Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

křížová cesta Římov, Římovské pašije

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: církevní
kategorie 2: sport a wellness
podkategorie 2: pěší - naučné stezky
lokalita: budějovicko
GPS: 48°51'24.879"N, 14°29'17.662"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

V polovině 17. století došlo na návrh českokrumlovského jezuitského lékárníka Jana Gurreho k založení poutního místa s loretánskou kaplí a křížovou cestou. Kaple byla postavena jako kopie slavného Loreta v Itálii v letech 1648 - 1653 a kolem ní byly v letech 1652 - 1658 vystavěny čtvercové ambity. V letech 1672 - 1697 byl na východní straně přistavěn kostel Sv. Ducha. Křížová cesta vznikala v okolní krajině postupně od roku 1658 až do první čtvrtiny 18. století. V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. Má zastavení: Loučení (Jde o rozměrnou osmibokou kapli z let 1687-1688, kterou zastřešuje kupole s lucernou. Její vnitřní stěnu zdobí freskový obraz Ježíše Krista loučícího se se svou matkou, Pannou Marií.), Poslední večeře (Velké obdélné kapli "Poslední večeře Páně" z roku 1668, tvořící zdaleka viditelnou dominantu okolí. Interiér prosvětlují tři okna a je přístupný dvěma dveřními otvory. Uvnitř stojí stůl, kolem něhož bývaly rozsazeny sochy Krista a dvanácti apoštolů v životní velikosti.), Stádní brána (Kaple z obou stran otevřená s freskovými obrazy na vnitřních stěnách. Znázorňují Krista provázeného učedníky z města Jeruzaléma do zahrady Getsemanské. Brána stojí nad hlubokým úvozem cesty.), Zastavení U pusté vsi (Rozložitá kaple "U pusté vsi" s plastikou Ježíše Krista, sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana, stejně jako osm soch spících, na zemi ležících apoštolů. Výjev představuje odpočinek v zahradě Getsemanské. Kaple "U pusté vsi" byla postavena roku 1691, renovována byla v letech 1778 a 1795 a klasicistně přestavěna roku 1810.), Zastavení U smutné duše (Menší kapličku "U smutné duše" z roku 1691. V jejím výklenku visí na dřevě malovaný obraz z roku 1834 od prachatického malíře Felixe Fabera. Představuje Krista, jak říká svým učedníkům: "Smutná jest duše má až k smrti". Na počest šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa I. byly vedle této kapličky dne 2. prosince 1908 zasazeny dvě lípy.), Zastavení na hoře Olivetské (Skalnatý hřbet, který představuje "Olivetskou horu". Na nejvyšším skalním výběžku stojí kaplička a v jejím výklenku kamenná socha anděla držícího v rukou kalich a dřevěný kříž. Pod skalkou nacházíme kamennou sochu klečícího Krista, s rukama sepjatýma a hledícího směrem vzhůru, ke kapličce. Opodál, o něco níže za Kristovou sochou, leží ještě tři kamenné plastiky spících apoštolů. Letopočet 1660, vytesaný na jejich boční straně, prozrazuje, že sem byly umístěny krátce po založení křížové cesty, iniciály I.G. zase skrývají jméno jejich autora. Místu se říká obvykle "Olivetská hora", "Modlitba Krista Pána v zahradě" nebo "U anděla".), Kaplička U Jidáše (Kaplička "U Jidáše" s obrazem znázorňujícím Jidášovu zradu.), Osmé zastavení křížové cesty (Pěšinou vystoupáme po svahu až k další kapličce, na jejímž obraze vidíme Krista svázaného a vedeného ze zahrady.), Zastavení U chromého žida (Větší kaple se sochou žoldnéře, který vyvádí spoutaného Krista ze zahrady Getsemanské.), Zastavení U Cedronu (Velká kaple "U Cedronu" z roku 1660, v jejímž výklenku se nachází výjev Krista vedeného dvěma žoldnéři přes řeku Cedron. Stěnu za těmito třemi dřevěnými sochami vymaloval roku 1834 Felix Faber. Pro zvýšení věrohodnosti mají kaple ve spodní části klenutý oblouk,jímž skutečně protéká malý potůček představující biblickou řeku.), Zastavení Vodní brána (Otevřená "Vodní brána" z doby před rokem 1697, uzavřená dřevěným plotem. Má představovat jednu z jeruzalémských bran, kudy byl svázaný Ježíš Kristus veden do města. Na protilehlých stěnách brány spatříme freskové obrazy s příslušným výjevem, které však mladšími zásahy ztratily na své původní hodnotě.), Kaplička jedenáctého zastavení (kapličku s obrazem, který znázorňuje, jak byl spoutaný Kristus haněn, tupen a kamenován.), Kaplička U Anáše (Kaple zvaná "U Annáše", v níž visí obraz Krista vyslýchaného nejvyšším knězem Annášem.), Zastaveni U Kaifáše (Velká kaple se dvěma klenutými oblouky, které ústí do dvou vnitřních prostor: v pravé části vidíme sochu děvečky u ohniště a sochu sv. Petra, za nimiž stávala ještě dřevěná soška kohouta. V levé části se nalézají dřevěné plastiky Krista a žoldnéře, u zadní stěny stojí na vyvýšeném místě socha židovského nejvyššího kněze Kaifáše a po stranách ještě dvě postavy židovských kněží namalované na dřevěných tabulích. Kaple tohoto čtrnáctého zastavení pochází z roku 1663 a podle nejnápadnějších soch sejí říká bud, "U Kaifáše" nebo "U děvečky".), Kaplička Malý Pilát (Menší kaple, v jejímž výklenku spatříme sochy Krista, Piláta a vojáka - Kristus je veden před judského prokurátora Piláta.), Zastavení U Herodesa (Kaple "U Herodesa"má ve výklenku tři sochy, zpodobňující situaci, při níž byl Kristus doveden žoldnéřem před krále Herodesa a tam vysmíván přítomnými Židy.), Kaple Velký Pilát (Kaple "Velký Pilát", která se k příchozímu obrací zadní stěnou. Pochází z roku 1662 a má vysoké průčelí, rozdělené třemi vodorovnými římsami, které je v dolní části proraženo třemi oblouky - větším prostředním a dvěma menšími po stranách. Pravá část klenutého vnitřku ukazuje bičování Ježíše Krista (plastiky Krista a dvou vojáků), v levém oddělení potom dva žoldnéři kladou Kristovi na hlavu trnovou korunu. Nad oběma částmi vyčnívá ze zadní stěny pavláčka se dvěma sochami : Pilát ukazuje lidu zbičovaného Krista. Nad pavláčkou čteme česko - německý nápis " Ejhle člověk ! Sehet ein Mensch !"), Kaplička sedmnáctého zastavení (Kaple s obrazem, na němž je Kristovi vkládán na ramena kříž. Toto osmnácté zastavení bylo původně postaveno asi v roce 1696 a nově v roku 1835.). Devatenácté zastaveni křížové cesty (Atypická kaple, v jejímž vnitřku jsou umístěny dvě sochy Kristus potkává svou matku, Pannu Marii. Klenba této kaple, vzniklé patrně roku 1660, byla původně posázena lasturami rybničních škeblí.), Kaplička se sv. Veronikou (Kapličku s obrazem od malíře Františka Doubka z roku 1885, který představuje Krista, jak se setkává se svatou Veronikou.), Popravní brána (Popravní brána byla postavenou někdy před rokem 1697. Freskové obrazy na jejích vnitřních stěnách vytvořil rovněž Felix Faber v roce 1840 a znázorňují tři plačící jeruzalémské ženy, jak potkávají Krista s křížem - fresku po levé straně přemaloval roku 1929 Karel Čihák, další oprava maleb proběhla v osmdesátých letech), Zastaveni U Šimona (Šimonova kaple ukrývá sochu Krista, jak klesá pod těžkým křížem. Spoutaného Krista vedou dva žoldnéři, znázornění dřevěnými plastikami, a kříž mu pomáhá nést Simon z Kyrény, vymalovaný na vyřezaném dřevěném prkně. Kaple "U Šimona" vznikla roku 1660.), Kalvárie (Hora Kalvárie je malý strmý pahorek, na němž jsou vedle sebe vztyčeny tři vysoké dřevěné kříže , obnovené roku 1840. Ukřižované postavy jsou namalovány na vykrajovaném plechu. Prostřední, nejvyšší kříž nese samotného Krista, postranní kříže potom těla dvou lotrů Dismase a Gesmase. Mezi kříži stojí kamenné sochy Panny Marie, sv. Jana a sv. Máří Magdaleny, vytvořené v roce 1705 Friedrichem Haslingerem z Hornu.), předposlední zastavení se sochou Piety (Kaple, postavená roku 1661 na půlkruhovém půdorysu, jejíž výklenek uzavírá kovaná mříž. Za mříží se skrývá socha Piety z roku 1686.), Boží hrob (Poslední pětadvacáté zastavení řimovských pašijí. Jedna se o "Boží hrob", jehož přední část tvoří obdélná klenutá předsíň, ze které vede nízký otvor k samotnému Božímu hrobu v zadní, okrouhlé části kaple. Uvnitř leží dřevěná socha Kristova těla, nejstarší plastika křížové cesty, datovaná 1658. Po obou stranách kaple "Božího hrobu" se tyčí dva kamenné sloupy, na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení.). Unikátní pašijová cesta je v rámci České republiky co do rozsahu naprosto výjimečnou ukázkou projevu barokní katolické zbožnosti. Mnoho obrazů a soch bylo po roce 1989 odcizeno. Roku 2013 bylo založeno občanské sdružení "Matice římovská", které navazuje na původní Matici, založenou roku 1946. Vším vás provede Naučná steska Křížová cesta v Římově.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

sv. Jan Nepomucký, Římov

batoh
sv. Jan Nepomucký, Římov
Šumava A-Z: sochy
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

infocentrum Římov

batoh
infocentrum Římov
Šumava A-Z: infocentra
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Římov

batoh
Římov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Paměť stromů - 12. díl - Římov

batoh
Paměť stromů - 12. díl - Římov
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
sv. Jan Nepomucký, Římov 0.03 km
infocentrum Římov 0.03 km
Římov 0.05 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov... 0.05 km
lípa Jana Gurreho, Římov 0.05 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple... 0.08 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 0.09 km
zámek Římov 0.09 km
Gerstner František Antonín 0.09 km
hřbitov Římov 0.24 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 0.25 km
dětské hřiště Římov 0.32 km
slovanské hradiště Branišovice 0.8 km
kamenný most Malše, Římov 0.93 km
přehrada Římov 1.02 km
Kladiny 1.12 km
kaple Panny Marie, Kladiny 1.13 km
mlýn Hamr, Římov 1.79 km
dub Hamr, Římov 1.84 km
Holkov 2.86 km
nádraží Holkov 2.99 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - V... 3.12 km
SDH Velešín 3.59 km
Pašinovice 3.65 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 3.67 km
SDH Prostřední Svince 3.86 km
Prostřední Svince 3.87 km
Vávra František 4.03 km
Barokní srdce Evropy - Města 4.03 km
Svinenský potok 4.11 km
Nový Mlýn, Pašinovice 4.13 km
zeravy Komařice 4.76 km
zámek Komařice 4.77 km
socha Immaculaty, Komařice 4.8 km
fara Komařice 4.82 km
Komařice 4.82 km
SDH Komařice 4.82 km
Plav 4.95 km
Kosov 5.56 km
Horní Třebonín 5.64 km
kaple Horní Třebonín 5.65 km
Dolní Třebonín 5.71 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 5.72 km
SDH Dolní Třebonín 5.72 km
dětské hřiště Dolní Třebonín... 5.77 km
Řevňovice 5.78 km
Vesnicopis - Kouty 6.91 km
Šporcl Pavel 7.28 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 7.3 km
Jílek Josef, páter 7.54 km
Strážkovice 7.57 km
SDH Netřebice 7.72 km
zvonička Netřebice 7.76 km
pomník padlých WWI, Netřebice 7.76 km
Netřebice 7.81 km
Včelná 7.84 km
Čertyně 7.96 km
Březí u Boršova nad Vltavou 7.97 km
nádraží Včelná 8.02 km
Černice 8.03 km
návesní rybník, Štěkře 8.05 km
Štěkře 8.06 km
tvrz Štěkře 8.09 km
Záluží u Dolního Třebonína 8.16 km
kostel sv. Máří Magdalény, Černice... 8.18 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov ... 8.2 km
silniční most Otava, Boršov nad Vl... 8.21 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 8.21 km
Boršov nad Vltavou 8.23 km
fara Boršov nad Vltavou 8.25 km
kaple Záluží 8.25 km
památník Lt William R. Preddy 8.33 km
kaplička Poříčí 8.37 km
Sokol Boršov nad Vltavou 8.42 km
nádraží Boršov nad Vltavou 8.42 km
železniční most Otava, Boršov nad ... 8.45 km
rybník po Štěkří 8.48 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vl... 8.48 km
kaple Poříčí 8.51 km
společný hrob obětí transportu u N... 8.54 km
pomník obětí WWII, Netřebice 8.55 km
lípa Kapucínka, Zlatá Koruna 8.56 km
cisterciácký klášter Zlatá Koruna... 8.58 km
Paměť stromů - 7. díl - Zlatá Koru... 8.58 km
silniční most Vltava, Zlatá Koruna... 8.62 km
Ostrolovský Újezd 8.65 km
pamětní deska Antonín Borový 8.66 km
Cisterciácká lípa na návsi, Zlatá ... 8.68 km
Zlatá Koruna 8.7 km
SDH Zlatá Koruna 8.76 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 8.78 km
nádraží Trocnov 8.87 km
hřbitov Zlatá Koruna 8.9 km
pomník padlých WWI i II, Rájov 9.14 km
Rájov 9.15 km
SDH Rájov 9.18 km
mlýn Zlatá Koruna 9.21 km
nádraží Kaplice - nádraží 9.22 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 9.23 km
památník Jana Žižky z Trocnova 9.23 km
Žižka Jan 9.23 km
Nepřímá výprava vlaků 9.26 km
Kaplice - nádraží 9.26 km
rybník Žižkovec 9.4 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 9.48 km
Svatojánský věneček 9.52 km
rybník Grandlový 9.56 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 9.58 km
Trocnov 9.61 km
studna u Mikšova statku 9.62 km
Nová Koruna 9.64 km
Golf Club Český Krumlov 9.66 km
koupaliště Zlatá Koruna 9.69 km
pivovar Glokner 9.72 km
nádraží Zlatá Koruna 10.02 km
Chabičovice 10.06 km
Podhradský 10.08 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 10.12 km
Buškův hamr 10.15 km
Homole 10.16 km
Křemžský potok 10.19 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 10.25 km
zřícenina hradu Dívčí kámen 10.25 km
vlaková zastávka Radostice 10.27 km
Svatojánský věneček 10.38 km
Radostice u Borovan 10.42 km
Borovanský mlýn 10.56 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 10.56 km
kaplička Panny Marie, Třísov 10.58 km
lípa Třísov 10.59 km
Votrubů rybník, Borovany 10.62 km
parkoviště Třísov 10.62 km
Srnín 10.62 km
vlaková zastávka Třísov 10.63 km
kaple Srnín 10.63 km
keltské oppidum Třísov 10.68 km
kaple Přísečná 10.68 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 10.68 km
Třísov 10.75 km
SDH Třísov 10.75 km
návesní rybník, Třísov 10.76 km
rybník Pražan, Borovany 10.81 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 10.82 km
Böhmová Božena 10.83 km
Přísečná 10.84 km
Srubec 10.84 km
SDH Přísečná 10.88 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 10.98 km
infocentrum Trhové Sviny 11 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 11.01 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 11.01 km
pamětní deska Ladislav Stráský 11.02 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 11.02 km
kostel Československé církve husit... 11.05 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 11.06 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 11.08 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 11.1 km
Valdauf Karel 11.1 km
Trhové Sviny 11.1 km
radnice Trhové Sviny 11.1 km
kašna Trhové Sviny 11.1 km
NS Trhosvinensko 11.12 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 11.12 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 11.13 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 11.17 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 11.17 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 11.18 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 11.21 km
Hácha Emil 11.37 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 11.37 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 11.37 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 11.37 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 11.43 km
Svatá Trojice 11.45 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 11.7 km
památník Lt Robert W. Whitehead 11.77 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 11.89 km
nádraží Borovany 11.92 km
lípa u Stropnice 11.92 km
kamenný most Stropnice, Borovany 11.93 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 11.93 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 11.93 km
bazén Borovany 12.01 km
zámecká zahrada Borovany 12.04 km
u Mříče se srazily osobní vlaky, 1... 12.05 km
Pacovští zastřelili tři muže 12.08 km
kašna Borovany 12.15 km
zámek Borovany 12.16 km
fara Borovany 12.16 km
infocentrum Borovany 12.17 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 12.19 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 12.2 km
pomník Jana Žižky, Borovany 12.2 km
pranýř, Borovany 12.21 km
Barokní srdce Evropy - Města 12.22 km
Borovany 12.22 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 12.22 km
radnice Borovany 12.23 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 12.28 km
věžový vodojem Borovany 12.32 km
ZOO Dvorec 12.33 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 12.33 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 12.49 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 12.53 km
památník Karel Kovařovic 12.6 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 12.6 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 12.63 km
infocentrum Holubov 12.63 km
nádraží Holubov 12.63 km
Jihočeský kraj 12.63 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 12.64 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 12.65 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 12.65 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 12.65 km
dětské hřiště Holubov 12.65 km
Štolbová Renata Klogner 12.66 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 12.66 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 12.73 km
Holubov 12.77 km
radnice Ledenice 12.79 km
fara Ledenice 12.8 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 12.84 km
Kroiher František Jan 12.84 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 12.85 km
Ledenice 12.85 km
Hajšman Vlastimil 12.85 km
Sládek Ferdinand Rudolf 12.85 km
kaple Dvorec 12.86 km
kašna Ledenice 12.86 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 12.87 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 12.89 km
Dvorec u Borovan 12.89 km
Holubovský dub letní 12.89 km
pomník padlých WWII, Krasetín 12.93 km
Krasetín 12.93 km
železniční most Kremžský potok, Ho... 12.95 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 13 km
Přídolí 13 km
Českobudějovická diecéze 13.04 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 13.06 km
hřbitov Kaplice 13.07 km
bombardování nádraží České Budějov... 13.08 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 13.08 km
dub letní, Blansko 13.08 km
Blansko 13.09 km
Hašek Jaroslav 13.1 km
Poslušně hlásím 13.1 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 13.1 km
nádraží Český Krumlov 13.11 km
fara Kaplice 13.11 km
kašna Kaplice 13.12 km
Roden Karel 13.12 km
Bílý Josef, armádní generál 13.12 km
Nedorost Josef 13.12 km
Kubišová Marta 13.12 km
Fořt Karel, Mons. 13.12 km
Kerles Jaroslav 13.12 km
Kohout Eduard 13.12 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.12 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 13.12 km
Valter Karel 13.12 km
Hrubín František 13.12 km
Kolář Petr 13.12 km
informační a servisní centrum Česk... 13.12 km
radnice Kaplice 13.13 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 13.14 km
Historická expozice Kaplicka 13.17 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 13.17 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 13.18 km
Kaplice 13.18 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.18 km
SDH Blansko 13.19 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 13.19 km
Městský pivovar Kaplice 13.2 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 13.21 km
infocentrum Kaplice 13.25 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 13.25 km
fara Blansko 13.27 km
naučná stezka Řemeslo na řece 13.27 km
kostel sv. Jiří, Blansko 13.29 km
Pyšná princezná 13.3 km
hřbitov Blansko 13.31 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 13.32 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov... 13.33 km
pomník padlých WWII, Kaplice 13.34 km
jilm habrolistý, Kaplice 13.34 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 13.34 km
kaple na mostě u Budějovické brány... 13.37 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 13.37 km
pamětní deska Josef Rosenauer 13.41 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 13.46 km
kašna I. nádvoří zámek Český Kruml... 13.5 km
regionální muzeum Český Krumlov... 13.5 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. K... 13.51 km
Wolf Josef 13.51 km
památník bojů a vítězství nad faši... 13.52 km
kašna Latrán, Český Krumlov 13.52 km
dětské hřiště, městský park, Český... 13.53 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna,... 13.53 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov... 13.53 km
kašna v jezuitské zahradě, Český K... 13.53 km
městský park, Český Krumlov 13.54 km
hudební pavilon, Český Krumlov 13.55 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 13.55 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 13.55 km
Pyšná princezna 13.56 km
prelatura Český Krumlov 13.57 km
kašna II. nádvoří zámek Český Krum... 13.58 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 13.59 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenbe... 13.59 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most... 13.59 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov... 13.6 km
Jen ho nechte, ať se bojí 13.6 km
kaplanka, Český Krumlov 13.63 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 13.63 km
Vydrýsek - O cizí řece 13.63 km
synagoga Český Krumlov 13.64 km
kaple výklenková Český Krumlov 13.65 km
infocentrum Český Krumlov 13.65 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Kr... 13.66 km
Chromy Anna 13.66 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.66 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 13.66 km
Vok Petr z Rožmberka 13.66 km
Český Krumlov 13.66 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Kr... 13.66 km
zámek Český Krumlov, UNESCO 13.67 km
muzeum fotoatelier Seidel 13.69 km
Seidel Josef 13.69 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 13.69 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 13.69 km
lípa městský park, Český Krumlov... 13.69 km
morový sloup, Český Krumlov 13.7 km
morový sloup s kašnou, Český Kruml... 13.7 km
Hop, a je tu lidoop 13.7 km
Pan Tau a cesta kolem 13.7 km
kašna u Morového sloupu, Český Kru... 13.7 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 13.72 km
muzeum historických motocyklů, Čes... 13.74 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 13.74 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 13.74 km
wax museum Český Krumlov 13.78 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlo... 13.8 km
Schiele Egon 13.8 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Kr... 13.8 km
Pan Tau a cesta kolem světa 13.82 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 13.84 km
hřbitov Ledenice 13.85 km
bazén Český Krumlov 13.86 km
památník dosídlení Omleničky 13.92 km
parkoviště lanová dráha Krasetín -... 13.93 km
Omlenička 13.94 km
sedačková lanovka Kleť 13.96 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 13.96 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a k... 14.02 km
kaskádová fontána, zámek Český Kru... 14.04 km
kostel Československé církve husit... 14.12 km
CHKO Blanský les 14.17 km
rechle Český Krumlov 14.2 km
pomník padlých WWI, Křemže 14.4 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Kř... 14.4 km
pomník Jana Smila, Křemže 14.42 km
Křemže 14.42 km
Smil Jan z Křemže 14.42 km
kaple sv. Anny, Vrcov 14.44 km
kostel sv. Michaela, Křemže 14.44 km
Vrcov 14.44 km
SDH Křemže 14.47 km
fara Křemže 14.48 km
SDH Vrcov 14.49 km
pomník padlých WWI, Vrcov 14.5 km
dětské hřiště Vrcov 14.5 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 14.55 km
hřbitov Křemže 14.59 km
kaple sv. Voršily, Křemže 14.6 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jak... 14.67 km
hvězdárna Kleť 14.92 km
Bylo nás pět 14.94 km
nádraží Omlenice 14.96 km
památník obětem totalit, Kleť 14.99 km
koloběžky Kleť 14.99 km
sluneční hodiny Kleť 15.01 km
Kleť 1084 m n. m. 15.04 km
Papouščí skála, Nové Spolí 15.14 km
pivovar Budějovický Budvar 15.22 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 15.22 km
prohlídka pivovaru Budějovický Bud... 15.22 km
tvrz Chlumeček 15.41 km
Chlumeček 15.45 km
hřbitov Žumberk 15.69 km
NS Paměti Slepičích hor 15.7 km
minipivovar Žumberk 15.7 km
tvrz Žumberk 15.72 km
Žumberský jilm 15.72 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 15.74 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 15.74 km
žlaby tvrz Žumberk 15.75 km
rybník pod tvrzí Žumberk 15.75 km
Žumberk 15.76 km
kostel Všech svatých, Žumberk 15.78 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 15.81 km
kaple Stupná 15.82 km
Stupná 15.83 km
vlaková zastávka Kladné 16.05 km
Skoronice 16.25 km
Spiro Ignác 16.32 km
papírna Větřní 16.32 km
Větřní 16.39 km
Květoňov 16.44 km
městský dům Větřní 16.47 km
silniční most Vltava, Větřní 16.5 km
Hamry u Křemže 16.6 km
Hadač Václav Antonín 16.63 km
Petrovice u Mladošovic 16.63 km
Plavecký mariáš 16.69 km
SDH Větřní 16.74 km
Pohořský potok 16.75 km
kaple Lhota u Mladošovic 16.79 km
Lhota u Mladošovic 16.79 km
SDH Žár u Nových Hradů 16.95 km
pomník zavražděných amerických let... 16.95 km
nádraží Kájov 17.02 km
Žár u Nových Hradů 17.02 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 17.06 km
Malé muzeum piva Slavošovice 17.24 km
Kopecký Miloš 17.25 km
jilm ve Slavošovicích 17.27 km
kaple Slavošovice 17.29 km
Slavošovice u Ledenice 17.31 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřn... 17.37 km
fara Větřní 17.39 km
Náš venkov - Obecní obývák 17.4 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 17.41 km
Kájov 17.57 km
pomník padlých WWI, Kájov 17.59 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 17.6 km
Chmelná 17.61 km
fara s hospicem Kájov 17.62 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 17.62 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 17.63 km
kaple sv. Terezie, Kájov 17.65 km
kaple Chmelná 17.66 km
pomník padlých WWI, Chmelná 17.66 km
hřbitov Kájov 17.67 km
SDH Chmelná 17.69 km
kaple Křenov 17.69 km
vlaková zastávka Bujanov 17.7 km
Bujanov 17.72 km
minimuzeum koněspřežky Bujanov 17.73 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 17.76 km
SDH Bujanov 17.79 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 17.79 km
Žárský rybník 17.82 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 17.83 km
Třebízský Václav Beneš 18.01 km
Mladošovice 18.01 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 18.01 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 18.02 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 18.06 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 18.06 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 18.15 km
SDH Mladošovice 18.15 km
Zátoň u Českého Krumlova 18.17 km
silniční most Vltava, Zátoň 18.25 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 18.26 km
hřbitov Zátoň 18.26 km
fara Zátoň 18.26 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 18.45 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 18.63 km
Rožmitál na Šumavě 18.78 km
Rafťáci 18.83 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 18.86 km
zámek Červený Dvůr 18.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dasný... 18.95 km
Dasný 18.98 km
SDH Libín 19.01 km
Libín u Třeboně 19.03 km
Náhořany u Větřní 19.03 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 19.05 km
dopravní nehoda autobusu u osady N... 19.07 km
Rafťáci 19.08 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 19.15 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 19.25 km
Kaliště 19.34 km
vlaková zastávka Mezipotočí 19.67 km
kostel sv. Václava, Lišov 19.72 km
Lišov 19.78 km
Schuster Jan Rafael 19.78 km
Křížek Milan 19.78 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 19.78 km
holašovické Stonehenge 19.79 km
Mezipotočí 19.81 km
kaple výklenková Kaliště 19.84 km
dětské hřiště Kojákovice 19.97 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat GE Money Bank 3.53 km
Bankomat Česká spořitelna 3.6 km
Jednota-potraviny Velešín 3.67 km
Jednota-potraviny Velešín 4.09 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 4.55 km
Jednota Kamenný Újezd 5.3 km
Jednota-potraviny Velešín 7.74 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 7.81 km
Jednota-potraviny Besednice 9 km
Jednota-potraviny Střítež 9.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 10.3 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 10.32 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 10.68 km
Rožnov České Budějovice 10.83 km
Bankomat Česká spořitelna 10.99 km
Bankomat Komerční banka 11.03 km
Bankomat GE Money Bank 11.18 km
TREFA České Budějovice 11.39 km
Jednota Trhové Sviny 11.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.55 km
Bankomat ČSOB 11.6 km
TREFA Ćeské Budějovice 11.73 km
Bankomat Česká spořitelna 11.74 km
Bankomat Citibank 11.75 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 11.79 km
Bankomat Komerční banka 11.83 km
Supermarket Český Krumlov 11.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.85 km
Bankomat GE Money Bank 11.86 km
Bankomat GE Money Bank 11.86 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 11.86 km
Jednota Borovany 11.88 km
Bankomat Česká spořitelna 11.96 km
Bankomat ČSOB 11.98 km
Bankomat GE Money Bank 11.99 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 12.09 km
Vesna České Budějovice 12.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.19 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 12.19 km
Bankomat ČSOB 12.23 km
Bankomat Česká spořitelna 12.32 km
Jednota-potraviny Kaplice 12.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.53 km
Bankomat ČSOB 12.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.64 km
Bankomat ČSOB 12.65 km
Bankomat Česká spořitelna 12.76 km
Bankomat ČSOB 12.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.84 km
Bankomat Komerční banka 12.86 km
Jednota Ledenice 12.87 km
Bankomat GE Money Bank 12.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.9 km
Bankomat ČSOB 12.9 km
Bankomat Česká spořitelna 12.9 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 12.98 km
Bankomat Komerční banka 13 km
Bankomat Komerční banka 13 km
Prior České Budějovice 13.02 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 13.02 km
Bankomat GE Money Bank 13.03 km
Bankomat UniCredit Bank 13.05 km
Bankomat Fio banka 13.05 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 13.06 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 13.06 km
Bankomat Komerční banka 13.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.08 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.09 km
Bankomat Česká spořitelna 13.09 km
Bankomat ČSOB 13.09 km
Bankomat Sberbank CZ 13.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.09 km
Jednota-potraviny Kaplice 13.1 km
Jednota-potraviny Kaplice 13.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.11 km
Bankomat ČSOB 13.13 km
Bankomat Česká spořitelna 13.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.14 km
Bankomat Oberbank AG 13.14 km
Bankomat Komerční banka 13.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.15 km
Bankomat Česká spořitelna 13.16 km
Bankomat Česká spořitelna 13.18 km
Bankomat UniCredit Bank 13.19 km
Bankomat Česká spořitelna 13.19 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.21 km
Jednota-potraviny Kaplice 13.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.23 km
Bankomat GE Money Bank 13.23 km
Bankomat UniCredit Bank 13.23 km
Bankomat ČSOB 13.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.25 km
Bankomat ČSOB 13.27 km
Bankomat Česká spořitelna 13.32 km
Bankomat GE Money Bank 13.33 km
Jednota-potraviny Kaplice 13.35 km
Bankomat Citibank 13.36 km
Bankomat Citibank 13.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.38 km
Bankomat ČSOB 13.39 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 13.39 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 13.4 km
Bankomat UniCredit Bank 13.42 km
Bankomat GE Money Bank 13.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 13.51 km
Bankomat ČSOB 13.53 km
Bankomat Oberbank AG 13.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.67 km
Bankomat Česká spořitelna 13.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.7 km
Bankomat Citibank 13.71 km
Bankomat Citibank 13.71 km
Bankomat Komerční banka 13.79 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 13.79 km
Jednota-potraviny Kaplice 13.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 14.16 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 14.16 km
Družba České Budějovice 14.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 14.3 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 14.38 km
Jednota-potraviny Křemže 14.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 14.47 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 14.68 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 14.9 km
Vltava České Budějovice 14.97 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 15.19 km
Jednota Adamov 15.34 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 15.35 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 15.65 km
Lužnice České Budějovice 15.65 km
Bankomat ČSOB 17.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.11 km
Jednota-potraviny Větřní 17.19 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 17.46 km
Jednota-potraviny Kájov 17.48 km
Jednota-potraviny Bujanov 17.75 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 18.81 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 18.95 km
Bankomat Česká spořitelna 19.75 km
Bankomat GE Money Bank 19.83 km
Jednota Lišov 19.83 km

mohlo by Vás zajímat

křížová cesta, Dobrá Voda u Českých Budě...

batoh
křížová cesta, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Šumava A-Z: církevní
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Ducha, loretánská kaple, pout...

batoh
kostel sv. Ducha, loretánská kaple, poutní areál, Římov
Šumava A-Z: církevní
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je jedním z nejoblíbenějších turistických a rekreačních cílů Čech. Lesy a louky Šumavy jsou protkány více než pěti sty kilometry značených turistických stezek a cyklotras. Na své si na Šumavě bez pochyby přijdou sportovní nadšenci i vášniví houbaři. Pro milovníky vodních sportů je zde mnoho možností surfingu, raftingu a jachtingu a pro ty, které vyhledávají spíše zimní sporty, zase nespočet lyžařských středisek (Churáňov, Nová Huť, Lipno, Špičák, Zadov, Železná Ruda atp.) a tras pro běžecké lyžování - Bílá stopa na Šumavě. Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě - jako jsou hotely, penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy. Hrady a nekonečná zeleň protkaná sítí horských potoků, volný prostor a čerstvý vzduch. Dlouhé horské pásmo, které se táhne podél jihozápadní hranice Čech s Německem a Rakouskem. Najdete zde také největší tuzemský park Šumava s rašeliništi, ledovcovými jezery a zbytky pralesových porostů a vodopádů. Příroda a lidové tradice je nabídka, která se neodmítá. Lidské ruce tady dokázaly vyrobit zázračné kousky skla doložené exhibicemi zdejších muzeí. Řadu úžasných míst najdou na Šumavě milovníci dalekých výhledů - vydejte se k rozhlednám na Pancíři, Poledníku, Kleti, Mařském vrchu či na výlet podél Vchynicko-tetovského či Schwarzenberského plavebního kanálu. Jedno je zcela jisté - Šumava nabízí spousty romantických míst uprostřed historických měst, středověkých pevností a hradů, pro je také místem natáčení řady filmů. Více v sekci filmová místa.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Objímal lesklý krk zvířete, hladil ho, svými prsty hřívu pročesával, a jak mluvil, stará klisna svýma krásnýma hnědýma očima jako by sledovala pohyby jeho rtů, přičemž sama svou řečí mluvila, frkajíc dušeně a ušima stříhajíc.

„Rozumím ti, má zlatá, rozumím," promluvil opět hoch; „chceš mi říci, že se na mne nehněváš, že se vůbec nehněváš, že nežaluješ, že žalovat neumíš... Tys dobrá a moudrá, moje

Vranko!... Jen nech, ještě jsi u nás, a dokud u nás budeš, nejlepšího ti dám, sena i ovsa, a hledět tě budu, hřebelcovat, omývat, česat, abys byla jako nevěsta, ty má zlatá..."

Jak hovořil, zpozoroval pojednou, že oči kUsniny v jinou stranu se obracejí, a nevolky se ohlédl. Zarazil se, rázem ústa oněměla; stál pět kroků za ním Vojta, ruce maje v boky po­depřené, obvyklý jemu posupný úsměv pohrával na jeho rtech.

„Aj, podívejme se!" spustil hříbek, „s klisnou rozmlouváš jako s ňákou nevěstou! Člověk se diví, jak ti huba jede. Na mnes už dávno nepromluvil..."

„Nu... ty..." zakoktal Václav. Bylo to vše, co se mu z hrdla vydralo. Nechápal, jak Vojta se sem k němu dostal, byl by ho přece musil vidět — kraj otevřený kolem dokola, nikde houštíčka, pole posečená, jedva tu a tam nizoučká mez. Bylo věru, jako by znenadání byl vyrostl ze země.

„Co stojíš jako špalek?" zaskuhral hříbek; „je poledne, což neslyšíš, že už zvoní ve Zbudově ? Nažeň náhonku a jeď domů, půjdu kousek cesty s tebou a připamatuju ti na něco."

Václav nahnal náhonku a obrátil nákolesník směrem k ne­daleké polní cestě. „Hýsta! hý!" pobídl spřežení, které po­někud loudavě se dalo do kroku.

Vojta přiskočil.

„Mrcho zatracená, líná!" zvolal, „už sotva vlečeš to tvé panděro senem přecpané. Je věru už čas, abys propadla rasu!"

To řka, kopl Vranku do břicha, bosou nohou sice, ale ze všech sil, takže rána zaduněla a stará klisna, polekaná, ne­zvyklá na takové nakládání, do cvalu se dala.

„Nech ji, ty!" zvolal Václav rozrušen, pohněván tímto surovým počínáním. „Ou, ou, stará!" jal se hřebici konejšiti, běže za spřežením a přitahuje opratě, aby běh jeho zmírnil. A Vojta, skok a skok podle něho, vyrval mu opratě a škubl jimi s takovou prudkostí, že koně, opírajíce se o zadní nohy, předníma se vysoko vzepjali.

„Bačkoro jedna!" zaskuhral, „což je neumíš strhnout? Dr­žíš ty opratě, jako bys dvě nitě měl v rukou!"

Podíval se při těchto slovech Václavovi přímo do očí tak zlověstným, potměšilým pohledem, že tento maně sklopil své zraky.

Kráčeli kousek cesty mlčky druh podle druha, načež Vojta započal:

„Kdypak řekneš tátovi stran toho rybníčku? Či jsi zapo­mněl, co jsme ujednali? Je svrchovaný čas, aby se začalo s čištěním a vyvážením bahna. Do listopadu to musí být v pořádku, slyšíš ? Musí, ti povídám, sic vás to všecky bude mrzet."

„Já mu řeknu," odpověděl skoro šeptem ubohý hoch, klopě neustále zraky, aby se druhému nemusil podívat do očí. „Řekneš! Ale kdy?" „Třeba dnes..."

„Tak tedy dnes, beru tě za slovo! A zítra zas, a pozejtří zas a pořád a každý den, až se to stane, a běda tobě, neřekneš-li!"

Všecka krev prchla z tváří hochových, chvěl se, jedva opratě držel.

„A což... nebude přece mou vinou... nebude-li otec chtít... řekne-li, že to nespěchá," vydrala se řeč z jeho zsinalých rtů.

„On se nebude dlouho vzpouzet, budeš-li naléhat jaksepatří. Řekneš mu, že já sám se toho chopím, že budu dělat hromady kompostu na polích, na lukách, všude, kde nařídí; všecken svůj čas vynaložím, třeba i v noci budu pracovat..."

„Já mu to řeknu..."

„Dobře. Uvidíme. Ty špalku hloupý, co se tak třeseš, jako by ti šlo o hlavu? Ty babí srdce! Podíváš se, jak ten kompost půjde k duhu vašim polím a lukám. Pamatovat budete na mne a do smrti mi budete děkovat za tenhle můj nápad. A ještě ti něco povím. Chcete mezi sebe rozdělit Blata, sedlák, tvůj táta, se taky o to bere. Víš, co to znamená pro mne? — Konec hříbkování, konec volného života! Kdybych vám v tom chtěl překážet, bud jist, že bych to dovedl! Ale já vás nechám, dělejte si, co se vám líbí. Než to provedete, uběhnou tři, třeba i čtyři roky, a do té doby já už tu beztoho nebudu. Budu na vojně, a až se vrátím, hříbkem nebudu, ani selským čeledínem, ale pánem se stanu, docela volným pánem a v žádné službě se nebudu plahočit, budu asi tak něčím jako Lochmout, jenže doufám nad něho vyzrát. Blata budou pro mne, ať rozdělená nebo celá, a nejen Blata, ale taky potok, rybníky a lesy i s obo­rami. Budu všude a nikde. Četníkům, hajným a baštýřům se vysměju a vy všichni, sedláci, chalupníci a domkáři, tu i za vodou na druhé straně, mi budete pomáhat a plnit moje roz­kazy, a kdo by mne neuposlechl nebo mě chtěl zradit, nad tím zem se zavře. Zato, uznáte-li, že jsem pánem já, budu vás chránit, vás a vaše úrody. Bude po škodách, kterou zvěř vám dělá na polích a na lukách, a knížecí se budou třást. Ale to všecko bude, jak pravím, až se z vojny navrátím. Teď mi jde jen o ten rybníček, ten musím mít; zjara dám násadu, na podzim ho vylovím. Vy špatně nepochodíte. Podívej se tam dolů, jaká tráva roste, kde voda navezla bahno. Kompost z bahna rybničního je ještě lepší. Tak se teď chop věci; vidíš, že nejsem hloupý."

Václav vyslechl mlčky celou tuto dlouhou řeč. Teprve když Vojta domluvil, osmělil se mu odpověděti, zticha, pokorně:

„Já se ti vzpírat nebudu, to víš. Ale, což, uvidí-li po jaru otec, že jsou v rybníčku kapři? Nevytrpí jich tam..."

„Uvidí? Kdopak říká, že je uvidí? Ve tvé mozkovici se přece nikdy nerozsvítí a do všeho aby tě člověk strkal! Rci, kolikrátpaks viděl sedláka v sadě? — Kdo ví, dvakrát-li do roka! — Zrovna čert by v tom musil vězet, kdyby náhodou něco o tom zvěděl. Náš sedlák bude zrovna tak sádeckým v Plástovicích, jako jím je Bulka ve Zlivi. Bude jím a nebude o tom vědět. Zato ty budeš baštýřem jako onen hluchý dědek, Bulkův podruh. Ty řekneš doma, že se ti chce sadařit, že v tom máš zálibu, aby ti to ponechali. Abys věděl, nebude to škodit ani tobě, ani sadu. Váš sad je beztoho ubohý, samý starý strom, samé houští, skoro nic vám nevynáší. Ty se ho ujmeš, Apolena ti bude pomáhat. Staré, neplodné stromy vy­kácíte, mladých nasadíte, taky trochu zelinařit budete. Jen to houští okolo rybníka ponecháte, však víš, k čemu je dobré. Hned teď na podzim se dáš do těch prací a počneš vykácením starých stromů. Co tomu říkáš ?"

Vojta dobře počítal s faktem, že Potužák si málo všímal svého sadu. V této příčině sedlák nebyl lepší převážné většiny svých krajanů a jihočeských hospodářů vůbec. Sad je poslední věc, které dbají. Není hospodářství, aby při něm sadu nebylo, ale obyčejně jej zůstavují Pánubohu, náhodě, přírodě a — přes všeliké zákony — housenkám. Málokde a málokterý rok mají hojnost ovoce. Přemnohý hospodář jedva nohou do něho páchne, a přece-li, leda ke včelími chodí. Kde mají výminkáře, zpravidla tento poněkud dohlíží. Pro ovocnářství nemají smyslu, a říkají-li, že kraj tomuto odvětví hospodářské­mu nesvědčí, je to výmluva nebo omyl. Nemají to v krvi, lpí na zděděných názorech a lnou celou svou duší jen k polím a ke svému dobytku...

Václav svěsil hlavu. Co tu slyšel o zvelebení sadu, bylo mu nové, vždyť jeho otec nikdy se nerozhovořil o této věci. Bylo-li ovoce, dobře: načesali ho a snědli je; nebylo-li ho, neviděli v tom žádného neštěstí. Co si pomyslí otec, promluví-li právě on o nutnosti provádět opravy v sadu? Zda nezavrtí hlavou a nebude pátrat po pohnutkách takového zcela nového ko­nání ?... A dovtípí-li se, co potom ?...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky