největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená románská památka v Čechách - kostel sv. Martina, Nicov zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
popraven gilotinou v brandenburgské káznici jako úplně poslední oběť – páter Josef Jílek zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy

přírodní rezervace Pláničský rybník

detailní info

kategorie: instituce / ochrana přírody
lokalita: lipensko
GPS: 48°43'21.249"N, 14°9'21.963"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Pláničský rybník je přírodní rezervace ev. č. 1844 vyhlášená roku 1996 poblíž obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Toto chráněné území tvoří Pláničský rybník (nazýván také Velký Kozí - má výměru 15,17 ha a leží v nadmořské výšce 750 - 757 m.) a přilehlý Malý Kozí rybník. PR leží v horní části údolí Lukavického potoka. Pláničský rybník je menší, relativně hluboký průtočný, ležící v přirozené kotlině na soutoku tří pramenných potoků, je odvodňován směrem k jihu Lukavickým potokem do Lipenské přehradní nádrže. S a SZ přítok rybníka přitékají z oblasti hojného výskytu vložek krystalických vápenců v okolí Muckova. 5 metrů vysoká hráz rybníka je asi 300 m dlouhá. Pláničský rybník je využíván k extenzivnímu chovu ryb. Nasazuje se převážně jednoletý kapr, lín a maréna. V polovině 80-tých let však byla západní část rybníka poměrně razantně vyhrnuta a byla tak likvidována bohatá litorální vegetace. Vyhrnutý materiál byl zformován do tří mohutných deponií souběžných se SZ pobřežím rybníka, na nichž se vytvořila nežádoucí silně ruderální vegetace s převahou kopřivy. Po odbahnění zůstaly zachovány jen úzké lemy litorálních rákosin (Scirpetum lacustris, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti), téměř však vymizely původně rozsáhlé porosty přesličky poříční (Equisetetum fluviatilis), zcela byly zničeny porosty ostřice dvoumužné (Caricetum diandrae) v severozápadní části rybniční výtopy a zachovány zůstaly jen fragmenty běžnějšího společenstva s ostřicí zobánkatou (Caricetum rostratae). V hlubších částech rybníka dosud přetrvávají cenná společenstva vzplývavých vodních makrofyt svazu Nymphaeion albae. Nacházejí se zde roztroušené porosty leknínu bělostného (Nymphaea candida) v asociaci Potamo natantis-Nymphaeetum candidae a v severozápadní části rybníka je soustředěn výskyt stulíku malého (Nuphar pumila) v charakteristicky vyvinutém společenstvu Nupharetum pumilae. V pobřežní části se lokálně vyskytuje i ďáblík bahenní (Calla palustris), ve společenstvech ponořených velkolistých rdestů (Magnopotamion) rostou rdest světlý (Potamogeton lucens) a r. kadeřavý (P. crispus), v roztroušených porostech úzkolistých rdestů (Parvopotamion) roste rdest tupolistý (P. obtusifolius) a vzácně r. ostrolistý (P. acutifolius). Podél severozápadního přítoku je vyvinut menší porost potoční olšiny (Arunco-Alnetum glutinosae) s přechody ke smrkové olšině (Piceo-Alnetum). V horním malém rybníčku v severozápadní části území zůstala zachována společenstva vzplývavých rostlin mělkých stojatých vod (Batrachion aquatilis) s výskytem lakušníku vodního (Batrachium aquatile). Do chráněného území je zahrnuta i přirozená mezofytní louka na severovýchodním břehu rybníka s mozaikou společenstev svazů Polygono-Trisetion a Molinion, v nichž rostou např. starček potoční (Tephroseris crispa), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), hadí kořen větší (Bistorta major), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ostřice stinná (Carex umbrosa). Z hlediska fauny je zajímavý výskyt dosti vzácného příživnického mravence Formicoxenus nitidulus v hnízdech mravence lesního (Formica rufa). Žijí tu méně běžné vodní ploštice – hladinatka Microvelia reticulata a vodoměrka Hydrometra gracilenta. Významným prvkem fauny dvoukřídlých je poměrně nápadná hrbilka Spiniphora maculata. V rezervaci se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek horský (Triturus alpestris). Hnízdí zde běžné druhy vodních ptáků, např. kachna divoká (Anas platyrhynchos) a polák chocholačka (Aythya fuligula). Lokalita je nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného (Rana esculenta synklepton) v ČR, vysoce pravděpodobné je též rozmnožování Ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria). Byl též zjištěn podzimní výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

přírodní rezervace Pláničský rybník na mapě

přírodní rezervace Pláničský rybník na fotografiích

místa v okolí

Pláničský rybník (Velký Kozí)

Pláničský rybník (Velký Kozí)

kategorie: příroda / voda - rybníky
lokalita: lipensko
GPS: 48°43'21.249"N, 14°9'21.963"E

zobrazit více
Jámy

Jámy

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: lipensko
GPS: 48°43'42.170"N, 14°8'49.172"E

zobrazit více

další místa v okolí