Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Chittussi Antonín

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: jindřichohradecko
GPS: 49°4'12.618"N, 14°58'5.892"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Antonín Chittussi (1.prosince 1847, Ronov nad Doubravou – 1.května 1891, Praha) byl významný český krajinář 19. století, žák J. M. Trenkwalda a Jana Swertse, předchůdce Antonína Slavíčka a nástupce Adolfa Kosárka. Antonín Chittussi se narodil 1. prosince 1847 v Ronově nad Doubravkou jako syn české matky a italského otce a jako nejstarší z pěti sourozenců (na živu zůstali čtyři, on a tři sestry). Jeho otec Jan byl jedním ze čtyř dětí Johanna Chittussyho, dědečka Antonína Chittussiho, kupce z Ferrary, který přišel za napoleonských válek do Čech. Oženil se tu s rodačkou z Labské Týnice Kristinou Jeřábkovou a jeho novým bydlištěm se stalo městečko Ronov nad Doubravou pod Železnými horami, kde si postavil dům a usadil se. Po smrti Johanna Chittussyho se jeho syn Jan, malířův otec, ujal obchodu. Byl to vzdělaný muž, který se projevoval vždy jako český vlastenec. V roce 1860 byl zvolen ronovským starostou (tehdy si také změnil písemnou podobu svého příjmení z Chittussy na Chittussi). Oženil se s Pavlínou Fialovou, dcerou hostinského z Rohozné. Jako první se jim narodil syn Antonín Chittussi. Jakožto jediný syn ze čtyř žijících sourozenců byl pokládán za rodového nástupce v obchodě. U Antonína se ale od mládí projevovalo výtvarné nadání, které mohl rozvíjet při studiu reálného gymnázia v Čáslavi a v Kutné Hoře, kde ho učil kreslení František Bohumír Zvěřina, absolvent krajinářské školy na pražské Akademii. V osmnácti letech odjel Antonín Chittussi do Prahy, kde chtěl původně studovat na technice. Za dva roky ale vstoupil na pražskou Akademii výtvarných umění, kde v té době též studovali Mikoláš Aleš, Jakub Schikaneder, Josef Tulka, Josef Václav Myslbek, František Ženíšek. V roce 1868 Chittusi akademii opouští a odchází do Mnichova, jehož akademie patřila k nejprestižnějším a nejvyhledávanějším. Ani zde však tento výrazný talent nenalézá nic jiného než konvenční opakování historických námětů. Po roce studia v bavorském hlavním městě rozhodnou vnější okolnosti o umělcově dalším osudu. Je povolán k vojenské službě v rakousko-uherské armádě, a odchází proto do Vídně, aby zde byl odveden. Ve Vídni však, zejména díky přímluvě svého strýce, který byl vyšším důstojníkem, může dál pokračovat ve studiu umění na vídeňské akademii. Nalézá ovšem jen další průměrnou školu, která jej, jak se zdá, nemůže ničemu novému naučit. Přesto na vídeňské akademii setrvá ještě další tři roky. V této době je zřejmě samotnému Chittussimu jasné, že nikdy nebude malířem historických námětů – kreslený karton Žižka před Rábím z roku 1872 je jen špatně naaranžovanou scénou v konvenčních kulisách. Jde o bídný výsledek tolika let akademických studií. V první polovině roku 1873 malíř cestuje po Uhrách – to málo z děl, která se nám z tohoto období dochovala, ukazují sice ještě těžkopádné, ale obdivuhodně procítěné vidění krajiny. Rozsáhlé do daleka se táhnoucí uherské stepi pod vysokou oblohou nejsou zpracovány nijak obratně, přesto právě zde můžeme vysledovat počátek Chittussiho velkého umění, které nevytrysklo náhle, ale v umělci postupně dozrávalo. Rozhodujícím momentem v malířově životě byla okupace Bosny a Hercegoviny v roce 1878, které se účastnil jako záložník pražského 21. pluku. Tato násilná anexe plná ukrutností vůči obyvatelstvu, jichž byl svědkem, natrvalo proměnila Chittussiho nejen jako člověka, ale i jako umělce. Jeho názory na válku, na uspořádání společnosti a na obecnou morálku byly účastí v tomto tažení zřetelně ovlivněny. Velkou morální oporou mu byla láska ke Zdence Braunerové a jejich dlouholetá korespondence dnes představuje nejcennější pramen poznatků o malířově životě a smýšlení. Ani v Bosně nepřestává být Chittussi především malířem. Jeho díla z této doby, vedená spíše okamžitými pohnutky než uměleckým záměrem, jsou bohužel z velké části nenávratně ztracena. Jeden z mála dochovaných obrazů Mohamedánský hřbitov v Bosně z roku 1878 nese stopy neklidných okolností svého vzniku. Technicky se příliš neliší od obrazů namalovaných těsně před bosenským tažením, jakým je dochovaný Přívoz u Davle z téhož roku. Víme, že tyto obrazy byly vystaveny v Umělecké besedě ve Vídni, kde sklidily poměrně velký úspěch, ale ten lze spíše přičíst charismatické osobnosti mladého umělce než jejich kvalitě, která stále ještě nebyla valná. Umělec to ví, v jednom z dopisů Augustě Braunerové, Zdenčině matce, zaslaném již z Paříže 25. května 1879 Chittussi píše: „posavadní činnost má byla nadarmo". V říjnu roku 1878 odjíždí na krátko Itálie, kde v dopise Zdence Braunerové napsaném v Castel Vecchio sděluje, že se vrací domů. Za jeho krátkého pobytu v Praze se jeho citový vztah ke Zdence Braunerové patrně ještě více prohloubil, její patricijská rodina jej přijala nadmíru dobře. Chittussi měl citlivou a výbušnou povahu, která nebyla ochotna se jakkoli přizpůsobovat. Ale vyloženě konfliktním typem Chittussi nebyl a byl považován za nadějného umělce (i když v té době ještě nezaslouženě), a proto mohl být pro dceru z měšťanské rodiny jistě dobrou partií. V prvních březnových dnech roku 1879 odjíždí mladý umělec do Paříže. Jeho zastávka v Norimberku je přesně datována 5. března. Chittussi o pouhého půl roku zmeškal světovou výstavu, která tolik znamenala pro francouzské umělce. Do Paříže přichází téměř současně s Hynaisem, na rozdíl od něj však jako nehotový, nevyzrálý a nevyhraněný umělec. Je si toho vědom a prožívá i jisté pocity beznaděje a přehnané sebekritiky. Nezahálí však. To, co se v něm střádalo po dlouhá léta, má být teprve v Paříži zúročeno a zhodnoceno ve velikém díle. Jména umělců, již ho v Paříži provázeli, jako byl Minet, Conquand, Guillemet či sochař Lombard, nám dnes již mnoho neřeknou – jak už se stává, zprvu nevýrazný žák překonal nakonec své učitele. Chittussi je právem řazen mezi umělce takzvané barbizonské školy, uměleckého směru nesoucího jméno malé obce Barbizon nedaleko Fontainebleau. Umělci této školy se věnovali převážně krajinomalbě a byli to právě oni, kdo otevřeli cestu k modernímu malířství. Právě barbizonská škola objevila způsob užití čistých barev nanášených v drobných skvrnách či čárkách na plátno, právě ona se snad jako první zabývala světelnými efekty a propagovala malbu v plenéru. Mnohem slavnější impresionismus z této školy přímo vycházel a je jejím přirozeným vyústěním. Chittussi byl francouzským uměním ovlivněn jako málokterý český umělec, jeho náměty i styl jeho malby, vše je nyní francouzské a tolik vzdálené českému uměleckému prostředí, které je v této době formováno zejména velkými národními úkoly, jakým byla například výzdoba Národního divadla, a stává se do jisté míry provinčním. V květnu roku 1879 prochází Chittussi právě okolí Fontainebleauského lesa, kde barbizonská škola vznikla. Jistě také předtím v dubnu viděl čtvrtou výstavu impresionistů na avenue de l´Opéra a zaujal k ní stanovisko. Nemohl však a nikdy nepřijal impresionismus v jeho analytické podobě, která se rozvíjela v osmdesátých letech, to bylo jeho naturelu zřejmě zcela cizí. Jeho vnímání bylo intuitivní a citové, nikoli až vědecky přesné což bylo impresionistickým cílem. Chittussiho talent, který vydával své plody dosud jen po malých krůčcích, jakoby nyní postupoval mílovými kroky. Vše je zpočátku neumělé, ještě jeho drobná práce Les fountainebleauský z roku 1879 je nesmělá a úzkostlivě malovaná, jeho pokroky však byly obdivuhodné, jen o velice krátkou dobu později namalovaný Les ve Fountainebleau (1879) či jeho Podzim ve Fountainebleau nás překvapí neobyčejnou jistotou práce. Chittussi se doslova nalezl. Dlouhé roky zdánlivě marného tápání nakonec přinesly své plody a s trochou nadsázky můžeme říci že Fountainebleauský les zrodil dalšího velkého mistra. Ještě v tomtéž roce maluje Krajinu u Asnieres a obraz označený jako Gentilly-Arcueil, které jsou na svou dobu už mimořádně vyspělé a malířsky kultivované. Maluje místa v okolí Paříže, Montmartre i několik pohledů na město. V letech 1880 až 1881 Chittusi přebývá v Paříži v rue Blanche č. 8. V této době vznikají velká náročná plátna a začíná zde autorova série krajin s řekou, která pokračuje i v následujících letech. Malíř se inspiruje zejména obrazy Daubignyho s podobnými náměty. Sem patří především obrazy Krajina u řeky, Lodě na Seině a později se k nim přiřadí Seina u Suresnes (1885), Krajina se Seinou (1885) či Vltava u Roztok (1884). Malíř se také vrací k námětům z Fontainebleau, například v obraze Krajina při západu slunce (1881), a patří sem také nádherné mistrovské dílo Krajina se zřícenou zdí (Spáleniště v Champigny, 1881). V roce 1882 jede umělec na pozvání knížat Radziwillů do Ermenonville nedaleko Selis v kraji Valois. Chittussi zde zřejmě alespoň zčásti pracoval pro šlechtickou rodinu a pravděpodobně se mu to příliš nezamlouvalo. Zachoval se jen jediný obraz z tohoto půlročního období, jde o Labutě na jezeře. I když umělcovo dílo z tohoto období neznáme tak jako další rozsáhlé části jeho tvorby, je pravděpodobné, že se v této době inspiroval prací Corotovou, kterému tento kraj učaroval, o čemž svědčí i následující Chittussiho díla. Vrátil do Prahy, aby tu studoval historickou malbu. Na Akademii se ale zapletl do studentských protestů proti německému profesorovi Alfredu Woltmannovi, který v Praze přednášel dějiny umění. V jeho pojetí této tematiky se projevoval naplno německý šovinismus, když označil vznikající Národní divadlo za plagiát německého umění. To velice pobouřilo české studenty, kteří uspořádali protestní akci a donutili profesora Woltmanna opustit budovu Akademie. Hlavními aktéry incidentu byli Mikoláš Aleš a Antonín Chittussi. Po následném policejním vyšetřování a odpykání trestu (5 dní vězení), opustili oba na doporučení akademických představitelů školu. Po opuštění školy začal pracovat jako ilustrátor různých časopisů, hlavně časopisu Česká včela, kam přispívali i spisovatelé a básníci Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská nebo Julius Zeyer. Antonín Chittussi se stal populární u pokrokové veřejnosti a dostal se tak do vlasteneckých společenských a uměleckých kruhů. Seznámil se také s rodinou advokáta a poslance JUDr. Františka Augusta Braunera a jeho ženy Augusty Braunerové, amatérské malířky a mecenášky umění, pocházející ze šlechtické rodiny. Brzy se spřátelil hlavně s jejich dcerou Zdenkou Braunerovou, pozdější významnou českou malířkou a výtvarnicí. Oba se zajímali o krajinomalbu a vedli spolu vášnivé diskuse o umění. To ona byla iniciátorkou jeho malířského zaměření na moderní realistické pojetí malby a díky ní se seznámil s existencí slavné francouzské krajinářské školy zvané Barbizonská škola. Po návratu do Čech namaloval ještě dvě zdařilá díla s tematikou řeky Vltavy. Ta se ale nevyrovnala mistrovskému dílu Potok v pahorkatině (Krajina se zříceninou hradu Ronov), které vytvořil, když na čas zavítal do svého rodného kraje. V roce 1886 se na pozvání přátel rozjel do jihovýchodních Čech. Našel tam krajinu širých rovin a obrovských rybníků s množstvím ryb a vodního ptactva. Tato krajina mu dala na čas zapomenout na jeho poraněnou duši. Usadil se nejprve ve vesnici Člunku u Jindřichova Hradce a potom v Třeboni. Začal pracovat na souboru obrazů jihočeských rybníků a tak vznikaly postupně obrazy, jejichž názvy odkazují na známá vodní díla: Lásenický rybník (je umístěn v Národní galerii v Praze), Kapří rybník u Třeboně a další. Zároveň vytvořil třetí ze svých vrcholných děl Údolí Doubravky za soumraku, 1886, který byl téhož roku vystaven na pařížském Salonu. Tím se splnila i ta část jeho přání, aby byl v Paříži na Salonu vystaven obraz s českou tematikou. V příštím roce pak namaloval obraz Paříž z Montmartru, 1887, určitou zvláštnost v tvorbě krajináře, který v něm zpracoval téma velkého města. V témže roce se u Chittussiho projevily první zdravotní potíže, způsobené zřejmě častými pobyty ve volné přírodě bez ohledu na počasí. Následující rok namaloval ještě nevelký obrázek jihočeských Prachatic, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval…

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Malá lásenická galerie

batoh
Malá lásenická galerie
Šumava A-Z: galerie
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Hájek Karel

batoh
Hájek Karel
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI, Lásenice

batoh
pomník padlých WWI, Lásenice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple sv. Jana Nepomuckého, Lásenice

batoh
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lásenice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Malá lásenická galerie 0.37 km
Hájek Karel 0.4 km
pomník padlých WWI, Lásenice 0.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 0.43 km
Lásenice 0.47 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 0.51 km
mlýn Lásenice 0.57 km
Tvrz, Václav Šorel 0.73 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 0.74 km
Novoveský dvůr 2.03 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 3.95 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 3.97 km
Kholl Josef, generálmajor 3.97 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 4.26 km
Destinnová Ema 4.26 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 4.26 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 4.26 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 4.29 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 4.3 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 4.31 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 4.31 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 4.31 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 4.34 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 4.34 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 4.36 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 4.36 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 4.36 km
radnice Stráž nad Nežárkou 4.37 km
Stráž nad Nežárkou 4.37 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 4.38 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 4.47 km
kašna Stráž nad Nežárkou 4.51 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 4.55 km
SDH Stráž nad Nežárkou 4.62 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 4.67 km
kaple Plavsko 4.87 km
Plavsko 4.88 km
dětské hřiště Plavsko 4.9 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 4.9 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 4.93 km
SDH Plavsko 4.97 km
Plavecká kovárna, Plavsko 4.97 km
pomník padlých WWI, Libořezy 5.48 km
kaple sv. Anny, Sedlo u Číměři 5.55 km
Sedlo u Číměři 5.59 km
Hanzelka Jiří 5.6 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 5.61 km
Libořezy 5.61 km
kaple Libořezy 5.73 km
Velký hatínský rybník 5.75 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 5.82 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 5.82 km
Bílá 5.86 km
kaple Bílá 5.87 km
památník osvobození Hatín 5.97 km
Hatín 5.98 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 5.98 km
pomník padlých WWI, Hatín 5.98 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 6.69 km
nejsevernější bod Rakouska 6.71 km
14. rota PS, Nový Vojířov 6.92 km
Kámen republiky, Peršlák 6.95 km
rybník Velká Černá 7.07 km
most do údolí lásky Rottal 7.21 km
kostel sv. Jiljí, Nový Vojířov 7.58 km
Roseč 7.63 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 7.64 km
radnice Roseč 7.66 km
fara Číměř 7.67 km
Nový Vojířov 7.67 km
pomník padlých WWI, Číměř 7.7 km
bitva nad Jindřichohradeckem 7.71 km
pamětní deska letců, Číměř 7.71 km
fara Roseč 7.71 km
kostel sv. Jiljí, Číměř 7.72 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 7.74 km
Houbový park, Roseč 7.76 km
kašna Číměř 7.76 km
pítko Číměř 7.76 km
muzeum fosílií Roseč 7.78 km
Číměř 7.78 km
dětské hřiště, Číměř 7.81 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Číměř... 7.83 km
Olbracht Ivan 7.89 km
SDH Číměř 7.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 8.31 km
Matná 8.32 km
pomník padlých WWI, Žíteč 8.39 km
Žíteč 8.63 km
dětské hřiště Žíteč 8.63 km
kaple Žíteč 8.66 km
Hodův mlýn, Ratiboř 8.75 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 8.86 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 9.01 km
Ratiboř 9.02 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 9.03 km
lípy Ratiboř 9.03 km
Mláka 9.22 km
pomník Theodor Havlis 9.5 km
Smrčná u Nové Bystřice 9.57 km
hřbitov Lutová 9.75 km
pomník padlých WWI, Lutová 9.76 km
kostel Všech svatých, Lutová 9.78 km
nádraží Jindřichův Hradec 9.78 km
fara Lutová 9.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 9.86 km
Bukač Luděk PhDr. 9.86 km
Lutová 9.86 km
rybník Starý Kanclíř 9.86 km
Jindřichohradecká úzkokolejka - Ji... 9.88 km
židovský hřbitov Nová Bystřice... 10.41 km
golfový areál Mnich, Golfresort Mo... 10.44 km
NS Textilní stezka 10.64 km
kaple hřbitovní Nová Bystřice 10.86 km
hřbitov Nová Bystřice 10.87 km
hrob vojáků Rudé armády, hřbitov N... 10.91 km
golfový areál Mnich, Golfresort Mo... 11.02 km
kostel sv. Kateřiny, Nová Bystřice... 11.16 km
pomník padlých WWII, Nová Bystřice... 11.19 km
infocentrum Nová Bystřice 11.29 km
Grasel Johann Georg, Grasel Jan Ji... 11.3 km
NS Graselova stezka – Nová Bystřic... 11.3 km
Nová Bystřice 11.31 km
pítko Nová Bystřice 11.31 km
kašna se sochou sv. Lukáše, Nová B... 11.32 km
morový sloup, Sousoší Nejsvětější ... 11.35 km
fara Nová Bystřice 11.37 km
zámek Nová Bystřice 11.4 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nová Bys... 11.42 km
muzeum veteránů Nová Bystřice 11.56 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 11.65 km
dětské hřiště Stará Hlína 11.66 km
Pan Vok odchází 11.75 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 11.77 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 11.77 km
Krátký Radovan 11.86 km
Stará Hlína 11.86 km
SDH Chlum u Třeboně 12.08 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 12.08 km
Nedoma Jan 12.08 km
Nedoma Václav 12.08 km
Mnich 12.08 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 12.08 km
dětské hřiště Mnich 12.08 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 12.09 km
pomník padlých WWI, Mnich 12.1 km
rybník Hejtman 12.2 km
kašna Chlum u Třeboně 12.21 km
Chlum u Třeboně 12.22 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.23 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.23 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.23 km
Srpnová neděle 12.24 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.28 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.44 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.46 km
zámek Chlum u Třeboně 12.52 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.52 km
rybník Vítek 12.53 km
Byl jednou jeden král... 12.53 km
kamenný most přes rybník Vítek 12.53 km
Z pekla štěstí 12.53 km
PR Výtopa u Rožmberka 12.63 km
vlaková zastávka Mnich 12.64 km
rybník Nový Kanclíř 12.87 km
rybník Ochoz u Mnichu 12.93 km
dětské hřiště Nová Hlína 13.2 km
Nová Hlína 13.23 km
Čurda Karel 13.36 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 13.36 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 13.37 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 13.71 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 13.79 km
židovský hřbitov Třeboň 13.87 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 13.9 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 14.02 km
vlaková zastávka Majdalena 14.22 km
rybník Rožmberk 14.42 km
hřbitov Majdalena 14.52 km
Koštěnický potok 14.54 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 14.54 km
Kosky 14.6 km
Majdalena 14.6 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 14.73 km
rybník Zadní Kouty 14.73 km
kaple sv. Víta, Třeboň 14.73 km
Stupský rybník, Třeboň 14.74 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 14.76 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 14.77 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 14.78 km
Sokolovna Kardašova Řečice 14.8 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 14.81 km
nádraží Kardašova Řečice 14.85 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 14.91 km
Mlýnský rybník, Třeboň 14.95 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 15.02 km
Pavelcův rybník 15.05 km
pomník padlých WWI i II, Kardašova... 15.11 km
Svatby pana Voka 15.13 km
nádraží Majdalena 15.17 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 15.18 km
Pilař 15.19 km
Marečková Marie 15.21 km
Jablonský Boleslav (Karel Eugen Tu... 15.22 km
zámek Kardašova Řečice 15.23 km
Luďkova Hračkolna 15.24 km
Adéla ještě nevečeřela 15.25 km
Kardašova Řečice 15.25 km
vražedkyně Dana Stodolová 15.25 km
kostel sv. Jana Křtitele, Kardašov... 15.27 km
fara Kardašova Řečice 15.28 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 15.31 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 15.32 km
Lužnice u Třeboně 15.41 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 15.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 15.48 km
vražda Soňi Illeové 15.49 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 15.56 km
Třeboňské seníky 15.74 km
Pyšná princezna 15.74 km
vlaková zastávka Lužnice 16 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 16.03 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 16.04 km
Hradecká brána, Třeboň 16.05 km
Bertiny lázně Třeboň 16.07 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 16.08 km
Spořitelna Třeboň 16.09 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 16.12 km
pamětní deska František Heřmánek... 16.12 km
Heřmánek František 16.12 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 16.12 km
Vejvoda Ladislav 16.12 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 16.12 km
věž radnice Třeboň 16.12 km
pamětní deska Jan Pernikář 16.12 km
pomník padlých WWI, Třeboň 16.13 km
Stará radnice, Třeboň 16.13 km
Rybářské slavnosti Třeboň 16.15 km
Všichni moji blízcí 16.15 km
Volf František 16.15 km
Třeboň 16.15 km
infocentrum Třeboň 16.16 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 16.16 km
pivovar Regent, Třeboň 16.16 km
pamětní deska Stanislav Muž 16.16 km
kašna na náměstí Třeboň 16.17 km
Mariánský sloup, Třeboň 16.17 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 16.18 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 16.18 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 16.18 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 16.22 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 16.22 km
Svinenská brána, Třeboň 16.23 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 16.23 km
pamětní deska Josef Šusta 16.23 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 16.23 km
Stříbrná paruka 16.24 km
synagoga Třeboň 16.25 km
Novohradská brána, Třeboň 16.25 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 16.27 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 16.27 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 16.27 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 16.27 km
Budějovická brána, Třeboň 16.28 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 16.28 km
NS Okolo Třeboně 16.29 km
Šusta Josef 16.29 km
NS kolem Světa 16.29 km
CHKO Třeboňsko 16.29 km
městské opevnění Třeboň 16.29 km
pomník Josefu Šustovi 16.29 km
zámek Třeboň 16.3 km
NS Rožmberk 16.3 km
Pan Vok odchází 16.3 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 16.31 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 16.32 km
nádraží Třeboň 16.33 km
socha rybáře, Třeboň 16.34 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 16.35 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 16.35 km
zámecký park Třeboň 16.37 km
pískovna Cep 16.6 km
Peníze nebo život 16.69 km
Pohoří 16.7 km
Třeboňská nocturna 16.71 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 16.71 km
kaple Třeboň 16.72 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 16.73 km
rybník Káňov 16.86 km
Pan Tau a zlatý kufr 16.89 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 16.97 km
správcovský dům, Třeboň 17.01 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 17.02 km
kaple výklenková Třeboň 17.02 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 17.02 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 17.03 km
Opatovický rybník 17.04 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 17.04 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 17.06 km
hrob Ota Jan Hrbek 17.09 km
hřbitov Třeboň 17.09 km
hrob Jiřího Hanzelky 17.36 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 17.38 km
hřbitov Domanín 17.39 km
kaple Panny Marie, Břilice 17.4 km
Břilice 17.42 km
SDH Břilice 17.44 km
pomník padlých WWI, Břilice 17.44 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 17.47 km
Tchán 17.51 km
rybník Svět 17.54 km
Pluhův Žďár 17.95 km
pomník padlých WWI, Pluhův Žďár... 17.99 km
zámek Pluhův Žďár 18.01 km
Beneš Bedřich 18.01 km
hřbitov Pluhův Žďár 18.02 km
kostel Narození Panny Marie, Pluhů... 18.04 km
nádraží Doňov 19.66 km
Suchdol nad Lužnicí 19.79 km
Svatojánský věneček 19.91 km
pomník padlých WWI, Domanín 19.91 km
dětské hřiště Domanín 19.95 km
Domanín 19.95 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 19.95 km
kaple sv. Václava, Domanín 19.95 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent...

  batoh
  Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: třeboňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • půda plná pohádek, mlýn Borovany - oteví...

  batoh
  půda plná pohádek, mlýn Borovany - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Muzeum historických vozidel Pořežany - o...

  batoh
  Muzeum historických vozidel Pořežany - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 12.64 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 13.79 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 14.65 km
Bankomat Česká spořitelna 15.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.94 km
Bankomat ČSOB 15.94 km
Bankomat Česká spořitelna 16.09 km
Bankomat ČSOB 16.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.19 km
Bankomat ČSOB 16.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.48 km
Tempo market Třeboň 16.57 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 16.58 km
Bankomat GE Money Bank 16.58 km
Bankomat Česká spořitelna 16.83 km
Bankomat Komerční banka 16.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.52 km
Bankomat ČSOB 17.53 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 17.64 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 18.51 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 20.31 km
Bankomat GE Money Bank 20.96 km
Jednota Dírná 21.2 km
Bankomat Česká spořitelna 21.36 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 23.12 km
Jednota Řípec 23.24 km
Bankomat GE Money Bank 23.43 km
Bankomat ČSOB 23.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.44 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 23.48 km
Bankomat Komerční banka 23.48 km
Bankomat Česká spořitelna 23.53 km
Jednota Přehořov 25.06 km
čerpací stanice OMV, Řípec 25.1 km
Jednota Budislav 26.67 km
Jednota Lišov 26.78 km
Bankomat GE Money Bank 26.78 km
Bankomat Česká spořitelna 26.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 27.36 km
Jednota Tučapy 27.38 km
Bankomat ČSOB 27.47 km
Jednota Neplachov 27.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27.5 km
Bankomat GE Money Bank 27.58 km
Jednota Soběslav 27.74 km
Bankomat Česká spořitelna 27.78 km
Bankomat Komerční banka 27.84 km
Supermarket Renta Soběslav 27.86 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 28.03 km
Jednota Borkovice 28.16 km
Bankomat Citibank 28.37 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 28.45 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 28.88 km
Bankomat Česká spořitelna 29.04 km
Jednota Ledenice 29.61 km
Jednota Klenovice 29.63 km
Jednota Myslkovice 30.25 km
Jednota Dolní Bukovsko 30.31 km
Bankomat Česká spořitelna 30.31 km
Jednota Choustník 30.74 km
Jednota Borovany 31.23 km
Jednota Roudná 31.66 km
Jednota Krtov 32.32 km
Jednota Adamov 32.35 km
Jednota Košice 32.54 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 32.97 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 33.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 33.35 km
Jednota Nové Hrady 34.05 km
Jednota Trhové Sviny 34.95 km
Bankomat GE Money Bank 35.11 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 35.2 km
Bankomat Komerční banka 35.23 km
Bankomat Česká spořitelna 35.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 35.27 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 35.49 km
Jednota Hlavatce 35.54 km
Bankomat Česká spořitelna 35.6 km
Jednota Želeč 35.99 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 36.44 km
Bankomat UniCredit Bank 36.61 km
Bankomat Česká spořitelna 36.65 km
Bankomat Komerční banka 36.67 km
Bankomat GE Money Bank 36.67 km
Bankomat ČSOB 36.72 km
Bankomat Česká spořitelna 36.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.72 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 36.87 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 36.88 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 36.91 km
TREFA České Budějovice 36.95 km
Prior České Budějovice 36.96 km
Bankomat Raiffeisenbank 37 km
Bankomat Česká spořitelna 37.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.11 km
Bankomat GE Money Bank 37.11 km
Bankomat UniCredit Bank 37.11 km
Bankomat ČSOB 37.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.2 km
Bankomat GE Money Bank 37.28 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 37.31 km
Bankomat Komerční banka 37.31 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 37.4 km
Bankomat ČSOB 37.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.46 km
Vesna České Budějovice 37.46 km
Bankomat Česká spořitelna 37.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.48 km
Bankomat ČSOB 37.48 km
Bankomat Sberbank CZ 37.48 km
Bankomat Česká spořitelna 37.5 km
Bankomat Česká spořitelna 37.53 km
Bankomat Raiffeisenbank 37.55 km
Družba České Budějovice 37.58 km
Bankomat Fio banka 37.59 km
Bankomat UniCredit Bank 37.59 km
Bankomat Oberbank AG 37.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.64 km
Bankomat ČSOB 37.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.73 km
Bankomat ČSOB 37.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.88 km
Bankomat ČSOB 37.89 km
TREFA Ćeské Budějovice 38.06 km
Bankomat Česká spořitelna 38.1 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 38.2 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 38.2 km
Bankomat ČSOB 38.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.37 km
Jednota Horní Stropnice 38.4 km
Bankomat Česká spořitelna 38.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.44 km
Vltava České Budějovice 38.51 km
Lužnice České Budějovice 38.54 km
Jednota Pořín 38.73 km
Rožnov České Budějovice 38.76 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 38.92 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 38.94 km
Bankomat ČSOB 38.95 km
Bankomat Česká spořitelna 38.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 38.98 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 39.08 km
Jednota Sezimovo Ústí 39.14 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 39.3 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 39.33 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 39.34 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 39.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.36 km
Bankomat ČSOB 39.36 km
Bankomat Komerční banka 39.4 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 39.64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 39.64 km
Jednota Chýnov 39.67 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 39.81 km
Bankomat GE Money Bank 40.63 km
Bankomat Česká spořitelna 40.63 km
Jednota Zárybničná Lhota 40.95 km
Bankomat Česká spořitelna 40.97 km
Bankomat Komerční banka 41.06 km
Jednota Tábor 41.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.27 km
Bankomat GE Money Bank 41.34 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 41.48 km
McDonalds, Tábor 41.49 km
Jednota Dolní Hořice 41.53 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 41.78 km
Bankomat GE Money Bank 41.8 km
Bankomat ČSOB 41.88 km
Jednota Měšice 41.99 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 42.05 km
Jednota Kamenný Újezd 42.59 km
Bankomat Česká spořitelna 42.8 km
Bankomat Raiffeisenbank 42.93 km
Supermarket Malšice 43.01 km
Jednota Týn nad Vltavou 43.01 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 43.03 km
Bankomat Česká spořitelna 43.13 km
čerpací stanice Shell, Tábor 43.16 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 43.2 km
Jednota Malšice 43.22 km
Jednota Týn nad Vltavou 43.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.29 km
Bankomat GE Money Bank 43.33 km
Bankomat ČSOB 43.34 km
Jednota Slapy 43.35 km
Bankomat Česká spořitelna 43.35 km
Bety Týn nad Vltavou 43.42 km
Jednota Tábor 43.51 km
Bankomat Komerční banka 43.51 km
Jednota-potraviny Besednice 43.51 km
Bankomat ČSOB 43.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 43.64 km
Bankomat Raiffeisenbank 43.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.69 km
Bankomat ČSOB 43.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.74 km
Bankomat GE Money Bank 43.77 km
Bankomat Česká spořitelna 43.77 km
Bankomat Komerční banka 43.77 km
Bankomat Česká spořitelna 43.77 km
Bankomat UniCredit Bank 43.78 km
Bankomat Komerční banka 43.79 km
Jednota Bechyně 43.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.83 km
Jednota Zliv 43.9 km
Bankomat Česká spořitelna 43.92 km
Bankomat Česká spořitelna 44.05 km
Jednota Olešník 44.06 km
Bankomat ČSOB 44.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.07 km
Bankomat ČSOB 44.07 km
Bankomat Fio banka 44.11 km
Bankomat Komerční banka 44.13 km
Bankomat GE Money Bank 44.14 km
Bankomat ČSOB 44.19 km
Jednota Bechyně 44.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.2 km
Supermarket Zuzana Bechyně 44.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.27 km
Bankomat Oberbank AG 44.3 km
Jednota Pištín 44.35 km
Bankomat ČSOB 44.46 km
Jednota Tábor 44.66 km
Bankomat Česká spořitelna 45.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.23 km
Bankomat ČSOB 45.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.26 km
Jednota Tábor 45.46 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 45.47 km
Bankomat GE Money Bank 45.6 km
Bankomat Česká spořitelna 45.64 km
Jednota-potraviny Velešín 45.83 km
Jednota Dříteň 46 km
Jednota-potraviny Velešín 46.02 km
Jednota Ratibořské Hory 46.13 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 46.41 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 46.69 km
Jednota Radětice 47.31 km
Jednota Stádlec 48.62 km
Jednota-potraviny Velešín 48.68 km
Jednota-potraviny Střítež 49.23 km
Jednota Chotoviny 49.86 km
Jednota-potraviny Kaplice 50.32 km
Jednota-potraviny Kaplice 50.61 km
Jednota-potraviny Kaplice 50.61 km
Jednota-potraviny Kaplice 50.63 km
Bankomat Česká spořitelna 50.64 km
Bankomat Komerční banka 50.67 km
Bankomat ČSOB 50.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.78 km
Jednota Opařany 50.79 km
Bankomat GE Money Bank 50.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.84 km
Bankomat ČSOB 50.89 km
Jednota Radkov 51.05 km
Jednota-potraviny Kaplice 51.12 km
Jednota-potraviny Malonty 51.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 51.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 51.67 km
Jednota Borovany 51.74 km
Jednota-potraviny Křemže 51.82 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 52.07 km
Jednota Albrechtice 52.31 km
Jednota Smilovy Hory 52.43 km
Jednota Mladá Vožice 52.58 km
Supermarket Mladá Vožice 52.8 km
Jednota Mladá Vožice 52.8 km
Jednota Nemyšl 53.24 km
Jednota-potraviny Kaplice 53.54 km
Supermarket Český Krumlov 53.71 km
Bankomat Citibank 53.71 km
Bankomat Komerční banka 53.72 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 53.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.76 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 53.79 km
Bankomat GE Money Bank 53.8 km
Bankomat GE Money Bank 53.8 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 53.87 km
Bankomat Česká spořitelna 53.88 km
Jednota Slabčice 53.9 km
Bankomat GE Money Bank 53.9 km
Bankomat ČSOB 53.93 km
Jednota Bernartice 54.19 km
Jednota Krč 54.19 km
Jednota-potraviny Brloh 54.31 km
Jednota Čičenice 54.6 km
Jednota Borotín 54.81 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 54.95 km
Bankomat Komerční banka 55.16 km
Bankomat Komerční banka 55.16 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 55.3 km
Bankomat GE Money Bank 55.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.43 km
Bankomat Citibank 55.43 km
Bankomat Citibank 55.43 km
Bankomat ČSOB 55.44 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 55.48 km
Bankomat UniCredit Bank 55.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.48 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 55.52 km
Bankomat ČSOB 55.54 km
Bankomat Oberbank AG 55.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.76 km
Bankomat Česká spořitelna 55.78 km
Bankomat Raiffeisenbank 55.78 km
Bankomat Citibank 55.81 km
Bankomat Citibank 55.81 km
Bankomat Komerční banka 55.87 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 55.88 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 55.88 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 56.08 km
Bankomat Komerční banka 56.26 km
Jednota Jistebnice 56.27 km
Jednota Netolice 56.28 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 56.33 km
Jednota Sepekov 56.35 km
Bankomat Česká spořitelna 56.39 km
Bankomat Česká spořitelna 56.44 km
Jednota Oldřichov 56.46 km
Bankomat Komerční banka 56.5 km
Bankomat GE Money Bank 56.51 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 56.58 km
Jednota Božetice 56.71 km
Jednota-potraviny Brloh 56.79 km
Jednota-potraviny Bujanov 56.84 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 56.91 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 57.06 km
Jednota-potraviny Kaplice 57.12 km
Jednota Libějovice 57.49 km
Jednota Podolí 57.62 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 57.68 km
Jednota Vodňany 57.92 km
Bankomat GE Money Bank 57.99 km
Bankomat GE Money Bank 58.04 km
Bankomat ČSOB 58.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.08 km
Bankomat Komerční banka 58.29 km
Jednota Vodňany 58.39 km
Bankomat Česká spořitelna 58.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.02 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 59.04 km
Bankomat ČSOB 59.04 km
Jednota Kluky 59.13 km
Jednota-potraviny Kájov 59.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.44 km
Bankomat ČSOB 59.44 km
Jednota-potraviny Větřní 59.51 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 59.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.16 km
Bankomat Komerční banka 60.23 km
Bankomat ČSOB 60.23 km
Bankomat Česká spořitelna 60.24 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 60.31 km
Jednota Jetětice 60.37 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 60.51 km
Bankomat GE Money Bank 61.08 km
CENTRUM Milevsko 61.08 km
Bankomat ČSOB 61.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.15 km
Bankomat Česká spořitelna 61.19 km
Bankomat Komerční banka 61.22 km
Jednota Záhoří 62.72 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 63.17 km
Jednota Zbelítov 63.29 km
Jednota Ktiš 63.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 63.73 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 63.75 km
Bankomat Česká spořitelna 63.91 km
Jednota Chyšky 63.92 km
Jednota Květov 64.06 km
Jednota Hracholusky 64.22 km
Jednota Písek 64.29 km
Bankomat Komerční banka 64.47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 64.5 km
Bankomat Česká spořitelna 64.79 km
Jednota Písek 64.85 km
Bankomat Česká spořitelna 64.97 km
Bankomat UniCredit Bank 64.98 km
Jednota Bavorov 65.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.02 km
Bankomat Oberbank AG 65.02 km
Bankomat ČSOB 65.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.02 km
Jednota Vitějovice 65.1 km
Bankomat Fio banka 65.12 km
Bankomat GE Money Bank 65.16 km
Bankomat Česká spořitelna 65.18 km
Bankomat Komerční banka 65.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.29 km
Bankomat Raiffeisenbank 65.31 km
Bankomat ČSOB 65.34 km
Jednota Písek 65.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.35 km
Bankomat GE Money Bank 65.36 km
Bankomat ČSOB 65.42 km
Bankomat Komerční banka 65.55 km
Jednota Písek 65.61 km
čerpací stanice Shell, Písek 65.7 km
Jednota Písek 65.77 km
McDonalds, Písek 65.77 km
Jednota Písek 65.91 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 66.22 km
Jednota Kučeř 66.26 km
čerpací stanice Benzina, Písek 66.38 km
Jednota Drahonice 66.48 km
Jednota Hrejkovice 66.74 km
Jednota-potraviny Světlík 66.95 km
Jednota Chroboly 67.01 km
Jednota Pechova Lhota 68.34 km
Jednota Kestřany 68.81 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 68.83 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 69.58 km
Bankomat Česká spořitelna 69.65 km
Bankomat Komerční banka 69.7 km
Jednota Dub 69.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 69.89 km
Bankomat GE Money Bank 69.92 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 70.17 km
Jednota Cehnice 70.19 km
Jednota Vráž 70.4 km
Jednota Javornice 70.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.52 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 70.53 km
Bankomat ČSOB 70.56 km
Jednota Kovářov 70.58 km
Jednota Prachatice 70.67 km
Jednota Přílepov 70.68 km
Bankomat Komerční banka 70.75 km
Bankomat Komerční banka 70.75 km
Bankomat Česká spořitelna 70.83 km
Jednota Prachatice 70.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.86 km
Bankomat ČSOB 70.9 km
Bankomat GE Money Bank 70.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.92 km
Bankomat Česká spořitelna 70.96 km
Bankomat ČSOB 71.14 km
Jednota Husinec 71.57 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 71.83 km
Jednota Čejetice 71.89 km
Jednota-potraviny Loučovice 72.11 km
Bankomat Komerční banka 72.37 km
Bankomat Česká spořitelna 72.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.42 km
Bankomat ČSOB 72.42 km
Jednota-potraviny Loučovice 72.43 km
Jednota-potraviny Lipno 72.45 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 72.45 km
Jednota Varvažov 72.69 km
Jednota Kostelec 72.71 km
Jednota Tvrzice 73.15 km
Jednota Štěkeň 73.32 km
Jednota Vlachovo Březí 73.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 73.5 km
Bankomat ČSOB 73.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.51 km
Jednota Vlachovo Březí 73.53 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 73.91 km
Jednota-potraviny Frymburk 74.22 km
Jednota Bušanovice 75.4 km
Jednota Orlík nad Vltavou 75.61 km
Jednota Přeštovice 75.88 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 75.9 km
Jednota Záblatí 75.96 km
Jednota Probulov 76.01 km
Jednota-potraviny Horní Planá 76.35 km
Jednota-potraviny Frymburk 76.36 km
Jednota Zálezly 78.23 km
Bankomat Česká spořitelna 78.65 km
Jednota Čimelice 78.65 km
Jednota Volyně 79.18 km
Bankomat GE Money Bank 79.29 km
Bankomat Komerční banka 79.29 km
Jednota Velká Turná 79.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.32 km
Jednota Volyně 79.34 km
Bankomat Komerční banka 79.37 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 79.38 km
Jednota Malenice 79.42 km
Bankomat Česká spořitelna 79.42 km
Supermarket Strakonice 79.45 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 79.46 km
Bankomat Česká spořitelna 79.57 km
Jednota Strakonice 79.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 79.59 km
Jednota Volyně 79.69 km
Jednota Strakonice 79.71 km
Bankomat ČSOB 79.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.78 km
Bankomat ČSOB 79.92 km
Jednota Strakonice 80.03 km
Bankomat ČSOB 80.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.06 km
Bankomat ČSOB 80.08 km
Bankomat Česká spořitelna 80.1 km
Bankomat Česká spořitelna 80.11 km
Bankomat Fio banka 80.15 km
Jednota Strakonice 80.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.28 km
Bankomat GE Money Bank 80.29 km
Jednota Radomyšl 80.3 km
Bankomat UniCredit Bank 80.3 km
Jednota Strakonice 80.34 km
Bankomat Česká spořitelna 80.37 km
Jednota Strakonice 80.39 km
Bankomat Komerční banka 80.4 km
Jednota Lom 80.5 km
Fortna Strakonice 80.5 km
COOP TUTY Nová Pec 80.52 km
Bankomat GE Money Bank 80.52 km
Jednota Volary 80.56 km
Bankomat Komerční banka 80.58 km
Jednota Strakonice 80.6 km
Jednota Volary 80.66 km
Jednota Strakonice 80.68 km
Jednota Volary 80.9 km
Jednota Strakonice 80.99 km
Jednota Lety 81.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 81.28 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 81.34 km
Bankomat GE Money Bank 81.45 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 81.56 km
Jednota Buk 81.97 km
čerpací stanice Benzina, Volary 81.99 km
Jednota Sousedovice 82.01 km
Jednota Sedlice 82.14 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 82.25 km
Jednota Nová Pec 82.4 km
Jednota Škvořetice 82.77 km
Jednota Vimperk 82.92 km
Jednota Čkyně 83.2 km
Jednota Mirovice 83.86 km
Jednota Bohumilice 84.02 km
čerpací stanice OMV, Katovice 85.11 km
Jednota Čestice 85.42 km
Jednota Vimperk 85.68 km
Bankomat ČSOB 85.69 km
Jednota Katovice 85.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 86.26 km
Bankomat GE Money Bank 86.36 km
Jednota Vimperk 86.36 km
Jednota Vimperk 86.37 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 86.45 km
Jednota Vimperk 86.45 km
Jednota Mnichov 86.69 km
Bankomat Komerční banka 86.8 km
Bankomat ČSOB 86.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.83 km
Bankomat Česká spořitelna 86.83 km
Jednota Stožec 86.93 km
Jednota Vimperk 86.94 km
Jednota Lenora 86.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.1 km
Bankomat ČSOB 87.15 km
Bankomat Česká spořitelna 88.12 km
Jednota Blatná 88.19 km
Bankomat ČSOB 88.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.19 km
Bankomat Česká spořitelna 88.23 km
Bankomat Komerční banka 88.26 km
Bankomat GE Money Bank 88.27 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 89.04 km
Jednota Horní Vltavice 89.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 89.23 km
Jednota Mečíchov 89.57 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 89.89 km
Jednota Štěchovice 89.9 km
Jednota Vacov 90.52 km
Bankomat ČSOB 90.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 90.89 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 91.31 km
Bankomat GE Money Bank 91.44 km
Bankomat Česká spořitelna 91.6 km
Jednota Střelské Hoštice 91.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.67 km
Bankomat ČSOB 91.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.67 km
Konzum Čečelovice 91.81 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 92.05 km
Jednota Zdíkov 92.65 km
Jednota Bělčice 92.71 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 93.29 km
Konzum Soběšice 94.62 km
Jednota Stachy 94.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 95.27 km
Konzum Svéradice 95.32 km
Konzum Horažďovice 95.92 km
Jednota Lnáře 96.14 km
Bankomat Česká spořitelna 96.19 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 96.21 km
Bankomat Komerční banka 96.23 km
Bankomat ČSOB 96.31 km
Konzum Horažďovice 96.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.31 km
Bankomat GE Money Bank 96.36 km
Konzum Nezamyslice 96.5 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 97.06 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 97.11 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 97.32 km
Konzum Strašín 97.42 km
Konzum Velký Bor 97.56 km
Konzum Chanovice 97.96 km
Konzum Velké Hydčice 98.04 km
Konzum Žihobce 98.58 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 98.69 km
Bankomat Česká spořitelna 99.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 99.25 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 99.33 km
Konzum Třebomyslice 99.34 km
Konzum Nezdice na Šumavě 99.38 km
Konzum Malý Bor 100.17 km
Konzum Žichovice 100.39 km
Konzum Rabí 100.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.41 km
Bankomat ČSOB 101.41 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.86 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.93 km
Konzum Pačejov 102.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.85 km
Konzum Břežany 102.93 km
Bankomat Česká spořitelna 103.22 km
Konzum Kašperské Hory 103.22 km
Konzum Budětice 103.34 km
Konzum Hradešice 103.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 103.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 103.93 km
Konzum Pačejov 104.11 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 105.05 km
Konzum Sušice 105.87 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 106.03 km
Bankomat UniCredit Bank 106.53 km
Bankomat Komerční banka 106.79 km
Bankomat GE Money Bank 106.87 km
Bankomat Česká spořitelna 106.88 km
Bankomat Česká spořitelna 106.9 km
Bankomat Česká spořitelna 106.91 km
Konzum Sušice 106.92 km
Bankomat ČSOB 106.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.95 km
čerpací stanice Shell, Sušice 106.96 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 107.12 km
Konzum Sušice 107.16 km
Bankomat Komerční banka 107.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 107.3 km
Konzum Dlouhá Ves 107.31 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 107.32 km
Konzum Nalžovské Hory 107.33 km
Konzum Myslív 107.33 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 107.82 km
Konzum Velenovy 108.16 km
čerpací stanice Srní 108.29 km
Sluneční kavárna, Srní 108.37 km
Konzum Srní 108.39 km
Konzum Čejkovy 108.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.43 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 109.02 km
Konzum Hrádek 109.29 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 109.32 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.37 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.61 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 110.23 km
Konzum Ústaleč 110.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 110.32 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.44 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 110.51 km
Bankomat Komerční banka 110.69 km
Bankomat ČSOB 110.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.73 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 110.73 km
Konzum Hartmanice 110.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.74 km
Bankomat Česká spořitelna 110.76 km
Café 27, Hartmanice 110.79 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 110.79 km
Konzum Zavlekov 111.34 km
Konzum Zborovy 111.35 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 111.9 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 111.9 km
Konzum Petrovice u Sušice 112.36 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 112.93 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 113.03 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 113.39 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 113.79 km
Konzum Kolinec 113.96 km
Bankomat Česká spořitelna 114.16 km
Konzum Plánice 114.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.32 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 114.36 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.99 km
Konzum Ujčín 114.99 km
Konzum Milčice 115.41 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 115.46 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 115.74 km
Bankomat Česká spořitelna 115.84 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 116.02 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 116.02 km
Konzum Hlavňovice 116.12 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 116.87 km
Konzum Velhartice 116.88 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 117.16 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 117.35 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 117.51 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 117.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 117.76 km
Bankomat Česká spořitelna 118.12 km
Bankomat Komerční banka 118.13 km
Konzum Malonice 118.15 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 118.56 km
Konzum Chotěšov 119.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.26 km
Bankomat Česká spořitelna 119.26 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 119.37 km
Bankomat Česká spořitelna 119.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 120.33 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 120.88 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 121.46 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.47 km
Konzum Mochtín 121.69 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.77 km
Konzum Měčín 122.3 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 122.46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 122.46 km
Konzum Bolešiny 122.55 km
Edeka, Passau (D) 122.62 km
Konzum Běšiny 123.06 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 123.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 123.52 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 123.55 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 123.65 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 123.66 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 123.7 km
Bankomat ČSOB 123.81 km
Bankomat Rokycany 123.81 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 123.81 km
Bankomat GE Money Bank 123.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.83 km
Bankomat Česká spořitelna 123.93 km
Bankomat Česká spořitelna 124.11 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 124.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 124.15 km
Bankomat ČSOB 124.23 km
Konzum Předslav 124.33 km
Bankomat GE Money Bank 124.36 km
Bankomat Komerční banka 124.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.42 km
Bankomat Česká spořitelna 124.44 km
Bankomat UniCredit Bank 124.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.47 km
Konzum Sobětice 124.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 124.88 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 125.38 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 125.48 km
Netto, Zwiesel (D) 125.53 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 125.58 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 125.64 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 125.73 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 126.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.22 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 126.28 km
Bankomat Česká spořitelna 126.29 km
Bankomat Česká spořitelna 126.36 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 126.38 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 126.43 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 126.43 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 126.47 km
Deichmann, Zwiesel (D) 126.47 km
Kik, Zwiesel (D) 126.47 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 126.47 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 126.5 km
Bankomat ČSOB 126.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.5 km
Edeka, Zwiesel (D) 126.51 km
Konzum Víteň 126.55 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 126.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.59 km
Bankomat ČSOB 126.59 km
Bankomat GE Money Bank 126.61 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 126.64 km
Intersport, Zwiesel (D) 126.66 km
Konzum Železná Ruda 126.7 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 126.74 km
NKD, Zwiesel (D) 126.77 km
Norma, Zwiesel (D) 126.81 km
TEDi, Zwiesel (D) 126.82 km
Rossmann, Zwiesel (D) 126.82 km
Bankomat Komerční banka 126.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.88 km
Bankomat ČSOB 126.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.9 km
Bankomat GE Money Bank 126.9 km
Müller, Zwiesel (D) 126.92 km
Bankomat Česká spořitelna 126.93 km
Konzum Klatovy 126.94 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 126.95 km
Jednota Osek u Rokycan 126.99 km
Bankomat UniCredit Bank 127.02 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 127.08 km
Bankomat Česká spořitelna 127.19 km
Real, Passau (D) 127.19 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 127.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.3 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 127.3 km
Bankomat Komerční banka 127.32 km
Bankomat Česká spořitelna 127.34 km
Bankomat Fio banka 127.36 km
Penny Market, Zwiesel (D) 127.45 km
Lidl, Zwiesel (D) 127.46 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 127.51 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 127.64 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 127.65 km
Bankomat ČSOB 127.66 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 127.67 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 127.74 km
REWE, Zwiesel (D) 127.75 km
Konzum Strážov 127.76 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 127.81 km
Real, Zwiesel (D) 127.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 128 km
Bankomat Česká spořitelna 128.03 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 128.15 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 128.18 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 128.24 km
Bankomat GE Money Bank 128.8 km
Bankomat Česká spořitelna 128.89 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 128.92 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 129.32 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 129.42 km
Konzum Hojsova Stráž 129.8 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 130.06 km
Konzum Nezdice u Přeštic 130.28 km
Konzum Švihov 130.45 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 130.61 km
Konzum Bezděkov 130.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.78 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 130.81 km
Bankomat ČSOB 130.81 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 131.03 km
Konzum Janovice 131.07 km
Jednota Stupno 131.07 km
Jednota Břasy 131.12 km
Bankomat Komerční banka 131.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.22 km
Bankomat ČSOB 131.31 km
Bankomat Česká spořitelna 131.34 km
Bankomat GE Money Bank 131.5 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 131.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 131.67 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 131.73 km
Bankomat Česká spořitelna 131.8 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 131.91 km
Konzum Dešenice 132.67 km
Konzum Vřeskovice 132.99 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 133.3 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 133.31 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.45 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 133.65 km
Bankomat Komerční banka 133.86 km
Bankomat Česká spořitelna 133.87 km
McDonalds, OC Plzeň 133.89 km
Bankomat GE Money Bank 133.89 km
Bankomat ČSOB 133.91 km
Konzum Újezd sv. Kříže 133.94 km
Takko Fashion, Regen (D) 133.96 km
Deichmann, Regen (D) 134 km
TEDi, Regen (D) 134.01 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 134.03 km
Aldi Süd, Regen (D) 134.04 km
Norma, Regen (D) 134.08 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 134.1 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 134.15 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 134.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 134.19 km
Netto, Regen (D) 134.21 km
NKD, Regen (D) 134.22 km
Esprit, Regen (D) 134.23 km
REWE, Regen (D) 134.24 km
Edeka center, Regen (D) 134.28 km
COOP DISKONT - Nýrsko 134.63 km
Konzum Nýrsko 134.63 km
Edeka, Regen (D) 134.78 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 134.79 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 134.79 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 134.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.99 km
Bankomat ČSOB 134.99 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 135.02 km
Bankomat Komerční banka 135.08 km
Bankomat Komerční banka 135.08 km
Bankomat Česká spořitelna 135.1 km
Konzum Nýrsko 135.23 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135.24 km
Bankomat Česká spořitelna 135.24 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 135.24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 135.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.52 km
Bankomat ČSOB 135.53 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 135.59 km
Bankomat Česká spořitelna 135.59 km
Bankomat GE Money Bank 135.59 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 135.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.61 km
Bankomat Česká spořitelna 135.61 km
Bankomat ČSOB 135.63 km
Jednota Dolany 135.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 135.72 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 135.83 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 136.14 km
Bankomat Česká spořitelna 136.15 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 136.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.18 km
Bankomat ČSOB 136.26 km
NKD, Bodenmais (D) 136.34 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 136.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.38 km
Bankomat GE Money Bank 136.42 km
Bankomat Česká spořitelna 136.42 km
Jednota Druztová 136.44 km
Bankomat Komerční banka 136.45 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 136.53 km
REWE, Bodenmais (D) 136.53 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 136.59 km
Bankomat Česká spořitelna 136.59 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 136.71 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 136.73 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 136.79 km
Bankomat ČSOB 136.99 km
Bankomat Česká spořitelna 137 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137 km
Bankomat Komerční banka 137.04 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 137.08 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 137.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.33 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 137.33 km
Bankomat ČSOB 137.35 km
Bankomat Česká spořitelna 137.35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 137.39 km
Bankomat GE Money Bank 137.4 km
Konzum Dobřany 137.44 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 137.44 km
Konzum Chudenice 137.46 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 137.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 137.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 137.68 km
Bankomat Komerční banka 137.71 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 137.74 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 137.81 km
Bankomat GE Money Bank 137.85 km
Bankomat ČSOB 137.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.87 km
Bankomat Česká spořitelna 137.91 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 137.98 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 138.29 km
Bankomat GE Money Bank 138.3 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 138.36 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 138.49 km
Bankomat Komerční banka 138.5 km
Bankomat GE Money Bank 138.5 km
Bankomat Fio banka 138.5 km
Bankomat UniCredit Bank 138.54 km
Bankomat Česká spořitelna 138.55 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 138.57 km
Market Zruč 138.57 km
Konzum Úsilov 138.59 km
Jednota Žichlice 138.77 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 138.93 km
Konzum Černíkov 139.11 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 139.14 km
Bankomat Fio banka 139.24 km
Bankomat Česká spořitelna 139.26 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 139.29 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 139.52 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 139.52 km
Bankomat Česká spořitelna 139.61 km
Bankomat ČSOB 139.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 139.8 km
Bankomat Česká spořitelna 139.85 km
Bankomat Komerční banka 139.85 km
Bankomat GE Money Bank 139.85 km
Bankomat Česká spořitelna 139.85 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 139.86 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 139.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.94 km
Bankomat ČSOB 139.94 km
Bankomat Česká spořitelna 139.99 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 140 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 140.05 km
Bankomat Česká spořitelna 140.34 km
Bankomat Česká spořitelna 140.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140.45 km
Bankomat ČSOB 140.46 km
Konzum Chocomyšl 140.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 140.54 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 140.68 km
Jednota Česká Bříza 140.77 km
Bankomat Komerční banka 140.77 km
Market Třemošná 140.79 km
Jednota Třemošná 140.79 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 140.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 140.91 km
Bankomat GE Money Bank 141.13 km
Bankomat ČSOB 141.13 km
Bankomat ČSOB 141.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 141.13 km
Bankomat Česká spořitelna 141.13 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 141.16 km
Jednota Dobříč 141.21 km
Jednota Radčice 141.74 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 142.07 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 142.13 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 142.2 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 142.2 km
Konzum Srbice 142.75 km
Bankomat Česká spořitelna 142.75 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 142.95 km
Konzum Hlohovčice 143.63 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 143.73 km
Jednota Chotíkov 143.92 km
Bankomat Komerční banka 143.93 km
Konzum Čermná u Staňkova 143.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 144.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.51 km
Bankomat ČSOB 144.53 km
Bankomat Komerční banka 144.53 km
Bankomat Česká spořitelna 144.54 km
Bankomat Česká spořitelna 144.56 km
Konzum Kdyně 144.57 km
Supermarket Horní Bříza 144.57 km
Konzum Kdyně 144.58 km
Bankomat GE Money Bank 144.67 km
Jednota Horní Bříza 144.68 km
čerpací stanice Benzina, Stod 145.2 km
Bankomat Česká spořitelna 145.25 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 145.26 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 145.26 km
Bankomat Komerční banka 145.26 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 145.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 145.79 km
Bankomat Komerční banka 145.92 km
Bankomat GE Money Bank 146.19 km
Bankomat Česká spořitelna 146.21 km
Jednota Kaznějov 146.55 km
Market Kaznějov 146.55 km
Jednota Kozolupy 146.65 km
Konzum Hlohová 146.71 km
Bankomat ČSOB 146.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.76 km
Jednota Město Touškov 146.9 km
Market Kaznějov 146.9 km
Bankomat Komerční banka 146.93 km
Jednota Nýřany 146.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.99 km
Bankomat ČSOB 146.99 km
Bankomat ČSOB 147.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.19 km
Bankomat ČSOB 147.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.21 km
Jednota Babiná 147.22 km
Jednota Kralovice 147.25 km
Supermarket Kralovice 147.27 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 147.31 km
Konzum Kout na Šumavě 147.34 km
Bankomat Česká spořitelna 147.35 km
Bankomat Česká spořitelna 147.38 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 147.42 km
Bankomat Komerční banka 147.45 km
Konzum Staňkov 147.46 km
Jednota Kralovice 147.58 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 147.62 km
Jednota Hadačka 147.68 km
Jednota Kralovice 147.7 km
Bankomat Česká spořitelna 147.73 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 147.74 km
Konzum Staňkov 147.83 km
Konzum Osvračín 147.83 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 147.95 km
Norma, Deggendorf (D) 148.22 km
Jednota Nevřeň 148.32 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 148.36 km
Konzum Zahořany 148.4 km
Burger King, Deggendorf (D) 148.58 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 148.63 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 148.71 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 148.72 km
Lidl, Deggendorf (D) 148.75 km
NKD, Deggendorf (D) 148.8 km
Jednota Plasy 148.81 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 148.86 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 148.86 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 148.87 km
Rossmann, Deggendorf (D) 148.88 km
Real, Deggendorf (D) 148.88 km
TEDi, Deggendorf (D) 148.9 km
Müller, Deggendorf (D) 148.9 km
Esprit, Deggendorf (D) 148.9 km
C&A, Deggendorf (D) 148.91 km
New Yorker, Deggendorf (D) 148.92 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 148.93 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 148.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 149.08 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 149.11 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 149.11 km
Edeka, Deggendorf (D) 149.12 km
Jednota Plasy 149.13 km
Kik, Deggendorf (D) 149.14 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 149.16 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 149.16 km
Bankomat Česká spořitelna 149.19 km
Netto, Deggendorf (D) 149.4 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 149.45 km
Jednota Plasy 149.79 km
Konzum Starý Klíčov 150.36 km
Konzum Milavče 150.7 km
Jednota Mrtník 150.83 km
Konzum Mrákov 150.97 km
Konzum Blížejov 151.16 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 151.19 km
Jednota Loza 152 km
Jednota Všeruby 152.18 km
Jednota Úlice 152.45 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 152.51 km
Konzum Tlumačov 152.6 km
Jednota Dolní Bělá 152.96 km
Jednota Horní Bělá 153.13 km
Konzum Domažlice 153.14 km
Konzum Semošice 153.22 km
Bankomat Raiffeisenbank 153.49 km
Bankomat Česká spořitelna 153.57 km
Bankomat ČSOB 153.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.59 km
Bankomat GE Money Bank 153.64 km
Jednota Heřmanova Huť 153.66 km
Bankomat ČSOB 153.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.88 km
Bankomat Česká spořitelna 153.88 km
Bankomat Česká spořitelna 153.93 km
Bankomat Komerční banka 153.95 km
Bankomat Komerční banka 153.95 km
Jednota Mladotice 154.11 km
Jednota Líšťany 154.39 km
Konzum Domažlice 154.47 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 154.76 km
Jednota Pňovany 155.02 km
Bankomat GE Money Bank 155.04 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 155.1 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 155.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.38 km
Bankomat ČSOB 155.38 km
Bankomat Česká spořitelna 155.49 km
Bankomat Komerční banka 155.51 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 155.87 km
Konzum Horšovský Týn 156.39 km
Jednota Hvozd 156.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 156.76 km
Konzum Česká Kubice 156.79 km
Konzum Folmava 157 km
Konzum Draženov 157.9 km
Jednota Sytno 158.05 km
čerpací stanice OMV, Draženov 158.38 km
Jednota Žihle 158.44 km
Jednota Úněšov 159.56 km
Jednota Pernarec 159.6 km
Konzum Trhanov 159.62 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 159.64 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 159.78 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 160.6 km
Jednota Kladruby 160.8 km
Bankomat ČSOB 160.99 km
Bankomat Komerční banka 161.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161.02 km
Bankomat GE Money Bank 161.13 km
Bankomat Česká spořitelna 161.19 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 161.28 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 161.28 km
Jednota Stříbro 161.29 km
Bankomat ČSOB 161.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161.77 km
Jednota Stříbro 161.8 km
Jednota-cukrárna Manětín 161.83 km
Konzum Miřkov 161.92 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 162.25 km
Jednota Stříbro 162.32 km
Konzum Postřekov 162.78 km
Konzum Nový Kramolín 163.25 km
Konzum Díly 163.82 km
Jednota Nečtiny 164.55 km
Bankomat Česká spořitelna 164.57 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 164.6 km
Konzum Poběžovice 164.72 km
Jednota Pláň 165.38 km
Konzum Vidice 165.95 km
Konzum Mnichov 166.79 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 168.11 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 168.11 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 168.15 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 168.23 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 168.27 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 168.32 km
Konzum Hostouň 168.38 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 168.44 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 168.45 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 168.72 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 168.75 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 168.75 km
Jednota Konstantinovy Lázně 169.56 km
Bankomat ČSOB 169.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169.9 km
Bankomat ČSOB 170.84 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 171.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 171.33 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 171.33 km
Jednota Bezdružice 171.72 km
Jednota Bezdružice 171.75 km
Jednota Černošín 172.05 km
Jednota Stráž u Tachova 172.33 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 173.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.29 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 173.54 km
Bankomat GE Money Bank 174.04 km
Jednota Bor u Tachova 174.09 km
Bankomat Česká spořitelna 174.16 km
Jednota Bor u Tachova 174.22 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 176.19 km
Jednota Lestkov 176.43 km
Jednota Přimda 179.09 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 179.23 km
Bankomat ČSOB 180.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 180.46 km
Bankomat Česká spořitelna 180.49 km
Jednota Staré Sedliště 180.92 km
Jednota Staré Sedliště 182.68 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 183.79 km
Bankomat Česká spořitelna 183.87 km
Jednota Planá 183.89 km
Bankomat UniCredit Bank 183.96 km
Bankomat GE Money Bank 184.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 184.12 km
Bankomat ČSOB 184.12 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 184.21 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 184.4 km
Jednota Hošťka 185.16 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 185.72 km
Jednota Chodová Planá 185.92 km
Jednota Dlouhý Újezd 186.17 km
Jednota Tachov 186.45 km
Bankomat UniCredit Bank 186.76 km
COOP DISKONT - Tachov 186.85 km
Jednota Tachov 186.87 km
Jednota Rozvadov 187.04 km
Bankomat Česká spořitelna 187.04 km
Bankomat Česká spořitelna 187.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 187.1 km
Bankomat GE Money Bank 187.1 km
Bankomat ČSOB 187.14 km
Jednota Tachov 187.18 km
Jednota Tachov 187.18 km
Bankomat GE Money Bank 187.21 km
Jednota Tachov 187.26 km
Bankomat Komerční banka 187.26 km
Bankomat ČSOB 187.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 187.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 187.36 km
Bankomat ČSOB 187.36 km
Bankomat Česká spořitelna 187.39 km
Jednota Tachov 187.57 km
Jednota Tachov 187.83 km
Jednota Halže 192.27 km
Jednota Lázně Kynžvart 198.71 km
Burger King, Neutraubling (D) 202.9 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 205.76 km
NKD, Regensburg (D) 207 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 207.28 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 207.46 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 207.57 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 207.62 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 207.92 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 207.94 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 207.95 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 207.96 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 208.02 km
Kik, Regensburg (D) 208.04 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 208.04 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 208.06 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 208.12 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 208.16 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 208.18 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 208.21 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 208.6 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 208.81 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 208.93 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 209.17 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 209.19 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 209.2 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 209.28 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 209.29 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 209.33 km
C&A, Regensburg (D) 209.35 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 209.38 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 209.39 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 209.92 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 210.23 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 210.77 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 211.21 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 211.92 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 212.02 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 212.28 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 212.31 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 212.42 km

mohlo by Vás zajímat

Destinnová Ema

batoh
Destinnová Ema
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Nedoma Václav

batoh
Nedoma Václav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je snad nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším místem pro zimní i letní dovolenou, rekreaci, sportovní vyžití v Česku. Jestliže plánujete rekreaci s rodinou, s dětmi, s přáteli nebo jen se psem, Šumava nabízí pro každého něco. Přijdou si na své cyklisti, vodáci, v zimě lyžaři a bruslaři. Rozsáhlá síť cyklotras se v zimě mění na běžkařské stopy (Bílá stopa), čekají na vás perfektně upravené sjezdovky: Lipno Kramolín, Špičák, Zadov-Churáňov, Železná Ruda, německý bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, hornorakouský Sternstein či Hochficht), nebo nějaké menší ski areály v klidnějších lokalitách: Hartmanice, Hojsova Stráž, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Nezdice na Šumavě, Nové Hutě, Javorník na Šumavě, Javorná na Šumavě, Přimda. Pokud si chcete zabruslit, můžete na obrovské ploše zamrzlého Lipna nebo na některé s umělých ploch. Levné ubytování najdete ve všech turistických centrech jako - Železná Ruda, Špičák, Sušice, Kvilda, Lipno, Hartmanice a další. Využít můžete nejen hotely, chaty, penziony, ale i kempy, zajistit si můžete apartmány nebo ubytování v soukromí. Šumava to není jen pobyt na horách, ale i překrásná města jako Český Krumlov, Kašperské Hory, Prachatice, Sušice kde penziony nabízejí ubytování přímo v centru měst. Šumava to je záruka, že dovolená, rekreace, víkend nebo Silvestr na horách budou bohatě naplněné okamžiky. Stačí si jen vybrat ubytování na Šumavě na našich stránkách http://www.sumava.cz/ a vaše dovolená může začít!

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Bylo znát, že je rozechvěn, ale jen na okamžik. Pak usedl za stůl, pojedl večeři, a nepromluviv slova, šel poklidit v maštali, načež ulehl. Už ležel na své posteli, když pacholek k němu přistoupil a zašeptal:

„Vojto, spíš?"

„Dej mi pokoj!" odbyl ho nevrle hoch.

Pacholkovi se zdálo, že z očí hříbkových vyšlehl zelenavý, fosforeskující svit. Měl na jazyku otázku, ale zadržel ji zpět, tou měrou jej překvapil tento pohled hochův. Odešel mlčky na své lože. Vojta sebou ani nepohnul, ticho bylo, jen tu a tam kůň zafrkal nebo zadusal.

Venku valily se němé mlhy; zpočátku jen hustě mžil drobný déšť, ale k půlnoci se spustil strašný liják, jehož příval vztekle bušil do poloslepých okének maštale.

Pacholek se vzpřímil na svém loži a poslouchal; hříbek ležel jako mrtvý, ani dechu jeho nebylo slyšet.

„Ten kluk spí!" zabroukal čeledín, „on jediný na celém statku spí!"

Ba, mýlil se! Hříbek spal právě tak málo jako kdo jiný na statku; ležel jen a přemýšlel. Snad poprvé v jeho životě ozývalo se v jeho nitru něco jako svědomí, něco jako strach před následky toho, co učinil...

A v sednici, v bytě hospodářově, jen dopola svlečena, choulila se selka na svém loži, štkajíc a plačíc ve strašných duševních mukách.

„Bože, můj Bože, mne trestej za moje hříchy, ale nad dětmi se smiluj, chraň je a opatruj!" drala se jí z hrdla dušená modlitba.

Hospodář, střídavě přecházeje blikavým světlem lampičky mdle ozářenou světnicí a posedávaje na židlích, na lavici, na posteli, neplakal, nevzdychal, nemluvil, leda tu a tam pronesl kratičké slovo rezignované útěchy:

„Jakáž pomoc! Člověku je souzeno trpět a reptat nemá! Dá Bůh, i tomuto bude konec!"

„Mé dítě! Mé ubohé dítě!" zalkala matka.

Stanul před šťkající ženou, jeho těžká, tvrdá ruka se položila na její rámě.

„Upokoj se přece a přestaň plakat," jal se jí domlouvat; „už jsem ti řekl, že dojdu zítra na Hlubokou a nabídnu soudu kauci, aby ho propustili a na svobodě vyšetřovali. Za dva, za tři dni snad se vrátí..."

„Ale ta hanba, ta strašná hanba! Že mu vzal peníze, ten člověk ho nařkl..."

„V tom je to; proto ho vzali do vazby. Jinak by ho byli prostě obeslali. Ale ta hanba bude krátká. Kdopak by uvěřil?..."

„Krátká, pravda... ale přece se nesmyje ani za deset let! Můj Bože, můj Bože dobrotivý a spravedlivý! Ty ztrestáš vinu toho, kdo uvalil na nás a na moje dítě tuhle strašnou hanbu..."

„Mlč a nesvolávej boží trest na nikoho! Už se stalo, že nevinní byli i na hrdle trestáni a museli to snésti..."

Zaburácel venku vítr, snášel se prudký liják, jako by vodopád se lil se střechy, vztekle šuměl a hrčel příval.

Tu Potužák odstoupil od lože plačící ženy, k oknu se přiblížil, ven se zadíval.

„Ještě tohle!" zasténal. „Ustrň se, Bože náš, nad naší těžkou prací! Před samými žněmi tohle! Úroda polehne, zle bude, zle!..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky