Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Nové Hrady

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: novohradsko
GPS: 48°47'24.079"N, 14°46'43.534"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Nové Hrady jsou město v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Město Nové Hrady se nachází přímo na česko rakouském pomezí. Zprvu jako strážní bod při vstupu do Českého království, později tu vzniklo důležité panské sídlo, u něhož vzniklo městečko s převahou německy mluvícího obyvatelstva. Nové hrady byly ve středověku významnou pohraniční pevností. V pramenech je doloženo slovanské hradiště, ve 13. století zde byl vybudován vrcholně středověký hrad (Gretzen) patřící rodu Vítkovců. Existence Nových Hradů je doložena listinou z 21.května 1279, kde je mezi svědky uveden mimo jiné Hogyrius de Gretzen neboli Ojíř z Nového Hradu, příslušník rodu Vítkovců (znám také jako Ojíř ze Svin), který v letech 1284-89 zastával úřad nejvyššího komořího království Českého. Počátkem 14. stol. patřilo město pánům z Landštejna. Za vlády Viléma z Landštejna došlo dne 24. 10. 1339 k důležitému doměření a potvrzení hranic mezi panstvím Weitra a Nové Hrady. Roku 1341 dal nový majitel svůj hrad s panstvím v ušlechtilé manství králi Janovi Lucemburskému. Po smrti Viléma z Landštejna připadly Nové Hrady jeho synovi Vítkovi z Landštejna. Protože nebyl v té době plnoletý, spojil se se svým bratrem Ojířem, který se díky tomu uváděl jako pán na Nových Hradech. Vítek později svého bratra opustil a rozhodl se roku 1359 prodat město bratrům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka za 7 093 kop a 63 grošů. Rožmberkové za tuto cenu získali hrad a město Nové Hrady, polovinu městečka Stropnice, 2 díly městečka Svin s celou tvrzí a patronátním právem nad kostelem a farou, vsi Údolí, Štiptoň, Byňov, Krčín, Bukovou, Žár a Borovany s patronátním právem. Kupní cena byla splácena až do roku 1363. Rožmberkové novohradské panství značně rozšířili a propůjčili mu výsady téměř stejné jako u královských měst. Za vlády Oldřicha II. z Rožmberka, který postavil silnou protihusitskou stranu,  postihlo město velké neštěstí. V květnu 1425 přitáhli k městu husité pod vedením táborského hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic, dobyli jej a celé vypálili včetně hradu. Město bylo obnoveno o 10 let později a stalo se opět plnohodnotnou součástí rožmberského obranného systému. Dne 11. října 1488 udělil král Vladislav II. Jagelonský městu právo konání týdenního trhu v pondělí a dva výroční trhy. Dále míli od města nesměl nikdo vařit a čepovat pivo, zřizovat nové krčmy a nesměl se tam usadit žádný řemeslník. Městu povolil užívat jeho starý znak a r. 1491 propustil město z manství. Jako jedenáctý v pořadí se roku 1551 ujal vlády nad rožmberským panstvím Vilém z Rožmberka. Za jeho vlády vznikla kolem roku 1589 sklárna „Na Vilémově hoře“, která produkovala pod dohledem Italů žádané benátské sklo. Od této doby  až do 19. stol. vzniklo na novohradském panství mnoho dalších sklářských hutí. Na panství působil i Jakub Krčín z Jelčan při zakládání a rozšiřování rybníků, budování stok či zakládání ovčínů. Roku 1592 zdědil panství poslední Rožmberk Petr Vok, který nechal pod dohledem mistra Antonia Canevaleho opravit a zpevnit hrad a 1602 přikoupil statek Žumberk. Roku 1611 přešly Nové Hrady s dalším rožmberským majetkem na základě dědických dohod do držení Jana Jiřího ze Švamberka, později jeho syna Petra. Po vypuknutí stavovského povstání se přidal na stranu vzbouřenců a za to mu císařské oddíly několikrát vyplenily panství, Nové Hrady nevyjímaje. V březnu 1619 vtrhl do Čech císařský generál Henri Duval Dampierre, který obsadil město. Hrad nedobyl, město však vyplenil, vypálil a odtáhl. V červnu 1619 dorazil do města císařský generál Karel Bonaventura hrabě Buquoy, bez boje vstoupil do vypleněného města a tady narazil na tuhý odpor 300členné stavovské posádky ovládající hrad. Bojovalo se celou noc až do doby, kdy se hrabě rozhodl vyjednávat. Buquoy slíbil stavovským  bezpečný odchod. Petrovi ze Švamberka byl veškerý majetek zabaven a 6. 2. 1620 věnoval císař Ferdinand II. panství Nové Hrady s dalším majetkem (např. statky Žumberk, Cuknštejn) a panství Rožmberk a Libějovice svému úspěšnému vojevůdci hraběti Buquoyovi za prokázané služby a jako náhradu za vynaložené náklady. Po roce 1620 se Nové Hrady stávají rezidenčním městem Buquoyů kteří zde sídlili až do roku 1945, a to nejprve v přestavěném rožmberském domě na náměstí, přebudovaném na barokní rezidenci, později v nově vybudovaném raně klasicistním zámku na okraji historického centra města. Po Karlu Albertovi nastoupil Ferdinand Karel za něhož se opravily městské hradby a rok 1677 založil klášter, roku 1708 se začal stavět honosný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě, kde byl objeven léčivý pramen. Jedním z nejvýznamnějších příslušníků rodu byl hrabě Jan Nepomuk, za jehož působení panství zaznamenalo prudký rozmach ve sklářské výrobě – vznikaly nové hutě (Janovy Hutě, Jiříkovo Údolí). Hrabě se snažil osidlovat odlehlejší části Novohradska, zaměřil se i na využití dřeva, byly zakládány mlýny, hamry, lihovary, vznikaly hájovny, obory, bažantnice a v roce 1796 bylo založeno lesnické učiliště na Jakuli. V přímé blízkosti města byl budován anglický přírodní park, zlepšila se úroveň školství, nechal opravit starý hrad a začal se stavbou nového zámku na okraji města (1801 - 1810). Revoluční rok 1848 přinesl řadu změn - zaniklo Novohradské panství a Nové Hrady se staly městem se suverénní samosprávou, v jehož čele stál občany volený osmnáctičlenný městský výbor se starostou. Od r. 1850 město mělo i vlastní c. k. okresní soud, podléhalo okresnímu hejtmanství v Kaplici. Roku 1855 bylo zřízeno petrolejové osvětlení města. Demokratizace monarchie přála zakládání nejrůznějších spolků. Do konce osmdesátých let jich vzniklo 23. Jako první na Českobudějovicku tu vznikl sbor dobrovolných hasičů, nad nimiž převzal patronát hrabě Buquoy. Působilo tu i sedm církevních bratrstev. Roku 1906 postihl město rozsáhlý požár. Shořelo 16 objektů, poškozena byla radnice a rezidence. Městu finančně pomohl hlavně hrabě Buquoy, českobudějovický biskup Říha, Jeho Veličenstvo císař Ferdinand d´ Este, který do Nových Hradů velmi rád zajížděl, a řada dalších úřadů a firem. Po skončení 1. světové války obsadily město československé jednotky. Do zastupitelstva a okresní správní komise byli delegováni Češi. O rok později zde vznikl Sokol,  otevřena Česká jednotřídní škola, 1923 postaven Český dům – centrum českého kulturního života města. Roku 1925 proběhla na Buquoyském velkostatku pozemková reforma, část majetku připadla státu. Východní část území města byla k Československu připojena až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska a v rámci Čech začleněna do soudního okresu Nové Hrady v politickém okrese Kaplice. Původně tato tři katastrální území náležela k Dolním Rakousům. V roce 1930 při sčítání lidu zde žilo 845 Němců a 351 Čechů. Ačkoli zde byla roku 1938 postavena česká škola, v říjnu téhož roku připadly Nové Hrady s okolím k Hitlerově Velkoněmecké říši. Řada Čechů z města odešla, zbylí novohradští muži museli do války. V květnu 1945 dorazili do města ruští vojáci, v červenci se ustanovila devítičlenná místní správní komise, v říjnu vznikl městský národní výbor. Na základě Benešových dekretů byl hrabě Karel Jiří Buquoy prohlášen za zrádce a kolaboranta, stát zkonfiskoval jeho majetek, zabavil i majetek německých občanů, kteří museli na podzim roku 1946 opustit své domovy. Na Novohradsko pak začali přicházet Češi z vnitrozemí, Slováci a Rumuni. Až do roku 1947 zůstala ve městě vojenská posádka. Normálnímu životu ve městě uškodil zákon o ochraně hranic z roku 1951, kdy Nové Hrady byly v těsné blízkosti pohraničního pásma a platil tu zostřený režim pro pobyt osob. Pamětihodnosti: hrad Nové Hrady, kostel svatého Petra a Pavla, klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie, zámek Nové Hrady, Buquoyská rezidence, Buquoyská hrobka, koželužna, historická kovárna, barokní lékárna, renesanční radnice, Novohradské muzeum, Terčino údolí (také Tereziino údolí - národní přírodní památka vyhlášená 1992, státní přírodní rezervace již od roku 1949 na rozloze 139,29 ha.), národní přírodní rezervace Červené blato, národní přírodní památka Hojná Voda, přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice, přírodní památka Přesličkový rybník. Německý název Gratzen.

odkaz: Nové Hrady

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Orwellův rok, Jaroslav Švestka

batoh
Orwellův rok, Jaroslav Švestka
Šumava A-Z: literatura
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Švestka Jaroslav Borský

batoh
Švestka Jaroslav Borský
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

studna na náměstí Nové Hrady

batoh
studna na náměstí Nové Hrady
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kašna Nové Hrady

batoh
kašna Nové Hrady
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 0 km
Švestka Jaroslav Borský 0 km
studna na náměstí Nové Hrady 0.01 km
kašna Nové Hrady 0.01 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 0.05 km
barokní lékárna Nové Hrady 0.06 km
infocentrum Nové Hrady 0.06 km
radnice Nové Hrady 0.06 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 0.11 km
SDH Nové Hrady 0.13 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 0.13 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 0.14 km
NS Paměti Novohradska 0.16 km
NS Buquoyská krajina 0.16 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 0.16 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 0.16 km
historická kovárna Nové Hrady 0.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 0.22 km
Novohradský jinan 0.24 km
zámek Nové Hrady 0.28 km
hrad Nové Hrady 0.3 km
Oppolzer Johann 0.3 km
Buquoy Karel Bonaventura 0.31 km
Buquoyové 0.31 km
hradní studna Nové Hrady 0.31 km
NS Pamětí Vitorazska 0.31 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 0.49 km
Údolí u Nových Hradů 0.52 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 0.52 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 0.58 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 0.58 km
hrob Jaroslav Švestka 0.73 km
hřbitov Nové Hrady 0.8 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 0.87 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 0.89 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 0.91 km
Terčino údolí, Nové Hrady 0.99 km
NS Terčino údolí 0.99 km
kaple nad Novými Hrady 1.54 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 2.58 km
Královský slib 2.63 km
tvrz Cuknštejn 2.63 km
Ať žijí rytíři! 2.63 km
dvůr Filipíny, Světví 2.71 km
Světví 2.79 km
kaple výklenková Světví 2.81 km
kaple Byňov 3.26 km
Byňov 3.31 km
pomník padlých WWI, Byňov 3.4 km
Nakolice 4.05 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 4.24 km
nádraží Nové Hrady 4.3 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 4.35 km
fara Horní Stropnice 4.35 km
Horní Stropnice 4.44 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 4.47 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 4.52 km
Jakulský rybník 4.58 km
Žárský rybník 4.72 km
Žár u Nových Hradů 5.52 km
SDH Žár u Nových Hradů 5.59 km
Vyšné 6.38 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 6.77 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 6.8 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 6.81 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 6.83 km
kostel Jiříkovo Údolí 6.99 km
Jiříkovo Údolí 7.03 km
Žumberský jilm 7.07 km
hřbitov Žumberk 7.07 km
kostel Všech svatých, Žumberk 7.08 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 7.08 km
Žumberk 7.09 km
NS Paměti Slepičích hor 7.11 km
žlaby tvrz Žumberk 7.13 km
minipivovar Žumberk 7.13 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 7.14 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 7.15 km
tvrz Žumberk 7.16 km
rybník pod tvrzí Žumberk 7.16 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 7.62 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 7.62 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 7.63 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 7.67 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 7.67 km
pomník František Binder 7.67 km
fara Hojná Voda 7.69 km
Winter Zikmund 7.73 km
Hojná Voda 7.73 km
kašna horní Hojná Voda 8.13 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 8.15 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 8.2 km
Fischerovy chalupy 8.2 km
kaple výklenková Hojná Voda 8.54 km
přírodní park Novohradské hory 8.81 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 8.86 km
Vysoká 1034 m n. m. 8.86 km
kaple Staré Hutě 9.15 km
Staré Hutě 9.18 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 9.95 km
Mlýnský vrch 10.21 km
Šalmanovice 10.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 10.6 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 10.87 km
Svatá Trojice 11.12 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 11.14 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 11.36 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 11.37 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 11.37 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 11.41 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 11.46 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 11.49 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 11.49 km
Hácha Emil 11.49 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 11.49 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 11.53 km
NS Trhosvinensko 11.68 km
kostel Československé církve husit... 11.73 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 11.73 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 11.75 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 11.75 km
Trhové Sviny 11.75 km
Valdauf Karel 11.75 km
radnice Trhové Sviny 11.75 km
kašna Trhové Sviny 11.76 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 11.79 km
infocentrum Trhové Sviny 11.84 km
pamětní deska Ladislav Stráský 11.86 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 11.9 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 11.92 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 12.13 km
pomník padlých WWI, Halámky 12.22 km
Halámky 12.25 km
Buškův hamr 12.47 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 12.54 km
Černé Údolí 12.9 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 12.95 km
ZOO Dvorec 12.95 km
Na cestě po Vitorazsku 12.97 km
5. rota PS, Černé Údolí 13.01 km
Náš venkov - Obecní obývák 13.11 km
Dvorec u Borovan 13.25 km
kaple Dvorec 13.26 km
nádraží České Velenice 13.33 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 13.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 13.7 km
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 13.76 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 13.78 km
České Velenice 13.84 km
Tušť 13.84 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 13.89 km
kaple Breitensee (A) 13.91 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 13.99 km
Breitensee (A) 14.12 km
hraniční přechod Hálmky - Neu-Nage... 14.31 km
vlaková zastávka Neu-Nagelberg (A)... 14.5 km
Suchdol nad Lužnicí 14.51 km
kamenný most Stropnice, Borovany 14.51 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 14.57 km
lípa u Stropnice 14.57 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 14.71 km
Born Adolf 14.82 km
hraniční přechod České Velenice - ... 14.9 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 15.02 km
zámek Gmünd (A) 15.04 km
nádraží Borovany 15.07 km
Votrubů rybník, Borovany 15.14 km
Borovanský mlýn 15.17 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 15.17 km
kašna Gmünd (A) 15.26 km
Stará radnice Gmünd (A) 15.29 km
městské muzeum Gmünd (A) 15.29 km
Nowotny Walter - Nowi 15.31 km
Gmünd (A) 15.31 km
infocentrum Gmünd (A) 15.32 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 15.32 km
Lhota u Mladošovic 15.39 km
fara Gmünd (A) 15.4 km
rybník Pražan, Borovany 15.41 km
kaple Lhota u Mladošovic 15.43 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 15.44 km
Pohořský potok 15.52 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 15.62 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 15.62 km
fara Borovany 15.62 km
kašna Borovany 15.64 km
zámecká zahrada Borovany 15.64 km
zámek Borovany 15.67 km
infocentrum Borovany 15.68 km
Borovany 15.72 km
Barokní srdce Evropy - Města 15.72 km
pomník Jana Žižky, Borovany 15.74 km
pranýř, Borovany 15.76 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 15.78 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 15.79 km
infocentrum Kojákovice 15.81 km
radnice Borovany 15.81 km
Kojákovice 15.82 km
SDH Kojákovice 15.82 km
kovárna Kojákovice 15.83 km
bazén Borovany 15.83 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 15.84 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 15.85 km
dětské hřiště Kojákovice 15.87 km
Kojan Jan 15.97 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 16.02 km
věžový vodojem Borovany 16.1 km
dětské hřiště Pohorská Ves 16.17 km
kaple sv. Anny, Vrcov 16.37 km
Pohorská Ves 16.38 km
Pohorská lípa 16.42 km
Vrcov 16.43 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 16.43 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 16.45 km
infocentrum Pohorská Ves 16.47 km
Ostrolovský Újezd 16.49 km
SDH Vrcov 16.49 km
dětské hřiště Vrcov 16.57 km
pomník padlých WWI, Vrcov 16.57 km
hřbitov Pohorská Ves 16.57 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 16.91 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 16.95 km
Šporcl Pavel 16.95 km
rybník Grandlový 17.04 km
studna u Mikšova statku 17.04 km
Hadač Václav Antonín 17.21 km
Petrovice u Mladošovic 17.21 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 17.23 km
rybník Žižkovec 17.26 km
Žižka Jan 17.32 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.32 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.32 km
vlaková zastávka Radostice 17.39 km
pískovna Cep 17.53 km
SDH Mladošovice 17.67 km
Třebízský Václav Beneš 17.74 km
Mladošovice 17.74 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 17.77 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 17.78 km
Radostice u Borovan 17.84 km
Trocnov 18.64 km
kašna Malonty 18.67 km
Malonty 18.67 km
nádraží Trocnov 18.81 km
Pilař 18.93 km
nádraží Majdalena 19.03 km
Pavelcův rybník 19.06 km
Strážkovice 19.4 km
Řevňovice 19.44 km
Kosky 19.51 km
Náš venkov - Novohradsko – krajina... 19.54 km
Koštěnický potok 19.62 km
SDH Komařice 19.67 km
zeravy Komařice 19.67 km
Komařice 19.68 km
socha Immaculaty, Komařice 19.69 km
zámek Komařice 19.69 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 19.74 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 19.75 km
Sládek Ferdinand Rudolf 19.75 km
Ledenice 19.75 km
Hajšman Vlastimil 19.75 km
SDH Blansko 19.75 km
Svinenský potok 19.75 km
kašna Ledenice 19.76 km
Majdalena 19.76 km
fara Komařice 19.79 km
radnice Ledenice 19.79 km
Kroiher František Jan 19.81 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 19.81 km
fara Ledenice 19.82 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 19.82 km
hřbitov Majdalena 19.84 km
kostel sv. Jiří, Blansko 19.86 km
hřbitov Blansko 19.87 km
fara Blansko 19.89 km
hřbitov Ledenice 19.95 km
dub letní, Blansko 19.97 km
Blansko 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Nové Hrady

  batoh
  Jednota Nové Hrady
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Horní Stropnice

  batoh
  Jednota Horní Stropnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Trhové Sviny

  batoh
  Jednota Trhové Sviny
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Nové Hrady 0.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 0.82 km
Jednota Horní Stropnice 4.59 km
Jednota Trhové Sviny 11.43 km
Bankomat GE Money Bank 11.67 km
Bankomat Komerční banka 11.81 km
Bankomat Česká spořitelna 11.85 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 12.65 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 12.66 km
Bankomat Česká spořitelna 13 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 13.1 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 13.31 km
Bankomat GE Money Bank 13.41 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.04 km
Jednota Borovany 14.64 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 14.82 km
Bankomat Česká spořitelna 15.88 km
Jednota-potraviny Besednice 16.43 km
Jednota-potraviny Malonty 18.74 km
Jednota Ledenice 19.78 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 20.64 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.62 km
Bankomat Česká spořitelna 21.68 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.68 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.68 km
Bankomat Komerční banka 21.73 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.91 km
Bankomat GE Money Bank 21.91 km
Bankomat Česká spořitelna 21.92 km
Bankomat ČSOB 21.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.11 km
Bankomat ČSOB 22.11 km
Jednota-potraviny Kaplice 22.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 22.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 22.84 km
Jednota-potraviny Střítež 22.9 km
Jednota-potraviny Velešín 23.58 km
Bankomat Česká spořitelna 23.59 km
Bankomat GE Money Bank 23.62 km
Jednota-potraviny Velešín 23.68 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 23.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.71 km
Bankomat ČSOB 23.71 km
Bankomat ČSOB 23.78 km
Bankomat Česká spořitelna 23.78 km
Bankomat Česká spořitelna 23.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.8 km
Bankomat GE Money Bank 23.8 km
Bankomat ČSOB 23.85 km
Bankomat Komerční banka 23.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.89 km
Bankomat ČSOB 23.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.92 km
Jednota-potraviny Velešín 23.96 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 24.14 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 24.7 km
Tempo market Třeboň 24.73 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 25.37 km
Jednota-potraviny Kaplice 25.45 km
Jednota-potraviny Kaplice 25.6 km
Jednota Kamenný Újezd 26.95 km
Jednota-potraviny Bujanov 27.43 km
Bankomat Česká spořitelna 28 km
Bankomat GE Money Bank 28 km
Jednota Lišov 28 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 28.17 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 28.18 km
Jednota Adamov 28.23 km
TREFA České Budějovice 28.26 km
Bankomat Česká spořitelna 28.45 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 28.53 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 28.95 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 29.11 km
Rožnov České Budějovice 29.11 km
Vesna České Budějovice 29.34 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 29.35 km
TREFA Ćeské Budějovice 29.41 km
Bankomat GE Money Bank 29.44 km
Bankomat Česká spořitelna 29.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.47 km
Bankomat ČSOB 29.47 km
Bankomat Česká spořitelna 29.47 km
Bankomat ČSOB 29.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.58 km
Bankomat Komerční banka 29.58 km
Bankomat ČSOB 29.6 km
Bankomat UniCredit Bank 29.65 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 29.76 km
Prior České Budějovice 29.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 29.85 km
Bankomat Česká spořitelna 29.87 km
Bankomat Komerční banka 29.87 km
Bankomat GE Money Bank 29.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.92 km
Bankomat ČSOB 29.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.99 km
Bankomat ČSOB 29.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.01 km
Bankomat ČSOB 30.02 km
Bankomat UniCredit Bank 30.05 km
Bankomat ČSOB 30.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.19 km
Bankomat Sberbank CZ 30.19 km
Bankomat UniCredit Bank 30.24 km
Bankomat Fio banka 30.24 km
Bankomat Česká spořitelna 30.28 km
Bankomat Česká spořitelna 30.29 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 30.31 km
Bankomat ČSOB 30.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.32 km
Bankomat Raiffeisenbank 30.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.35 km
Bankomat Oberbank AG 30.35 km
Bankomat GE Money Bank 30.38 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 30.41 km
Bankomat Česká spořitelna 30.44 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 30.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.86 km
Bankomat Česká spořitelna 30.86 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 31.17 km
Družba České Budějovice 31.22 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31.27 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 31.73 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 31.97 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 32.05 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 32.23 km
Vltava České Budějovice 32.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 32.6 km
Bankomat Citibank 32.68 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 32.76 km
Bankomat GE Money Bank 32.81 km
Bankomat GE Money Bank 32.81 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 32.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.87 km
Bankomat Komerční banka 32.88 km
Supermarket Český Krumlov 32.89 km
Bankomat ČSOB 32.93 km
Bankomat Česká spořitelna 32.95 km
Bankomat GE Money Bank 32.99 km
Lužnice České Budějovice 33.07 km
Bankomat Komerční banka 33.26 km
Bankomat Komerční banka 33.26 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 33.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 33.61 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.7 km
Bankomat Citibank 33.85 km
Bankomat Citibank 33.85 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.88 km
Bankomat ČSOB 33.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.92 km
Bankomat UniCredit Bank 33.92 km
Bankomat GE Money Bank 33.92 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.94 km
Bankomat Česká spořitelna 34.03 km
Bankomat Citibank 34.06 km
Bankomat Citibank 34.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.07 km
Bankomat Oberbank AG 34.07 km
Bankomat Raiffeisenbank 34.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.1 km
Bankomat ČSOB 34.13 km
Bankomat Komerční banka 34.18 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 34.23 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 34.31 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 34.34 km
Bankomat ČSOB 35.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.87 km
Jednota-potraviny Větřní 35.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 36.99 km
Jednota-potraviny Křemže 37 km
Bankomat Česká spořitelna 37.65 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 37.93 km
Jednota-potraviny Kájov 38.17 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 38.38 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 38.43 km
Bankomat ČSOB 38.52 km
Bankomat Česká spořitelna 38.54 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 38.57 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 39.08 km
Bankomat Česká spořitelna 39.32 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 39.32 km
Bankomat Komerční banka 39.34 km
Bankomat GE Money Bank 39.5 km
Jednota Neplachov 39.92 km
Jednota Pištín 40.65 km
Jednota-potraviny Světlík 42.1 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 42.28 km
Jednota-potraviny Loučovice 42.62 km
Jednota-potraviny Brloh 42.64 km
Bankomat Česká spořitelna 42.7 km
Jednota Zliv 42.85 km
Jednota-potraviny Loučovice 43.01 km
Jednota-potraviny Brloh 43.69 km
Bankomat Komerční banka 43.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.89 km
Bankomat ČSOB 43.89 km
Bankomat Česká spořitelna 44.03 km
Jednota-potraviny Lipno 44.11 km
Bankomat Česká spořitelna 44.18 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 44.36 km
Bankomat GE Money Bank 44.42 km
Bankomat ČSOB 44.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.43 km
Bankomat Česká spořitelna 44.51 km
Bankomat Komerční banka 44.51 km
Jednota Dolní Bukovsko 44.69 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 45.49 km
Jednota Olešník 46.4 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 46.94 km
Jednota-potraviny Frymburk 47.17 km
Jednota Řípec 47.3 km
Jednota Borkovice 47.56 km
Jednota-potraviny Frymburk 48.31 km
čerpací stanice OMV, Řípec 48.85 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 49.03 km
Jednota Ktiš 49.5 km
Jednota Dříteň 50.31 km
Jednota Dírná 50.59 km
Jednota Přehořov 50.97 km
Bankomat Komerční banka 51.37 km
Jednota Netolice 51.45 km
Bankomat Česká spořitelna 51.5 km
Bankomat ČSOB 52.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.16 km
Bankomat GE Money Bank 52.23 km
Bankomat ČSOB 52.34 km
Bankomat Česká spořitelna 52.45 km
Bankomat Komerční banka 52.48 km
Supermarket Renta Soběslav 52.49 km
Jednota Soběslav 52.59 km
Bankomat Citibank 52.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 52.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.91 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 53.61 km
Bankomat Česká spořitelna 54.26 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.36 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 54.41 km
Bankomat GE Money Bank 54.45 km
Jednota Klenovice 54.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.79 km
Jednota-potraviny Horní Planá 54.81 km
Bankomat ČSOB 54.84 km
Bankomat Česká spořitelna 54.87 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.88 km
Bety Týn nad Vltavou 54.91 km
Bankomat Komerční banka 54.96 km
Jednota Chroboly 55.32 km
Jednota Tučapy 55.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 55.86 km
Jednota Budislav 56.24 km
Jednota Libějovice 56.47 km
Jednota Myslkovice 56.7 km
Jednota Čičenice 56.85 km
Jednota Roudná 57.27 km
Jednota Hlavatce 57.36 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 58.24 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 58.41 km
Jednota Hracholusky 58.73 km
Jednota Vitějovice 58.76 km
Jednota Vodňany 58.81 km
Bankomat ČSOB 59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.01 km
Bankomat GE Money Bank 59.06 km
Bankomat GE Money Bank 59.09 km
Jednota Želeč 59.31 km
Bankomat Komerční banka 59.33 km
Jednota Vodňany 59.35 km
Jednota Krč 59.41 km
Bankomat Česká spořitelna 59.42 km
Jednota Košice 59.58 km
COOP TUTY Nová Pec 60.48 km
Bankomat Česká spořitelna 60.5 km
Jednota Choustník 60.6 km
Supermarket Zuzana Bechyně 60.74 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 60.82 km
Jednota Bechyně 60.82 km
Bankomat ČSOB 60.87 km
Jednota Bechyně 60.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.88 km
Bankomat Komerční banka 60.91 km
Bankomat Česká spořitelna 61.13 km
Bankomat Komerční banka 61.19 km
Bankomat GE Money Bank 61.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 61.38 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 61.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 61.66 km
Bankomat Komerční banka 61.74 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 61.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.89 km
Bankomat ČSOB 61.9 km
Bankomat ČSOB 61.91 km
Jednota Prachatice 62.02 km
Jednota Nová Pec 62.07 km
Bankomat Komerční banka 62.1 km
Bankomat Česká spořitelna 62.11 km
Jednota Krtov 62.13 km
Jednota Albrechtice 62.16 km
Bankomat GE Money Bank 62.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.23 km
Jednota Prachatice 62.36 km
Bankomat Česká spořitelna 62.53 km
Bankomat Česká spořitelna 62.62 km
Bankomat ČSOB 62.72 km
Jednota Bavorov 63.02 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 63.4 km
Jednota Radětice 63.84 km
Jednota Husinec 64.9 km
Supermarket Malšice 65.27 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 65.43 km
Jednota Malšice 65.45 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 65.52 km
Jednota Sezimovo Ústí 65.59 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 65.61 km
Bankomat Komerční banka 65.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.67 km
Bankomat ČSOB 65.67 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 65.88 km
Jednota Záblatí 66.13 km
Jednota Dub 66.24 km
Bankomat GE Money Bank 66.3 km
Bankomat Komerční banka 66.3 km
Jednota Volary 66.31 km
Jednota Volary 66.38 km
Jednota Volary 66.55 km
Bankomat GE Money Bank 66.81 km
Bankomat Česká spořitelna 66.81 km
Bankomat Česká spořitelna 66.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 67.05 km
Bankomat Komerční banka 67.06 km
Jednota Tábor 67.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.42 km
Jednota Slapy 67.46 km
Bankomat GE Money Bank 67.46 km
Jednota Javornice 67.5 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 67.62 km
McDonalds, Tábor 67.63 km
Jednota Borovany 67.69 km
Jednota Slabčice 67.69 km
čerpací stanice Benzina, Volary 67.72 km
Bankomat GE Money Bank 67.87 km
Jednota Vlachovo Březí 67.95 km
Bankomat ČSOB 68.05 km
Bankomat ČSOB 68.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.09 km
Jednota Vlachovo Březí 68.13 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 68.25 km
Bankomat Raiffeisenbank 68.25 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 68.44 km
Jednota Drahonice 68.61 km
Jednota Měšice 68.65 km
Jednota Stádlec 68.66 km
Jednota Zárybničná Lhota 68.74 km
Bankomat Česká spořitelna 69.1 km
Jednota Chýnov 69.19 km
čerpací stanice Shell, Tábor 69.4 km
Jednota Tábor 69.49 km
Bankomat Raiffeisenbank 69.64 km
Bankomat Raiffeisenbank 69.64 km
Bankomat Komerční banka 69.67 km
Jednota Pořín 69.7 km
Bankomat ČSOB 69.7 km
Bankomat UniCredit Bank 69.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.72 km
Bankomat ČSOB 69.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.74 km
Bankomat Česká spořitelna 69.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.78 km
Bankomat ČSOB 69.78 km
Bankomat ČSOB 69.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.78 km
Jednota Tvrzice 69.8 km
Bankomat GE Money Bank 69.81 km
Bankomat Česká spořitelna 69.81 km
Bankomat Komerční banka 69.81 km
Bankomat Fio banka 69.82 km
Bankomat GE Money Bank 69.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.91 km
Bankomat Oberbank AG 69.93 km
Jednota Kluky 70.18 km
Jednota Stožec 70.49 km
Bankomat Česká spořitelna 70.59 km
Jednota Bernartice 70.73 km
Bankomat ČSOB 70.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.73 km
Jednota Opařany 70.94 km
Jednota Tábor 70.98 km
Jednota Tábor 71.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 71.41 km
Jednota Bušanovice 71.51 km
Jednota Dolní Hořice 72 km
Jednota Podolí 72.07 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 72.14 km
Bankomat Česká spořitelna 72.26 km
Jednota Cehnice 72.29 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 72.65 km
Jednota Písek 72.82 km
Bankomat Komerční banka 72.9 km
Jednota Písek 73.03 km
Bankomat Česká spořitelna 73.03 km
Bankomat GE Money Bank 73.11 km
Jednota Lenora 73.29 km
Bankomat Oberbank AG 73.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.45 km
Jednota Zálezly 73.48 km
Bankomat UniCredit Bank 73.54 km
Bankomat Česká spořitelna 73.59 km
Jednota Buk 73.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.61 km
Bankomat ČSOB 73.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 73.64 km
Bankomat Česká spořitelna 73.65 km
Bankomat Fio banka 73.67 km
Bankomat Komerční banka 73.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.78 km
Bankomat Raiffeisenbank 73.8 km
čerpací stanice Shell, Písek 73.8 km
McDonalds, Písek 73.82 km
Bankomat ČSOB 73.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.88 km
Bankomat GE Money Bank 73.9 km
Bankomat ČSOB 73.95 km
Bankomat Komerční banka 74.04 km
Jednota Záhoří 74.04 km
Jednota Kestřany 74.12 km
Jednota Písek 74.15 km
Jednota Písek 74.27 km
Jednota Písek 74.36 km
Jednota Písek 74.58 km
čerpací stanice Benzina, Písek 74.95 km
Jednota Ratibořské Hory 75 km
Jednota Jetětice 75.16 km
Jednota Malenice 75.44 km
Jednota Čejetice 75.59 km
Jednota Sepekov 75.63 km
Jednota Vimperk 75.71 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 75.88 km
Jednota Radkov 76.12 km
Jednota Chotoviny 76.65 km
Jednota Horní Vltavice 76.92 km
Jednota Volyně 77.21 km
Jednota Volyně 77.22 km
Jednota Božetice 77.27 km
Bankomat GE Money Bank 77.3 km
Bankomat Komerční banka 77.37 km
Jednota Štěkeň 77.42 km
Bankomat Česká spořitelna 77.49 km
Jednota Volyně 77.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.74 km
Bankomat ČSOB 77.76 km
Jednota Vimperk 77.87 km
Jednota Bohumilice 78.19 km
Jednota Čkyně 78.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 78.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 78.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.61 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 78.63 km
Jednota Vimperk 78.64 km
Jednota Vimperk 78.64 km
Jednota Vimperk 78.65 km
Bankomat GE Money Bank 78.65 km
Bankomat Komerční banka 78.68 km
Bankomat ČSOB 78.68 km
Bankomat Česká spořitelna 78.7 km
Bankomat Komerční banka 78.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.85 km
Bankomat ČSOB 78.86 km
Bankomat Česká spořitelna 78.87 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 79.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.11 km
Bankomat ČSOB 79.15 km
Jednota Vimperk 79.27 km
Bankomat GE Money Bank 79.45 km
CENTRUM Milevsko 79.45 km
Bankomat ČSOB 79.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.55 km
Bankomat Česká spořitelna 79.56 km
Jednota Jistebnice 79.58 km
Bankomat Komerční banka 79.59 km
Jednota Květov 79.67 km
Jednota Přeštovice 79.9 km
Jednota Borotín 80.44 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 80.59 km
Jednota Nemyšl 80.77 km
Jednota Zbelítov 81.09 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 81.43 km
Bankomat Česká spořitelna 81.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 81.43 km
Supermarket Strakonice 81.45 km
Jednota Vráž 81.46 km
Jednota Kučeř 81.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.54 km
Bankomat Komerční banka 81.54 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 81.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.75 km
Bankomat ČSOB 81.75 km
Jednota Strakonice 81.87 km
Jednota Strakonice 81.87 km
Bankomat ČSOB 82.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.24 km
Bankomat Česká spořitelna 82.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 82.34 km
Bankomat ČSOB 82.37 km
Bankomat Fio banka 82.43 km
Jednota Strakonice 82.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.46 km
Jednota Mladá Vožice 82.49 km
Jednota Strakonice 82.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.5 km
Bankomat GE Money Bank 82.53 km
Bankomat Česká spořitelna 82.54 km
Bankomat ČSOB 82.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.57 km
Jednota Strakonice 82.6 km
Jednota Čestice 82.6 km
Bankomat Česká spořitelna 82.64 km
Bankomat UniCredit Bank 82.67 km
Jednota Sousedovice 82.68 km
Bankomat Komerční banka 82.69 km
Supermarket Mladá Vožice 82.7 km
Jednota Mladá Vožice 82.7 km
Jednota Strakonice 82.82 km
Fortna Strakonice 82.85 km
Jednota Strakonice 82.88 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 82.94 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 82.94 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 83.13 km
Jednota Strakonice 83.2 km
Jednota Strakonice 83.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.45 km
Jednota Smilovy Hory 83.52 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 83.54 km
Bankomat GE Money Bank 83.69 km
Jednota Hrejkovice 84.09 km
Jednota Radomyšl 85.22 km
Jednota Oldřichov 85.45 km
Jednota Velká Turná 85.53 km
Jednota Chyšky 85.54 km
Jednota Zdíkov 85.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.76 km
Bankomat ČSOB 85.76 km
Jednota Vacov 85.76 km
Jednota Varvažov 85.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 85.96 km
Jednota Pechova Lhota 86.17 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 86.78 km
čerpací stanice OMV, Katovice 87 km
Bankomat ČSOB 87.43 km
Jednota Katovice 87.54 km
Jednota Přílepov 87.75 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 88.18 km
Jednota Stachy 88.25 km
Jednota Kovářov 88.77 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 88.77 km
Jednota Kostelec 89.04 km
Jednota Sedlice 89.39 km
Jednota Mnichov 89.68 km
Jednota Lom 89.79 km
Jednota Štěchovice 90.28 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 90.41 km
Jednota Probulov 90.75 km
Jednota Škvořetice 91.08 km
Bankomat Česká spořitelna 91.12 km
Jednota Čimelice 91.13 km
Jednota Orlík nad Vltavou 91.13 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 91.17 km
Bankomat ČSOB 91.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.3 km
Konzum Soběšice 92.3 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 92.62 km
Jednota Střelské Hoštice 93.42 km
Konzum Strašín 93.68 km
Jednota Mečíchov 93.91 km
Konzum Nezdice na Šumavě 95.22 km
Jednota Lety 95.33 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 96.05 km
Konzum Žihobce 96.14 km
Konzum Nezamyslice 96.17 km
Bankomat ČSOB 96.22 km
Jednota Blatná 96.22 km
Bankomat Česká spořitelna 96.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.22 km
Bankomat Česká spořitelna 96.25 km
Bankomat Komerční banka 96.32 km
Bankomat GE Money Bank 96.35 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 96.4 km
Konzum Čečelovice 96.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 96.95 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 96.97 km
Jednota Mirovice 97.14 km
Bankomat Komerční banka 97.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 97.37 km
Bankomat Česká spořitelna 97.62 km
Konzum Kašperské Hory 97.63 km
Konzum Horažďovice 98.19 km
Bankomat Komerční banka 98.25 km
Bankomat Česká spořitelna 98.29 km
Konzum Horažďovice 98.33 km
Bankomat ČSOB 98.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 98.36 km
Bankomat GE Money Bank 98.52 km
Edeka, Passau (D) 98.74 km
Konzum Velké Hydčice 98.97 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 99.34 km
Konzum Svéradice 99.55 km
Konzum Žichovice 99.71 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 99.94 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 99.99 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 100.16 km
Sluneční kavárna, Srní 100.36 km
čerpací stanice Srní 100.38 km
Konzum Srní 100.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.44 km
Konzum Rabí 100.66 km
Konzum Velký Bor 101.08 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.8 km
Konzum Malý Bor 101.97 km
Konzum Třebomyslice 102.03 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 102.72 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 102.83 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 102.85 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 102.87 km
Konzum Budětice 102.9 km
Jednota Bělčice 102.92 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 103 km
Konzum Chanovice 103.05 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 103.1 km
Konzum Dlouhá Ves 103.21 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 103.22 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 103.22 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 103.23 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 103.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 103.34 km
Jednota Lnáře 103.68 km
Konzum Sušice 103.72 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 103.72 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 103.73 km
Real, Passau (D) 103.85 km
Bankomat UniCredit Bank 103.9 km
Bankomat Komerční banka 104.05 km
Bankomat GE Money Bank 104.15 km
Konzum Sušice 104.15 km
Bankomat Česká spořitelna 104.16 km
Bankomat ČSOB 104.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.2 km
Konzum Sušice 104.34 km
Bankomat GE Money Bank 104.37 km
Bankomat Česká spořitelna 104.42 km
čerpací stanice Shell, Sušice 104.49 km
Bankomat Česká spořitelna 104.5 km
Bankomat Česká spořitelna 104.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.54 km
Bankomat ČSOB 104.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.54 km
Konzum Hradešice 104.57 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104.8 km
Konzum Břežany 105 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 105.13 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 105.16 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 105.43 km
Konzum Hartmanice 105.48 km
Café 27, Hartmanice 105.5 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 105.51 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 105.51 km
Konzum Pačejov 105.64 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 105.79 km
Bankomat Česká spořitelna 106.34 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 106.45 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 107.18 km
Konzum Hrádek 107.35 km
Konzum Pačejov 107.56 km
Konzum Čejkovy 107.64 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 108.01 km
Konzum Myslív 108.11 km
Konzum Nalžovské Hory 108.11 km
Konzum Petrovice u Sušice 108.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 108.78 km
Konzum Velenovy 109.72 km
Konzum Ústaleč 110.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.17 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 110.87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.94 km
Konzum Zavlekov 111.79 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 112.13 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 112.74 km
Konzum Hlavňovice 112.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.79 km
Konzum Kolinec 112.82 km
Konzum Ujčín 113.24 km
Konzum Zborovy 113.43 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.62 km
Konzum Velhartice 114.33 km
Netto, Zwiesel (D) 114.63 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 115.45 km
Deichmann, Zwiesel (D) 115.45 km
Kik, Zwiesel (D) 115.45 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 115.45 km
Edeka, Zwiesel (D) 115.46 km
Intersport, Zwiesel (D) 115.73 km
NKD, Zwiesel (D) 115.82 km
Norma, Zwiesel (D) 115.84 km
TEDi, Zwiesel (D) 115.86 km
Rossmann, Zwiesel (D) 115.86 km
Müller, Zwiesel (D) 115.96 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 115.96 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.06 km
Bankomat Česká spořitelna 116.07 km
Konzum Plánice 116.08 km
Konzum Chotěšov 116.12 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 116.14 km
Konzum Malonice 116.21 km
Lidl, Zwiesel (D) 116.26 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.29 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 116.35 km
Penny Market, Zwiesel (D) 116.36 km
Bankomat Komerční banka 116.47 km
REWE, Zwiesel (D) 116.48 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 116.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.52 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.53 km
Bankomat ČSOB 116.53 km
Bankomat Česká spořitelna 116.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.66 km
Real, Zwiesel (D) 116.8 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.99 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 118.55 km
Bankomat Česká spořitelna 119.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.22 km
Bankomat ČSOB 119.22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.36 km
Konzum Železná Ruda 119.45 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 119.49 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 119.71 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.15 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 120.44 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 120.51 km
Konzum Běšiny 121 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 121.6 km
Aldi Süd, Regen (D) 121.65 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 121.67 km
Konzum Mochtín 121.7 km
Norma, Regen (D) 121.74 km
Takko Fashion, Regen (D) 121.75 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.76 km
Deichmann, Regen (D) 121.78 km
TEDi, Regen (D) 121.78 km
Netto, Regen (D) 121.83 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 121.91 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 121.92 km
REWE, Regen (D) 121.94 km
Esprit, Regen (D) 121.98 km
NKD, Regen (D) 121.98 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 122.03 km
Edeka center, Regen (D) 122.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 122.36 km
Edeka, Regen (D) 122.48 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 122.49 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 122.49 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 122.65 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 122.7 km
Konzum Víteň 123.8 km
Konzum Bolešiny 124.03 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 124.2 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 124.4 km
Konzum Hojsova Stráž 124.53 km
Konzum Sobětice 124.76 km
Bankomat Česká spořitelna 125.21 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125.36 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125.36 km
Konzum Strážov 125.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 125.92 km
Bankomat Česká spořitelna 125.92 km
Bankomat Komerční banka 125.95 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 126.09 km
Konzum Měčín 126.09 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 126.42 km
Bankomat Česká spořitelna 126.47 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.61 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 126.64 km
NKD, Bodenmais (D) 126.75 km
Konzum Předslav 126.79 km
Bankomat ČSOB 126.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.93 km
Bankomat GE Money Bank 126.95 km
REWE, Bodenmais (D) 126.95 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 126.96 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 127.17 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 127.3 km
Bankomat Komerční banka 127.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.38 km
Bankomat ČSOB 127.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.46 km
Bankomat Česká spořitelna 127.46 km
Bankomat GE Money Bank 127.5 km
Konzum Klatovy 127.52 km
Bankomat UniCredit Bank 127.54 km
Bankomat Česká spořitelna 127.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.72 km
Bankomat Česká spořitelna 127.74 km
Bankomat Komerční banka 127.75 km
Bankomat Fio banka 127.76 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128.04 km
Bankomat ČSOB 128.05 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 128.16 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 128.18 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128.45 km
Bankomat Česká spořitelna 128.62 km
Konzum Dešenice 129.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.32 km
Bankomat ČSOB 129.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 129.53 km
Konzum Janovice 129.65 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.31 km
Konzum Bezděkov 130.42 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.91 km
Bankomat Česká spořitelna 131.31 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131.44 km
Konzum Nýrsko 131.49 km
COOP DISKONT - Nýrsko 131.49 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 131.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.73 km
Bankomat ČSOB 131.74 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 131.74 km
Konzum Nýrsko 131.77 km
Bankomat Komerční banka 131.78 km
Bankomat Česká spořitelna 131.78 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.44 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 132.49 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 132.51 km
Norma, Deggendorf (D) 132.74 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.09 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.12 km
Müller, Deggendorf (D) 133.12 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.12 km
NKD, Deggendorf (D) 133.12 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.13 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.13 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.17 km
Konzum Švihov 133.17 km
C&A, Deggendorf (D) 133.17 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.17 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.21 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.25 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.26 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.28 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.32 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.33 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.34 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.37 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.37 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.37 km
Kik, Deggendorf (D) 133.39 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.4 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.4 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.5 km
Real, Deggendorf (D) 133.57 km
Netto, Deggendorf (D) 133.86 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 134.17 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 134.28 km
Bankomat Česká spořitelna 134.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 134.53 km
Konzum Nezdice u Přeštic 134.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 134.75 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 134.8 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 135.12 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135.37 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 135.47 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 135.66 km
Bankomat Česká spořitelna 135.8 km
Bankomat ČSOB 135.84 km
Bankomat Rokycany 135.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.85 km
Bankomat GE Money Bank 135.85 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 135.87 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 135.92 km
Bankomat Česká spořitelna 136.14 km
Bankomat ČSOB 136.28 km
Bankomat Komerční banka 136.36 km
Bankomat GE Money Bank 136.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.43 km
Bankomat Česká spořitelna 136.45 km
Bankomat UniCredit Bank 136.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.47 km
Bankomat ČSOB 136.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.56 km
Bankomat Komerční banka 136.57 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 136.68 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 136.71 km
Bankomat Česká spořitelna 136.72 km
Konzum Vřeskovice 136.73 km
Bankomat GE Money Bank 136.87 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 137.06 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 137.11 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 137.21 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 137.28 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 137.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 137.75 km
Konzum Úsilov 137.9 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 138.24 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138.44 km
Bankomat GE Money Bank 138.47 km
Bankomat Česká spořitelna 138.53 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 138.88 km
Konzum Chudenice 138.94 km
Konzum Černíkov 139.16 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 139.57 km
Jednota Osek u Rokycan 139.65 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 139.99 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140.24 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 141.04 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 141.08 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 141.59 km
Konzum Chocomyšl 141.64 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 141.72 km
Bankomat Komerční banka 142.59 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 142.6 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.78 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 142.79 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 143.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.18 km
Bankomat Komerční banka 143.19 km
Bankomat ČSOB 143.2 km
Konzum Kdyně 143.22 km
Bankomat Česká spořitelna 143.24 km
Bankomat GE Money Bank 143.25 km
Konzum Kdyně 143.3 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.43 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.43 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 143.55 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 143.83 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143.84 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 143.98 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 143.99 km
Bankomat Komerční banka 144.13 km
Bankomat Česká spořitelna 144.14 km
Bankomat GE Money Bank 144.17 km
McDonalds, OC Plzeň 144.17 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 144.2 km
Bankomat ČSOB 144.21 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 144.3 km
Jednota Stupno 144.43 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 144.44 km
Konzum Dobřany 144.44 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 144.47 km
Bankomat Komerční banka 144.6 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.61 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 144.62 km
Jednota Břasy 144.71 km
Bankomat GE Money Bank 144.72 km
Bankomat Komerční banka 144.72 km
Bankomat Česká spořitelna 144.8 km
Konzum Srbice 144.84 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 145.06 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.17 km
Bankomat Česká spořitelna 145.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 145.25 km
Bankomat GE Money Bank 145.56 km
Bankomat Česká spořitelna 145.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.64 km
Bankomat ČSOB 145.65 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 145.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.75 km
Bankomat Česká spořitelna 145.76 km
Bankomat GE Money Bank 145.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.83 km
Bankomat ČSOB 145.86 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 145.95 km
Konzum Hlohovčice 145.96 km
Bankomat Česká spořitelna 145.96 km
Bankomat ČSOB 146.01 km
Bankomat Česká spořitelna 146.03 km
Konzum Kout na Šumavě 146.06 km
Bankomat Česká spořitelna 146.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.12 km
Bankomat Česká spořitelna 146.13 km
Bankomat ČSOB 146.17 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 146.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.17 km
Bankomat Komerční banka 146.22 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 146.41 km
Bankomat Česká spořitelna 146.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.48 km
Bankomat Česká spořitelna 146.48 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 146.51 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 146.52 km
Konzum Čermná u Staňkova 146.52 km
Bankomat ČSOB 146.53 km
Bankomat GE Money Bank 146.57 km
Bankomat ČSOB 146.81 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 146.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.82 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.98 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.99 km
Konzum Milčice 147.34 km
Bankomat GE Money Bank 147.41 km
Bankomat Fio banka 147.41 km
Bankomat Komerční banka 147.47 km
Jednota Dolany 147.49 km
Bankomat Česká spořitelna 147.5 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 147.54 km
Bankomat UniCredit Bank 147.56 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 147.77 km
Konzum Újezd sv. Kříže 147.82 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.82 km
Jednota Druztová 147.84 km
Konzum Zahořany 147.86 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 147.91 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 148.07 km
Bankomat GE Money Bank 148.3 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 148.32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 148.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.66 km
Bankomat ČSOB 148.66 km
Konzum Starý Klíčov 148.77 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 148.83 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 148.94 km
Konzum Hlohová 149.04 km
Bankomat Fio banka 149.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 149.16 km
Bankomat Česká spořitelna 149.45 km
Konzum Mrákov 149.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.53 km
Konzum Osvračín 149.54 km
Bankomat Česká spořitelna 149.54 km
Bankomat ČSOB 149.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.55 km
Bankomat ČSOB 149.57 km
Bankomat Česká spořitelna 149.57 km
Bankomat Česká spořitelna 149.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 149.72 km
Market Zruč 149.73 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 149.81 km
Bankomat GE Money Bank 149.98 km
Bankomat Komerční banka 149.98 km
Bankomat Česká spořitelna 149.98 km
Konzum Staňkov 150.14 km
Bankomat Česká spořitelna 150.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 150.31 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 150.32 km
Bankomat Česká spořitelna 150.41 km
Bankomat Česká spořitelna 150.48 km
Konzum Staňkov 150.58 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150.65 km
Bankomat Komerční banka 150.65 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150.65 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 150.67 km
Bankomat Česká spořitelna 150.69 km
čerpací stanice Benzina, Stod 150.71 km
Konzum Milavče 150.84 km
Konzum Tlumačov 150.96 km
Jednota Žichlice 151.04 km
Bankomat Česká spořitelna 151.05 km
Bankomat ČSOB 151.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.1 km
Bankomat ČSOB 151.1 km
Bankomat Česká spořitelna 151.1 km
Bankomat GE Money Bank 151.1 km
Bankomat ČSOB 151.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.15 km
Jednota Radčice 151.18 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 151.21 km
Bankomat Česká spořitelna 151.24 km
Bankomat Komerční banka 151.3 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 151.34 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 151.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 151.46 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 151.74 km
Bankomat Komerční banka 151.93 km
Jednota Třemošná 151.94 km
Market Třemošná 151.94 km
Konzum Blížejov 152.12 km
Konzum Domažlice 152.29 km
Jednota Česká Bříza 152.5 km
Bankomat Raiffeisenbank 152.69 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 152.71 km
Bankomat Česká spořitelna 152.78 km
Bankomat ČSOB 152.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.8 km
Bankomat GE Money Bank 152.88 km
Bankomat Česká spořitelna 153.09 km
Bankomat Česká spořitelna 153.13 km
Bankomat ČSOB 153.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.13 km
Bankomat Komerční banka 153.15 km
Bankomat Komerční banka 153.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 153.26 km
Bankomat Komerční banka 153.31 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 153.43 km
Bankomat GE Money Bank 153.51 km
Bankomat Česká spořitelna 153.52 km
Konzum Domažlice 153.57 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 153.8 km
Konzum Folmava 153.81 km
Jednota Chotíkov 153.86 km
Bankomat Komerční banka 153.87 km
Konzum Česká Kubice 153.97 km
Bankomat ČSOB 153.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.97 km
Jednota Nýřany 154.21 km
Jednota Dobříč 154.34 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 154.93 km
Konzum Semošice 155 km
Jednota Kozolupy 155.37 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 155.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 155.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 155.76 km
Bankomat Česká spořitelna 155.83 km
Jednota Město Touškov 155.85 km
Jednota Horní Bříza 155.87 km
Supermarket Horní Bříza 155.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.97 km
Bankomat ČSOB 155.97 km
Bankomat GE Money Bank 156.33 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 156.41 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 156.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.63 km
Bankomat ČSOB 156.64 km
Bankomat Komerční banka 156.73 km
Bankomat Česká spořitelna 156.79 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 157.03 km
Konzum Draženov 157.11 km
čerpací stanice OMV, Draženov 157.57 km
Konzum Horšovský Týn 157.66 km
Konzum Trhanov 157.81 km
Jednota Nevřeň 158.4 km
Market Kaznějov 158.94 km
Jednota Kaznějov 158.94 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 159.22 km
Bankomat Komerční banka 159.29 km
Market Kaznějov 159.31 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 159.71 km
Jednota Heřmanova Huť 159.9 km
Jednota Úlice 160.18 km
Jednota Babiná 160.82 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 160.96 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 161 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 161.01 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 161.02 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 161.3 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 161.31 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 161.37 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 161.39 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 161.4 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 161.47 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 161.47 km
Konzum Postřekov 161.71 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.89 km
Jednota Hadačka 161.95 km
Jednota Plasy 161.96 km
Bankomat ČSOB 162.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.04 km
Jednota Kralovice 162.1 km
Supermarket Kralovice 162.15 km
Jednota Všeruby 162.15 km
Jednota Plasy 162.2 km
Bankomat Česká spořitelna 162.22 km
Bankomat Česká spořitelna 162.24 km
Konzum Díly 162.4 km
Jednota Kralovice 162.44 km
Jednota Mrtník 162.52 km
Jednota Kralovice 162.54 km
Konzum Nový Kramolín 162.58 km
Jednota Pňovany 162.82 km
Jednota Plasy 162.93 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 162.96 km
Jednota Loza 163.43 km
Jednota Líšťany 163.72 km
Konzum Miřkov 164.1 km
Jednota Horní Bělá 164.26 km
Jednota Dolní Bělá 164.28 km
Jednota Sytno 164.47 km
Bankomat Česká spořitelna 164.6 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 164.65 km
Konzum Poběžovice 164.75 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 164.88 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 165.04 km
Jednota Kladruby 166.24 km
Konzum Mnichov 166.31 km
Bankomat ČSOB 167.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 167.39 km
Bankomat Komerční banka 167.41 km
Bankomat GE Money Bank 167.49 km
Bankomat Česká spořitelna 167.53 km
Jednota Mladotice 167.76 km
Jednota Stříbro 167.78 km
Jednota Stříbro 168.2 km
Konzum Vidice 168.32 km
Jednota Pernarec 168.38 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 168.43 km
Jednota Stříbro 168.5 km
Jednota Hvozd 168.57 km
Konzum Hostouň 169.26 km
Jednota Úněšov 169.5 km
Bankomat ČSOB 171.88 km
Jednota Žihle 172.98 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 173.84 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 173.84 km
Bankomat ČSOB 174.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.26 km
Jednota-cukrárna Manětín 174.31 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 174.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.48 km
Jednota Pláň 175.07 km
Jednota Stráž u Tachova 175.38 km
Jednota Nečtiny 176.12 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 176.15 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 176.32 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 177.42 km
Bankomat GE Money Bank 177.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 177.96 km
Jednota Bor u Tachova 177.98 km
Jednota Konstantinovy Lázně 178.04 km
Bankomat Česká spořitelna 178.05 km
Jednota Bor u Tachova 178.12 km
Bankomat ČSOB 178.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.3 km
Jednota Černošín 178.61 km
Jednota Bezdružice 180.55 km
Jednota Bezdružice 180.57 km
Jednota Přimda 181.64 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 181.79 km
Jednota Lestkov 184.04 km
Jednota Staré Sedliště 184.88 km
Bankomat UniCredit Bank 186.19 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 186.42 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 186.55 km
Jednota Staré Sedliště 186.74 km
Jednota Hošťka 187.66 km
Bankomat UniCredit Bank 188.57 km
Jednota Rozvadov 188.82 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 190.1 km
Jednota Dlouhý Újezd 190.11 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 190.2 km
Bankomat Česká spořitelna 190.29 km
Jednota Planá 190.3 km
Bankomat GE Money Bank 190.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190.53 km
Bankomat ČSOB 190.53 km
Burger King, Neutraubling (D) 190.67 km
Jednota Tachov 190.89 km
COOP DISKONT - Tachov 191.34 km
Jednota Tachov 191.49 km
Bankomat Česká spořitelna 191.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.57 km
Bankomat ČSOB 191.61 km
Jednota Tachov 191.64 km
Jednota Tachov 191.64 km
Bankomat GE Money Bank 191.68 km
Bankomat Česká spořitelna 191.7 km
Bankomat ČSOB 191.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.74 km
Bankomat GE Money Bank 191.74 km
Bankomat Česká spořitelna 191.76 km
Bankomat Komerční banka 191.79 km
Jednota Tachov 191.82 km
Bankomat ČSOB 191.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.86 km
Bankomat ČSOB 191.86 km
Bankomat Česká spořitelna 191.88 km
Jednota Tachov 192.11 km
Jednota Tachov 192.32 km
Jednota Chodová Planá 192.73 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 193.75 km
NKD, Regensburg (D) 195.56 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 195.6 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 195.86 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 195.93 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 195.96 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 196.04 km
Kik, Regensburg (D) 196.11 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 196.19 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 196.22 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 196.34 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 196.39 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 196.44 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 196.45 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 196.46 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 196.49 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 196.51 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 196.76 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 196.78 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 196.79 km
Jednota Halže 196.99 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 197.29 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 197.36 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 197.42 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 197.42 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 197.44 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 197.51 km
C&A, Regensburg (D) 197.52 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 197.57 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 197.69 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 197.85 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 198.24 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 198.34 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 198.77 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 199.54 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 200.05 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 200.1 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 200.47 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 200.48 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 200.74 km
Jednota Lázně Kynžvart 206.55 km

mohlo by Vás zajímat

Žumberk

batoh
Žumberk
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Žár u Nových Hradů

batoh
Žár u Nových Hradů
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je vzácná oblast , v mnoha ohledech vyjímečná a člověkem zatím málo dotčená přírodní krajina . Díky svým přírodním a historickým památkám je jednou z turisticky nejatraktivnějších rekreačních oblastí ČR. Oblast skýtá množství historických a kulturních památek a pozoruhodných muzejních expozic . Šumava nabízí široké možnosti pro letní i zimní sporty, pěší turistiku, cykloturistiku i agroturistiku . Šumavský kraj byl až do poloviny 18. století téměř neobydlený a pokrývali ho neporušené, husté a neproniknutelné pralesy . Jedinou lidskou stopou na Šumavě byli důležité obchodní stezky , (nejznámější je tzv. Zlatá stezka z 11. století) a ve 14. století rýžování a dolování zlata. Z těchto časů se dochovali historické památky , jako např. hrad Kašperk, Velhartice, Vimperk nebo keltské hradiště Obří Hrad . Teprve v 18. století nastala postupná kolonizace Šumavy spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví . Také v té době vznikají pozoruhodné stavby, dnes technické památky - plavební kanály Schwarzenberský, Vchynicko-Tetovský a elektrárna na Čeňkově pile . Zachovala se také některá původní horská sídla - královácké dvorce, volarské domy, lidová architektura a dnes řada vyhlášených městských a vesnických památkových oblastí. Po druhé světové válce se po odsunu německého obyvatelstva a zřízení pohraničního pásma stala Šumava v podstatě nepřístupnou oblastí s minimálním zásahem člověka. Za oběť tehdy padlo množství pohraničních vesnic včetně řady historických, technických a církevních památek. Spolu s Bavorským lesem je Šumava jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje je Šumava často nazývána Zelená střecha Evropy . CHKO Šumava zahrnuje vlastní Šumavu a část jejího podhůří. NP Šumava zahrnuje nejhodnotnější a nejvzácnější místa CHKO Šumava . Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Jižní strana pohoří je podstatně příkřejší než severní, česká. Charakteristickými pro českou stranu Šumavy jsou náhorní plošiny s četnými slatěmi , tzv. pláně . Na nich se nacházejí unikátní rašeliniště a prameniště mnohých řek jako např. Vltavy, Otavy, Úhlavy nebo Řezné (Regen) . Jednou z nejzajímavějších přírodních pozoruhodností Šumavy je osm ledovcových jezer , které vznikly v době poledové z horských ledovců. Věříme, že dovolená na Šumavě uspokojí každého jejího návštěvníka, ať už hledá odpočinek v klidu a samotě, nebo aktivní formu relaxace spojenou se sportem a náročnou turistikou.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky