Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Paseky

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°15'7.907"N, 14°15'18.133"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Paseky je obec ležící v okrese Písek, kraj Jihočeský. První písemná zmínka pochází z roku 1748. Podle kronikáře Jana Kouby byla ves Paseky založena v 16. století, asi kolem roku 1560, kdy se začaly zakládat vesničky v lesích. O důvodech jejich zakládání píše: "Poněvadž se v lesích velká škoda dála sekáním (lesní pych) od poddaných Hlubockých a Protivínských, usmyslili si konšelé písečtí osaditi lidi jako hajné v těch místech, kde s hor a lesův se vyjíždělo a toho místa chyběno býti nemohlo. To bylo právě okolí Pasek. Lidem dány byly kusy lesa, aby si jej vyplanili a vystavíce si tu chalupy byli jako hajní a strážní". Prvními stavbami Pasek byla tedy myslivna a hajnice. Podle kronikáře je vznik názvu Paseky srozumitelný: "První obyvatelé zde vymýtili kusy lesa a vznikly tak lesní paseky. Říkalo se zajisté "na pasece" neb "v pasece". Od toho i název osady Paseky". Roku 1696 Zde bylo osm chalup: chalupa Zelenkovská (bývalá myslivna), Kubovská, Krejčovská, Haudkovská, Procházkovská, Bečvářovská, Tkalcovská a Vlachovská. Na sv. Annu dne 26. července 1914 byla vyhlášena mobilizace. Tu kronikář Jan Kouba popisuje takto: Spokojeně za krásného nedělního rána ubírali jsme se k Protivínu na svatoanenskou pouť. Plno lidí jako vždy o pouti. Cukrářské boudy s perníkem a lahůdkami, výkřiky prodavačů, hlučná promenáda - ale co to? Tam shluk lidí, tam i tam, hlomoz a hluk bubnu strážníkova, který hřímavými slovy ohlašuje, že vyhlášena právě mobilisace vojska a záloh". Válka skončila a 28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost Československa. Čeští vojíni spěchali ze všech front zpět do své osvobozené vlasti. V kronice jmenováno 25 obětí a 8 ruských, italských a francouzských legionářů. Mezi nimi jmenován i Jan Kouba, ruský legionář, kronikář obce, předseda místní osvětové komise, vzdělavatel Sokola, režisér ochotníků a knihovník. Pomník obětem 1. světové války, na něm nápis: "Na paměť padlým vojínům z Pasek ve válce 1914 - 1918 za svobodu československou. Postaveno z příspěvku paseckých krajanů v Americe 1920." Dne 15. března 1939 bylo občanstvo vyrozuměno úředními orgány, že Říšskoněmecká armáda o 6. hodině ranní překročila československé státní hranice, aby vzala do své ochrany území republiky.  Území republiky (vyjma Slovenska) bylo prohlášeno protektorátem. Z úřední moci musely být odstraněny všechny české úřední a firemní nápisy a nahrazeny německo - českými. Za války zatčeno několik paseckých občanů. Americké vojsko se v obci objevilo 9. května 1945. Tentýž den přijelo také vojsko Ruské. Osídlení kraje je ale mnohem starší, jak dokladují četné archeologické nálezy. V lesní trati Nad Beránkem na východním svahu návrší Matka je několik skupin mohyl. V jedné z nich na hranici Mlackého a Paseckého revíru vykopal kolem poloviny 19. století syn píseckého lesmistra Julius Grégr bronzovou nádobku. Později byla v další mohyle zjištěna popelovitá vrstva a úlomky dvou keramických nádob. Dne 9. července 1894 prohlédl mohyly profesor Josef Ladislav Píč v doprovodu úředníka písecké radnice JUDr. Františka Daneše. Ještě v témže měsíci jich archeolog Píč několik prozkoumal pro Městské muzeum v Písku a Muzeum království Českého v Praze. Pozdně halštatské a laténské milodary obsahovala velká mohyla zkoumaná pro písecké muzeum. Byl v ní bronzový turbanovitý dutý kruh, 3 bronzové náramky, bronzové kroužky zdobené rýžkami, železné zlomky patřící patrně sponě, železný nůž, 3 nádoby a zlomky dalších, korál z modrého skla a kůstky pohřbeného. Pro pražské muzeum byla vybrána rovněž velká mohyla, která ukrývala několik pohřbů z různých dob pravěku. Nejstarší je jehlice ze starší doby bronzové s dutou kulatou hlavicí opatřenou šikmým otvorem. Při pohřbech ze střední doby bronzové ležela keramika, bronzový oštěp, jehlice a 3 náramky. Ve třetí zkoumané nízké mohyle byly kromě kůstek bronzové proužky připomínající pinzetu a v dalších třech mohylách se kopalo bez úspěchu. Jinou osamocenou mohylu výšky 1,5 m Nad Beránkem prozkoumal Oldřich Dubský v roce 1930. Mohyla obsahovala dva pohřby. Ve starším z doby halštatské nalezl bronzový náramek složený z dutých polokoulí, původně považovaný za ozdobu pasu. Polokoule se z technických důvodů vyplňovaly zbytky starých tkanin a díky tomu se pod jednou dochovala hnědá tkanina, konzervovaná kysličníkem mědi. Z dalších milodarů byla vyzvednuta rozlámaná bronzová jehlice původní délky 128 mm, jantarový korál a 3 skleněné korále - 2 modré a 1 zelený. Druhý pohřeb z pozdní doby halštatské až časné doby laténské obsahoval výbavu železných předmětů bojovníka: 3 hroty kopí, sekáč a 2 kruhy. K tomuto pohřbu nepochybně ještě patřil 0,5 m odtud ležící železný nůž. Z rozdrcených nádob uložených v mohyle sestavil v píseckém muzeu bývalý městský policejní strážník a tehdejší muzejní laborant Josef Hrach 15 nádob. Stáří dalších pravěkých mohyl na katastru Pasek neznáme. V blízkosti samoty U Beránka je ještě 18 mohyl, dvě osamocené mohyly jsou u samoty Karvašiny a jedna mezi Mlackou a Paseckou křižovatkou. Dvě skupiny obsahující 8 a 3 mohyly jsou také v lese severozápadně od obce a pět skupin na svazích návrší Kloboučky a Na chybovně, kde čítají mezi dvěma a osmi mohylami. V posledně jmenovaném prostoru byly mohyly rozebírány na opravy lesních cest. Archeologové se o těchto mohylách dozvěděli až v roce 1975, ale místní obyvatelé je znali daleko dříve. Svědčí o tom jméno lesní trati Nad Slovanskými hroby, které je zaznamenané ne "Podrobné mapě lesních lesů píseckých a okolí" od Karla Knappa z roku 1911. Opravit musíme jen stáří, nejsou slovanské, ale pravěké. V roce 1859 došlo v lese u Pasek k nálezu bronzových předmětů, které byly postupně rozptýleny do sbírky Národního muzea v Praze a soukromých sbírek velkostatkáře JUDr. Emanuela Štěpánka Bergra a bankéře a numismatika Emanuela Mikše. Kromě celých předmětů obsahoval soubor zlomky a proto je považován za depot, za surovinu připravenou k opětnému přelití. Potíž je ale v tom, že jsou v něm předměty z dlouhého období od střední doby bronzové do doby halštatské, takže je jisté, že k nálezu byly přiřazeny i předměty mladší, nalezené jinde. Vzhledem k tomu, že byl některými archeology brán jako celek, byla železná destička uchycující jehlu na spodní části brýlovité spony považována za jedno z prvních použití železa. K starší předmětům ze střední a mladší doby bronzové v souboru patří bezesporu dýka, meč, některé náramky, sekerka, zlomek sekery upravené sekundárně na kladivo a bronzové jehlice. Do období halštatské kultury naopak náleží již zmíněná spona, 2 faléry, náramky, kruhový závěsek s ouškem, závlačka z uzdy a knoflíky z řemenů. Výjimečným předmětem v souboru je zlatý plech zdobený vybíjeným geometrickým ornamentem, používaným snad jako čelenka, který je datován nejspíše do mladší doby bronzové. Významní rodáci obce: Václav Našinec (Kazatel evangelické církve byl kronikářem obce Paseky, spolupracoval s pracovníky vědeckých ústavů, s československou akademií věd, s ústavem pro etnografii a folkloristiku. Byl tvůrcem obsáhlého díla Kronika jihočeské vesnice – obce Paseky. Psal články do různých časopisů, byl autorem jak kázání, tak i pohádek a příběhů pro děti. Psal též recenze knih. Z jeho díla o Pasekách a Jižních Čechách sálá láska k rodnému kraji.) a generálmajor František Žák (český voják, oběť komunistického režimu, generálmajor v.v.). Pamětihodnosti: návesní kaple, kříž u cesty, kříž u křižovatky. Části obce: Nuzov, Paseky.

odkaz: Paseky

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple Paseky

batoh
kaple Paseky
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Žák František, generálmajor

batoh
Žák František, generálmajor
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník Františka Žáka

batoh
pomník Františka Žáka
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI, Paseky

batoh
pomník padlých WWI, Paseky
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kaple Paseky 0.05 km
Žák František, generálmajor 0.06 km
pomník Františka Žáka 0.06 km
pomník padlých WWI, Paseky 0.31 km
Tálín 2.13 km
kaple sv. Václava, Tálín 2.31 km
Tálínský rybník 2.76 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 2.89 km
Žďár u Protivína 2.9 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 3.01 km
Žďárské Chalupy 3.33 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 3.51 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 3.53 km
Albrechtice nad Vltavou 3.74 km
fara Albrechtice nad Vltavou 3.93 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 3.97 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 3.98 km
Albrechtická lípa 4.28 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 4.33 km
Selibovský rybník 4.36 km
pomník padlých WWI, Selibov 4.43 km
Selibov 4.45 km
hřbitov Myšenec 4.47 km
pohádková kovárna Selibov 4.47 km
kaple Selibov 4.49 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 4.58 km
zřícenina hradu Myšenec 4.58 km
dětské hřiště Myšenec 4.64 km
kostel sv. Havla, Myšenec 4.65 km
Myšenec 4.66 km
Trápení 4.67 km
pomník padlých WWI, Myšenec 4.67 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 4.72 km
silniční most Blanice, Myšenec 4.96 km
tvrz Údraž 4.96 km
SDH Údraž 5.08 km
Údraž 5.11 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 5.13 km
pomník padlých WWI, Údraž 5.14 km
rybník Rabyň 5.15 km
Už zase skáču přes kaluže 5.15 km
Údražský rybník 5.23 km
pomník padlých WWI, Maletice 5.35 km
kaple Maletice 5.35 km
Maletice 5.36 km
Klokočínský rybník 5.41 km
Markéta Lazarová 5.53 km
tvrz Klokočín 5.53 km
Klokočín 5.55 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 5.63 km
židovský hřbitov Protivín 5.81 km
pomník padlých WWI, Protivín 5.93 km
hřbitov Protivín 5.94 km
Všeteč 5.95 km
kaple Panny Marie, Protivín 5.99 km
kaple sv. Anny, Protivín 5.99 km
pivovar Platan, Protivín 6.06 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 6.06 km
platanová alej Protivín 6.08 km
evangelická církev metodistická, P... 6.08 km
sýpka Protivín 6.14 km
Sokolovna Protivín 6.15 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 6.16 km
kaplička Panny Marie, Protivín 6.19 km
Krokodýlí ZOO Protivín 6.37 km
minerál písekit 6.46 km
Jehnědno 6.48 km
naučná stezka na břehu Blanice 6.48 km
Protivín 6.53 km
památník města Protivína 6.59 km
děkanství Protivín 6.66 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 6.68 km
pamětní deska Václava Raba 6.74 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 6.74 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 6.74 km
platan javorolistý, Protivín 6.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 6.79 km
Už zase skáču přes kaluže 6.84 km
zámek Protivín 6.85 km
pomník František Rakovan, Kluky 7 km
kaple Kluky 7 km
pomník padlých WWI, Kluky 7 km
Kluky 7 km
Benešovský mlýn 7.53 km
Krška Václav 7.53 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 7.64 km
rozhledna Jarník 7.69 km
Probulov 7.88 km
Hogo fogo Homolka 7.91 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 7.97 km
vyhlídka píseckých lesníků 7.98 km
NS Lesní dřeviny 8 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 8.1 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 8.13 km
zámek Chřešťovice 8.13 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 8.13 km
Chřešťovice 8.19 km
Husová Anna Regina 8.19 km
SDH Chřešťovice 8.26 km
Zemský hřebčín Písek 8.29 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 8.31 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 8.36 km
kaple Všemyslice 8.45 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 8.45 km
Všemyslice 8.46 km
SDH Všemyslice 8.47 km
Bolestné kameny 8.67 km
Ohnivé léto 8.89 km
Chrastiny 8.9 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 8.9 km
kaple Chrastiny 8.9 km
Čarek Jan 8.95 km
rodný dům Jana Čarka 8.95 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 8.95 km
Smutný život, Jan Čarek 8.95 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 8.95 km
dětské hřiště Heřmaň 8.96 km
SDH Heřmaň 8.97 km
fara Heřmaň 8.99 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 9.01 km
hrob Jana Čarka 9.02 km
pamětní deska Jan Čarek 9.02 km
hřbitov Heřmaň 9.03 km
Heřmaň 9.04 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 9.05 km
rybník Podhorák 9.06 km
nádraží Putim 9.07 km
kaple Panny Marie, Písek 9.08 km
pamětní deska francouzským vojákům... 9.08 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 9.1 km
NS Cesta drahokamů 9.1 km
zámek Neznašov 9.26 km
kaple Neznašov 9.26 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 9.28 km
dětské hřiště Logry, Písek 9.31 km
Panský rybník, Temelín 9.35 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 9.43 km
hrob Otakara Jeremiáše 9.45 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 9.46 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 9.46 km
památník bernartickým hrdinům, les... 9.48 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 9.48 km
lesní hřbitov Písek 9.48 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 9.49 km
hadiště Chřešťovice 9.49 km
nádraží Písek 9.51 km
rybník Školňák, Temelín 9.51 km
Podkostelní rybník, Putim 9.52 km
pomník padlých WWI, Temelín 9.52 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 9.53 km
Ohnivé léto 9.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 9.53 km
hřbitov Chřešťovice 9.54 km
lípa u Putimské silnice 9.54 km
Dolní Novosedly 9.55 km
kaple Dolní Novosedly 9.57 km
SDH Dolní Novosedly 9.58 km
Temelín 9.65 km
vlaková zastávka Písek město 9.65 km
vila Adolfa Raaba, Písek 9.67 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 9.68 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 9.69 km
Jeremiáš Otakar 9.69 km
fontána u hotelu Otava, Písek 9.69 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 9.7 km
hotel Otava, Písek 9.7 km
Skalička 9.71 km
fara Písek 9.74 km
pomník padlých WWI, Písek 9.74 km
Kronbergerův altán, Písek 9.74 km
židovský hřbitov Neznašov 9.74 km
pítko Písek 9.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 9.76 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 9.77 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 9.78 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 9.8 km
Bakaláře, Písek 9.8 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 9.8 km
synagoga Písek 9.8 km
mohyla z doby bronzové, Písek 9.8 km
Dům U Bílého beránka, Písek 9.84 km
SDH Putim 9.84 km
morové sousoší Písek 9.85 km
dům Jana Cimbury, Putim 9.87 km
pamětní deska Jan Cimbura 9.87 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 9.88 km
Putimská brána 9.88 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 9.89 km
náves Putim 9.89 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 9.9 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 9.9 km
Lístek do památníku 9.9 km
Šrámek Fráňa 9.91 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 9.91 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 9.91 km
Stříbrný vítr 9.91 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 9.91 km
Dům u koulí, Písek 9.92 km
dětské hřiště Putim 9.92 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 9.93 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 9.93 km
hradby Písek 9.93 km
Putim 9.95 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 9.95 km
pomník padlých WWI i II, Putim 9.95 km
hřbitov Putim 9.96 km
Záhada putimské kostnice 9.96 km
Palackého sady, Písek 9.96 km
kostel sv. Vavřince, Putim 9.97 km
koupaliště Písek 9.97 km
hrob Jan Cimbura 9.98 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 9.98 km
Srnka Jiří 9.98 km
Putna Martin C. 9.98 km
Pilař Radek 9.98 km
Filip František 9.98 km
Festival nad řekou 10 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 10 km
Měsíc nad řekou 10.01 km
Dobré světlo 10.02 km
Písek 10.02 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 10.02 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 10.02 km
Brukner Petr 10.02 km
městská vodní elektrárna Písek... 10.03 km
fara Putim 10.03 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 10.03 km
Schrenkův pavilon, Písek 10.03 km
radnice Písek 10.03 km
festival Cool v Plotě 10.03 km
kaple sv. Anny, Putim 10.04 km
infocentrum Písek 10.04 km
fontána Sladovna, Písek 10.04 km
Poslušně hlásím 10.05 km
filmová četnická stanice Putim 10.05 km
pamětní deska J. Š. Baar 10.06 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 10.06 km
soutok Lužnice - Vltava 10.07 km
řeka Lužnice 10.07 km
pomník padlých WWII, Písek 10.07 km
Sokol Písek 10.07 km
hradní kašna Písek 10.08 km
dětské hřiště ostrov Písek 10.08 km
Odcházeti s podzimem 10.08 km
Prácheňské muzeum, Písek 10.09 km
Čtyři slunce 10.1 km
dětské hřiště park Písek 10.1 km
Štíty království českého, Štíty Př... 10.1 km
hrad Písek 10.1 km
pěší most Otava, Písek 10.1 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 10.1 km
Ohnivé léto 10.1 km
Kluci na řece 10.1 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 10.11 km
pamětní deska českých králů 10.11 km
sochy sochařské sympozium Písek 10.12 km
kamenný most Blanice, Putim 10.12 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 10.12 km
Bohunice 10.13 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 10.13 km
Sedlec u Temelína 10.14 km
Dům U slona, Písek 10.15 km
Heyduk Adolf 10.16 km
památník Adolfa Heyduka 10.16 km
hrázděná restaurace, Písek 10.16 km
památník letcům RAF, Písek 10.16 km
hrob Otakara Ševčíka 10.16 km
hřbitov bývalý Písek 10.17 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 10.18 km
Horáková Milada, JUDr. 10.18 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 10.19 km
V peřině 10.2 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 10.2 km
kamenný most Otava, Písek 10.2 km
Roučků mlýn, Putim 10.22 km
strom hrdina, akát Písek 10.23 km
Cipískoviště, Písek 10.25 km
silniční most Blanice, Putim 10.28 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 10.32 km
řeka Blanice 10.41 km
U Masáka 10.42 km
Trhák 10.42 km
soutok Otava - Blanice 10.44 km
SDH Chvalšovice 10.47 km
pamětní deska osvobození Písek 10.5 km
fara Horní Záhoří 10.5 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 10.51 km
hřbitov Horní Záhoří 10.51 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 10.52 km
Chvalešovice 10.53 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 10.63 km
nádraží Ražice 10.65 km
Zátavský most 10.73 km
nádraží Záhoří 10.77 km
kaple Svatonice 10.79 km
dětské dopravní hřiště Písek... 10.83 km
Svatonice 10.84 km
Čáp František 10.88 km
Žižkova kasárna, Písek 10.93 km
Kluci z bronzu 10.93 km
Ježek Jaroslav 10.95 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 10.95 km
MVE Písek 10.96 km
vlaková zastávka Písek 10.97 km
hřbitov starý Písek 10.98 km
kostel sv. Václava, Písek 10.98 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 10.99 km
špejchar Ražice 11.01 km
dětské hřiště Písek 11.02 km
Discopříběh 11.1 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 11.14 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 11.17 km
Číčenice 11.17 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 11.19 km
Ražice 11.21 km
nádraží Číčenice 11.24 km
pomník padlých WWI, Ražice 11.24 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 11.25 km
plovárna U sv. Václava, Písek 11.26 km
Poprask na silnici E 4 11.27 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 11.31 km
SDH Týn nad Vltavou 11.32 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 11.41 km
studánka U Smetáka 11.43 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 11.44 km
Na Vápenici 11.47 km
NS lesní Semenec 11.49 km
NS Onen Svět 11.5 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 11.52 km
vlaková zastávka Vrcovice 11.52 km
nádraží Týn nad Vltavou 11.6 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 11.61 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 11.62 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 11.63 km
Výlet 11.64 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 11.7 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 11.72 km
židovský hřbitov Písek 11.74 km
Podvinická lípa, Vodňany 11.74 km
Rybářské muzeum, Vodňany 11.75 km
Podolský most, Vltava 11.75 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 11.78 km
památník Theodor Mokrý 11.78 km
jaderná elektrárna Temelín 11.79 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 11.8 km
SDH Vrcovice 11.8 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 11.82 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 11.82 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 11.83 km
Záluží u Týna nad Vltavou 11.84 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 11.85 km
Vrcovice 11.86 km
Hessoun Josef, Msgre. 11.86 km
rybník Velká Podvinice 11.87 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 11.9 km
Křtěnov 11.9 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 11.91 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 11.91 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 11.91 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 11.92 km
fara Křtěnov 11.92 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 11.95 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 11.95 km
rybník Malá Podvinice 11.96 km
hřbitov Křtěnov 11.97 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 11.97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 11.97 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 11.97 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 11.99 km
Cihelny 12.04 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 12.05 km
rybník Velká Outrata 12.06 km
Koloděje nad Lužnicí 12.08 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 12.1 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 12.11 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 12.12 km
Radok Alfréd 12.12 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 12.12 km
Radok Emil 12.12 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 12.13 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 12.15 km
Mostecký mlýn, Vodňany 12.17 km
NS Čertova stezka 12.18 km
Čertova strouha 12.19 km
pověstí o Čertově strouze 12.19 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 12.22 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 12.23 km
silniční most Blanice, Vodňany 12.26 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 12.34 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 12.37 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 12.37 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 12.38 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 12.38 km
zámek Vysoký Hrádek 12.39 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 12.4 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 12.41 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 12.41 km
Dřemlinský rybník 12.44 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 12.44 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 12.44 km
radnice Týn nad Vltavou 12.45 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 12.45 km
studna Týn nad Vltavou 12.48 km
Vltavotýnské podzemní chodby 12.48 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 12.48 km
Týn nad Vltavou 12.49 km
Tchán 12.49 km
Vojna Jaroslav 12.49 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 12.49 km
pamětní deska Josef Sakař 12.49 km
kašna Týn nad Vltavou 12.49 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 12.51 km
infocentrum Týn nad Vltavou 12.51 km
fara Týn nad Vltavou 12.53 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 12.54 km
hřbitov Týn nad Vltavou 12.55 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 12.55 km
Kameňák 1, 2, 3 12.55 km
hrob Matěje Kopeckého 12.57 km
Vojníkov 12.6 km
SDH Vojníkov 12.62 km
rozvodna Kočín 12.62 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 12.62 km
Březí u Týna nad Vltavou 12.66 km
zámeček Vodňany 12.68 km
hřbitov vojenský Písek 12.72 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 12.73 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 12.73 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 12.75 km
pamětní deska Josef Bílý 12.75 km
Sokol Vodňany 12.75 km
Jánský most, Vodňany 12.77 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 12.77 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 12.78 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 12.78 km
solnice, Týn nad Vltavou 12.81 km
naučná stezka Vodňanská 12.82 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 12.83 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 12.83 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 12.85 km
Hliněný mlýn, Vodňany 12.87 km
Kam čert nemůže 12.89 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 12.89 km
infocentrum Vodňany 12.92 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 12.92 km
Kočín 12.92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 12.93 km
Lhota u Kestřan 12.93 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 12.94 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 12.95 km
Spořitelna Vodňany 12.95 km
Vodňany 12.96 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 12.97 km
Vlastec 12.97 km
kašna Vodňany 12.97 km
Herites František PhMr. 12.98 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 12.98 km
Beránek Tomáš, Mons. 12.98 km
kaple sv. Václava, Vlastec 12.99 km
Útěk, Jiří Hejda 13 km
Rádl Alois 13 km
park Jana Pavla II., Vodňany 13.01 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 13.02 km
pomník padlých WWI, Vlastec 13.02 km
pamětní kámen František Herites... 13.04 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 13.04 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 13.04 km
jilm vaz Kestřany 13.05 km
Husův sbor Vodňany 13.06 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 13.08 km
nádraží Vodňany 13.08 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 13.09 km
městské opevnění Vodňany 13.12 km
jižní městská bašta Vodňany 13.12 km
silniční most Otava, Kestřany 13.14 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 13.15 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 13.15 km
Zeyer Julius 13.15 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 13.15 km
Zrzavý Jan 13.15 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 13.18 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 13.21 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 13.24 km
pomník padlých WWI, Kestřany 13.24 km
golf Kestřany 13.25 km
zámek Kestřany 13.27 km
Jízda 13.28 km
Kestřany 13.31 km
Horní tvrz Kestřany 13.32 km
SDH Kestřany 13.33 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 13.36 km
bitva u Zablátí 13.51 km
Fučík Vít - Kudlička 13.55 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 13.55 km
Kavkovna 13.78 km
památník bitvy u Sudoměře 13.91 km
bitva u Sudoměře 13.92 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 13.92 km
Cernan Eugene Andrew 14.18 km
vlaková zastávka Pražák 14.31 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 14.31 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 14.33 km
vlaková zastávka Sudoměř 14.36 km
Poprask na silnici E 4 14.38 km
SDH Křenovice 14.48 km
kaplička Sudoměř 14.64 km
Břehy 14.66 km
kaple Nuzice 14.7 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 14.72 km
Skočický hrad 14.83 km
SDH Sudoměř 14.86 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 14.91 km
dětské hřiště Sudoměř 14.91 km
kaple Sudoměř 15 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 15.05 km
Sudoměř 15.09 km
Ohnivé léto 15.2 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 15.21 km
Čertova nevěsta 15.27 km
Židova strouha 15.27 km
Strakonický dudák 15.27 km
Na Lázni, Chelčice 15.37 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 15.38 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 15.44 km
kaple Radětice 15.57 km
kostel sv. Martina, Chelčice 15.69 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 15.69 km
Dobev (Stará a Nová) 15.7 km
hřbitov Chelčice 15.71 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 15.71 km
socha Panny Marie, Chelčice 15.72 km
Ohnivé léto 15.73 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 15.74 km
fara Chelčice 15.77 km
Chelčický Petr 15.79 km
pomník padlých WWI, Chelčice 15.8 km
Hrubec Rudolf 15.82 km
kašna Bernartice 15.82 km
pomník padlých WWI, Bernartice 15.84 km
Chelčice 15.84 km
paraskupina Intransitive 15.85 km
Bernartice 15.86 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 15.89 km
fara Bernartice 15.89 km
kostel sv. Martina, Bernartice 15.92 km
SDH Libějovice 15.95 km
pomník padlých WWII, Bernartice 15.95 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 15.96 km
památník obětí fašismu, Oslov 15.97 km
hřbitov Oslov 15.97 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 15.98 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 15.98 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 16 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 16 km
Krzák Rudolf 16 km
Libějovice 16.01 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 16.01 km
pomník padlých WWI, Libějovice 16.02 km
Brábek František 16.04 km
Třitim 16.05 km
dětské hřiště Libějovice 16.06 km
vlaková zastávka Čížová 16.06 km
mlýn Bechyně 16.06 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 16.07 km
Husova kaple Bernartice 16.08 km
zámek Bechyně 16.09 km
SDH Zlivice 16.09 km
památník popravených Bernartice 16.1 km
hřbitov Bernartice 16.1 km
Zlivice 16.11 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 16.11 km
Preclík Vladimír 16.13 km
muzeum Vladimíra Preclíka 16.13 km
židovský hřbitov Bechyně 16.13 km
městské muzeum Bechyně 16.14 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 16.14 km
SDH Chelčice 16.14 km
koupaliště Bechyně 16.15 km
rodný dům Václava Pichla 16.15 km
SDH Bechyně 16.15 km
pamětní deska Václav Pichl 16.15 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 16.16 km
kašna keramická Bechyně 16.16 km
pamětní deska kněz František Sláma... 16.17 km
fara Bechyně 16.17 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 16.17 km
pamětní deska letců, Bechyně 16.19 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 16.19 km
radnice Bechyně 16.19 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 16.21 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 16.21 km
hrob Rudolf Krajc 16.22 km
hřbitov Bechyně 16.22 km
Krajc Rudolf 16.22 km
Bechyně 16.23 km
kostel sv. Michala, Bechyně 16.23 km
infocentrum Bechyně 16.23 km
kaple Černěves 16.26 km
Černěves 16.27 km
dětské hřiště Černěves 16.29 km
SDH Černěves 16.31 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 16.32 km
muzeum turistiky Bechyně 16.32 km
synagoga Bechyně 16.32 km
přírodní rezervace Libějovický par... 16.32 km
šlechtický pivovar, Čížová 16.37 km
infocentrum Čížová 16.38 km
busta František Křižík, Bechyně... 16.44 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 16.45 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 16.46 km
Čížová 16.47 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 16.47 km
sýpka Čížová 16.49 km
zámek (nový) Libějovice 16.5 km
zámek Čížová 16.51 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 16.53 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 16.53 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 16.61 km
Kryl Karel 16.63 km
pamětní deska Otto Gutfreund 16.63 km
Gutfreud Otto 16.63 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 16.64 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 16.64 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 16.68 km
fara Oslov 16.69 km
Oslov 16.71 km
kostel sv. Linharta, Oslov 16.72 km
pomník padlých WWI, Oslov 16.75 km
věžový vodojem Vráž 16.76 km
SDH Cehnice 16.82 km
kaple Kamenný Dvůr 16.82 km
horní mlýn Bechyně 16.82 km
fara a špitál Čížová 16.85 km
lázně Bechyně 16.85 km
studna krytá Čížová 16.86 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 16.87 km
kaple sv. Barbory, Čížová 16.88 km
staré nádraží Bechyně 16.89 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 16.9 km
zámek Vráž 16.9 km
Svinětice 16.91 km
hřbitov Čížová 16.92 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 16.92 km
Cehnice 16.93 km
zvonice Čížová 16.95 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 16.97 km
nádraží Bechyně 17 km
SDH Čejetice 17.04 km
Bechyňský most Duha 17.07 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 17.07 km
kaple Dobšice 17.11 km
SDH Dobšice 17.11 km
Dobšice 17.13 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 17.13 km
kaple Nestanice 17.13 km
Nestanice 17.13 km
Nová a Stará Vráž u Písku 17.18 km
Obecní rybník, Čejetice 17.18 km
zámek Drhovle 17.68 km
Drhovle Zámek 17.68 km
pomník padlých WWI, Truskovice 17.81 km
kaple Truskovice 17.82 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 17.92 km
Truskovice 17.93 km
kaple Olešník 17.94 km
Tchán 17.95 km
Olešník 17.95 km
pomník padlých WWI, Malovice 17.96 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 17.96 km
kaple sv. Václava, Malovice 17.97 km
SDH Malovice 17.98 km
Malovice 17.99 km
vlaková zastávka Malovice 18.02 km
Zeyerova stezka 18.04 km
SDH Olešník 18.07 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 18.11 km
lípa Naděje, Lomec 18.12 km
fara Lomec 18.12 km
poutní místo Lomec 18.12 km
studna Lomec 18.13 km
Štěkeň 18.16 km
Kam čert nemůže 18.23 km
křížová cesta, Lomec 18.25 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 18.26 km
slovanské mohyly, Lomec 18.29 km
fara Štěkeň 18.3 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 18.34 km
zámek Štěkeň 18.34 km
kaple sv. Víta, Bečice 18.34 km
hřbitov Lomec 18.35 km
Bečice 18.36 km
křížová cesta, Štěkeň 18.42 km
rybník Dejmov 18.46 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 18.46 km
hřbitov Štěkeň 18.47 km
duby Štěkeň 18.47 km
hřbitov řádový Štěkeň 18.57 km
Březnice 18.82 km
kaple Březnice 18.83 km
pomník padlých WWI, Březnice 18.83 km
SDH Březnice 18.84 km
kasárna a letiště Bechyně 18.85 km
Rabín 18.95 km
kaple sv. Anny, Oslov 18.96 km
hřbitov Žimutice 18.96 km
Svatá Anna 18.99 km
paraskupina Glucinium 19.08 km
Mydlovary, Tři sestry 19.21 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 19.21 km
Plavecký mariáš 19.21 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 19.23 km
Hašek František 19.24 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 19.24 km
Mydlovary 19.24 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 19.24 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 19.26 km
pomník padlých WWI, Žimutice 19.29 km
Žimutice 19.32 km
pamětní deska Jindřich Veselý 19.36 km
Veselý Jindřich PhDr. 19.36 km
Panský dům, Bavorov 19.36 km
kašna Bavorov 19.38 km
morová deska Bavorov 19.38 km
Jakší Josef 19.38 km
Bavorov 19.38 km
fara Bavorov 19.39 km
stavení Bavorov 19.41 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 19.42 km
hrob obětí WWII, Zahájí 19.45 km
Štědronín - Plazy 19.47 km
hřbitov Zahájí 19.51 km
SDH Bavorov 19.59 km
kaple Krtely 19.62 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 19.63 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 19.64 km
pomník padlých WWI, Krtely 19.64 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 19.64 km
Zvíkovský Vltavský most 19.64 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 19.68 km
dětské hřiště Krtely 19.68 km
SDH Krtely 19.71 km
Krtely 19.72 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 19.72 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 19.74 km
Zvíkovský Otavský most 19.74 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 19.76 km
řeka Skalice 19.79 km
Zvíkovské Podhradí 19.79 km
Horký Karel 19.81 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 19.83 km
Purkarec 19.85 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 19.93 km
fara Zahájí 19.94 km
SDH Zahájí 19.96 km
Zahájí 19.98 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 19.99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • infocentrum Jaderné elektrárny Temelín -...

  batoh
  infocentrum Jaderné elektrárny Temelín - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Albrechtice

  batoh
  Jednota Albrechtice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Krč

  batoh
  Jednota Krč
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat GE Money Bank

  batoh
  Bankomat GE Money Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Albrechtice 3.81 km
Jednota Krč 6.33 km
Bankomat GE Money Bank 6.57 km
Bankomat Komerční banka 6.59 km
Bankomat Česká spořitelna 6.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 6.69 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 6.76 km
Jednota Kluky 7.11 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 7.69 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 8.36 km
Bankomat Česká spořitelna 8.5 km
Jednota Písek 9 km
Bankomat Komerční banka 9.13 km
Jednota Písek 9.39 km
Bankomat Česká spořitelna 9.47 km
Bankomat GE Money Bank 9.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 9.64 km
Bankomat Česká spořitelna 9.68 km
Bankomat Oberbank AG 9.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.69 km
Bankomat UniCredit Bank 9.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.78 km
Bankomat ČSOB 9.79 km
Bankomat Fio banka 9.86 km
Bankomat Česká spořitelna 9.88 km
Bankomat Komerční banka 9.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10 km
Bankomat Raiffeisenbank 10.02 km
Bankomat ČSOB 10.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.08 km
Bankomat GE Money Bank 10.1 km
Bankomat ČSOB 10.16 km
Jednota Slabčice 10.16 km
čerpací stanice Shell, Písek 10.24 km
Jednota Písek 10.26 km
Bankomat Komerční banka 10.27 km
McDonalds, Písek 10.29 km
Jednota Písek 10.43 km
Jednota Záhoří 10.53 km
Jednota Písek 10.55 km
Jednota Písek 10.75 km
čerpací stanice Benzina, Písek 11.17 km
Jednota Čičenice 11.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.4 km
Bankomat ČSOB 12.09 km
Bankomat Komerční banka 12.27 km
Bety Týn nad Vltavou 12.37 km
Bankomat GE Money Bank 12.39 km
Bankomat Česká spořitelna 12.44 km
Bankomat ČSOB 12.45 km
Jednota Týn nad Vltavou 12.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.49 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 12.53 km
Bankomat Česká spořitelna 12.59 km
Jednota Podolí 12.84 km
Bankomat GE Money Bank 12.85 km
Jednota Týn nad Vltavou 12.85 km
Bankomat GE Money Bank 12.88 km
Bankomat Komerční banka 12.9 km
Bankomat Česká spořitelna 12.95 km
Jednota Vodňany 13.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.08 km
Bankomat ČSOB 13.09 km
Jednota Vodňany 13.15 km
Jednota Kestřany 13.39 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 13.44 km
Jednota Dříteň 13.92 km
Jednota Borovany 14.17 km
Jednota Drahonice 14.18 km
Jednota Jetětice 15.13 km
Jednota Radětice 15.44 km
Jednota Bernartice 15.92 km
Bankomat Česká spořitelna 16.24 km
Supermarket Zuzana Bechyně 16.26 km
Jednota Libějovice 16.43 km
Jednota Bechyně 16.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.51 km
Bankomat ČSOB 16.51 km
Bankomat Komerční banka 16.69 km
Jednota Cehnice 16.9 km
Jednota Čejetice 17.03 km
Jednota Bechyně 17.14 km
Jednota Vráž 17.46 km
Jednota Olešník 18.04 km
Jednota Štěkeň 18.13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 18.16 km
Jednota Květov 19.31 km
Jednota Bavorov 19.34 km

mohlo by Vás zajímat

Putim

batoh
Putim
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Týn nad Vltavou

batoh
Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Podnebí Šumavy je mírné vlhké až chladné s vysokými úhrny srážek. Ty dosahují místy až 1 600 mm za rok. Tyto vysoké úhrny srážek, chladné klima a neprostupné horninové podloží na horských pláních Šumavy vytvořily vhodné podmínky pro vznik četných slatí. Těmi nejznámějšími jsou Tříjezerní slať, Jezerní slať, Modravské slatě či Chalupská slať, které vznikly na šumavských horských pláních v poměrně velkých nadmořských výškách. Slatě patří k nejcennějším a nejbohatším biotopům Šumavy. To byl také jeden z důvodů vyhlášení CHKO Šumava a Národního parku Šumava. Drsné podnebí a hluboké neprostupné hvozdy nikdy příliš člověka nelákaly, objevovali se tady prakticky jen pastevci a později hledači pokladů. Od 12. století dochází ke kolonizaci i šumavských hvozdů, ale prakticky jen německým obyvatelstvem. Větší prosperitu přináší až rozvoj hornictví ve 14. století a rozvoj obchodu ve stoletích 15. a 16. V 19. století však následuje odliv obyvatel, který pokračoval tentokráte nikoliv z ekonomických, ale geopolitických důvodů. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici kempy, horské chaty, romantické chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu WiFi signálem. Nabízí se Vám ubytování Šumava. Z apartmánových domů, které si můžete plně vybavené pronajmout celé, a nebo jednotlivé byty, doporučujeme Rudík v Železné Rudě http://www.rudik.sumava.cz/ a Starou Poštu v Hartmanicích http://www.staraposta.sumava.cz/. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím. Pokud máte rádi na dovolené doplňujíc služby jako je snídaně, večeře (polopenze) , nebo i s obědem (plná penze) , pak budou nasnadě penziony Šumava. Pensiony tvoří páteř ubytovacích služeb. Pro většinu typů platí slogan „Šumava levné ubytování“, to ale neznamená to, že se ztrátou kvality, a nebo to, že v nabídce nenajdete luxusní zařízení jako jsou byty, hotely, zámky. Šumava to je v létě kolo, voda, turistika, v zimě sjezdové lyže, běžecké lyže, snowboardy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Však odvykneš takovým hloupým strachům," pravil; „přenesl bych tě na zádech, ale neučiním toho, protože chci, abys trochu zonačila. Vykasej se, podej mi ruku a pojď!"

Nerozpakovala se, neváhala; všechen strach z ní spadl jakoby kouzlem; po jeho boku i přes moře by se byla pustila.

„Výš se vyhrni! Přes kolena ještě!" velel.

Uposlechla bez okolků, ni v nejmenším nedávajíc najevo, že by se před ním styděla, nedbajíc jeho vytřeštěných zraků, jež hltavě spočívaly na obnažených jejích bílých nohách. Zachytila se za jeho rameno a vydala se s ním pevným, jistým krokem.

Za málo vteřin vystoupili společně na protější břeh rmutné zátoky, které se tolik byla děsila. Spustila sukně, objala také druhou, nyní volnou rukou jeho rameno, usmála se jakýms vroucím, vděčným úsměvem. „Děkuju ti, Vojto!" zašeptala.

„Jaképak děkování?" odpověděl hrdě; „vždyť vidíš, že bys to byla samotná taky dokázala. Třeba jen trochu kuráže. Vidíš, já jsem byl dnes časně ráno u samého potoka, celými Blaty jsem se probrodil. Chtěl jsem se přesvědčit, neodnesla-li mi voda moje sádky."

Zarazila ji tahle řeč. O svých sádkách mluvil; že by pro Václava byl podnikl jediného kroku, o tom se slovem nezmínil. Chtěla se ho tázat po bratrovi, ale slovo uvázlo na rtech. A on svou dále:

„K sádkám jsem se nedostal, ačkoli o místech jsem nebyl v pochybnosti. Proud je v potoce takový, že by mě byl strhl bůhvíkam. Třeba počkat, až voda trochu opadne, pak se přesvědčím. Snad ty klece přece vydržely náraz proudu; byl by to malér, kdyby mi to všecko bylo odplovalo. Co se člověk nadře, než si těch pár kluků opatří — a pak, aby to bylo pryč!"

Odmlčel se; jeho zraky zatékaly s plachým, starostlivým výrazem ve stranu Blat. Nepronikly ovšem hustým závojem mlh a nízkých mraků, jež zastíraly všecek kraj. Ubohá dívka bojovala s pláčem, očekávajíc s krutým napětím, že promluví o osudu Václavově, sama však tázat se neodvážila. Zpozoroval patrně její neklid, neboť pojednou pravil:

„Mně se zdá, že nabíráš! To by bylo hloupé! — Bojíš se nul domů? Máš strach, že panímáma se bude vadit? — Ani jí napadni, ti povídám! - Byla ráda a děkuje Pánubohu, že se uchýlila k bábě do Zbudova. Taky tě nečeká a myslí, že tam pobudeš dva nebo tři dni, až bude po velké vodě. Já jsem ni neříkal nic, ale věděl jsem, že tam nevydržíš a že se vrátíš, i kudy půjdeš. Dá přece rozum, že se nemohla se vydat rovnou cestou zatopenými Blaty. Sel jsem li naproti a viděl jsem tě, jak jsi šla skrze Selce, ale ustoupil jsem stranou, aby mě lidé s tebou neviděli, a teprv když jsi minula, jsem se za tebou vydal. Bylo tě mi líto, že máš jít samotná, a byl bych šel dál, kdybys byla nepřicházela. Musel jsem se zdržet u Železného, který odejel do Vodňan — všaks ho potkala. Čekal na mne, až mu přinesu nějaké ryby a něco zvěře. Ryb jsem mu ovšem dodat nemohl, ale dva zajíčky jsem mu přinesl, vybral jsem je z ok dnes v noci, za největšího lijáku. Hlupák pacholek myslel, že spím — řekl mi dnes ráno, že v noci ke mně mluvil a divil se, že mu neodpovídám — a já jsem zatím byl až někde u Výhlavi..."

Očekával-li z její strany nějaký projev obdivu jeho srdnatosti a dovednosti, zmýlil se tentokrát. Jí ubožce v hlavě se vířilo z krutého, bolestného zklamání. Bratr, ubohý a nevinný, byl na Hluboké ve vězení, a ten, k němuž zalétaly všecky její naděje, o němž nepochybovala, že jediný na světě dovede pomoci a jistojistě pomůže, mluvil klidně a vesele o své noční výpravě za zajíci do oka chycenými! Hořkost pomyšlení ji přemohla: propukla v usedavý pláč.

„Co bečíš?" osopil se na ni; „minula ses rozumem?"

„Ty nic neříkáš, Vojto," vydrala se jí řeč; „ty nic neříkáš, a přece Václav... Václav..."

„Nu, tu je toho! Václav se ještě nevrátil z Hluboké, ale sedlák se za ním vydal, jenže nevím, došel-li. Možná dost, že se strhla hráz Zlivského rybníka. Pak by tam marně chodil, musel by se vrátit a počkat. Na Vomáčku se dát nemůže, tamtudy je všecko pod vodou."

„Ale pro všemohoucího Boha, Vojto, — jakpak ho mohli zavřít, když tím vším vinen není ?... My přece víme, jak se to všecko stalo, a my ho máme nechat v tom jeho neštěstí!... To přeci není možno!"

Vojta stanul; oči jeho utkvěly na ní s divým, hrozivým výrazem.

„Snad nemíníš říci," pravil, „že jsem měl předstoupit před onoho četníka a říci, že jsem já toho lumpa udeřil?... Udat mu také příčinu, ne? Za tak hloupého mě neměj!"

„Ale co dělat ?... Co dělat ?" zaúpěla dívka.

„Mlčet a počkat!" přeťal jí zlostně řeč. „Já ti řeknu jen tolik, že by mi třeba ani nebyl věřil, ten pochop. Pěšák udal, že ho uhodil Václav, tož to byl Václav, a kdybych řekl, že jsem to byl já, byli by nás zavřeli oba a konec by byl býval, že Václava by byli pustili, protože sedlák má peníze, a já bych tam byl zůstal. Takhle Václava pustí taky a na mne nikdo nepřipadne. Tomu přeci rozumíš ? — Tu je toho, že si tam tvůj bratr ňáký den posedí! Seděli jiní taky, seděl Lochmout a ten je jinaký než Václav, jemuž nadto nikdo nedokáže, že je vinen tou věcí. Tak co! Nech to být a nestarej se! To spraví tvůj táta. Či bys mě tam chtěla vidět místo Václava ? Děkuji ti!..."

„Ach Vojto, můj zlatý Vojto, nehněvej se! Možná že jsem hloupá — ale já mám takový strach, taková hrůza na mne chodí... Já jsem si myslila, že pomůžeš, žes už pomohl... žes jim ho vyrval..

Vojta se dal do posupného smíchu.

„Tohle sis myslila? Proboha tě prosím, řekni mi, jak jsem mu měl pomoci?"

„Já nevím, Vojto — ale já jsem si řekla, že ty dovedeš všecko, co chceš."

„Všecko taky nezmohu, ty bláhová! Aspoň teď ještě ne. Později snad. Ale aby k tomu došlo, musím se vycvičit, získat moc — rozumíš ?... A bylo by po moci, kdyby mě teď zavřeli. Nestarej se, já jim nedaruju, co tvému bratru udělali! Já ten účet vyrovnám! Ale vyrovnám ho, až bude čas. Ale nechat se zavřít, poštvat na sebe celou tu smečku baštýřů, pěšáků, hajných, mysliveckých a četníků, a to jen proto, aby pustili o nějaký den dříve z vězení člověka, kterého tam bez-toho podržet nemohou, protože se jeho nevina tak jako tak dokáže, to se mi, panenko, nevidí! To bych se musel leda zbláznit, ha, ha, ha!"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky