Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Hostouň

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°33'35.562"N, 12°46'18.266"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Město Hostouň (Hostouň, Hostúň, Hostun, Hostau) se nachází v okrese Domažlice a leží na úpatí hvozdů Českého lesa v polovině cesty mezi městečky Bělou nad Radbuzou a Poběžovicemi. Hostouň byla v minulosti též městečkem obdařeným městskými právy a znakem. Ve středověku byla centrem samostatného šlechtického statku a významným tržním místem s poměrně rozvinutou řemeslnickou výrobou. Nejstarší zmínka o Hostouni se objevuje v roce 1238, kdy se po ní psal Gumpert  z Hostouně, který měl čtyři syny Pavlíka, Zdeslava, Lva a Dobrohosta. Podle českých jmen Gumpertových synů můžeme předpokládat český původ tohoto rodu, který užíval napříč dělený štít červeno-stříbrné barvy. V 1. polovině 13. století patřili hostouňští vladykové   k významné pohraniční šlechtě, jejíž zástupci se zúčastňovali důležitých jednání na královském dvoře v Praze a náleželi k panovníkově družině. Ačkoliv se Gumpertovi dědici vyskytují v pohraniční oblasti Českého lesa ještě v 1. polovině 14. století, užívá roku 1271 predikát z Hostouně jistý "Ulrich von Hotzowe" (Oldřich z Hostouně), kterého němečtí badatelé ztotožňují s Oldřichem Waldthurnerem z Waldthurnu a na Hostouni. V roce 1273 jsou z tohoto rodu připomínáni ještě Bedřich a  Gotfrid z Hostouně. Jakým způsobem horno-falcští Waldthurnerové získali Hostouň není známo. Zdá se však, že nejspíše sňatkem. Snad stejným způsobem či výměnou za české statky obdrželi Gumpertovi potomci nedaleký hornofalcký hrad Reichenstein a městečko Sch?nsee, tyto statky však do roku 1333 postupně odprodali Oldřichu landkrabímu Leuchtenberskému. Nejpozději na počátku 14. století přechází Hostouň opět na vladyky z Hostouně. V roce 1360 je uváděn Protivec a Zdeněk z Hostouně, kteří podávali kněze k místnímu kostelu. Posledním majitelem Hostouně z tohoto rodu byl Protivcův syn Racek, který držel scelený hostouňský statek až do období kolem roku 1413. K Hostouni tehdy náležel Mutěnín a vsi Ostrov, Starý Kramolín, Horoušany a dnes zaniklá ves Hoštětice. Již v roce 1404 je připomínán nedaleký hoštětický mlýn, který náleží  k nejstarším v kraji. Před rokem 1423 získává hostouňský statek Ctibor z Volfštejna, který stál v období husitských válek na straně císaře Zikmunda. V roce 1456 udělil Hostouňským právo volného odkazu majetku a svobodného stěhování. Za ženu měl Elišku z Kolovrat, z dětí je znám především syn Ctibor, který byl v letech 1462-1489 rotmistrem ve vojsku Ludvíka vévody bavorského. Zde se zřejmě seznámil s Argilou (Angelou) z Waldova (Waldau v Horní Falci, odkud pocházel rod Waldauerů), kterou si vzal později za manželku. Po Ctiborově smrti se na Hostouni vystřídali v rychlém sledu Jindřich z Kolovrat a Kryštof z Gutštejna. V roce 1510 získává Hostouň s tvrzí, dvorem a městečkem Jan z Rabštejna. K panství tehdy náleželo 7 celých vsí, části dvou dalších a 2 vsi pusté. Jan potvrdil osadníkům stará privilegia a přidal i ustanovení, na jehož základě byli obyvatelé Hostouně, kteří se v městečku narodili a dožili se 70 let, osvobozeni od všech poplatků, daní a robot. Jednalo se jistě o akt velice chvályhodný, musíme si však uvědomit, že v této době se 70 let dožívali sotva 3-4 poddaní na celém panství. Od platů a povinností, vyjma poplatků z vaření bílých piv, osvobodil i hostouňskou obec. Rabštejnové drželi Hostouň až do období před rokem 1586, kdy hostouňské panství zdědil manžel Anežky z Rabštejna Jiří hrabě z Gutštejna. Nový majitel se výrazně zasloužilo rozvoj městečka. V roce 1587 získala Hostouň na jeho přímluvu polepšený městský znak s gutštejnským erbem tří jeleních parohů. Tímto rokem počínaje přidal městečku k prvnímu výročnímu trhu 2 trhy další a speciální trh koňský a povýšil je na město. Městečko bylo v té době ještě výrazně české, z okolních vsí, především ze strany  od Přimdy, sem však přicházelo nové německé obyvatelstvo. V důsledku tohoto jevu potvrdil Gutštejn roku 1598 hostouňským kostelům výsadu, že členem městské rady se může stát jen Čech a rovněž všechny právní záležitosti se měly na radnici projednávat pouze česky. Jiří  z Gutštejna vlastnil též významný pohraniční hrad Rýzmberk u Kdyně, kde rovněž pobýval,   k Hostouni však přilnul a věnoval jí stálou pozornost. Na hostouňském sídle se odehrávaly časté veselice, které však někdy přešly v pitky a rvačky, při nichž například přišel o život Jiříkův soused Václav Černín z Mělnice. Jiřík, který zemřel v roce 1598, odkázal statky Hostouň a Svržno svému strýci Jindřichu Vavřinci z Gutštejna. Tomu však byly Hostouň i Svržno za protihabsburský odboj v roce 1621 zabaveny a on sám uvězněn. Protiva Černín byl poslední českou vrchností na Hostouni, také privilegia, která Hostouňským obnovil, byla psána v českém jazyce. Oba manželé vyznávali horlivě katolickou víru. V Hostouni vzkřísili dávnou legendu o hostiích zneuctěných místním židovským obyvatelstvem a na místě, kde měly být hostie zakopány, nechali vybudovat případně obnovit kapli Božího Těla, v níž byli také později pohřbeni. Dnes je náhrobek těchto manželů zasazen ve vnější zdi kostela Svaté Anny na Vršíčku u Horšovského Týna. Hostouňské panství zdědila jejich dcera Marie Anna provdaná za Jana Ludvíka ze Starhenberga, ti roku 1656 prodali hostouňské panství Adamu Matyášovi Trauttmansdorffovi. Soupis poddaných sestavený pro tzv. berní rulu, která byla důsledně propracovaným daňovým podkladem své doby, zmiňuje v Hostouni celkem 72 osedlých se svými rodinami. Dalších 12 domů bylo pustých, jednalo se zřejmě o důsledky třicetileté války. Osedlí, tedy ti, co byli v Hostouni usazení a měli určitý majetek, se dělili na nejzámožnější hospodáře, méně majetné chalupníky a nejchudší tzv. zahradníky. Z příjmení hostouňských sousedů vyplývá, že obec byla v té době již převážně německá. Z českých příjmení se vyskytují: Svoboda, Levej, Slivka, Buchta, Dermbný, Jindra. Ve městečku žili tehdy i 3 židé starší 20 let, což dokládá, že údajný starý zákaz o usazování židů ve městečku již dávno neplatil. Neméně zajímavé jsou i údaje, které obsahuje tzv. soupis poddaných podle víry z roku 1651, který vedle jmen všech poddaných, kterých bylo na hostouňském panství celkem 964, uvádí i jejich stáří. Lidé se tehdy dožívali nižšího stáří, produktivní věk se pohyboval mezi 20-40 lety. Na celém hostouňském panství žilo tehdy pouze 10 osob starších 60 let. Mezi vyslovené starce tehdejší doby patřil vrchnostenský hejtman Lorenz Franz, který vypracoval již zmíněný soupis poddaných, jemuž bylo tehdy 69 let. Stářím jej převýšil pouze Andreas Stach, který byl stár 76 let. Po připojení k rozlehlému dominiu horšovskotýnských Trauttmansdorffů pozbývá hostouňské šlechtické sídlo funkci rezidence. Centralizace trauttmansdorffských držav se částečně dotýká i městečka, jehož rozvoj stagnuje. Avšak i v této době  si Hostouň udržuje postavení správního a obchodního centra oblasti mezi Poběžovicemi a Bělou. V průběhu I. poloviny 17. století, kdy ve střední Evropě zuří třicetiletá válka, dochází v Hostouni k rychlé výměně obyvatelstva. Z příjmení uvedených v berní rule i soupisu poddaných dle víry vyplývá, že v polovině 17. století bylo obyvatelstvo Hostouně již převážně německé. Ve 20. letech 18. století rozvířily poklidný život venkovského města zázraky dřevěné sošky, na podobné události byla česká krajina v období zbožného baroka velice bohatá. Obyvatelé Hostouně i okolních vesnic začali v hojném počtu navštěvovat sošku Bolestné Matky Boží, která byla umístěna v malé dřevěné kapli u městečka a tvrdili o ní že je zázračná. Pražská arcibiskupská konzistoř tento církví neschválený akt nelibě nesla a nechala roku 1727 sošku přemístit do farního kostela. V roce 1728 přijela do Hostouně komise, která měla zázraky způsobené soškou přezkoumat. Moc sošky byla s největší pravděpodobností prokázána. Svědčí o tom nejen obsáhlé archivní zápisy s vyobrazením zmíněné sochy,  ale především nákladný portál hostouňského kostela datovaný chronogramem do roku 1731,  v němž je kamenná kopie zázračné sošky zasazena. Originál sošky zmizel neznámo kam, zapomenuty jsou i zázraky, které způsobila. Uvědomíme-li si však, že v době barokní zbožnosti učinila z Hostouně známé poutní místo a kvůli její předpokládané zázračné moci byl přestavěn a obnoven i hostouňský kostel, v němž byla uložena, vykonala pro město užitečnou službu. Do roku 1765 mělo městečko hrdelní soud IV. třídy. Městská šibenice stávala na návrší jihovýchodně od dnešního železničního mostu a ještě po roce 1945 se návrší nazývalo Šibeničním vrchem. V průběhu 2. poloviny 18. století a ve století 19. se život v městečku výrazně nezměnil.   V 18. století byla Hostouň známým krajkářským střediskem.  Na trzích byla vyhledávána též kvalitní hostouňská keramika. K rozvoji hrnčířského řemesla dochází v Hostouni především   v průběhu I. poloviny 19. století. Podobu městské zástavby poznamenalo několik požárů, po nichž byly původně zčásti ještě dřevěné domy přestavěny do zděné podoby. Nejstarší plán Hostouně přináší tzv. josefské vojenské mapování z let 1764-1768, kde je Hostouň zachycena jako sídliště, jehož páteř tvoří dlouhé ulicové náměstí, jehož západní nejvýše položené části vévodí kostel svatého Jakuba Většího, za nímž stojí v izolované podobě zámek a rozlehlý panský dvůr. Paralelně   s městskou zástavbou se začíná rozvíjet i jižní předměstí situované v údolí bezejmenné vodoteče. V roce 1850 se Hostouň stala střediskem soudního okresu Hostouň, který se udržel až do roku 1949. Spolu se soudními okresy Poběžovice a Horšovský Týn tvořily tyto celky politický okres Horšovský Týn, který zanikl teprve  v roce 1960. Dějiny Hostouně ve 2. polovině 19. století poznamenal tragický požár města, při němž shořelo 43 domů včetně hospodářského příslušenství. Jelikož byl právě čas žní, shořela i svezená úroda. Požár vypukl 19. srpna 1877 o půl jedenácté v noci ve stodole Antonína Kolbeka čp. 137. Prudký vítr rozšířil požár i na střechu a věž kostela, která vzplála jako pochodeň a osvětlovala dílo zkázy. Při požáru se propadla kostelní klenba, která prorazila poklop hrobky, v níž byly objeveny rakve a tělesné pozůstatky bývalých majitelů hostouňského statku ­ Gutštejnů. Jednalo se o poslední velký požár města, který změnil  i nejvýraznější hostouňskou siluetu - věž farního kostela. Ta získala nový jehlancový krov na místo původní cibulovité báně. Na základě této úpravy je možné datovat stará vyobrazení městečka do období před a po roce 1877. Roku 1910 byla zprovozněna železniční trať Tachov - Domažlice, na níž byla napojená  i Hostouň. V roce 1914, po vypuknutí I. světové války, byl do Hostouně z Haliče přemístěn vojenský hřebčín, jehož součástí se staly i okolní panské dvory. V roce 1918 převzala hřebčín československá armáda. Roku 1945 byla část koní odehnána do Německa. Ke zrušení hřebčína dochází v roce 1952, kdy byl přemístěn do Albertovce u Opavy. V období 2. světové války připadl celý hostouňský okres, jako součást Sudet,  k velkoněmecké říši. Válečná léta a poválečný vývoj zapříčinily značný pokles počtu obyvatel,. Po odchodu německého obyvatelstva v roce 1946 nastává stagnace  a dochází i k demolicím městské zástavby. Části obce: Hostouň, Babice, Holubeč, Horoušany, Mělnice, Mírkovice, Přes, Skařez, Slatina, Štítary, Svržno, Sychrov. Německý název Hostau.

odkaz: Hostouň

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

sousoší Nejsvětější Trojice, Hostouň...

batoh
sousoší Nejsvětější Trojice, Hostouň
Šumava A-Z: sochy
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň

batoh
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

fara Hostouň

batoh
fara Hostouň
Šumava A-Z: fary
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

sv. Jan Nepomucký, Hostouň

batoh
sv. Jan Nepomucký, Hostouň
Šumava A-Z: sochy
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 0,01 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 0,1 km
fara Hostouň 0,11 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 0,12 km
operace Cowboy 0,18 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 0,18 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 0,18 km
Podhajsky Alois, plukovník 0,18 km
zámek Hostouň 0,24 km
hřbitov Hostouň 0,26 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 0,26 km
nádraží Hostouň 0,44 km
vlaková zastávka Mutěnín 1,68 km
fara Újezd svatého kříže 2,62 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 2,65 km
hřbitov Újezd svatého kříže 2,7 km
Újezd Svatého Kříže 2,72 km
SDH Hostouň 3,23 km
Schubert Ottokar 3,25 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 3,28 km
Štítary 3,29 km
fara Štítary 3,3 km
mlýn Štítary 3,54 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 3,8 km
Slovanské hradiště Tasnovice 3,81 km
hřbitov starý Tasnovice 3,86 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 3,87 km
hřbitov Tasnovice 3,93 km
Tasnovice 4,52 km
tvrz Tasnovice 4,56 km
nádraží Bělá nad Radbuzou 4,87 km
Šejna Jan 4,87 km
Vítání 4,87 km
barokní most, Bělá nad Radbuzou 5,18 km
Bělá nad Radbuzou 5,26 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 5,29 km
most Bezděkovský potok, Bělá nad R... 5,4 km
SDH Bělá nad Radbuzou 5,45 km
zámek Bělá nad Radbuzou 5,47 km
infocentrum Poběžovice 5,89 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 7,3 km
SDH Srby 7,35 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 7,43 km
Srby 7,44 km
Pavlíkov 7,48 km
pomník padlých WWII, Srby 7,49 km
dětské hřiště Pavlíkov 7,5 km
pomník padlých WWI, Pavlíkov 7,5 km
vlaková zastávka Dubec 8,5 km
dětské hřiště Dubec 8,56 km
kostel Archanděla Michaela, Dubec 8,61 km
Dubec 8,62 km
hřbitov Dubec 8,67 km
zemědělský dvůr Dubec 8,69 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 8,74 km
Polžice 8,75 km
Wenzel Stahl 8,75 km
Bezděkov u Třemešné 8,89 km
nádraží Třemešné pod Přimdou... 8,9 km
naučná stezka Milíře a vodní mlýny... 8,91 km
pomník padlých WWI, Bezděkov 8,97 km
Třemešné 9,06 km
SDH Bezděkov 9,07 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 9,23 km
Modřínovec 685 m n. m. 9,74 km
Rájov u Přimdy 10,35 km
stavení Rájov 10,39 km
přestřelka postřekovských s SS 10,63 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 10,98 km
SDH Pařezov 11,07 km
Pařezov - Starý a Nový 11,14 km
rybník Pařezov 11,32 km
hasičské muzeum Postřekov 11,44 km
Buršík Josef, armádní generál 11,48 km
rodný dům Josef Buršík 11,48 km
pamětní deska Josef Buršík 11,49 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 11,53 km
Nová Ves u Horšovského Týna 11,53 km
mlýn svatá Anna 11,57 km
muzeum krojů Postřekov 11,59 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 11,59 km
Postřekov 11,61 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 11,61 km
Boček Bohumil, generál 11,61 km
Stašek Bohumil, Msgre. 11,61 km
O zlém snu 11,61 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 11,62 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 11,62 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 11,64 km
vlaková zastávka Postřekov 11,68 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 11,69 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 11,74 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 11,76 km
povrchový lom Ždánov 11,78 km
dětské hřiště Nová Ves u Třemešné... 11,78 km
zřícenina kostela sv. Apoleny, Mál... 11,82 km
Nová Ves u Třemešné 11,84 km
gotická hláska, Horšovský Týn 12,33 km
zámek Ždánov 12,45 km
SDH Ždánov 12,46 km
sýpka Horšovský Týn 12,48 km
Veský rybník, Ždánov 12,5 km
Ždánov u Draženova 12,52 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 12,56 km
nádraží Horšovský Týn 12,59 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 12,62 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 12,64 km
Kreuz Jakub 12,64 km
Anderle Jiří 12,64 km
Královec Josef 12,64 km
Rumburská vzpoura 12,64 km
pomník padlých WWI, Díly 12,64 km
Kreuz Karel 12,64 km
pamětní deska čestní občané 12,64 km
pamětní deska osvobození Díly 12,65 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 12,65 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 12,65 km
Díly 12,67 km
roubenka Díly 12,68 km
vyhlídka Díly 12,71 km
SDH Díly 12,72 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 12,72 km
Štíty království českého, Jak rost... 12,77 km
zámek Horšovský Týn 12,77 km
Štíty království českého, Bůh za h... 12,77 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 12,77 km
Nesmrtelná Teta 12,78 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 12,82 km
fara Horšovský Týn 12,82 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 12,82 km
Casablanca 12,83 km
Smudek Nepolapitelný Jan 12,83 km
Nepolapitelný Jan 12,83 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 12,84 km
Horšovský Týn 12,84 km
zvonice Horšovský Týn 12,85 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 12,85 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 12,86 km
Dobrovský Josef 12,88 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 12,89 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 12,9 km
hřbitov Horšovský Týn 12,9 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 12,91 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 12,91 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 12,91 km
infocentrum Horšovský Týn 12,91 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 12,95 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 12,96 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 13,06 km
hraniční přechod Pleš - Friedrichs... 13,31 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 13,31 km
roubenka Luženice 13,52 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 13,54 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 13,55 km
kaple sv. Anny, Luženice 13,56 km
Luženice 13,6 km
SDH Draženov 13,61 km
Klenečský rybník 13,63 km
kaple Panny Marie, Draženov 13,64 km
pomník padlých WWI, Draženov 13,64 km
SDH Luženice 13,68 km
Draženov 13,68 km
dvůr U Kryslů, Draženov 13,91 km
návesní rybník Draženov 13,94 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 13,96 km
pamětní deska A. V. Suvorov 14,11 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 14,11 km
Klenčí pod Čerchovem 14,12 km
Jindřich Jindřich 14,17 km
Vrba Jan 14,17 km
Baar Jindřich Šimon 14,2 km
fara Klenčí pod Čerchovem 14,2 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 14,21 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 14,21 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 14,22 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 14,22 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 14,22 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 14,23 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 14,23 km
infocentrum Chodská liga 14,23 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 14,23 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 14,23 km
hřbitov Přimda 14,23 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 14,25 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 14,26 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 14,29 km
skiareál Capartice - Na sádku 14,32 km
hřbitov Luženičky 14,33 km
tři smírčí kříže, Přimda 14,33 km
pomník padlých WWI, Přimda 14,34 km
hraniční přechod Železná - Eslarn... 14,34 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 14,37 km
kostel sv. Jiří, Přimda 14,45 km
Luženičky 14,47 km
Přimdská naučná stezka 14,48 km
Přimda 14,48 km
sv. Jan Nepomucký, Přimda 14,48 km
kašna Přimda 14,5 km
infocentrum Přimda 14,53 km
dětské hřiště Přimda 14,53 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 14,55 km
hrob Jindřich Jindřich 14,57 km
CHKO Český les 14,58 km
hrob Jan Šebek 14,59 km
hrob Josef Královec 14,59 km
hrob Jindřich Šimon Baar 14,59 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 14,6 km
hrob Chodských odbojářů 14,62 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 14,64 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 14,64 km
pamětní deska Matěj Blacký 14,65 km
Kolowrat-Krakovský Alexander Josep... 14,83 km
zámek Diana 14,84 km
Kolowrat-Krakowský Jindřich Vilém... 14,84 km
kaple sv. Žofie, Diana 14,93 km
Baldovské návrší 15,1 km
bitva u Domažlic 15,1 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 15,1 km
kaple Panny Marie, Přimda 15,14 km
Lazce 15,17 km
skiareál Přimda 15,21 km
Nový Hamr 15,28 km
pramen Pod Přimdou 15,33 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 15,33 km
Soběslav II. 15,33 km
Štíty království českého, Jak rost... 15,33 km
Přemysl Otakar II. 15,33 km
zřícenina hradu Přimda 15,33 km
SDH Semošice 15,34 km
Semošice 15,39 km
přírodní rezervace Přimda 15,49 km
Lučina 15,51 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 15,52 km
Újezd u Domažlic 15,53 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 15,53 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 15,54 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 15,54 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 15,55 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 15,55 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 15,55 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 15,56 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 15,58 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 15,58 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 15,63 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 15,64 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 15,64 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 15,68 km
Kozina Jan Sladký 15,68 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 15,74 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 15,74 km
Kozinova lípa, Hrádek 15,74 km
dětské hřiště Hrádek 15,74 km
Chodský pes, Hrádek 15,77 km
Trhanovská alej 16,27 km
vlaková zastávka Trhanov 16,3 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 16,31 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 16,31 km
dětské hřiště Trhanov 16,32 km
Thomayer Josef 16,33 km
Thomayer František Josef 16,33 km
lidová stavení, Chodov 16,33 km
pamětní deska Josef Thomayer 16,34 km
zámek Trhanov 16,34 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 16,36 km
Chodov 16,37 km
pomník padlých WWI, Chodov 16,38 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 16,39 km
Trhanov 16,4 km
pomník padlých WWI, Trhanov 16,41 km
kaple Trhanov 16,43 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 16,43 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 16,46 km
chudobinec Trhanov 16,49 km
návesní rybník, Trhanov 16,5 km
SDH Trhanov 16,53 km
pomník Josefa Svačiny 16,58 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 16,58 km
Výhledy 700 m n. m. 16,6 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 16,6 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 16,62 km
kasárna Domažlice 16,69 km
Havlovice 16,7 km
Územní vojenská správa Domažlice... 16,7 km
pomník padlých WWI, Havlovice 16,71 km
hrob Thomayerové 16,75 km
hřbitov Trhanov 16,75 km
SDH Havlovice 16,75 km
Nemanský mlýn, Havlovice 16,87 km
SDH Blížejov 16,97 km
židovský hřbitov Domažlice 16,98 km
modelová železnice Domažlice 16,99 km
Smrt stopařek 16,99 km
Čapek-Chod Karel Matěj 17,03 km
Blížejov 17,06 km
Budka Andy 17,08 km
pomník Petra Hany 17,09 km
kostel sv. Martina, Blížejov 17,12 km
fara Blížejov 17,14 km
dětské hřiště Domažlice 17,15 km
pivovar Domažlice 17,27 km
židovský hřbitov Puclice 17,28 km
bazén Domažlice 17,29 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 17,34 km
nádraží Blížejov 17,36 km
památník Antonín Příhoda 17,36 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 17,39 km
památník Jakuba Royta 17,39 km
galerie Dorka 17,4 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 17,41 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 17,42 km
Pelnář Josef 17,43 km
pamětní deska Josef Pelnář 17,43 km
Šumná města - Domažlice 17,45 km
pamětní deska Božena Němcová 17,45 km
Domažlice 17,47 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 17,47 km
Chodské slavnosti, Domažlice 17,47 km
Klíma Ladislav 17,47 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17,47 km
Boček Zdeněk 17,47 km
Halík Tomáš, Mons. 17,47 km
Steidl Antonín, MUDr. 17,47 km
tématický okruh Chodský květ 17,48 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 17,48 km
pamětní deska Alois Jirásek 17,49 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 17,51 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 17,51 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 17,51 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17,52 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 17,52 km
Fastr Petr 17,52 km
muzeum Chodska Domažlice 17,53 km
hrad Domažlice 17,53 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 17,53 km
Tři chlapi na cestách 17,53 km
kašna Domažlice 17,54 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 17,54 km
Cyklotoulky - Domažlice 17,55 km
Pila 17,55 km
pamětní deska Max Duffek 17,56 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 17,56 km
radnice Domažlice 17,56 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 17,56 km
fara Domažlice 17,57 km
pamětní deska páter Václav Antony... 17,57 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 17,57 km
památník obětem komunismu, Domažli... 17,58 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 17,58 km
infocentrum Domažlice 17,59 km
vlaková zastávka Havlovice 17,59 km
Dolejší brána, Domažlice 17,64 km
vlaková zastávka Domažlice město... 17,7 km
pomník Svobody, Domažlice 17,73 km
akvadukt Hadrovec 17,76 km
SDH Domažlice 17,76 km
Na Štejfu 17,77 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 17,81 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 17,83 km
pomník padlých WWI, Puclice 17,83 km
pomník padlých WWII, Puclice 17,84 km
kaple sv. Anny, Domažlice 17,86 km
návesní rybník Puclice 17,92 km
tvrz Puclice 17,96 km
Puclice 17,96 km
SDH Puclice 17,99 km
kostel U Svatých, Domažlice 18,02 km
mlýn Přívozec 18,02 km
hřbitov Domažlice 18,09 km
pohřešovanou ženu z Tachovska našl... 18,1 km
zámek Přívozec 18,1 km
SDH Přívozec 18,1 km
kaple sv. Václava, Křenovy 18,15 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18,17 km
kaple Panny Marie, Přívozec 18,22 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 18,32 km
Hruška Jan František 18,32 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 18,32 km
Přívozec 18,32 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 18,32 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 18,33 km
Špillar Jaroslav 18,37 km
Špillarova vila 18,37 km
Váchal Josef 18,38 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 18,4 km
roubenka Pec pod Čerchovem 18,41 km
NS Špillarova stezka 18,42 km
SDH Pec pod Čerchovem 18,42 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 18,44 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 18,45 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 18,45 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 18,46 km
Pec pod Čerchovem 18,46 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 18,47 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 18,47 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 18,5 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 18,51 km
Nový Oldřich 18,54 km
Baarová Lída 18,54 km
přírodní park Zelenov 18,56 km
nádraží Domažlice 18,59 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 18,59 km
rybník Babylon 18,68 km
zřícenina Treffelstein (D) 18,92 km
mlýn Chotiměř 19,01 km
stavení č.p. 5, Babylon 19,03 km
stavení č.p. 12, Babylon 19,03 km
Františkov u Blížejova 19,03 km
zámek Chotiměř 19,05 km
kaple Babylon 19,06 km
roubenka Stráž 19,07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 19,07 km
Chotiměř 19,08 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 19,08 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 19,08 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 19,09 km
SDH Chotiměř 19,09 km
Stráž 19,09 km
SDH Stráž 19,1 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 19,1 km
Fučík Julius 19,1 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 19,1 km
pomník padlých WWI, Babylon 19,1 km
dětské hřiště Chotiměř 19,11 km
Babylon 19,13 km
vlaková zastávka Babylon 19,21 km
SDH Babylon 19,25 km
kaple sv. Martina, Nevolice 19,35 km
pomník padlých WWI, Nevolice 19,36 km
Nevolice 19,38 km
Staňkův mlýn, Domažlice 19,44 km
Čerchov 1042 m n. m. 19,66 km
lanový park Waldmünchen (D) 19,68 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 19,7 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum paličkování Tiefenbach - otevírac...

  batoh
  muzeum paličkování Tiefenbach - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Hostouň

  batoh
  Konzum Hostouň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Bělá nad Radbuzou

  batoh
  Konzum Bělá nad Radbuzou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Hostouň 0,06 km
Bankomat ČSOB 2,73 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 5,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5,37 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 5,81 km
Konzum Poběžovice 5,85 km
Bankomat Česká spořitelna 5,92 km
Konzum Mnichov 7,08 km
Konzum Vidice 7,5 km
Konzum Miřkov 8,56 km
Konzum Nový Kramolín 9,54 km
Konzum Postřekov 11,51 km
Konzum Horšovský Týn 11,94 km
Jednota Stráž u Tachova 12,04 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 12,45 km
Konzum Díly 12,6 km
Bankomat Komerční banka 12,82 km
Bankomat Česká spořitelna 12,84 km
Bankomat ČSOB 12,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,95 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 13,19 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 13,23 km
Bankomat GE Money Bank 13,29 km
čerpací stanice OMV, Draženov 13,53 km
Konzum Draženov 13,87 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 14,11 km
Jednota Přimda 14,43 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 14,59 km
Konzum Semošice 15,33 km
Konzum Trhanov 16,4 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 16,6 km
Jednota Bor u Tachova 16,87 km
Bankomat GE Money Bank 16,88 km
Bankomat Česká spořitelna 16,91 km
Jednota Bor u Tachova 16,98 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 16,99 km
Konzum Domažlice 17,05 km
Bankomat Česká spořitelna 17,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,18 km
Bankomat ČSOB 17,18 km
Konzum Blížejov 17,22 km
Bankomat Komerční banka 17,24 km
Bankomat Komerční banka 17,24 km
Bankomat Česká spořitelna 17,36 km
Bankomat GE Money Bank 17,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,55 km
Bankomat Česká spořitelna 17,56 km
Bankomat ČSOB 17,57 km
Bankomat Raiffeisenbank 17,64 km
Bankomat UniCredit Bank 17,83 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 17,99 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 18,03 km
Konzum Domažlice 18,1 km
Konzum Milavče 18,43 km
Bankomat UniCredit Bank 19,59 km
Jednota Hošťka 19,62 km
Jednota Rozvadov 19,82 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 19,86 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 19,88 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavou je rozsáhlé zalesněné pohoří asi 120 km dlouhé, táhnoucí se podél jižní hranice České republiky ohraničené Vyšebrodským a Všerubským průsmykem. Je pramennou oblastí nejznámější české řeky Vltavy a pramení na ní i její významný levostranný přítok Otava. Šumava to je levná aktivní dovolená. Chcete si užít sportu a jiných aktivit nebo jen relaxovat a odpočívat? Máte rádi cykloturistiku, lyže, turistiku, in-line, lodě, rafty, koupání, rybaření, outdoor aktivity? Toto je ta pravá dovolená v krásné šumavské přírodě! Na Šumavě je možno se celoročně pasivně i aktivně, využívat rozsáhlých sítí značených cyklostezek a turistických tras, sjezdovky s vleky, kilometry upravených běžeckých stop - o jejich upravenosti on-line přes net informuje Bílá stopa. Levné ubytování Šumava a dovolená na Šumavě to jsou levnější penziony a hotely pro vaší levnou dovolenou. Je to ale také i levná dovolená na chalupě k pronajmutí. Vyberte si, jak si přejete strávit svou dovolenou na Šumavě. Ubytování na Šumavě je ideální jak pro zimní dovolenou na horách, tak i pro aktivní letní dovolenou na kolech i pro rodiny s dětmi. Oblast Šumavy s mimořádnou hodnotou přírodního prostředí, které ještě nebylo rozhodujícím způsobem negativně poznamenáno lidskou činností, byla v prosinci roku 1963 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Národní park Šumava se táhne od Železnorudské kotliny na západě, zahrnuje oblast Šumavských plání v okolí Kvildy a dál sleduje jeho hranice tok Teplé Vltavy až k Nové Peci u Lipenského jezera. Zahrnuje i Trojmezenskou hornatinu s masivem Plechého. K přírodním zajímavostem Železnorudska patří také Prášilské jezero a jezero Laka. Směrem k severu přechází Šumava většinou zvolna v poměrně členité a rozsáhlé Šumavské podhůří, do které spadá okolí Vimperka a Vimperská vrchovina. Chloubou Šumavy není pouze nedotčená příroda, ale také kulturní památky. Šumava disponuje mnoha rozličnými rekreačně-sportovními, ubytovacími, stravovacími a dalšími zařízeními, která vytvářejí kvalitní základnu pro prožití příjemné a spokojené zimní a letní rekreace. K dispozici jsou hotely, penziony, apartmány, kempy, chaty a chalupy, chalupy s bazénem, chalupy na horách, apartmány na horách. Ubytování na horách, u vody. Pro rybáře, pro motorkáře, pro cyklisty, pro lyžaře. Více na http://www.sumava.cz/.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Rozluštění záhady bylo vpravdě velmi jednoduché. Vojta vylomil už předdávnem mříž ze zdiva při okně komory na trávu, aby jím mohl vylézt přímo do sadu; odšoupl ji pak jediným sáhnutím ruky, kdykoli se touto cestou chtěl brati, a vrátiv se, zase ji přikládal, ovšem velice povrchně, ale znát napohled nebylo ničeho; liboval si v takovém konání, jímž kryl své noční výpravy způsobem pro nezasvěcené tajemným a svrchovaně záhadným. Opatřil si vedle toho háky a paklíče, jimiž kterýkoli zámek v domě a také u dvířek sousedů otvíral a které na různých místech uschovával, krátě si takto své cesty a zahlazuje všeliké stopy po sobě; ježto nikde ničeho nebral, nikde také podezření nevzešlo a nikdo nepřipadl na jeho spády, ba, tušení o nich neměl.

„Musím doskočit dnes ještě do Selce," vece Vojta po krátké přestávce; „třeba odevzdat Železnému tuhleto. Odveze to časně ráno do Budějovic."

Natáhl rámě, sáhl do křoví, vytáhl cosi, čeho ve tmě nebylo lze rozeznati, načež, uchopiv ruku Apoleninu, dodal:

„Sáhni!"

„Aj — zajíc... dva zajíci," vece dívka, hmatajíc naznačeným směrem.

„A dvě koroptve taky," smál se hoch; „to všecko se dnes chytilo. Železný mi za to dá zlatý šedesát krejcarů."

Václav i Apolena znali tohoto Železného a věděli také, že udržoval styky s Vojtou. Byl to domkář ze Selce, který se tam zakoupil před nějakým časem. Svého řemesla byl zedníkem, a když se do Selce přistěhoval a domek tam koupil, také zedničil, ale záhy toho nechal, opatřil si koně a karku a provozoval všelijaké obchody s mlékem, s máslem, se slámou a různými plodinami, s nimiž dojížděl do Budějovic, do Vodňan a do Netolic, kde je prodával. Požíval pověsti dosti nekalé a mluvilo se všeobecně, že překupuje od zlodějů a pytláků; než, dokázati se mu ničeho nemohlo, a věděl-li kdo přece, vedle panujících zásad v příčině nemíchání se do věcí, z nichž mohly povstat opletačky s úřady, nepověděl. Viděli — neviděli, slyšeli — neslyšeli. Že by udržoval styky s Vojtou, o tom vpravdě neproslýchalo se ni nejmenšího, a Václav s Apolenou by o tom také nebyli věděli, kdyby hoch sám jim to nebyl pověděl; řekl jim to pak, jako vůbec je zasvětil do svého konání, poněvadž i on se neubránil přirozené potřebě každého člověka sdíleti se s někým o svých činech a buditi obdiv aspoň v malém kroužku svých bližních, ukazovati, ne-li všem, tož přece některým svou převahu, buďsi tato fyzická nebo duševní. Poddával se v tom zákonu odvěkému, že nelze člověku stati na světě samotnému a beze styků se všemi ostatními. Vyličoval jim Železného po svém. Zveličoval jeho chytrost a dovednost a stavěl ho po bok Lochmoutovi, sebe pak ovšem ještě nad ně...

„Mnoholipak už máš peněz, Vojto ?" tázala se Apolena.

„Nu, na dvě flinty by jich už bylo," odvětil hoch.

„Můj Bože! na dvě flinty už! To je moc peněz! Táta řekl ondyno, že dobrá flinta stojí aspoň čtyřicet zlatých."

„Stojí taky víc a taky míň — jak se to vezme a jak si to člověk dovede zaonačit při nákupu. Ale flinty není dost, musí být taky na náboj. Já, než začnu doopravdy, musím mít flint aspoň deset, aby člověk měl všude nějakou po ruce. A pistolí třeba taky mít, zas na obranu, víš! Potom si musím opatřit větší a lepší čeřeny a sítě. To všecko stojí peníze. Bude třeba ještě dlouho pracovat, než se zmohu na tohle všecko."

Žár nelíčeného obdivu vyšlehl z očí dívčiných.

„A co teď chytáš do oka, budeš střílet, vid?" pravila. „Umíš přece střílet, ale nikdy jsi nám o tom nepovídal..."

„Kdo má dobré oči a pevnou ruku, umí také střílet," odpověděl Vojta... „Ještě jsem nestřílel, ale nestarej se! — Až bude čas, budu to umět! Umím rozebrat flintu a zase ji složit. Vím dokonale, jak to v ní vypadá. Lochmout sám mi to ukázal. Ostatně, vždyť budu vojákem a na vojně se vycvičím; podíváte se, až se vrátím."

„Na vojnu půjdeš za dva roky," pravil Václav; „já za tři."

„Tři roky tam bude," vece Apolena; „bude mi tu smutno bez tebe."»

„Smutno — nesmutno," odtušil velkopanským tónem; „jakáž pomoc! Musíš to vydržet!"

Neodpověděla, hlava sklesla trochu níže k zemi. Mlčeli chvíli všichni; bylo slyšet jen jemné, vysoko naladěné bzučení komárů, poletujících jim okolo hlavy, a šustění o sebe se otírajících bosých nohou Apoleniných.

„Ty potvory mě zrovna žerou," zašeptala dívka.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky