Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Nevězice

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°28'40.513"N, 14°9'10.471"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Nevězice je obec ležící v jižních Čechách v okrese Písek. První písemná zmínka pochází z roku 1440. Vesnice patřila pod správu statku ve Varvažově. Ovšem původní osídlení je nepoměrně starší. Pravěké osídlení krajiny v širším okruhu kolem Nevězic dokládají početné nálezy mohylových pohřebišť z mladší doby bronzové (1000 - 700 let př. n. l.). Nejvýznamnější a obsahově nejbohatší nález bronzových předmětů byl vyzdvižen z mohyly, která se nacházela na dnešním jižním okraji obce. Mnohem později, až v 1. století před naším letopočtem, bylo jihovýchodně od Nevězic na velké ostrožně nad řekou Vltavou vybudováno keltské hradiště (opidum). Blízkost starých slovanských hradišť (Hradeň, Podskalí u Vystrkova a Bozeň u Březnice) svědčí o raném slovanském osídlení kraje již v 8. a 9. století. Tehdy tu asi současně vznikaly osady Kozárovice, Kožlí, Šerkov, Staré Sedlo, Probulov, Nevězice, Žbonín a Varvažov. Všechny tyto osady jsou mnohem starší než Orlík a Zvíkov, jejichž výstavba spadá až do druhé čtvrtiny 13. století. Jméno získaly Nevězice podle zakladatele osady - Nevěze. Příslušníci Nevězova rodu se nazývali Nevězici a ves jako osada lidí Nevězových se nazývala Nevězice. Žádné jiné Nevězice v Čechách nejsou. První historicky doložená zpráva o Nevězicích je až z roku 1440, avšak skutečnou dobu jejich vzniku je podle jiných pramenů možno posunout o několik století zpět. Řád maltézských rytířů uvedl do Čech ještě jako rytířsko-mnišský řád sv. Jana Jerusalemského kníže a pozdější král Vladislav II., a daroval mu kromě místa k založení kostela a hospitálu v Praze i několik statků, mezi nimi i Varvažov. Varvažovský statek, k němuž patřily i Nevězice, zůstal v držení řádu až do roku 1847, kdy byl přikoupen k Orlíku. Situace ve vzájemném poměru sil strany pansko-katolické a revoluční strany táborské byla v kraji velmi složitá. Posádkou krále Zikmunda obsazený Zvíkov, maltézské Strakonice, Blatná, arcibiskupské Rožmitálsko, Příbram a premonstrátské Milevsko se hlásily ke straně pansko katolické, zatímco k revolučnímu táborskému programu se přidalo královské město Písek, městečko Mirovice a Mirotice, Březnice a zmrzlíkovské panství orlické. Husitské houfy táhly několikrát krajem a snad i Nevězicemi, když tudy směřovaly ke žďákovským přívozům, nebo když tudy doprovázely svého vojevůdce Jana Žižku k prokázanému pobytu u orlických Zmrzlíků. I když husitské hnutí nakonec nenaplnilo svůj revoluční program, byl z něho splněn třetí husitský artikul, tj. aby církev byla zbavena světského panování. Všechen církevní majetek byl po husitských válkách zabrán státem. Posvětštění majetku zůstal ušetřen jedině maltézský řád, který své panství strakonické a varvažovské udržel i nadále. V 16. století byly Nevězice sídlem rychty pro okolní obce. Během třicetileté války obec značně utrpěla. V roce 1680 byly Nevězice těžce postiženy morem, ve vsi tehdy zemřelo 29 chlapců do 14 let, 21 děvčat do 14 let a 24 dospělých lidí. Tvrdé robotní povinnosti vedly i na Varvažovsku k nepokojům. Robotu museli vykonávat jak sedláci, tak chalupníci a domkáři. Podstatné snížení této povinnosti přinesl až nový robotní patent, vydaný 13. srpna 1775. Podle něho byly zrušeny i dosud hojně vrchností užívané tělesné tresty. Další uvolnění poddanských poměrů přinesly dva důležité patenty, vydané císařem Josefem II. roku 1781 - patent o zrušení nevolnictví a patent toleranční. Patentem o zrušení nevolnictví se podstatně uvolnila osobní závislost poddaných na vrchnostech (možnost volného stěhování z panství na panství nebo z vesnice do měst, volný odchod na studia nebo učení se řemeslu). Patent toleranční pak povoloval svobodu náboženského vyznání. Z obecních událostí na sklonku 18. století je třeba připomenout výstavbu návesní kapličky, která podle zachovaného letopočtu byla vystavěna roku 1781. Přestavěna byla o sto let později. Osamostatnění obce přineslo užitek především bohatým sedlákům, kteří měli v rukou obecní samosprávu. Ovládali celou obec s velkým počtem drobných domkářů a podružných rodin, které byly na nich hospodářsky závislé. Ani mezi sedláky nebylo všechno v pořádku. Často jednali lehkomyslně a nehospodárně a v tomto důsledku byly usedlosti zadluženy a odprodávány části jejich pozemků. Ve vsi začalo narůstat třídní a sociální napětí. Docházelo k vleklým soudním sporům, zejména o užívání obecního jmění. První samostatná školní budova byla v Nevězicích postavena již v letech 1850 - 1852. Do té doby se vyučovalo v místnosti, pronajímané v některých selských staveních. Škola měla jen jednu třídu. V roce 1870 byla školní docházka prodloužena ze 6 na 8 let a proto byla při škole otevřena druhá třída, která však musela být umístěna v soukromé budově. Počet žáků stále stoupal a proto bylo zemskou školní radou rozhodnuto o zřízení třetí třídy. Nutná nástavba nevězické školní budovy byla provedena v letech 1887 - 1888. Její nákladná oprava byla provedena až v roce 1920. Vzhledem k převládajícím hořlavým materiálům, z nichž byly stavěny selské usedlosti i domkářské chalupy (dřevo, došky), docházelo často k požárům. V roce 1896 byl po vzoru jiných větších obcí založen v Nevězicích dobrovolný hasičský sbor. Stříkačka byla pořízena v roce 1896 (motorovou stříkačku získali nevězičtí hasiči až v roce 1938). Sbor dobrovolných hasičů rozvíjel i kulturní činnost. Spravoval obecní veřejnou knihovnu, pořádal taneční zábavy i ochotnická divadelní představení. Nevězice měly v soudním okrese mirovickém primát ve zřízení veřejné obecní knihovny. Ta byla založena již v roce 1882 Spolkem jihočeských akademiků "Štítný" zásluhou nevězického rodáka, spisovatele a poslance zemského sněmu Josefa Kořána. Knihovna měla tehdy 300 svazků. Od roku 1892 až do roku 1920 ji spravoval místní hasičský sbor. Vedle stále převažujícího počtu větších zemědělských usedlostí selských a chalupnických, začínají v Nevězicích a okolí vznikat počátkem 18. století menší usedlosti domkářské na půdě selské, obecní i panské. Jednalo se o tzv. kopaninský kolonizační rozmach, kdy nové pozemky pro domky byly získávány i kácením, klučením a kultivováním okrajových částí lesa. Kolem roku 1720 tu přibylo kolem padesáti nových domkářských chalup. Tím došlo k hlubokým proměnám i ve společensko-sociální skladbě venkovského lidu. S přibývajícími domkářskými a podružnými chalupami stoupal na vesnici počet chudiny. Feudální řády neumožňovaly volné stěhování obyvatel a vesnice se od poloviny 17. století začaly přelidňovat. Bez vrchnostenského svolení nesměl nikdo odejít na studie, vyučit se řemeslu a nemohl se také přiženit nebo provdat na jiné panství. Negramotnost byla téměř úplná. Povinná školní docházka od 6 do 12 let byla zavedena a uzákoněna až od roku 1784. Farní škola byla zřízena ve vzdáleném Starém Sedle a tam se z Nevězic dostal málokdo. Koncem roku 1816 bylo započato s přestavbou dosavadního malého dřevěného Lazišťského dvora. Na paměť velkopřevora hraběte Colloreda-Walsee, který stavbu povolil a o její průběh se velmi zajímal, byl dvůr roku 1818 přejmenován na Colloredohof - Koloredov a opatřen znakem. V roce 1847, na samém konci feudálního období, těsně před zrušením poddanství, roboty a vlády vrchnostenských úřadů, prodal maltézský řád celé varvažovské panství knížeti Karlu II. Schwarzenbergovi. Převratné změny, ke kterým došlo po roce 1848, se dotkly i Nevězic. Vydáním zákona o zrušení poddanství a roboty skončila pro venkovský lid ponižující doba závislosti na vrchnosti. V platnost vstoupila nová organizace státní správy a nejnižším a základním článkem se staly samosprávné obce s volenými zastupiteli a ve městech městské úřady. V soudním okrese mirovickém, kam Nevězice patřily, vznikaly tzv. spojené obce. Největší z nich byla spojená obec Varvažovská, do níž byly začleněny i Nevězice se svojí osadou Laziště. Nevězice měly v tomto prvním zastupitelstvu spojené obce varvažovské své dva zástupce. Instituce spojených obcí se však neosvědčila a ani Nevězice nebyly spokojeny. Po opakované žádosti byly Nevězice spolu s Lazištěm prohlášeny dne 31. listopadu 1874 samostatnou obcí. V té době měly Nevězice téměř 700 obyvatel a 85 domů. Po padesátiletém období stavebního klidu v letech 1870 až 1920, kdy v Nevězicích nebyl postaven ani jediný nový dům, rozvinul se zde opět v letech 1920 – 1941 čilý stavební ruch. Zde se opět projevila zručnost nevězických zedníků. V roce 1873 se oddělily spolu s částí osady Laziště (zbytek patřil ke Králově Lhotě a Probulovu) jako samostatná politická obec. V roce 1924 se osamostatnila dosavadní osada Laziště. V roce 1981 byly přičleněny pod správu MNV Orlík nad Vltavou a po roce 1989 se opět osamostatnily. V letech 1850 - 1851 byla postavena školní budova, která obsahovala jednu třídu a byt pro učitele o kuchyni a dvou pokojích[3]. V letech 1887 - 1888 byla dosud přízemní budova zvýšena o patro a stala se trojtřídní. Pro malý počet žáků (celkem 7) byla nevězická škola zrušena rozhodnutím školského odboru ONV v Písku ze dne 21. srpna 1963. Budova byla posléze upravena na hostinec. V roce 1888 byl v Nevězicích založen sbor dobrovolných hasičů. V roce 1952 bylo v obci založeno JZD, které se však do konce roku 1953 rozpadlo. Hospodářství pak byla od 1. října 1957 začleňována do státního statku, kdy do něj předalo půdu a živý i mrtvý inventář 45 nevězických rolníků. Ještě v roce 1964 však v obci soukromě hospodařilo 68 malozemědělců. V roce 1981 byly farmy státního statku v Nevězicích a Koloredově (dvůr u Nevězic) zrušeny a předány do hospodaření sousedních JZD. Součástí obce byla osada Letoštice, která byla založena v roce 1569, obsahovala vždy jen mlýn a dvě až tři domkářská stavení. Po I. světové válce (v letech 1921 - 1922) zde byla vybudována hydroelektrárna. V roce 1960 byla tato osada zatopena vodami Orlické přehrady. Na jejím levém břehu nyní patří k Nevězicím rekreační osady Luh a Peklo. Pamětihodnosti: návesní kaple zasvěcena svatému Vojtěchovi, klasicistní výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého, klasicistní usedlosti, výklenková kaple v nedalekém Koloredově u komunikace z Varvažova do Orlíka u lesa po pravé straně.

odkaz: Nevězice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple sv. Vojtěcha, Nevězice

batoh
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple výklenková Nevězice

batoh
kaple výklenková Nevězice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nevězická bílá paní

batoh
Nevězická bílá paní
Šumava A-Z: báje, legendy...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

keltské oppidum Nevězice

batoh
keltské oppidum Nevězice
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 0.02 km
kaple výklenková Nevězice 0.03 km
Nevězická bílá paní 0.32 km
keltské oppidum Nevězice 1.36 km
Probulov 1.74 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 2.02 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 3.13 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 3.13 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 3.13 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 3.14 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 3.15 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 3.16 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 3.16 km
Staré Sedlo 3.17 km
Orlík nad Vltavou 3.64 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 3.66 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 3.66 km
Králova Lhota 3.68 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 3.68 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 3.69 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 3.69 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 3.76 km
pamětní deska Karel Kramer 3.77 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 3.78 km
dětské hřiště Králova Lhota 3.8 km
rybník Mičan 3.9 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 3.91 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 3.93 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 3.93 km
památník obětem romského holocaust... 3.93 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 3.93 km
zámek Orlík nad Vltavou 4.1 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 4.11 km
hřbitov Varvažov 4.11 km
kaple hřbitovní Varvažov 4.12 km
Nahá pastýřka 4.12 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 4.21 km
Varvažov 4.28 km
Nový Dvůr 4.33 km
Novodvorský rybník 4.34 km
Je třeba zabít Sekala 4.35 km
O zatoulané princezně 4.35 km
Stříbrná paruka 4.35 km
Střílej oběma rukama 4.35 km
Proč nevěřit na zázraky 4.35 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 4.36 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 4.38 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 4.41 km
zámek Varvažov 4.42 km
kamenný most Skalice, Varvažov 4.57 km
Bisingrov 5.03 km
rybník Stejskal 5.14 km
hrad Zvíkov 5.21 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 5.33 km
Rakovický mlýn 5.39 km
řeka Otava 5.41 km
nádraží Čimelice 5.59 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 5.67 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 5.83 km
kaple Smetanova Lhota 5.85 km
Smetanova Lhota 5.86 km
Koller Jan 5.86 km
Spadla s měsíce 5.94 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 5.95 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 5.97 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 6.06 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 6.2 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 6.21 km
Ohnivé léto 6.21 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 6.21 km
morový sloup, Čimelice 6.22 km
Hogo fogo Homolka 6.23 km
Paulik Franciszek Daniel 6.23 km
Čimelice 6.23 km
Dastich Josef 6.23 km
rybník Kostelák, Čimelice 6.24 km
pomník padlých WWI, Čimelice 6.24 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 6.24 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 6.24 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 6.27 km
dětské hřiště Nerestce 6.28 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 6.32 km
Pivovarský rybník, Čimelice 6.33 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 6.34 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 6.42 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 6.45 km
strašení krutého čimelického majit... 6.45 km
zámek Čimelice 6.45 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 6.45 km
hřbitov Čimelice 6.46 km
Zvíkovský Otavský most 6.6 km
Zvíkovské Podhradí 6.67 km
Štědronín - Plazy 6.7 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 6.7 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 6.71 km
mlýn nový Nerestce 6.71 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 6.73 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 6.79 km
řeka Skalice 6.89 km
zámek Dolní Nerestce 6.95 km
Plavecký mariáš 6.97 km
Ohnivé léto 7.03 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 7.04 km
Trápení 7.04 km
Karlovské duby 7.07 km
Dolní Ostrovec 7.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 7.2 km
Svatá Anna 7.22 km
kaple sv. Anny, Oslov 7.25 km
Zvíkovský Vltavský most 7.63 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 7.63 km
rybník Dejmov 8.06 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 8.33 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 9.55 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 9.55 km
most Lomnice, Mirotice 9.57 km
pomník padlých WWI, Oslov 9.62 km
kostel sv. Linharta, Oslov 9.66 km
Oslov 9.67 km
fara Oslov 9.68 km
židovský hřbitov Mirotice 9.74 km
lávka Lomnice, Mirotice 9.74 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 9.74 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 9.74 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 9.76 km
radnice Mirotice 9.9 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 9.91 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 9.92 km
Mirotice 9.92 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 9.92 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 9.92 km
NS Alšova 9.94 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 9.94 km
Velká 9.94 km
pomník padlých WWI, Mirotice 9.96 km
SDH Velká 9.96 km
pivovar Mirotice 10.01 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 10.02 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 10.03 km
Intimní osvětlení 10.06 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 10.07 km
Aleš Mikoláš 10.07 km
Kopecký Matěj 10.07 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 10.08 km
fara Mirotice 10.08 km
pamětní deska Benedikt Žák 10.11 km
Čtyři slunce 10.16 km
pomník padlých WWII, Mirotice 10.21 km
hřbitov Mirotice 10.23 km
Hořejší mlýn, Mirotice 10.38 km
památník obětí fašismu, Oslov 10.41 km
hřbitov Oslov 10.41 km
Nová a Stará Vráž u Písku 10.77 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 10.86 km
zámek Vráž 11.11 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 11.25 km
Radobytce 11.31 km
věžový vodojem Vráž 11.33 km
Venkovský učitel 11.37 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 11.44 km
SDH Strážovice 11.74 km
zámek Strážovice 11.99 km
pomník padlých WWI, Vlastec 13.17 km
kaple sv. Václava, Vlastec 13.21 km
Vlastec 13.22 km
Zlivice 13.71 km
SDH Zlivice 13.72 km
Kavkovna 13.73 km
SDH Vojníkov 13.9 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 13.91 km
Vojníkov 13.93 km
SDH Lom 13.94 km
Lom 14.01 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 14.02 km
Pevnost Fort Hary 14.03 km
šlechtický pivovar, Čížová 14.08 km
sýpka Čížová 14.1 km
Čížová 14.11 km
infocentrum Čížová 14.14 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 14.15 km
zámek Čížová 14.17 km
vodní nádrž Orlík 14.37 km
vlaková zastávka Čížová 14.38 km
zvonice Čížová 14.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 14.42 km
fara a špitál Čížová 14.43 km
studna krytá Čížová 14.43 km
hřbitov Čížová 14.45 km
kaple sv. Barbory, Čížová 14.46 km
Vrcovice 14.87 km
Hessoun Josef, Msgre. 14.87 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 14.92 km
SDH Vrcovice 14.95 km
Nová radnice Milevsko 15.21 km
pamětní deska František Koláček, M... 15.21 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 15.21 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 15.21 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 15.21 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 15.21 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 15.21 km
Milevské maškary 15.24 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 15.25 km
Milevsko 15.25 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 15.25 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 15.26 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 15.27 km
Spořitelna Milevsko 15.28 km
fara stará Milevsko 15.29 km
Stará radnice Milevsko 15.3 km
Občanská záložna, Milevsko 15.31 km
synagoga (stará) Milevsko 15.34 km
infocentrum Milevsko 15.35 km
vlaková zastávka Vrcovice 15.38 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 15.39 km
synagoga (nová) Milevsko 15.4 km
Svatonice 15.43 km
nádraží Záhoří 15.44 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 15.46 km
kaple Svatonice 15.47 km
Sokolovna Milevsko 15.56 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 15.58 km
Klášterní most, Milevsko 15.64 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 15.65 km
hřbitov Horní Záhoří 15.66 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 15.66 km
fara Horní Záhoří 15.67 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 15.67 km
děkanství Milevsko 15.69 km
kašna klášterní Milevsko 15.69 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 15.69 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 15.7 km
klášterní lípa Milevsko 15.71 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 15.72 km
lípa u hřbitova, Milevsko 15.74 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 15.74 km
Stehlík Karel 15.74 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 15.75 km
klášter premonstrátů Milevsko 15.75 km
Historické panoptikum jihočeského ... 15.75 km
Milevské muzeum 15.75 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 15.75 km
Šindelář Vladimír 15.75 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 15.76 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 15.78 km
hřbitov Milevsko 15.82 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 15.91 km
Výlet 15.97 km
Podolský most, Vltava 15.98 km
kaple Dolní Novosedly 16.83 km
SDH Dolní Novosedly 16.83 km
Dolní Novosedly 16.85 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 16.9 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 16.93 km
židovský hřbitov Milevsko 16.94 km
hřbitov vojenský Písek 16.94 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 16.94 km
pamětní deska Josef Bílý 16.95 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 16.95 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 17 km
Škvořetice 17.04 km
zámek Škvořetice 17.09 km
rybník Podhorák 17.18 km
kaple Chrastiny 17.3 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 17.3 km
Chrastiny 17.3 km
zámek Drhovle 17.33 km
Drhovle Zámek 17.33 km
Pacelice 17.57 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 17.62 km
Benda Břetislav 17.7 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 17.7 km
lesní hřbitov Písek 17.99 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 18 km
památník bernartickým hrdinům, les... 18.01 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 18.01 km
židovský hřbitov Písek 18.05 km
hrob Otakara Jeremiáše 18.09 km
vlaková zastávka Písek město 18.26 km
Probulov 18.31 km
Kluci z bronzu 18.32 km
Žižkova kasárna, Písek 18.32 km
SDH Křenovice 18.38 km
Ježek Jaroslav 18.4 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 18.4 km
vlaková zastávka Písek 18.41 km
vila Adolfa Raaba, Písek 18.42 km
Heyduk Adolf 18.45 km
památník Adolfa Heyduka 18.45 km
pomník padlých WWI, Písek 18.47 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 18.61 km
Sokol Písek 18.62 km
Horáková Milada, JUDr. 18.62 km
pomník padlých WWII, Písek 18.63 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 18.64 km
Čáp František 18.64 km
pamětní deska osvobození Písek 18.65 km
památník letcům RAF, Písek 18.66 km
Dům U slona, Písek 18.68 km
Cipískoviště, Písek 18.68 km
dětské hřiště park Písek 18.69 km
dětské hřiště Logry, Písek 18.7 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 18.7 km
Schrenkův pavilon, Písek 18.7 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 18.7 km
kamenný most Otava, Písek 18.7 km
V peřině 18.7 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 18.71 km
strom hrdina, akát Písek 18.72 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 18.73 km
NS Cesta drahokamů 18.73 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 18.73 km
Palackého sady, Písek 18.73 km
dětské hřiště Písek 18.74 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 18.74 km
Trhák 18.75 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 18.75 km
Bolestné kameny 18.76 km
Štíty království českého, Štíty Př... 18.78 km
hrad Písek 18.78 km
pamětní deska českých králů 18.78 km
Hogo fogo Homolka 18.79 km
Písek 18.8 km
Dobré světlo 18.8 km
hradní kašna Písek 18.8 km
Prácheňské muzeum, Písek 18.8 km
Brukner Petr 18.81 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.81 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 18.81 km
festival Cool v Plotě 18.81 km
radnice Písek 18.81 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 18.82 km
kostel sv. Václava, Písek 18.83 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 18.83 km
Odcházeti s podzimem 18.84 km
hřbitov starý Písek 18.84 km
Festival nad řekou 18.85 km
fontána Sladovna, Písek 18.85 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 18.86 km
Pilař Radek 18.87 km
Putna Martin C. 18.87 km
Filip František 18.87 km
Srnka Jiří 18.87 km
infocentrum Písek 18.87 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 18.88 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 18.89 km
synagoga Písek 18.9 km
hřbitov Sedlice 18.91 km
plovárna U sv. Václava, Písek 18.92 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 18.93 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 18.94 km
městská vodní elektrárna Písek... 18.94 km
Kronbergerův altán, Písek 18.95 km
morové sousoší Písek 18.96 km
Měsíc nad řekou 18.96 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 18.97 km
fara Sedlice 18.97 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 18.97 km
Kluci na řece 18.97 km
Ohnivé léto 18.97 km
sochy sochařské sympozium Písek 18.97 km
studánka U Smetáka 18.98 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 18.98 km
hřbitov bývalý Písek 18.99 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 19 km
Jeremiáš Otakar 19 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 19 km
dětské dopravní hřiště Písek... 19 km
hrob Otakara Ševčíka 19.02 km
hotel Otava, Písek 19.03 km
hřbitov Chřešťovice 19.06 km
vyhlídka píseckých lesníků 19.06 km
MVE Písek 19.06 km
fontána u hotelu Otava, Písek 19.06 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 19.07 km
Ohnivé léto 19.08 km
pěší most Otava, Písek 19.08 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 19.08 km
Dům U Bílého beránka, Písek 19.08 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 19.08 km
Šrámek Fráňa 19.08 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 19.08 km
Dům u koulí, Písek 19.08 km
hradby Písek 19.08 km
hadiště Chřešťovice 19.08 km
dětské hřiště ostrov Písek 19.09 km
fara Písek 19.09 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 19.09 km
Bakaláře, Písek 19.09 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 19.1 km
Čtyři slunce 19.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 19.1 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 19.1 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 19.1 km
mohyla z doby bronzové, Písek 19.1 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 19.1 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 19.1 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 19.11 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 19.11 km
infocentrum Sedlice 19.11 km
Sedlická krajka 19.11 km
rozhledna Jarník 19.11 km
Stříbrný vítr 19.11 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 19.12 km
pítko Písek 19.12 km
hrázděná restaurace, Písek 19.12 km
Putimská brána 19.13 km
Lístek do památníku 19.13 km
Sedlice 19.13 km
Discopříběh 19.15 km
koupaliště Písek 19.15 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 19.16 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 19.2 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 19.24 km
zámek Sedlice 19.26 km
Skalička 19.32 km
NS Lesní dřeviny 19.36 km
pamětní deska francouzským vojákům... 19.37 km
kaple Panny Marie, Písek 19.37 km
Kluky 19.39 km
pomník padlých WWI, Kluky 19.39 km
pomník František Rakovan, Kluky 19.4 km
kaple Kluky 19.4 km
Ohnivé léto 19.63 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 19.64 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 19.75 km
NS Čertova stezka 19.77 km
hotel Pecka, Sepekov 19.81 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 19.81 km
Čertova strouha 19.86 km
pověstí o Čertově strouze 19.86 km
Chřešťovice 19.9 km
Husová Anna Regina 19.9 km
SDH Chřešťovice 19.91 km
Petr ze Sepekova 19.92 km
Sepekov 19.92 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 19.95 km
zámek Chřešťovice 19.95 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 19.95 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 19.95 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Probulov

  batoh
  Jednota Probulov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltav...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Orlík nad Vltavou

  batoh
  Jednota Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Varvažov

  batoh
  Jednota Varvažov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Probulov 1.74 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 2.74 km
Jednota Orlík nad Vltavou 3.19 km
Jednota Varvažov 4.21 km
Jednota Kostelec 4.98 km
Jednota Čimelice 6.22 km
Bankomat Česká spořitelna 6.23 km
Jednota Lety 6.54 km
Jednota Přílepov 7.33 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 7.71 km
Jednota Kučeř 8.3 km
Jednota Mirovice 9.45 km
Jednota Hrejkovice 9.85 km
Jednota Pechova Lhota 9.93 km
Jednota Kovářov 10.13 km
Jednota Vráž 10.42 km
Jednota Květov 10.51 km
Jednota Zbelítov 12.91 km
Jednota Lom 13.96 km
Jednota Jetětice 14.36 km
Bankomat Komerční banka 15.19 km
Bankomat ČSOB 15.21 km
Bankomat Česká spořitelna 15.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.29 km
Bankomat GE Money Bank 15.3 km
CENTRUM Milevsko 15.3 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 15.42 km
Jednota Záhoří 15.64 km
Bankomat Komerční banka 16.04 km
Bankomat ČSOB 16.04 km
Bankomat Česká spořitelna 16.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 16.77 km
Bankomat GE Money Bank 16.97 km
Jednota Škvořetice 17.03 km
Bankomat Česká spořitelna 17.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.2 km
Bankomat ČSOB 17.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.2 km
Bankomat ČSOB 17.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.28 km
Jednota Podolí 17.35 km
čerpací stanice Benzina, Písek 18.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 18.08 km
Jednota Písek 18.11 km
Jednota Písek 18.18 km
Jednota Písek 18.33 km
Jednota Písek 18.37 km
Bankomat Česká spořitelna 18.55 km
Bankomat ČSOB 18.69 km
Bankomat Komerční banka 18.71 km
Bankomat GE Money Bank 18.71 km
Bankomat ČSOB 18.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.73 km
Bankomat ČSOB 18.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.81 km
Bankomat Fio banka 18.83 km
Bankomat Raiffeisenbank 18.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.86 km
Bankomat UniCredit Bank 18.9 km
Bankomat Česká spořitelna 18.94 km
Bankomat Komerční banka 18.97 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 18.98 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 19.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.14 km
Bankomat Oberbank AG 19.15 km
Jednota Sedlice 19.18 km
Jednota Kluky 19.26 km
Jednota Písek 19.4 km
čerpací stanice Shell, Písek 19.41 km
McDonalds, Písek 19.46 km
Bankomat Komerční banka 19.48 km
Jednota Písek 19.75 km
Bankomat Česká spořitelna 19.9 km
Bankomat Česká spořitelna 19.99 km

mohlo by Vás zajímat

Putim

batoh
Putim
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Týn nad Vltavou

batoh
Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je jedním z nejzachovalejších českých pohoří a jako nejrozsáhlejší zalesněné území střední Evropy je biosferickou rezervací UNESCO též nazývána "Zelená střecha Evropy". V roce 1991 byla centrální Šumava vyhlášena Národním parkem Šumava. Na Šumavě se rozprostírá osm jezer ledovcového původu a rašelinišť. Romantické zákoutí tvoří údolí říčky Vydry a Křemelné je zvláště chráněné zařazením do první zóny NP. Šumavská horská střediska (např. Lipno, Špičák, Zadov - Churáňov, Velký Javor, Železná Ruda) jsou ideální pro sjezdové lyžování i pro běžkaře. Šumava je protkána množstvím značených turistických stezek. Na úpatí Černé hory pramení řeka Vltava, která je již od horního toku Mekkou vodáků. Turistům se nabízí k návštěvě také památky a zajímavosti jižních Čech a Šumavy. Šumava se dělí do šesti podcelků: Železnorudská hornatina, Šumavské pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda. Nejvyšší body Šumavy na hraničním hřebenu dosahují výšek nad 1300 m n. m. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1 456 m n. m.) na bavorské straně hranice. Nejvyššími vrcholy české části jsou Plechý (1 378 m n. m.), Trojmezná (1 361 m n. m.), Boubín (1 362 m n. m.), Jezerní hora ( 1343 m n. m.). Na Šumavě se nachází velké množství rašelinových slatí, jejichž celková plocha činí cca 5.000 ha. Směrem do vnitrozemí přechází Šumava v Šumavské podhůří a Novohradské hory s výškami cca 1000 m n. m. - Libín (1 096), Kleť (1 083), Javorník (1 089), Běleč (922), Poluška (919), Myslivna (1 049), Vysoká (1 034). Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě – vybírejte z ubytovacích kapacit podle potřeb a možností od kempů, privátů, apartmánů, penzionů, rodinných hotelů, pronájmu chat a chalup po luxusní hotely.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nu, mluv přece!" vyjel si naň netrpělivě Vojta.

„Nu — jak chceš... Mně je to jedno," odpověděl váhavě.

Tu Vojta jej chopil za rameno, zatřásl jím, že bezmála by byl pustil z rukou opratě.

„Tys nemotora, pravý ničema!" zasyčel mu do uší. „Není možná tě přesvědčit. S tebou třeba jinak zatočit! Ty zkrátka uděláš, co jsem ti řekl! Dej si pozor, já vás všecky zničím, neuposlechneš-li! Mně se neubráníš, to víš! Tak to chci a tak se to provede!"

„Ano, tak se to provede," opakoval po něm Václav jako ve snění. Rty jeho se chvěly, oči zmateně bloudily po prostoru; ani nezpozoroval, že Vojta už nekráčel podle něho. Neviděl ho vůbec, zmizelť záhadně, jako byl přišel. Neviděl ho, ale bylo mu, jako by neviditelný podle něho kráčel, upíraje své pronikavé zraky do jeho nitra, slídě po jeho skrytých myšlen­kách. Cítil, že se mu nemůže vzpírat, že musí vykonat do poslední krajnosti, co se od něho žádá. Přeletěla čejka, pro­nikavě zahvízdala a jemu se zdálo, že posmívajíc se mu zvolala: „Baštýři!..." Bude baštýřem nad kradenými rybami, pře­chovávanými na zděděné jejich půdě, v ohradě jejich statku, a opřít se nelze, ani pomyslit na odpor si netroufal... Ale přijde čas, že všecko vyjde na světlo, potupa padne na šediny jeho otce; nikdo neuvěří, že nevěděl, a konec bude ona kobka hrůzy a hanby tam pod pyšným hlubockým zámkem... Světlo s ním jásavé, nad ním sluneční záře, modrý blankyt, ples skřivánků, a v jeho srdci hloubné stíny, jež letěly s ním jako smečka dravých havranů. Propadl příšerným, neviditel­ným mocem, není záchrany, není síly na odpor.

Jako stroj kráčel za svým spřežením, jež dlouhými, vy­datnými kroky vpřed se šinulo. Dusala kopyta, vrzal, cvakal nákolesník a zdáli jedva slyšně dozníval mu v ústrety hlas zvonu na věži sedleckého kostela, a jemu se zdálo, že hrany mu vyzvánějí. Širá Blata napravo, po levé straně lány a zase lány, hnědé, prázdné, v záplavě poledních paprsků sluneč­ných, a on sám a samoten střed tohoto pustého prázdna...

A pojednou šum a hýkot zvysoka, jako by sám modrý blan­kyt byl oživl... a stíny letěly střelhbitě, přenášely se nad jeho hlavou k Blatům, po Blatech táhly: nesčetné stádo divokých hus letělo od Volešku k nákeřským rybníkům, na sta jich bylo, a z Blat jim zakejhaly na uvítanou pasoucí se tam husy domácí...

Václav dojel domů, vypráhl koně, hodil jim obroku, načež usedl s druhými k obědu. Rodičům neušlo, že byl rozrušen.

„Copak je ti?" tázal se ho otec. „Jsi nemocen? Přihodilo se ti něco? — Ani ti nechutná jíst..."

„Nic mi není, táto, — přemýšlím o ledačem..."

„Nu, a o čem přemýšlíš, řekni mi..."

„A tak — jsou věci, hlavu matou. Večer vám povím. Ne­ptejte se mne teď, prosím vás..."

Nechali ho. Odpoledne přineslo každému jeho práci; jedva se viděli.

Přišel večer; Václav spravoval něco na fasuňku v kůlně. Pojednou stála u něho Apolena.

„Po večeři promluvíš s tátou, viď?" oslovila bratra; „není vyhnutí, musíš!"

Pohlédl na ni skoro hněvivě.

„Ještě ty mě sužuj! — Však vím," odvětil nevrle.

„Řekne se: promluv! A jak promluv, když člověk ví, co z promluvení vzejde. Buď táta nebude chtít, pak je všecko marno, anebo svolí, pak všichni se shledáme s následky. Není možná, aby se jednou neprozradilo, že máme v našem rybníčku kradené ryby..." Apolena se zarazila.

„Z tebe nebude do smrti muž!" pravila vášnivě. „Čeho ty se bojíš ? Není tvá starost, co bude a co nebude. Vojta to chce a Vojta není takový hlupák, aby se nechal chytit."

„Vojtu nechytí, v tom máš pravdu, ale my to odneseme. On nás zničí všecky, to ti povídám."

„Tys strašpytel, ty! Co se může tobě stát? — Ale ne-uposlechneš-li, přivodíš na nás neštěstí a na sebe největší. Znáš Vojtu, nedaroval by ti to!"

Václav svěsil hlavu, rukama zalomil.

„Vím, že pomoci není," zašeptal, „ale věř mi, lépe by bylo, kdybych umřel."

„Apoleno!" zazněl hlas matčin.

Dívka odběhla. 

Uběhlo několik dní.

Pozdě večer před ulehnutím Potužák rozmlouval se svou ženou.

„Ráda bych věděla," pravila tato, „proč se vzpíráš a od­kládáš vyčištění toho rybníčku? Přece sám uznáváš, že chlapec má pravdu. Tu bude ňákých for bahna na kompost, a kdekdo říká, jaká výborná mrva to bude. Venkoncem, ten rybníček, jaký je teď, nemůže zůstat; už to snášíme dost dlouho, páchne to jako morová rána, ještě se všichni z toho rozstůněme. Já jsem věru ráda, že ten chlapec měl tenhle nápad, a ty se vzpíráš a nechce se ti do toho."

„Já se nevzpírám," odpověděl Potužák, „já jenom myslím, že to tak přesmíru nekvapí. Snad bude lépe, počkáme-li ještě, až se provede rozdělení Blat a užijeme-li potom bahna na zmrvení nově upravených luk; bude nám zrovna vhod."

„Můj Bože, to se ho ještě nadýcháme, toho smradu! Kdo ví, kdy se provede tohle rozdělení, důkladné a spravedlivé, aby z něho nevzešly spory a hádky! — Já, věř mi, dokud ten rybníček se nevyčistí, nevstoupím nohou do sadu. Copak máme pokojné chvíle od těchhle zlořečených komárů ? — Je jich všude plno, ve dne v noci člověka mučí, a nejen nás, ale celé sousedstvo! Ty sám se pro ně vyhýbáš sadu a snads ani neviděl, jaké roje tiplic kvečeru vyvstávají z té nečistoty. Podívej se na Apolenu, jak ta vypadá! Tváře, krk, nohy, ruce má zeštípané, celá strakatá je, celá oteklá, hotový lazar! Stěžuje si, ubožka, že je všecka jako v ohni..."

„Nu, nu — nebude tak zle! Pro trochu komárů..."

„Pro trochu komárů, povídáš! Ale peklo je to, a každým rokem bude hůře, protože ta havěť se rozmáhá. A potom: svatá pravda je, že ten náš sad nám plodí ostudu a skoro nic se v něm už nerodí. Jen si vzpomeň, co bývalo švestek, třešní, jablek a hrušek v prvních letech po naší svatbě! Tu bývalo povidel a sušeného ovoce, ani sníst jsme to nemohli. Je věru třeba, aby se to trochu zonačilo. Největší sad v celé obci, a žádný užitek z něho. Jinak všeho dbáš, a pro tuhle věc nemáš smyslu... A děti mají tolik chuti do toho. Jsem zrovna ráda, že Václav se toho chytil; nebraň mu přece, když ho to těší! Beztoho ten chlapec se mi nelíbí, chodí pořád jako zmoklá slepice, je smutný, nemluvný; dá Pánbůh, že ty práce ho přivedou na jiné myšlenky a že zas bude, jakým býval. Byls vždycky dobrý a laskavý k těm dětem, tak jim to udělej k vůli, když si toho tak přejí, vždyť i tobě na škodu nebude. Sama už tě o to prosím..."

„Tys natruc advokáta, ženo," přerušil ji Potužák, usmívaje se; „kdo by byl řekl, že se tak vezmeš o tu věc! Kdybych si, byl pomyslil, že vám všem tolik o ten sad běží, byl bych už třeba před rokem se toho upravení podjal. Nu, neříkali jste nic, až teď to najednou do vás vlezlo! Nu, tak tedy spánem-bohem! Ať se tedy dají do toho rybníčku; dám jim potah, ať to bahno vyvážejí, a ustanovím jim místa, kde je budou skládat a míchat s prstí na kompost. Tak jsi teď spokojena, co?..."

Oči švarné ženy zazářily radostným uspokojením.

„Nad tebe není, Jouzo!" pravila, „tys zlatý člověk!"

„Jdižiž, jdi, blázínku!" —

Téže noci Vojta s Apolenou se sešli opět u rybníčku.

„Nu?" ptal se hoch; „promluví selka s pantátou?"

„Promluví, buď bez starosti. Dostala jsem ji docela na naši stranu. Ukázala jsem jí nohy až přes kolena, jak jsou zeštípány od těch komárů, a řekla jsem jí, že už to nevydržím, že se ten rybník musí vyčistit bez dalšího odkládání. To pomohlo! Všecko je k něčemu na světě, i tyhle tiplice..."

Jedva stačila utlumit hlasitý smích, jenž se jí dral na rty.

„Namouduši, tys holka!" odpověděl vřele, vina ji k sobě. „Taky tě mám rád za to, víš! Královnou bych tě udělal!..."

Celou ji zlíbal. Ona, všecka blažena jeho chválou, viděla se v sedmém nebi.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky