Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Vysoký Hrádek

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: budějovicko
GPS: 49°10'52.272"N, 14°23'10.947"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zámeček Vysoký Hrádek, ve kterém IC Temelína sídlí, má dlouhou historii - vladycký dvůr a později i tvrz na místě kde dnes stojí zámeček vybudovali páni ze Březí, kteří pocházeli ze dvora Knín a Býšov. První zpráva hovoří o Albertu ze Březí, který zemřel v roce 1367. Tvrz zdědil syn Svatomír a po něm to byli další dva synové Alberta, Smil a Bušek. V období pohusitském, poté, co rod vladyků z Březí vymřel, zdědili tvrz Hrádek jim příbuzní vladykové z Býšova. V roce 1440 se objevuje jméno Oldřich z Býšova, a poté v letech 1507 a 1517 Jindřich z Býšova, jindy zvaný též z Březí. Kolem roku 1520 získali Hrádek i s okolními vesnicemi bratři Jan a Mikuláš Rendlové z Úšavy a od nich jej v roce 1526 koupil Jan Nebřehovský z Nebřehovic za 1000 kop grošů českých. Ve vlastnictví Nebřehovských pak zůstalo panství až do roku 1556, kdy Ondřej Nebřehovský z Nebřehovic a na Pyšelích, nejspíše Janův syn, Hrádek prodal za 2825 kop pražských grošů rytíři Zikmundu Malovci. Zikmundem nastoupil v držení Hrádku rod, jenž ho pak vlastnil až do 19. století. Malovci byli původně zemanský rod pocházející z Netolicka, jenž se však již v předhusitské době rozrodil v několik větví. Náš Zikmund pocházel z větve libějovické a sám zdědil tvrz Chvalešovice, Újezd a další drobné statky. Byl dobrým hospodářem, jenž sice brzy prodal Újezd, ale mnoho dalších statků, mezi nimi i náš Hrádek, koupil. Zemřel roku 1577. Při dělení otcovské pozůstalosti získal Hrádek mladší syn Pavel Malovec, aby pak po jeho smrti přešel Hrádek na staršího z bratří Václava, který pobýval na Chvalešovicích. Václav Malovec Liběšický na Chvalešovicích byl známou figurou tehdejšího života. Žil v přátelských vztazích s Petrem Vokem, jemuž také půjčoval peníze a hrál významnou roli při jeho pohřbu v roce 1611. Buď pro dluhy nebo že nechtěl spravovat obě panství, prodal krátce před smrtí v roce 1616 Chvalešovice příbuzným (Václavu ml. Malovcovi Dříteňskému) a ponechal si jen Hrádek, na který snad již předtím přesídlil. Jeví se tedy dost pravděpodobné, že tvrz v její renesanční podobě vyzdvihl právě okázale žijící Václav, či již předtím jeho bratr Pavel, který zde měl jediné sídlo. Snad právě pro novost a poměrné pohodlí si stárnoucí a bezdětný Václav starší Malovec hrádeckou tvrz ponechal. Václav starší Malovec zemřel roku 1617 jako poslední své větve a kšaftem z roku 1616 postoupil tvrz Hrádek i s okolními vesnicemi své tetě Anně Benedové rozené z Vřesovic jako vdovské zaopatření. Anna Benedová měla Hrádek, neporušený a nezadlužený, držet pouze po dobu života nebo pokud se znovu neprovdá, pak měl připadnout jako rodové svěřenství Zdeňku Malovci z Chýnova a Vimperka z chýnovské větve rodu a v případě jeho smrti pak jeho mladším bratrům, Oldřichovi, Petrovi a Jindřichovi, případně nejstaršímu z jejich synů či dalším příslušníkům chýnovské větve. Jak dlouho seděla Anna Benedová na Hrádku, není známo, nicméně po její smrti připadla tvrz nejstaršímu synovi Zdeňka Malovce, Pavlu Malovcovi z Chýnova a po jeho smrti se Hrádku se vším příslušenstvím, svršky a nábytkem ujal v roce 1666 jeho bratr Jan Oldřich Malovec z Chýnova, hejtman kraje prácheňského (v letech 1659 - 1676). O dalších majitelích tvrze se zmíníme jen ve zkratce. Po Janu Oldřichovi ji zdědil jeho syn Václav, nejvyšší lajtnant Serfenberkovského pluku, jenž v roce 1686 padl v bojích s Turky. Hrádek pak získal jako nejstarší člen rodu bratranec padlého Jan Bohuslav z Chýnova (syn Pavlův). Ten zemřel v roce 1700 a vlády nad Hrádkem se ujal jeho bratr Vilém Arnošt (zemřel okolo roku 1710), po něm následoval starší syn Ferdinand Ignác. Ten sloužil ve vojsku, v roce 1749 se stal hejtmanem prácheňského kraje a v roce 1760 byl patentem Marie Terezie povýšen do panského stavu (spolu s bratrem Arnoštem Vilémem a bratrancem Josefem Františkem, vnukem Jana Bohuslava). Po něm zdědil Hrádek v roce 1760 jako nejstarší člen rodu Arnošt Vilém, od roku 1731 rada nad apelacemi, v roce 1743 malostranský hejtman a v letech 1751 - 1764 rada při krajské reprezentaci a komoře a podkomoří. Zemřel roku 1770 a Vysoký Hrádek převzal jeho synovec Maxmilián Malovec, syn Ferdinanda Ignáce. Toto střídání majitelů mělo dozajista za následek, že stará renesanční tvrz zůstávala v původní podobě, protože nikdo z výše zmíněných držitelů zde asi trvale nebydlel a pobývali většinou na jiných rodových sídlech Skalici, Vysokém Dvoře, Zdíkově nebo Česticích. Po Maxmiliánově smrti se dalším vlastníkem Vysokého Hrádku stal v roce 1790 právem dědickým Václav Malovec, syn Arnošta Viléma. Za jeho vlády došlo k přestavbě tvrze na zámeček, o čemž informuje erbový znak Malovců s letopočtem a iniciálami WM (Wenceslaus Malowetz) nad vchodem do zámečku. Po Václavovi dědil jeho jediný syn František Malovec, když hodnota statku činila tehdy 84 462 zlatých. Tento poslední Malovec vlastnící zámeček (zemřel v roce 1842) sloužil v armádě a v roce 1825 prodal vysokohrádecký statek za 65 000 zlatých Josefu Hirschovi a jeho manželce Barboře, roz. baronce Lipovské. V popise Čech z pera J.G. Sommera z 30. let 19. století se hovoří o zámku s domovní kaplí sv. Anny a kancelářemi hospodářské správy. Manželé Hirschovi zahájili řadu vlastníků zámku, kteří byli buď buržoazního původu či drobní statkáři, hospodařící samostatně, a zejména od konce 19. století se rychle střídali. Po smrti Josefa Hirsche v roce 1843 a posléze i jeho ženy v roce 1848 zdědil majetek syn Josef Hirsch ml., který zůstal majitelem až do roku 1882, kdy jej prodal za 148 000 zlatých manželům Václavovi a Anežce Wenzelovým. Od těchto koupil Vysoký Hrádek v roce 1894 za 306 000 korun Josef Sailer, který velkostatek o rozloze 328 ha s dvorem a lihovarem spravoval za pomoci adjunkta, ředitele lihovaru, zahradníka a hajného. V roce 1914 se smlouvou trhovou zámek se statkem dostal do držení PhDr. Matěje Kováře s manželkou Antonií a JUC. Jaromíra Kováře, patrně bratra, s Marií Antonietou Kovářovou, každý po čtvrtině. První pozemková reforma v roce 1919 se hrádeckého velkostatku nijak nedotkla, protože z 355 ha plochy bylo rozparcelováno toliko 0,5 ha. V roce 1925 koupil vysokohrádecký velkostatek za 1 350 000 Kč. Fr. Hromádko, o rok později již za 1 700 000 Kčs. Hedvika Šulcová a Ant. Hynek, každý polovinu. Ani ti ho nedrželi dlouho a v roce 1927 ho získali manželé František a Antonie Zahradníkovi. K velkostatku tehdy patřily zámek s parkem, lihovar, obchodní zahradnictví a 354 ha půdy - 131 ha polí, 18 ha luk, 3 ha zahrady, 8 ha rybníků a 192 ha lesů. V roce 1933 prodal pan Zahradník Vysoký Hrádek panu ing. Václavu Divišovi s chotí Jindřiškou, záhy poté se uskutečnily na zámku poslední stavební úpravy. Po smrti manžela v roce 1943 spravovala statek jeho manželka se synem Janem. V roce 1948 jí byl statek v rámci pozemkové reformy zabaven. Po odchodu Divišových se stal Vysoký Hrádek spolu s 50 ha půdy majetkem státu. Došlo ke značné devastaci statku a zámečku a zejména devastaci parku a zahradnictví, které bývalý majitel Diviš obnovil. Ve sklenících se chovaly kachny, v parku se proháněla prasata, do střechy zámečku zatékalo. Pro necitlivost správy statku byl tento památkový objekt vyřazen ze seznamu památek. Teprve v letech 1987 - 89 památkáři spolu s Městským muzeem v Týně nad Vltavou opravili konstrukci a na střechu zámku dali novou krytinu. Předpokládali, že by tam umístili depozitář pro týnské muzeum. Zámeček se však po opuštění JZD v letech 1986 - 87, které zde mělo umístěnu závodní kuchyni, kanceláře a byla zde také mateřská školka, stal místem návštěv různých vandalů, takže muzeum muselo od svého záměru upustit. Zámeček před zničením zachránila kupní smlouva uzavřená v roce 1994 mezi akciovou společností ČEZ a potomky posledních majitelů Divišových, kteří objekt získali v restituci zpět. Zámeček po rozsáhlé stavební rekonstrukci začal od října 1997 opět sloužit veřejnosti jako informační středisko temelínské elektrárny.
odkaz: zámek Vysoký Hrádek

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

infocentrum Jaderné elektrárny Temelín...

batoh
infocentrum Jaderné elektrárny Temelín
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Březí u Týna nad Vltavou

batoh
Březí u Týna nad Vltavou
Šumava A-Z: zaniklé osady...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Křtěnov

batoh
hřbitov Křtěnov
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Prokopa, Křtěnov

batoh
kostel sv. Prokopa, Křtěnov
Šumava A-Z: kostely
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 0.01 km
Březí u Týna nad Vltavou 0.36 km
hřbitov Křtěnov 0.44 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 0.46 km
fara Křtěnov 0.48 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 0.5 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 0.5 km
Křtěnov 0.5 km
jaderná elektrárna Temelín 0.74 km
Jízda 2.34 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 2.74 km
Kočín 2.74 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 2.85 km
Temelín 2.86 km
Záluží u Týna nad Vltavou 2.88 km
pomník padlých WWI, Temelín 3.01 km
rybník Školňák, Temelín 3.02 km
Panský rybník, Temelín 3.21 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 3.23 km
Bohunice 3.51 km
rozvodna Kočín 3.61 km
Všemyslice 4.4 km
SDH Všemyslice 4.4 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 4.42 km
kaple Všemyslice 4.42 km
Sedlec u Temelína 4.45 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 4.56 km
nádraží Týn nad Vltavou 4.95 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 5.02 km
solnice, Týn nad Vltavou 5.04 km
židovský hřbitov Neznašov 5.1 km
Kameňák 1, 2, 3 5.12 km
Břehy 5.12 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 5.14 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 5.17 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 5.22 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 5.22 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 5.23 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 5.23 km
fara Týn nad Vltavou 5.24 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 5.26 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 5.27 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 5.29 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 5.29 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 5.3 km
Vojna Jaroslav 5.31 km
Týn nad Vltavou 5.31 km
Tchán 5.31 km
radnice Týn nad Vltavou 5.31 km
kašna Týn nad Vltavou 5.32 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 5.32 km
SDH Týn nad Vltavou 5.34 km
studna Týn nad Vltavou 5.35 km
Vltavotýnské podzemní chodby 5.35 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 5.37 km
infocentrum Týn nad Vltavou 5.37 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 5.4 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 5.41 km
pamětní deska Josef Sakař 5.43 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 5.44 km
řeka Lužnice 5.45 km
soutok Lužnice - Vltava 5.45 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 5.46 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 5.5 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 5.51 km
hrob Matěje Kopeckého 5.51 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 5.56 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 5.56 km
hřbitov Týn nad Vltavou 5.6 km
zámek Neznašov 5.63 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 5.64 km
kaple Neznašov 5.69 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 5.7 km
U Masáka 5.73 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 5.73 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 5.76 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 5.76 km
NS lesní Semenec 5.76 km
NS Onen Svět 5.78 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 5.9 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 6.01 km
SDH Chvalšovice 6.04 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 6.08 km
Třitim 6.11 km
Chvalešovice 6.15 km
Všeteč 6.71 km
Cihelny 7.12 km
paraskupina Glucinium 7.16 km
Brábek František 7.39 km
Horký Karel 7.5 km
Purkarec 7.55 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 7.95 km
SDH Dobšice 8.06 km
kaple Dobšice 8.06 km
Dobšice 8.07 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 8.08 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 8.11 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 8.17 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 8.24 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 8.24 km
Koloděje nad Lužnicí 8.31 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 8.32 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 8.32 km
kaple Olešník 8.33 km
SDH Olešník 8.34 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 8.36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 8.37 km
Olešník 8.38 km
Tchán 8.38 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 8.38 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 8.41 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 8.43 km
Radok Emil 8.43 km
Radok Alfréd 8.43 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 8.57 km
Poprask na silnici E 4 9 km
kaple sv. Víta, Bečice 9.19 km
Bečice 9.21 km
hřbitov Žimutice 9.31 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 9.36 km
Žimutice 9.36 km
pomník padlých WWI, Žimutice 9.37 km
bitva u Zablátí 9.79 km
Albrechtická lípa 9.82 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 9.84 km
hrob obětí WWII, Zahájí 9.85 km
hřbitov Zahájí 9.98 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 10.06 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 10.06 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 10.07 km
Albrechtice nad Vltavou 10.09 km
fara Albrechtice nad Vltavou 10.09 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 10.15 km
Mydlovary, Tři sestry 10.15 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 10.16 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 10.19 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 10.19 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 10.22 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 10.22 km
Hašek František 10.22 km
Mydlovary 10.22 km
SDH Zahájí 10.24 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 10.26 km
fara Zahájí 10.27 km
Zahájí 10.28 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 10.3 km
studna Zahájí 10.31 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 10.42 km
bitva u Zahájí 10.81 km
Bzí 11.11 km
kaple Nuzice 11.23 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 11.26 km
Kam čert nemůže 11.33 km
pivovar Bzí 11.36 km
Svatba upírů 11.37 km
zámek Bzí 11.37 km
Zlatí úhoři 11.37 km
rybník Rabyň 11.44 km
Pivovarský rybník, Bzí 11.46 km
hřbitov Protivín 11.52 km
židovský hřbitov Protivín 11.52 km
pomník padlých WWI, Protivín 11.54 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 11.58 km
Fučík Vít - Kudlička 11.58 km
Žďárské Chalupy 11.62 km
Mydlovarský rybník 11.75 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 11.77 km
Číčenice 11.77 km
Čertova nevěsta 11.88 km
Židova strouha 11.88 km
Strakonický dudák 11.88 km
Ohnivé léto 12.13 km
Nejkrásnější hádanka 12.13 km
pomník padlých WWI, Paseky 12.14 km
Březnice 12.14 km
pomník padlých WWI, Březnice 12.16 km
kaple Březnice 12.16 km
SDH Březnice 12.16 km
kaple Paseky 12.35 km
nádraží Číčenice 12.36 km
zámek Protivín 12.38 km
Už zase skáču přes kaluže 12.38 km
Paseky 12.39 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 12.39 km
pamětní deska Václava Raba 12.4 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 12.4 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 12.4 km
památník města Protivína 12.4 km
platan javorolistý, Protivín 12.41 km
Protivín 12.43 km
děkanství Protivín 12.44 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 12.45 km
Žák František, generálmajor 12.45 km
pomník Františka Žáka 12.45 km
naučná stezka na břehu Blanice 12.46 km
tvrz Údraž 12.46 km
Krokodýlí ZOO Protivín 12.46 km
SDH Údraž 12.47 km
Údražský rybník 12.5 km
pivovar Platan, Protivín 12.53 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 12.53 km
Údraž 12.53 km
pomník padlých WWI, Údraž 12.54 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 12.56 km
platanová alej Protivín 12.62 km
kaplička Panny Marie, Protivín 12.63 km
Sokolovna Protivín 12.63 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 12.64 km
kaple Panny Marie, Protivín 12.67 km
kaple sv. Anny, Protivín 12.7 km
sýpka Protivín 12.71 km
evangelická církev metodistická, P... 12.73 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 12.81 km
Žďár u Protivína 12.85 km
Ohnivé léto 12.86 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 12.88 km
Pan Tau a Claudie 12.99 km
Zlivský rybník 13.16 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 13.37 km
mlýn Bechyně 13.5 km
hřbitov Myšenec 13.55 km
Dřemlinský rybník 13.57 km
zámek Bechyně 13.66 km
kostel sv. Havla, Myšenec 13.67 km
dětské hřiště Myšenec 13.71 km
pomník padlých WWI, Myšenec 13.72 km
Myšenec 13.72 km
Tálín 13.73 km
zřícenina hradu Myšenec 13.74 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 13.76 km
Preclík Vladimír 13.77 km
muzeum Vladimíra Preclíka 13.77 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 13.78 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 13.78 km
silniční most Blanice, Myšenec 13.79 km
kaple Kamenný Dvůr 13.83 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 13.88 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 13.89 km
staré nádraží Bechyně 13.9 km
pamětní deska letců, Bechyně 13.9 km
radnice Bechyně 13.91 km
kašna keramická Bechyně 13.91 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 13.92 km
městské muzeum Bechyně 13.92 km
rodný dům Václava Pichla 13.93 km
pamětní deska Václav Pichl 13.93 km
pamětní deska kněz František Sláma... 13.97 km
fara Bechyně 13.97 km
infocentrum Bechyně 13.98 km
kaple sv. Václava, Tálín 13.99 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 13.99 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 14.01 km
Bechyně 14.02 km
Krajc Rudolf 14.03 km
židovský hřbitov Bechyně 14.11 km
synagoga Bechyně 14.17 km
muzeum turistiky Bechyně 14.17 km
Jehnědno 14.17 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 14.2 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 14.2 km
kostel sv. Michala, Bechyně 14.21 km
SDH Bechyně 14.21 km
hrob Rudolf Krajc 14.21 km
hřbitov Bechyně 14.23 km
busta František Křižík, Bechyně... 14.34 km
horní mlýn Bechyně 14.38 km
Tálínský rybník 14.41 km
koupaliště Bechyně 14.51 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 14.51 km
Bechyňský most Duha 14.51 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 14.51 km
lázně Bechyně 14.58 km
Gutfreud Otto 14.62 km
pamětní deska Otto Gutfreund 14.62 km
Kryl Karel 14.62 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 14.62 km
nádraží Bechyně 14.77 km
infocentrum Hluboká nad Vltavou 14.82 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlubo... 14.91 km
Beneš Kamil, desátník / štábní pra... 14.92 km
kasárna a letiště Bechyně 14.93 km
studna Hluboká nad Vltavou 14.95 km
kašna Alšova, zámek Hluboká nad Vl... 14.96 km
Poborský Karel 14.96 km
Alšova jihočeská galerie, Hluboká ... 14.96 km
zámek Hluboká nad Vltavou 15 km
kaple zámecká, Hluboká nad Vltavou... 15.02 km
Pan Tau a Claudie 15.04 km
Pyšná princezna 15.04 km
Tři bratři 15.04 km
kašna zámecká Hluboká nad Vltavou... 15.12 km
kaple Černěves 15.13 km
dětské hřiště Černěves 15.14 km
Černěves 15.16 km
SDH Černěves 15.21 km
Mostecký mlýn, Vodňany 15.21 km
rybník Velká Podvinice 15.32 km
Klokočínský rybník 15.34 km
kaple Hlavatce 15.39 km
pomník padlých WWI, Malovice 15.4 km
pomník padlých WWI, Hlavatce 15.4 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 15.4 km
Podvinická lípa, Vodňany 15.41 km
SDH Malovice 15.41 km
kaple sv. Václava, Malovice 15.42 km
zámeček Vodňany 15.42 km
Hlavatce 15.43 km
Malovice 15.46 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 15.47 km
památník Theodor Mokrý 15.47 km
Rádl Alois 15.48 km
Útěk, Jiří Hejda 15.48 km
Selibovský rybník 15.49 km
kostel sv. Vavřince, Pištín 15.5 km
Rybářské muzeum, Vodňany 15.51 km
Klokočín 15.51 km
nádraží Vodňany 15.53 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 15.53 km
Babovřesky 15.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 15.53 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 15.54 km
golf Hluboká nad Vltavou 15.54 km
Husův sbor Vodňany 15.55 km
Markéta Lazarová 15.55 km
tvrz Klokočín 15.56 km
park Jana Pavla II., Vodňany 15.56 km
rybník Malá Podvinice 15.58 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 15.58 km
silniční most Blanice, Vodňany 15.59 km
pamětní kámen František Herites... 15.6 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 15.6 km
Trápení 15.61 km
vodáctví Hluboká nad Vltavou 15.62 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 15.63 km
ZOO Ohrada 15.65 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 15.7 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 15.71 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 15.71 km
Jánský most, Vodňany 15.71 km
infocentrum Vodňany 15.71 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 15.71 km
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou... 15.73 km
muzeum lesnictví, myslivosti a ryb... 15.73 km
vlaková zastávka Malovice 15.74 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 15.75 km
Vodňany 15.77 km
kašna Vodňany 15.77 km
kaple Radětice 15.78 km
pomník padlých WWI, Maletice 15.79 km
Sokol Vodňany 15.79 km
Zeyer Julius 15.79 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 15.79 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 15.79 km
Zrzavý Jan 15.79 km
kaple Maletice 15.8 km
Maletice 15.8 km
Spořitelna Vodňany 15.8 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 15.81 km
Herites František PhMr. 15.81 km
naučná stezka Vodňanská 15.82 km
jižní městská bašta Vodňany 15.83 km
městské opevnění Vodňany 15.83 km
Kam čert nemůže 15.84 km
rybník Velká Outrata 15.84 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 15.84 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 15.84 km
Beránek Tomáš, Mons. 15.85 km
Hliněný mlýn, Vodňany 15.87 km
SDH Libějovice 15.88 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 15.89 km
Libějovice 15.9 km
pomník padlých WWI, Libějovice 15.91 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 15.96 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 15.99 km
O zatoulané princezně 15.99 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 16.06 km
dětské hřiště Libějovice 16.06 km
pomník padlých WWI, Selibov 16.07 km
pohádková kovárna Selibov 16.08 km
Selibov 16.08 km
přírodní rezervace Libějovický par... 16.09 km
kaple Selibov 16.12 km
kaple Nestanice 16.17 km
Nestanice 16.21 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 16.27 km
Na Lázni, Chelčice 16.36 km
fara Sudoměřice u Bechyně 16.37 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 16.37 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 16.4 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 16.4 km
kaple sv. Anny, Češnovice 16.41 km
pomník padlých WWI, Češnovice 16.42 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 16.43 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 16.43 km
SDH Češnovice 16.46 km
Češnovice 16.53 km
SDH Podeřiště 16.57 km
Podeřiště 16.64 km
kaple Podeřiště 16.65 km
zámek (nový) Libějovice 16.7 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 16.76 km
dětské hřiště Podeřiště 16.82 km
To byla svatba, strýčku! 16.84 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 16.86 km
Rabín 16.86 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 16.88 km
kaple Komárov 16.89 km
Dubský Bedřich 16.9 km
Komárov 16.9 km
dětské hřiště Komárov 16.91 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 16.93 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 17 km
kostel sv. Martina, Chelčice 17 km
socha Panny Marie, Chelčice 17.01 km
hřbitov Chelčice 17.02 km
zaniklý hrad Poděhusy 17.06 km
Poprask na silnici E 4 17.06 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 17.07 km
fara Chelčice 17.07 km
pomník padlých WWI, Chelčice 17.12 km
Chelčický Petr 17.13 km
Chelčice 17.15 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 17.17 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 17.18 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 17.18 km
zámek Chřešťovice 17.18 km
Chřešťovice 17.22 km
Husová Anna Regina 17.22 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 17.23 km
SDH Chřešťovice 17.23 km
Zeyerova stezka 17.29 km
lípa Naděje, Lomec 17.31 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 17.32 km
studna Lomec 17.32 km
poutní místo Lomec 17.33 km
SDH Chelčice 17.33 km
fara Lomec 17.37 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 17.38 km
Parafly Service 17.39 km
Už zase skáču přes kaluže 17.4 km
křížová cesta, Lomec 17.49 km
golf Bechyně 17.49 km
Ohnivé léto 17.58 km
hřbitov Lomec 17.6 km
dětské hřiště Mahouš 17.62 km
kovárna Mahouš 17.63 km
Olšovice 17.64 km
kaplička Olšovice 17.65 km
Mahouš 17.65 km
stavení Mahouš 17.66 km
SDH Olšovice 17.67 km
Třetina u Olšovice 17.73 km
stavení Olšovice 17.74 km
Cernan Eugene Andrew 17.87 km
Benešovský mlýn 17.9 km
Krška Václav 17.9 km
slovanské mohyly, Lomec 17.92 km
pomník František Rakovan, Kluky 17.94 km
kaple Kluky 17.94 km
Kluky 17.94 km
pomník padlých WWI, Kluky 17.94 km
Skalička 18.05 km
Dasný 18.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dasný... 18.11 km
Hradiště u Malovic 18.12 km
SDH Hradiště 18.15 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 18.17 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 18.18 km
hadiště Chřešťovice 18.18 km
Ohnivé léto 18.2 km
hřbitov Chřešťovice 18.22 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 18.23 km
vlaková zastávka Pražák 18.26 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 18.3 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 18.45 km
Bechyňská Smoleč 18.45 km
kaple Bechyňská Smoleč 18.47 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 18.48 km
pomník padlých WWI, Truskovice 18.5 km
kaple Truskovice 18.5 km
kostel sv. Mikuláše, Němčice 18.53 km
Truskovice 18.53 km
pomník padlých WWI, Němčice u Neto... 18.56 km
Němčice u Netolic 18.61 km
minerál písekit 18.71 km
kaple Krtely 19.04 km
pomník padlých WWI, Krtely 19.06 km
SDH Heřmaň 19.08 km
dětské hřiště Heřmaň 19.09 km
rodný dům Jana Čarka 19.13 km
Čarek Jan 19.13 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 19.13 km
Smutný život, Jan Čarek 19.13 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 19.13 km
dětské hřiště Krtely 19.13 km
SDH Krtely 19.14 km
Krtely 19.17 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 19.18 km
fara Heřmaň 19.18 km
potok Rapačov 19.19 km
hrob Jana Čarka 19.19 km
pamětní deska Jan Čarek 19.19 km
hřbitov Heřmaň 19.19 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 19.2 km
Heřmaň 19.22 km
Probulov 19.25 km
hřbitov Netolice 19.49 km
archeopark Netolice 19.71 km
kostel sv. Václava, Netolice 19.77 km
pomník padlých WWI, Netolice 19.78 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netoli... 19.82 km
rozhledna Jarník 19.93 km
SDH Netolice 19.98 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • infocentrum Jaderné elektrárny Temelín -...

  batoh
  infocentrum Jaderné elektrárny Temelín - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Muzeum historických vozidel Pořežany - o...

  batoh
  Muzeum historických vozidel Pořežany - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.11 km
Jednota Týn nad Vltavou 4.7 km
Bankomat Česká spořitelna 4.7 km
Bankomat GE Money Bank 4.72 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 4.84 km
Jednota Dříteň 5.24 km
Bankomat Komerční banka 5.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.31 km
Bankomat ČSOB 5.32 km
Bety Týn nad Vltavou 5.33 km
Bankomat Česká spořitelna 5.35 km
Jednota Týn nad Vltavou 5.84 km
Jednota Olešník 8.37 km
Jednota Albrechtice 10.07 km
Jednota Krč 10.13 km
Jednota Čičenice 11.91 km
Bankomat Česká spořitelna 12.4 km
Bankomat Komerční banka 12.45 km
Bankomat GE Money Bank 12.47 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 12.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 13.01 km
Jednota Zliv 13.16 km
Bankomat Česká spořitelna 13.23 km
Bankomat Česká spořitelna 13.97 km
Supermarket Zuzana Bechyně 14.17 km
Jednota Dolní Bukovsko 14.21 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 14.3 km
Jednota Bechyně 14.44 km
Bankomat ČSOB 14.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.45 km
Bankomat Komerční banka 14.61 km
Bankomat Česká spořitelna 14.76 km
Bankomat ČSOB 14.76 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 14.86 km
Jednota Bechyně 14.88 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 14.91 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 15.43 km
Bankomat GE Money Bank 15.43 km
Bankomat GE Money Bank 15.48 km
Jednota Vodňany 15.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.6 km
Bankomat ČSOB 15.6 km
Bankomat Komerční banka 15.7 km
Bankomat Česká spořitelna 15.81 km
Jednota Vodňany 15.83 km
Jednota Radětice 15.9 km
Bankomat Česká spořitelna 16.26 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 16.32 km
Jednota Slabčice 16.45 km
Jednota Pištín 16.64 km
Jednota Neplachov 16.71 km
Jednota Libějovice 16.74 km
Jednota Borovany 18.02 km
Jednota Kluky 18.08 km
Jednota Borkovice 18.96 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Hluboká nad Vltavou

batoh
zámek Hluboká nad Vltavou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou

batoh
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Nejstarší uznávaný národní park Německa (Nationalpark Bayerischer Wald) s majestátným Velkým Javorem (Großer Arber ), původní tradice, zvyky a obyčeje, rozmanitá nabídka sportovního vyžití, wellness a jen několik málo kilometrů do sousedního Česka - to je Arber Land - země kolem Velkého Javora v Bavorském lesem (německy Bayerischer Wald) v sousedství Šumavy (německy Böhmerwald s rozlohou třikrát větším Národním parkem. Pestrá nabídka pro volný čas a cenově výhodná dovolená se vším, co k ní patří. V srdci Bavorského lesa najde každý host to své. Tento region dnes není jen soused Šumavy, ale doslova jeden celek zeleného pohoří se souvislou nabídkou pro turisty, cykloturisty, lyžaře a další. Obě strany spolupracují v ochraně přírody, výukových a zábavních programů, v dopravě. K poznávání regionu využijte nabídky ubytování již za velmi příznivé ceny bez ztráty kvality. Podle počtu osob jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové, čtyř i vícelůžkové pokoje, s možností přistýlky, kuřácké i nekuřácké pokoje. Parkování u objektu samozřejmostí a u vybraných kapacit na pozemku ubytovatele či uzavřené parkoviště. Zvykem bývá úschovna kol a lyží, zahrada s nábytkem, dětským koutkem a grilováním. Zápůjčka dětských postýlek v objektech, lyží a horských kol v každém větším hotelu či středisku standardem. Běžné připojení k netu WiFi free, internetové kavárny, přípojné body již naprostý standard také v téměř každém informačním středisku. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdybych se byl nadál," ujal se slova Potužák, „že způsobím mrzutost, požádám-li Jakuba, aby šel se mnou, nebyl bych mu řekl, kmotra. Máte pravdu, není třeba, aby se mnou chodil. Vyřídím si to sám. Mějte se tu dobře!"

„To by tak bylo!" ozval se Krušnej, jenž se byl zatím přistrojil; „slíbil jsem ti, že půjdu s tebou, a při tom setrvám."

„Rozumí se, že půjdeme oba s vámi," vece Jakub syn; „co jste se vy do toho míchala, mámo? Či byste chtěla urazit tuhle pantátu?..."

„Jako bych já čeho byla říkala!" hájila se Krušná; „jako bych já byla chtěla, aby táta nechodil s kmotrem!... Já jsem jen myslila... Já jsem se jen divila... Copak já mohu poroučet?... Teď vidíte nejlépe, kmotře, co moje slovo tady platí..."

Dala se do vzlykání.

„Pojďme!" vece Krušnej.

A šli. Mlha, hustý, vše pronikající déšť. Cesta jedno bláto, dotěrné, slizké, lepkavé, každým krokem se do něho bořili. Za sebou se brali, nemluvíce, každý zabrán do svých myšlenek. Kolem dokola jednotvárné polní lány, nikde rozhled, vše zapadávalo do mokrého šera. Nesmírné, mrtvé ticho vládlo; němě táhly nad jich hlavami mraky, skupené ve špinavé chuchvalce, a mlhy jim po boku se valily, žádný zvuk, ne-li srkání padajícího deště. Vpravo vlevo mezi poli, na pažitech stavěly se mocné kaluže, zažloutlou vodou naplněné.

Došedše do Pištína, tu onde zastavili se ve statcích. Z mužů skoro nikoho nezastihli doma; odešli již téměř všichni do Češňovic a k bezdrevské hrázi. Tu a tam ženy plakaly; bude prý z toho reberie; muži prý jsou odhodláni k nejkrajnějšímu odporu, třeba k násilnému vypuštění vody z Bezdrevi; knížecí se budou vzpírat a dovolávati se pomoci četníků, jichž prý přivolali odevšad. Jedna z žen dokonce tvrdila, že z Budějovic bylo přivoláno vojsko.

Jediný člověk se k nim přidal, místní kovář. Šli císařskou silnicí — rychlými kroky se brali vpřed. —

„Vám prý včera zavřeli syna, pantáto Potužáku?" tázal se cestou kovář. „To se podívejme, jakou váhu má slovo takového pěšáka! Je věru čas, aby povstal zas ňáký Kubáta. Nás tisíc kdyby se dovolávalo pomoci úřadů proti knížecím, nikdo by nehnul prstem, aby nám pomohl."

„Proto si musíme pomoci sami," vece Jakub Krušných. „A já řku: Vášu Potužákovic musí pustit! Je to jednání s námi? Přijde takový pěšák a řekne: Obral mě o dva zlaté! a na tohle hloupé udání ho zatknou, jako by byl raubíř!"

„To já si spravím sám," pravil Potužák; „do toho se vy nemíchejte, za to vás prosím."

„Já jsem váš, pantáto!" vece kovář; „chcete-li, půjdu s vámi na Hlubokou."

Potužák odmítl.

„Mějte rozum," napomenul kováře i mladšího Jakuba; „domluvte se a uvidíte, že rybník vypustí. Násilím ničeho nepořídíte."

„Nu, což my," vece Jakub Krušnejch, „my víme, že nadarmo nemluvíte, pantáto, a že co řeknete, má rozum. Ale jsou tam jiní, kteří všecko neuvažují, jak vy činíte, a tuze jsou rozezlení, a při všem člověk se jim divit nemůže. Jsou-li pak pohromadě a jeden začne křičet, jako by ďas do nich vjel. Druh strhne druha a všickni dohromady vyvedou, nač by žádný sám o sobě nepomyslil. Jsou jako zpití a člověk, namouduši, je-li s nimi v proudu, není o nic moudřejší a neuposlechne, i kdyby některý rozum podržel a ho napomenul. Když potom něco provedou, vystřízliví a koukají na sebe a každý drmolí: Já? Já že jsem to byl? — Já namouduši ani nevím, co se přihodilo!' — Ale páni u soudu pak na takovou řeč nedají. A jakože větším dílem nebývá možno vypátrat toho, skrze něhož všechno pošlo, odnese to často právě ten, který vlastně měl nejméně viny a skutečně nevěděl, co učinil."

„To je rozumná řeč," potvrdil kovář. „Já jsem, jak víme, z druhé strany, od Třeboně, a to se vám jednou u nás něco zrovna takového stalo. Hořelo jednou, u ňákých Vavřínků ten oheň vyšel a vyhořelo asi deset statků. Asi tři dni předtím tenhle Vavřínek vyhnal čeledína, protože ho dopadl při ňákém šmejdu. Tu najednou při tom požáru kdosi prohodil, že třeba ten čeledín ze msty oheň založil. Ani se neví, kdo tohle řekl, ale hned se toho chytili jiní. On, pravda, ten chasnik za moc nestál; taky při ohni se postavil opodál a prstem nehnul, aby pomáhal hasit, ale co mu udělali, nebylo přeci v pořádku. Deset, dvacet, snad třicet osob se na něho vrhlo, povalili ho, utloukli, nohama udupali a potom ještě jej hodili do hořící stodoly. Z toho nebyl malý poprask, víme! Skoro celá ves přišla do vyšetřování a tři byli odsouzeni na tři roky, několik jich na tři, čtyři měsíce, na půl roku, a přece všichni na svém stáli, oni že ne, oni že ani nevědí, jak se to mohlo stát... A ještě k tomu vyšlo později najevo, že ten ubitý a upálený čeledín nezapálil. Požár zavinily děti Vavřínkovy, které si udělaly za humny ohníček. Do dneška jsem rád, že jsem v té věci neměl ruce. Hasil jsem na opačné straně, a když ten rámus mě přilákal, bylo už po všem. Být tam s nimi, dojista by mě byli taky strhli do té mely."

„Nu, a v Břehově před lety," ujal se slova Krušnej, „snad ty se taky pamatuješ, Jouzo ? — jak tam selská chasa ztloukla mysliveckého mládence z Piciny. Bylo jich v tom asi dvacet a žádný se nechtěl znát k činu. Zavřeli jich asi pět. Celé měsíce strávili ve vyšetřovací vazbě a pak ještě každý si odnesl velký trest, protože prý myslivecký byl ve službě, když se mu to stalo."

Za těchto řečí se dostali do Češňovic, kde se k nim přidalo ještě několik lidí, tíhnoucích za ostatními, kteří už dávno byli odešli.

Odbočili nalevo od silnice, zase polními cestami se ubírali. Pole, nic než pole zpočátku, a bezedné bláto na cestě; potom v levou stranu půda se klonila, cosi temného vystupovalo z mlh, jakási hladina ocelová, ztrácející se zrakům v dáli: jihozápadní chobot Bezdrevi, jehož severní okraj nebylo již lze postřehnouti. Pole přestala, jich místo zaujaly písčiny, prostoupené kalužinami a zelenými pásmy rákosí a ostřice. Jindy tyto písčiny se jevily mnohem rozložitějšími, avšak tohoto rána daleko široko voda se přes ně přelévala. Pak cesta poněkud stoupala, i po pravé straně nebylo více polí; lány ustoupily nízkému boru, špinavě černě se vyjímajícímu v tomto nesmírném, vše potírajícím, každému předmětu barvu i tvar odnímajícím šedém šeru, jehož smutná, duši skličující jednotvárnost se sdílela každému stromu, každé drobné bylince, každé travině.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky