohuslavova bratra Zachariáše, kterého Bohuslav vychoval), který se psal „seděním v Údražích“. Jeho majetek přešel r. 1615 na Bořivoje Zdeňka z Komárova, zřejmě stavebníka Dolní tvrze. Roku 1635 koupil tento díl Údraže s Dolejší tvrzí za 5100 kop míš. Humprecht Račín z Račína a r. 1651 jej odprodal Adamu Václavu Lipovskému z Lipovic a na Dražíči za 8790 kop. míš. Protože tento i předešlý prodej nebyl vložen do desk zemských přiznal až v roce 1654 Humprecht koupi statku v roce 1635 („tvrz Dolejší v nové vystavenou ve vsi Oudraži“) i její prodej r. 1651 („tvrz Údraž s dvorem poplužním při ni ležícím, ves Údraž a vísku Slavětice s krčmami“). Po smrti Adama Václava Lipovského v roce 1672 dědil jeho syn Adam Maxmilián. V roce 1680 pak koupila tento prohospodařený díl Údraže s Dolní tvrzí obec Nového Města pražského. Při té příležitosti byl domluven odprodej i druhého dílu osady s Horní tvrzí, který o rok později (1681) smluvně v Praze potvrdil, v zastoupení své matky Magdaleny Virginie, její syn Jan František Petr Údražský. Spojený statek koupil roku 1711 kníže Adam František Schwarzenberk a připojil jej k panství Chřešťovice. Situaci Horní údražské tvrze by podle katastrálního plánu obce těžko někdo našel. Menší obdélný půdorys objektu (cca 7,4×22,5 m) při západní hranici hospodářského dvorce čp. 1 v jihozápadní okrajové části osady je zbaven původní obranné úpravy svého okolí, pouze při jižním a zčásti západním boku lze spíše tušit náznaky příkopu a obvodového valu. Vlastní budova přestavěná na sýpku zachovává původní patrové dělení na dvě nadzemní podlaží, strmější sedlovou střechu uzavírají v čelech mírně odsazené trojúhelné štíty. Boční průčelí člení v patře 4 osy sýpkových okének, čela jsou pouze jednoosá. Podobně i vstup v přízemí východního boku je výsledkem mladšího, zřejmě klasicistního zásahu – s dřevěným rámcem v cihelné podezdívce. Z historické podoby tvrze se zde dochoval pouze fragment sgrafitové bosáže jihovýchodního nároží z červenohnědých psaníček v pozoruhodné ilusivně plastické skladbě. Vedle fragmentů je v 1. patře patrná zazdívka nějakého staršího otvoru. Na opačném, západním boku budovy připomíná starší stav svislá spára, asi 180 cm vlevo od druhého sýpkového okénka v 1. patře, počítáno od levého nároží. Disposice přízemí je trojdílná. Z bývalého nádvoří velkostatku se vstupuje do středního dílu s omítnutou valenou klenbou půlkruhového průřezu se třemi trojúhelnými výsečemi. V pravém zadním koutě je situován nástup na dvouramenné obezděné schodiště do patra, vlevo se otvírá široký půlkruhový oblouk do jižního dílu přízemí, také pod omítnutou valenou klenbou s půlkruhovými čely. Obě dvojice trojúhelných výsečí mají zde však v půdorysném průmětu prohnuté hrany a jejich vrcholy zvýrazňují hřebínky. V čele a na východním boku prostoru je nad dnešními okénky zřetelná zazdívka otvorů původních, které byly rovněž pod segmentovými záklenky, ale poněkud užší a vyšší. Severní díl přízemí je dnes pod prostým dřeveným stropem z neprofilovaných trámů, stopy staršího stavu překrývá hrubá omítka. V 1. patře jsou dnes pouze dva prostory – po dělící příčce (široké původně 66 cm) mezi středním dílem do kterého ústí schodiště z přízemí a dílem severním, zbývá na nádvorní straně otisk, za kterým se směrem k severu průčelní zeď o 16 cm zeslabuje; na protější straně odpovídá poloze příčky svislá spára viditelná na západní fasádě. Další dělení prostoru bylo zřejmě v místech mezi středními okénky budovy – příčku zde opět připomínají stopy na bočních stěnách a také rozhraní mezi dvěma druhy dlažeb – jižní část podlahy tvoří úhlopříčná skladba pálených čtvercových dlaždic (23×23 cm), ve zbývajícím dílu dnešního prostoru jsou na podlaze cihly. Na bocích středního dílu prostoru lze zaznamenat původní rozměry dnes zazděných nik palácových oken, které byly cca 170 cm široké a 270 – 290 cm vysoké, pod segmentovými pasy. Nad celým dnešním prostorem, který zabírá dvě třetiny půdorysu 1. patra, je prostý záklopový strop. Nejvýznamnějším prostorem celé tvrze je jižní díl 1. patra. Z přední části lze do něj vstoupit kamenným sedlovým portálkem raně renesančního charakteru. Jeho profilace dvojicí výžlabků se již neprotíná, ale prostě zalamuje. Samotný prostor, pokládaný za kapli, má pravidelný půdorys překlenutý plochou klášterní klenbou s trojicí výsečí na bocích. Hrany výsečí a navazující hřebínky vytvářejí na klenbě členitý hvězdicový obrazec, vrcholící válcovým svorníčkem s vykrojenou hranou. Uprostřed stěny byla okna, jejichž tvar je zřetelný opět ve spárách později vložených zazdívek. Výběhy segmentových záklenků původních oken byly zaoblené a podle dochovaných stop lemované malovaným pletencovým pásem a žlutavým pruhem. Okno směrem k západu bylo však užší a nižší než ostatní a stopy po malovaném rámu postrádá. Zazdívka při jihovýchodním koutu prostoru, patrná i zvenčí, připomíná snad bývalý prevetový arkýřek, stopy v protějším koutě mohou naznačovat někdejší existenci krbu – takže se zdá, že tu šlo spíše o reprezentační obytnou místnost. Na podlaze jsou dnes rybinovitě kladené cihly. Budova tvrze pochází zřejmě z přechodného goticko - renesančního období, postavená patrně Bohuňkem z Kestřan v prvé třetině 16. století, v témže století upravovaná a v 18. století přestavěná na sýpku. Dolní údražská tvrz byla až pozdně renesančního původu, stavěná po r. 1615 Bořivojem Zdeňkem z Komárova. Její polohu, případně dochované konstrukce, musíme patrně hledat v zástavbě severně od tvrze Horní, v místech označených na plánu z r. 1837 katastrálními čísly 2 a 3. Dnešní slavení čp. 51 zde slojí v poloze starší knížecí myslivny (na plánu z r. 1837 s okrasnou zahradou) – jedna z možných poloh zaniklé renesanční Dolní tvrze.

odkaz: tvrz Údraž

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

SDH Údraž

batoh
SDH Údraž
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Údraž

batoh
Údraž
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Panny Marie Lurdské, Údraž

batoh
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Údraž

batoh
pomník padlých WWI, Údraž
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
SDH Údraž 0.12 km
Údraž 0.15 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 0.18 km
pomník padlých WWI, Údraž 0.19 km
Údražský rybník 0.27 km
Jehnědno 1.96 km
fara Albrechtice nad Vltavou 2.7 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 2.71 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 2.72 km
Albrechtická lípa 2.83 km
Albrechtice nad Vltavou 2.83 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 2.92 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 2.92 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 4.03 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 4.77 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 4.78 km
zámek Chřešťovice 4.78 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 4.78 km
Chřešťovice 4.83 km
Husová Anna Regina 4.83 km
SDH Chřešťovice 4.85 km
Paseky 4.96 km
kaple Paseky 4.98 km
Žák František, generálmajor 4.98 km
pomník Františka Žáka 4.98 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 5 km
pomník padlých WWI, Paseky 5.1 km
Ohnivé léto 5.3 km
kaple Kluky 5.74 km
pomník František Rakovan, Kluky 5.74 km
Kluky 5.74 km
pomník padlých WWI, Kluky 5.74 km
Skalička 5.93 km
hadiště Chřešťovice 5.93 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 5.94 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 5.94 km
Ohnivé léto 5.96 km
hřbitov Chřešťovice 5.97 km
Všeteč 6.05 km
Tálín 6.95 km
kaple sv. Václava, Tálín 7.07 km
Probulov 7.18 km
Tálínský rybník 7.45 km
kaple Neznašov 7.48 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 7.49 km
zámek Neznašov 7.51 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 7.84 km
Žďár u Protivína 7.84 km
minerál písekit 7.88 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 7.94 km
Žďárské Chalupy 7.99 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 8.04 km
kaple Všemyslice 8.04 km
SDH Všemyslice 8.06 km
Všemyslice 8.06 km
židovský hřbitov Neznašov 8.13 km
řeka Lužnice 8.18 km
soutok Lužnice - Vltava 8.18 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 8.21 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 8.31 km
U Masáka 8.33 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 8.51 km
kaple Chrastiny 8.58 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 8.58 km
Chrastiny 8.59 km
Už zase skáču přes kaluže 8.62 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 8.68 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 8.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 8.71 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 8.71 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 8.8 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 8.8 km
pomník padlých WWI, Selibov 8.83 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 8.84 km
Výlet 8.84 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 8.84 km
Koloděje nad Lužnicí 8.84 km
Radok Emil 8.84 km
Radok Alfréd 8.84 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 8.84 km
Selibov 8.85 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 8.86 km
Podolský most, Vltava 8.88 km
kaple Selibov 8.88 km
pohádková kovárna Selibov 8.88 km
rozhledna Jarník 8.88 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 8.9 km
rybník Podhorák 8.92 km
Hogo fogo Homolka 8.92 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 8.95 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 9.02 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 9.04 km
Selibovský rybník 9.05 km
Cernan Eugene Andrew 9.25 km
Bohunice 9.25 km
Cihelny 9.26 km
NS lesní Semenec 9.27 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 9.27 km
NS Onen Svět 9.27 km
SDH Týn nad Vltavou 9.29 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 9.3 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 9.35 km
vyhlídka píseckých lesníků 9.35 km
Trápení 9.39 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 9.4 km
hřbitov Myšenec 9.42 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 9.51 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 9.54 km
zřícenina hradu Myšenec 9.54 km
dětské hřiště Myšenec 9.59 km
kostel sv. Havla, Myšenec 9.61 km
Myšenec 9.62 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 9.62 km
pomník padlých WWI, Myšenec 9.62 km
NS Lesní dřeviny 9.66 km
hřbitov Horní Záhoří 9.66 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 9.67 km
fara Horní Záhoří 9.68 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 9.68 km
rybník Rabyň 9.69 km
Dolní Novosedly 9.69 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 9.7 km
nádraží Týn nad Vltavou 9.72 km
kaple Dolní Novosedly 9.72 km
SDH Dolní Novosedly 9.76 km
silniční most Blanice, Myšenec 9.91 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 10.11 km
SDH Křenovice 10.14 km
pomník padlých WWI, Maletice 10.16 km
kaple Maletice 10.16 km
Maletice 10.17 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 10.18 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 10.18 km
Bolestné kameny 10.19 km
Panský rybník, Temelín 10.19 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 10.22 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 10.23 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 10.24 km
nádraží Záhoří 10.24 km
rybník Školňák, Temelín 10.27 km
pomník padlých WWI, Temelín 10.28 km
Klokočínský rybník 10.32 km
Temelín 10.33 km
židovský hřbitov Protivín 10.34 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 10.35 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 10.35 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 10.35 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 10.38 km
hřbitov Týn nad Vltavou 10.38 km
pamětní deska Josef Sakař 10.39 km
radnice Týn nad Vltavou 10.39 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 10.39 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 10.4 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 10.4 km
Markéta Lazarová 10.41 km
tvrz Klokočín 10.41 km
studna Týn nad Vltavou 10.41 km
Vltavotýnské podzemní chodby 10.41 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 10.42 km
kašna Týn nad Vltavou 10.43 km
Vojna Jaroslav 10.43 km
Týn nad Vltavou 10.43 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 10.43 km
infocentrum Týn nad Vltavou 10.43 km
kaple Svatonice 10.44 km
Klokočín 10.44 km
hrob Matěje Kopeckého 10.44 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 10.45 km
pomník padlých WWI, Protivín 10.45 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 10.45 km
hřbitov Protivín 10.45 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 10.47 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 10.47 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 10.48 km
Svatonice 10.48 km
fara Týn nad Vltavou 10.5 km
Zemský hřebčín Písek 10.54 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 10.55 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 10.56 km
Kameňák 1, 2, 3 10.57 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 10.6 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 10.68 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 10.75 km
kaple Panny Marie, Protivín 10.75 km
kaple Radětice 10.76 km
kaple sv. Anny, Protivín 10.76 km
kaple Nuzice 10.77 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 10.77 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 10.78 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 10.78 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 10.78 km
NS Cesta drahokamů 10.79 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 10.79 km
pivovar Platan, Protivín 10.8 km
lesní hřbitov Písek 10.8 km
Záluží u Týna nad Vltavou 10.81 km
památník bernartickým hrdinům, les... 10.81 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 10.81 km
platanová alej Protivín 10.83 km
hrob Otakara Jeremiáše 10.83 km
evangelická církev metodistická, P... 10.85 km
solnice, Týn nad Vltavou 10.87 km
Sokolovna Protivín 10.89 km
sýpka Protivín 10.9 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 10.91 km
kaplička Panny Marie, Protivín 10.93 km
dětské hřiště Logry, Písek 11.05 km
Krokodýlí ZOO Protivín 11.07 km
Ohnivé léto 11.08 km
Hrubec Rudolf 11.11 km
kašna Bernartice 11.11 km
pomník padlých WWI, Bernartice 11.13 km
paraskupina Intransitive 11.14 km
Bernartice 11.15 km
kaple Panny Marie, Písek 11.15 km
pamětní deska francouzským vojákům... 11.15 km
naučná stezka na břehu Blanice 11.17 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 11.17 km
fara Bernartice 11.19 km
kostel sv. Martina, Bernartice 11.21 km
Protivín 11.22 km
pomník padlých WWII, Bernartice 11.23 km
vlaková zastávka Písek město 11.23 km
Strakonický dudák 11.24 km
Židova strouha 11.24 km
Čertova nevěsta 11.24 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 11.25 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 11.25 km
památník města Protivína 11.26 km
Krzák Rudolf 11.26 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 11.26 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 11.26 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 11.32 km
děkanství Protivín 11.33 km
památník popravených Bernartice 11.33 km
Husova kaple Bernartice 11.34 km
hřbitov Bernartice 11.34 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 11.35 km
vila Adolfa Raaba, Písek 11.36 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 11.4 km
pamětní deska Václava Raba 11.4 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 11.4 km
platan javorolistý, Protivín 11.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 11.44 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 11.46 km
pomník padlých WWI, Písek 11.48 km
Už zase skáču přes kaluže 11.48 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 11.49 km
zámek Protivín 11.49 km
Ohnivé léto 11.5 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 11.56 km
koupaliště Bechyně 11.6 km
židovský hřbitov Bechyně 11.67 km
SDH Bechyně 11.67 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 11.67 km
kaple sv. Václava, Vlastec 11.7 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 11.71 km
Jeremiáš Otakar 11.71 km
Vlastec 11.71 km
zámek Bechyně 11.72 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 11.72 km
městské muzeum Bechyně 11.72 km
rodný dům Václava Pichla 11.72 km
mlýn Bechyně 11.73 km
pamětní deska Václav Pichl 11.73 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 11.73 km
muzeum Vladimíra Preclíka 11.74 km
Preclík Vladimír 11.74 km
fara Bechyně 11.74 km
pamětní deska kněz František Sláma... 11.74 km
hřbitov Bechyně 11.74 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 11.74 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 11.74 km
hrob Rudolf Krajc 11.74 km
hotel Otava, Písek 11.75 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 11.75 km
kašna keramická Bechyně 11.75 km
Kronbergerův altán, Písek 11.75 km
fontána u hotelu Otava, Písek 11.75 km
kostel sv. Michala, Bechyně 11.76 km
pomník padlých WWI, Vlastec 11.76 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 11.77 km
pamětní deska letců, Bechyně 11.78 km
radnice Bechyně 11.78 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 11.79 km
Krajc Rudolf 11.79 km
Bechyně 11.79 km
synagoga Písek 11.8 km
infocentrum Bechyně 11.81 km
fara Písek 11.82 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 11.82 km
pítko Písek 11.85 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 11.85 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 11.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 11.86 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 11.86 km
muzeum turistiky Bechyně 11.87 km
synagoga Bechyně 11.87 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 11.87 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 11.88 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 11.88 km
morové sousoší Písek 11.88 km
Bakaláře, Písek 11.89 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 11.9 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 11.9 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 11.9 km
mohyla z doby bronzové, Písek 11.91 km
vlaková zastávka Vrcovice 11.91 km
Palackého sady, Písek 11.91 km
Dům U Bílého beránka, Písek 11.93 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 11.95 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 11.95 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 11.96 km
Křtěnov 11.96 km
Sedlec u Temelína 11.97 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 11.97 km
busta František Křižík, Bechyně... 11.97 km
Schrenkův pavilon, Písek 11.98 km
Sokol Písek 11.99 km
SDH Vrcovice 11.99 km
pomník padlých WWII, Písek 11.99 km
fara Křtěnov 11.99 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 12 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 12 km
Filip František 12.01 km
Pilař Radek 12.01 km
Putna Martin C. 12.01 km
Srnka Jiří 12.01 km
památník Adolfa Heyduka 12.01 km
Heyduk Adolf 12.01 km
Hessoun Josef, Msgre. 12.01 km
Vrcovice 12.01 km
Festival nad řekou 12.01 km
Putimská brána 12.01 km
Písek 12.02 km
Dobré světlo 12.02 km
hřbitov Křtěnov 12.02 km
Šrámek Fráňa 12.02 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 12.02 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 12.02 km
Brukner Petr 12.03 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 12.03 km
Dům u koulí, Písek 12.03 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 12.03 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 12.03 km
Lístek do památníku 12.03 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 12.04 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 12.04 km
festival Cool v Plotě 12.04 km
radnice Písek 12.04 km
Stříbrný vítr 12.04 km
hradby Písek 12.05 km
dětské hřiště park Písek 12.06 km
nádraží Písek 12.07 km
fontána Sladovna, Písek 12.07 km
infocentrum Písek 12.08 km
jaderná elektrárna Temelín 12.08 km
Měsíc nad řekou 12.08 km
hradní kašna Písek 12.09 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 12.09 km
městská vodní elektrárna Písek... 12.09 km
Prácheňské muzeum, Písek 12.1 km
hrad Písek 12.11 km
Štíty království českého, Štíty Př... 12.11 km
Odcházeti s podzimem 12.11 km
pamětní deska českých králů 12.11 km
památník letcům RAF, Písek 12.12 km
Dům U slona, Písek 12.12 km
Horáková Milada, JUDr. 12.12 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 12.12 km
Kryl Karel 12.13 km
pamětní deska Otto Gutfreund 12.13 km
Gutfreud Otto 12.13 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 12.13 km
koupaliště Písek 12.13 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 12.18 km
V peřině 12.19 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 12.19 km
kamenný most Otava, Písek 12.19 km
Krška Václav 12.2 km
Benešovský mlýn 12.2 km
Kluci na řece 12.21 km
Ohnivé léto 12.21 km
sochy sochařské sympozium Písek 12.22 km
dětské hřiště ostrov Písek 12.23 km
strom hrdina, akát Písek 12.23 km
Cipískoviště, Písek 12.24 km
pěší most Otava, Písek 12.25 km
Čtyři slunce 12.26 km
hřbitov bývalý Písek 12.29 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 12.3 km
hrob Otakara Ševčíka 12.3 km
hrázděná restaurace, Písek 12.34 km
lázně Bechyně 12.39 km
horní mlýn Bechyně 12.4 km
Vojníkov 12.42 km
SDH Vojníkov 12.42 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 12.44 km
zámek Vysoký Hrádek 12.46 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 12.46 km
Trhák 12.48 km
nádraží Bechyně 12.51 km
kaple Kamenný Dvůr 12.52 km
pamětní deska osvobození Písek 12.52 km
staré nádraží Bechyně 12.57 km
Březí u Týna nad Vltavou 12.61 km
Bechyňský most Duha 12.65 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 12.65 km
Žižkova kasárna, Písek 12.89 km
Kluci z bronzu 12.89 km
Břehy 12.89 km
nádraží Putim 12.92 km
SDH Chvalšovice 12.92 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 12.94 km
Ježek Jaroslav 12.94 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 12.94 km
vlaková zastávka Písek 12.96 km
Čáp František 12.96 km
Chvalešovice 13.02 km
dětské dopravní hřiště Písek... 13.07 km
lípa u Putimské silnice 13.15 km
kostel sv. Václava, Písek 13.16 km
hřbitov starý Písek 13.17 km
dětské hřiště Písek 13.18 km
MVE Písek 13.24 km
Podkostelní rybník, Putim 13.34 km
Discopříběh 13.43 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 13.51 km
plovárna U sv. Václava, Písek 13.52 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 13.59 km
rodný dům Jana Čarka 13.59 km
Čarek Jan 13.59 km
dětské hřiště Heřmaň 13.61 km
fara Heřmaň 13.62 km
SDH Heřmaň 13.62 km
Brábek František 13.64 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 13.64 km
hrob Jana Čarka 13.66 km
pamětní deska Jan Čarek 13.66 km
hřbitov Heřmaň 13.67 km
Heřmaň 13.67 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 13.69 km
SDH Putim 13.69 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 13.71 km
židovský hřbitov Písek 13.71 km
Zátavský most 13.72 km
studánka U Smetáka 13.73 km
pamětní deska Jan Cimbura 13.76 km
kaple sv. Anny, Putim 13.76 km
dům Jana Cimbury, Putim 13.76 km
Putim 13.77 km
Záhada putimské kostnice 13.77 km
hřbitov Putim 13.77 km
pamětní deska J. Š. Baar 13.78 km
kostel sv. Vavřince, Putim 13.78 km
náves Putim 13.78 km
pomník padlých WWI i II, Putim 13.78 km
dětské hřiště Putim 13.78 km
hrob Jan Cimbura 13.79 km
fara Putim 13.83 km
soutok Otava - Blanice 13.88 km
řeka Blanice 13.88 km
Poslušně hlásím 13.88 km
filmová četnická stanice Putim 13.88 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 13.94 km
kamenný most Blanice, Putim 13.95 km
Kočín 13.96 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 14 km
rozvodna Kočín 14.02 km
Roučků mlýn, Putim 14.03 km
Jízda 14.09 km
silniční most Blanice, Putim 14.12 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 14.14 km
Třitim 14.18 km
Kavkovna 14.19 km
hřbitov Oslov 14.23 km
památník obětí fašismu, Oslov 14.23 km
Na Vápenici 14.36 km
hřbitov vojenský Písek 14.39 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 14.41 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 14.41 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 14.43 km
pamětní deska Josef Bílý 14.43 km
kasárna a letiště Bechyně 14.61 km
kaple Dobšice 14.7 km
SDH Dobšice 14.7 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 14.71 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 14.72 km
Dobšice 14.72 km
NS Čertova stezka 14.82 km
pověstí o Čertově strouze 14.86 km
Čertova strouha 14.86 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 14.89 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 14.89 km
fara Oslov 14.95 km
Oslov 14.96 km
nádraží Ražice 14.97 km
kostel sv. Linharta, Oslov 14.98 km
pomník padlých WWI, Oslov 15.01 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 15.26 km
Číčenice 15.26 km
špejchar Ražice 15.32 km
Březnice 15.34 km
pomník padlých WWI, Březnice 15.35 km
kaple Březnice 15.35 km
SDH Březnice 15.36 km
nádraží Číčenice 15.46 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 15.55 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 15.56 km
Ražice 15.58 km
pomník padlých WWI, Ražice 15.6 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 15.62 km
kaple sv. Víta, Bečice 15.81 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 15.82 km
Bečice 15.83 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 15.91 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 16.44 km
Podvinická lípa, Vodňany 16.46 km
Rybářské muzeum, Vodňany 16.48 km
památník Theodor Mokrý 16.51 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 16.51 km
rybník Velká Podvinice 16.57 km
hřbitov Žimutice 16.57 km
rybník Dejmov 16.59 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 16.61 km
rybník Malá Podvinice 16.68 km
golf Kestřany 16.69 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 16.7 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 16.72 km
Benda Břetislav 16.74 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 16.74 km
bitva u Zablátí 16.76 km
Dřemlinský rybník 16.77 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 16.81 km
rybník Velká Outrata 16.81 km
Mostecký mlýn, Vodňany 16.82 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 16.84 km
Lhota u Kestřan 16.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 16.85 km
fara Sudoměřice u Bechyně 16.87 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 16.88 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 16.89 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 16.9 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 16.9 km
jilm vaz Kestřany 16.9 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 16.91 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 16.95 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 16.95 km
silniční most Blanice, Vodňany 16.96 km
pomník padlých WWI, Kestřany 16.96 km
věžový vodojem Vráž 16.97 km
zámek Kestřany 16.98 km
pomník padlých WWI, Žimutice 16.98 km
silniční most Otava, Kestřany 16.99 km
Horní tvrz Kestřany 17.01 km
Kestřany 17.03 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 17.04 km
Žimutice 17.04 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 17.04 km
zámek Vráž 17.06 km
SDH Zlivice 17.07 km
SDH Kestřany 17.08 km
Zlivice 17.1 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 17.12 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 17.24 km
vlaková zastávka Čížová 17.26 km
Nová a Stará Vráž u Písku 17.26 km
Fučík Vít - Kudlička 17.27 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 17.27 km
zámeček Vodňany 17.31 km
Zvíkovský Vltavský most 17.42 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 17.42 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 17.42 km
kaple sv. Anny, Oslov 17.43 km
Sokol Vodňany 17.43 km
Jánský most, Vodňany 17.44 km
Svatá Anna 17.46 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 17.49 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 17.49 km
naučná stezka Vodňanská 17.5 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 17.5 km
šlechtický pivovar, Čížová 17.51 km
infocentrum Čížová 17.54 km
Hliněný mlýn, Vodňany 17.55 km
Kam čert nemůže 17.56 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 17.57 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 17.57 km
infocentrum Vodňany 17.57 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 17.57 km
Útěk, Jiří Hejda 17.61 km
Rádl Alois 17.61 km
Spořitelna Vodňany 17.61 km
Vodňany 17.62 km
Čížová 17.62 km
kašna Vodňany 17.63 km
park Jana Pavla II., Vodňany 17.63 km
Herites František PhMr. 17.64 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 17.64 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 17.64 km
Beránek Tomáš, Mons. 17.65 km
sýpka Čížová 17.65 km
pamětní kámen František Herites... 17.66 km
Bechyňská Smoleč 17.66 km
Husův sbor Vodňany 17.67 km
nádraží Vodňany 17.68 km
zámek Čížová 17.69 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 17.71 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 17.71 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 17.71 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 17.71 km
kaple Bechyňská Smoleč 17.72 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 17.72 km
Plavecký mariáš 17.75 km
jižní městská bašta Vodňany 17.77 km
městské opevnění Vodňany 17.77 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 17.77 km
Zeyer Julius 17.79 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 17.79 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 17.79 km
Zrzavý Jan 17.79 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 17.8 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 17.84 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 17.92 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 17.94 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 17.95 km
Zvíkovské Podhradí 17.98 km
Zvíkovský Otavský most 18.03 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 18.04 km
Štědronín - Plazy 18.06 km
fara a špitál Čížová 18.14 km
studna krytá Čížová 18.15 km
kaple sv. Barbory, Čížová 18.18 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 18.19 km
památník bitvy u Sudoměře 18.2 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 18.2 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 18.21 km
bitva u Sudoměře 18.21 km
hřbitov Čížová 18.22 km
zvonice Čížová 18.24 km
Sepekov 18.29 km
Petr ze Sepekova 18.29 km
golf Bechyně 18.3 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 18.31 km
vlaková zastávka Sudoměř 18.51 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 18.63 km
kaplička Sudoměř 18.74 km
Dobev (Stará a Nová) 18.82 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 18.84 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 18.94 km
řeka Skalice 18.96 km
SDH Sudoměř 18.98 km
Sokolovna Milevsko 19 km
dětské hřiště Sudoměř 19.02 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 19.02 km
kaple Sudoměř 19.11 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 19.11 km
SDH Velká 19.13 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 19.14 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 19.15 km
vlaková zastávka Pražák 19.15 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 19.15 km
Velká 19.16 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 19.16 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 19.16 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 19.17 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 19.18 km
Sudoměř 19.2 km
Milevské maškary 19.22 km
pamětní deska František Koláček, M... 19.23 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 19.23 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 19.23 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 19.23 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 19.23 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 19.23 km
Spořitelna Milevsko 19.23 km
Milevsko 19.23 km
Nová radnice Milevsko 19.24 km
řeka Otava 19.24 km
fara stará Milevsko 19.27 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 19.28 km
Stará radnice Milevsko 19.31 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 19.32 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 19.33 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 19.34 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 19.34 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 19.37 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 19.37 km
Stehlík Karel 19.37 km
hrad Zvíkov 19.45 km
synagoga (stará) Milevsko 19.46 km
infocentrum Milevsko 19.46 km
synagoga (nová) Milevsko 19.49 km
Občanská záložna, Milevsko 19.5 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 19.5 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 19.62 km
hotel Pecka, Sepekov 19.62 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 19.67 km
kaple Olešník 19.68 km
Olešník 19.71 km
Drhovle Zámek 19.76 km
zámek Drhovle 19.76 km
SDH Olešník 19.77 km
Skočický hrad 19.79 km
Na Lázni, Chelčice 19.84 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 19.87 km
Šindelář Vladimír 19.98 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 19.98 km
Milevské muzeum 19.98 km
Historické panoptikum jihočeského ... 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • infocentrum Jaderné elektrárny Temelín -...

  batoh
  infocentrum Jaderné elektrárny Temelín - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Albrechtice

  batoh
  Jednota Albrechtice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Slabčice

  batoh
  Jednota Slabčice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Kluky

  batoh
  Jednota Kluky
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Podolí

  batoh
  Jednota Podolí
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Albrechtice 2.8 km
Jednota Slabčice 5.48 km
Jednota Kluky 5.89 km
Jednota Podolí 8.98 km
Jednota Borovany 9.25 km
Jednota Záhoří 9.75 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 10.17 km
Bankomat Komerční banka 10.22 km
Bety Týn nad Vltavou 10.3 km
Bankomat Česká spořitelna 10.37 km
Bankomat ČSOB 10.39 km
Jednota Krč 10.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.44 km
Bankomat GE Money Bank 10.57 km
Jednota Týn nad Vltavou 10.6 km
Jednota Radětice 10.61 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 10.62 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 10.67 km
Jednota Týn nad Vltavou 10.67 km
Bankomat Česká spořitelna 10.78 km
Bankomat Česká spořitelna 10.78 km
Jednota Písek 11.07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 11.09 km
Jednota Bernartice 11.22 km
Bankomat GE Money Bank 11.25 km
Bankomat Česká spořitelna 11.27 km
Bankomat Komerční banka 11.27 km
Bankomat Komerční banka 11.27 km
Bankomat Česká spořitelna 11.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 11.47 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 11.51 km
Bankomat UniCredit Bank 11.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.73 km
Bankomat ČSOB 11.73 km
Jednota Písek 11.73 km
Jednota Jetětice 11.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.77 km
Bankomat Oberbank AG 11.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.79 km
Supermarket Zuzana Bechyně 11.8 km
Bankomat Česká spořitelna 11.82 km
Bankomat Fio banka 11.84 km
Bankomat Česká spořitelna 11.9 km
Bankomat Česká spořitelna 11.92 km
Jednota Písek 11.98 km
Bankomat Komerční banka 12 km
Jednota Bechyně 12.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.02 km
Bankomat ČSOB 12.03 km
Bankomat Raiffeisenbank 12.04 km
Bankomat ČSOB 12.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.06 km
Bankomat GE Money Bank 12.07 km
Bankomat GE Money Bank 12.13 km
Bankomat ČSOB 12.13 km
Bankomat Komerční banka 12.2 km
Bankomat ČSOB 12.25 km
Bankomat Komerční banka 12.27 km
Jednota Písek 12.28 km
Jednota Písek 12.45 km
čerpací stanice Shell, Písek 12.56 km
Jednota Písek 12.56 km
McDonalds, Písek 12.64 km
Jednota Bechyně 12.65 km
čerpací stanice Benzina, Písek 13.04 km
Jednota Čičenice 15.42 km
Jednota Dříteň 15.67 km
Jednota Květov 16.28 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 16.77 km
Jednota Kestřany 17.12 km
Jednota Stádlec 17.32 km
Bankomat GE Money Bank 17.46 km
Jednota Vráž 17.48 km
Bankomat GE Money Bank 17.5 km
Bankomat Komerční banka 17.55 km
Bankomat Česká spořitelna 17.61 km
Jednota Kučeř 17.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.69 km
Jednota Vodňany 17.7 km
Bankomat ČSOB 17.7 km
Jednota Vodňany 17.75 km
Jednota Opařany 17.97 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 17.98 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 18.23 km
Jednota Sepekov 18.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.52 km
Bankomat ČSOB 18.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.69 km
Bankomat ČSOB 18.75 km
Bankomat Komerční banka 18.75 km
Bankomat Česká spořitelna 18.77 km
Jednota Drahonice 19 km
Bankomat ČSOB 19.14 km
Bankomat GE Money Bank 19.18 km
CENTRUM Milevsko 19.18 km
Bankomat Česká spořitelna 19.24 km
Bankomat Komerční banka 19.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.29 km
Jednota Zbelítov 19.66 km
Jednota Olešník 19.77 km

mohlo by Vás zajímat

Barochovská, dolní tvrz Kestřany

batoh
Barochovská, dolní tvrz Kestřany
Šumava A-Z: tvrze
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Horní tvrz Kestřany

batoh
Horní tvrz Kestřany
Šumava A-Z: tvrze
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je snad nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším místem pro zimní i letní dovolenou, rekreaci, sportovní vyžití v Česku. Jestliže plánujete rekreaci s rodinou, s dětmi, s přáteli nebo jen se psem, Šumava nabízí pro každého něco. Přijdou si na své cyklisti, vodáci, v zimě lyžaři a bruslaři. Rozsáhlá síť cyklotras se v zimě mění na běžkařské stopy (Bílá stopa), čekají na vás perfektně upravené sjezdovky: Lipno Kramolín, Špičák, Zadov-Churáňov, Železná Ruda, německý bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, hornorakouský Sternstein či Hochficht), nebo nějaké menší ski areály v klidnějších lokalitách: Hartmanice, Hojsova Stráž, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Nezdice na Šumavě, Nové Hutě, Javorník na Šumavě, Javorná na Šumavě, Přimda. Pokud si chcete zabruslit, můžete na obrovské ploše zamrzlého Lipna nebo na některé s umělých ploch. Levné ubytování najdete ve všech turistických centrech jako - Železná Ruda, Špičák, Sušice, Kvilda, Lipno, Hartmanice a další. Využít můžete nejen hotely, chaty, penziony, ale i kempy, zajistit si můžete apartmány nebo ubytování v soukromí. Šumava to není jen pobyt na horách, ale i překrásná města jako Český Krumlov, Kašperské Hory, Prachatice, Sušice kde penziony nabízejí ubytování přímo v centru měst. Šumava to je záruka, že dovolená, rekreace, víkend nebo Silvestr na horách budou bohatě naplněné okamžiky. Stačí si jen vybrat ubytování na Šumavě na našich stránkách http://www.sumava.cz/ a vaše dovolená může začít!

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Bylo znát, že je rozechvěn, ale jen na okamžik. Pak usedl za stůl, pojedl večeři, a nepromluviv slova, šel poklidit v maštali, načež ulehl. Už ležel na své posteli, když pacholek k němu přistoupil a zašeptal:

„Vojto, spíš?"

„Dej mi pokoj!" odbyl ho nevrle hoch.

Pacholkovi se zdálo, že z očí hříbkových vyšlehl zelenavý, fosforeskující svit. Měl na jazyku otázku, ale zadržel ji zpět, tou měrou jej překvapil tento pohled hochův. Odešel mlčky na své lože. Vojta sebou ani nepohnul, ticho bylo, jen tu a tam kůň zafrkal nebo zadusal.

Venku valily se němé mlhy; zpočátku jen hustě mžil drobný déšť, ale k půlnoci se spustil strašný liják, jehož příval vztekle bušil do poloslepých okének maštale.

Pacholek se vzpřímil na svém loži a poslouchal; hříbek ležel jako mrtvý, ani dechu jeho nebylo slyšet.

„Ten kluk spí!" zabroukal čeledín, „on jediný na celém statku spí!"

Ba, mýlil se! Hříbek spal právě tak málo jako kdo jiný na statku; ležel jen a přemýšlel. Snad poprvé v jeho životě ozývalo se v jeho nitru něco jako svědomí, něco jako strach před následky toho, co učinil...

A v sednici, v bytě hospodářově, jen dopola svlečena, choulila se selka na svém loži, štkajíc a plačíc ve strašných duševních mukách.

„Bože, můj Bože, mne trestej za moje hříchy, ale nad dětmi se smiluj, chraň je a opatruj!" drala se jí z hrdla dušená modlitba.

Hospodář, střídavě přecházeje blikavým světlem lampičky mdle ozářenou světnicí a posedávaje na židlích, na lavici, na posteli, neplakal, nevzdychal, nemluvil, leda tu a tam pronesl kratičké slovo rezignované útěchy:

„Jakáž pomoc! Člověku je souzeno trpět a reptat nemá! Dá Bůh, i tomuto bude konec!"

„Mé dítě! Mé ubohé dítě!" zalkala matka.

Stanul před šťkající ženou, jeho těžká, tvrdá ruka se položila na její rámě.

„Upokoj se přece a přestaň plakat," jal se jí domlouvat; „už jsem ti řekl, že dojdu zítra na Hlubokou a nabídnu soudu kauci, aby ho propustili a na svobodě vyšetřovali. Za dva, za tři dni snad se vrátí..."

„Ale ta hanba, ta strašná hanba! Že mu vzal peníze, ten člověk ho nařkl..."

„V tom je to; proto ho vzali do vazby. Jinak by ho byli prostě obeslali. Ale ta hanba bude krátká. Kdopak by uvěřil?..."

„Krátká, pravda... ale přece se nesmyje ani za deset let! Můj Bože, můj Bože dobrotivý a spravedlivý! Ty ztrestáš vinu toho, kdo uvalil na nás a na moje dítě tuhle strašnou hanbu..."

„Mlč a nesvolávej boží trest na nikoho! Už se stalo, že nevinní byli i na hrdle trestáni a museli to snésti..."

Zaburácel venku vítr, snášel se prudký liják, jako by vodopád se lil se střechy, vztekle šuměl a hrčel příval.

Tu Potužák odstoupil od lože plačící ženy, k oknu se přiblížil, ven se zadíval.

„Ještě tohle!" zasténal. „Ustrň se, Bože náš, nad naší těžkou prací! Před samými žněmi tohle! Úroda polehne, zle bude, zle!..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky