Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad Lužnicí

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: novohradsko
GPS: 48°53'15.346"N, 14°52'30.794"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Farní kostel sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí byl vystavěn za vlády Karla IV. v letech 1361 - 1363, jako první jihočeský dvojlodní kostel s jedním středním sloupem, v této době suchdolskou osadu Landštejnové prodali Rožmberkům. Suchdolský kostel sv. Bartoloměje a Markéty, dnes sv. Mikuláše, vznikl v jednoduché plochostropé formě v 60. letech 14. století. Kostel byl prvním jihočeským dvojlodním kostelem s jediným středovým sloupem. Kamenická značka na ostění vstupu z presbytáře do sakristie společně s tvaroslovím portálů a kružbových konzol dokládá, že východní část svatyně realizovala v poslední čtvrtině 14. století skupina kameníků, která před tím mezi lety 1367 - 1380 pracovala na stavbě augustiniánského kláštera v nedaleké Třeboni, anebo přinejmenším velice dobře znala jeho podobu. Někdy v 80. - 90. letech 14. století však příslušný kameník odešel do Krumlova a kněžiště se sakristií zůstaly nesklenuty. Interiér presbytáře tehdy zřejmě uzavřel provizorní dřevěný strop a teprve v první nebo až v druhé čtvrtině 15. století došlo k vložení nynější síťové klenby bez svorníků, jejíž žebra nedosedají zcela přesně na klenební výběhy. Kamenických značek můžeme nalézt v kostele víc – jak ve vstupu z presbytáře do sakristie, tak na kamenných sloupech. Někdy z počátku 90. let 15. století pochází pozoruhodný, nedatovaný koncept stručného sdělení některého z úředníků vrchnosti, tedy pravděpodobně Vokovi z Rožmberka, těsně související se suchdolským kostelem. Jeho technický stav nebyl podle všeho dobrý – indikuje to již úvodní věta („Jakož Vaše Milost rozkázala v Suchdola kostel praviti“), ale i následné snad poněkud překvapivé sdělení „velmi se tomu lidé protivie a pravie, že nemají ani těch koní ani těch vozuov, by mohli les voziti, a potrhají se“. Z toho lze vyvodit technický stav suchdolského kostela a také to, že co nevyžadovalo ruku odborníka, provádí farníci svépomocí – k tomu patřilo i zajištění stavebního materiálu, a v daném případě především dřeva, patrně na zhotovení lešení. Jak vše dopadlo, nevíme. Je však pravděpodobné, že kostel opraven skutečně byl a také rozšířen, neboť roku 1493 je znám již jako trojlodní. V roce 1493 byl kostel znovu vysvěcen (zřejmě po rozsáhlých opravách) biskupem Benediktem z Waldštejna, jak dosvědčuje starý latinský nápis v presbytáři kostela – vedle hlavního oltáře – objevený roku 1855, v překladu zní takto: „Léta páně 1493 posvěcen jest tento kostel od nejdůstojnějšího v Kristu otce a pána, pana Benedikta šlechtice z Waldštějna Kamínského, dne 5. měsíce 7. Modlete se za duši jeho.“. Protože nebyl nápis dobře znatelný, obrátil se P. Müller, zdejší kaplan, na archiváře města Prahy, básníka K. J. Erbena. Ten odpověděl, a tak byl nápis doplněn a písmo ve výklenku opraveno. Předpokládá se, že právě v souvislosti s tímto svěcením došlo ke změně patrocinia – z tzv. Liber erectionum (erekční kniha, neboli ve volném překladu „zřizovací kniha“) z roku 1364 vyplývá, že tehdy byl kostel zasvěcen blahoslavené Panně Marii, Matce Ježíše Krista, sv. Bartoloměji a sv. Markétě, zatímco novější (a dnešní) zasvěcení zní sv. Mikuláš (Hadač uvádí sv. Mikuláš a sv. Florián). Proč však k této výměně došlo, to se lze jen dohadovat. Snad za to mohou husitské války a následné období nestability, během kterých mohla být původní patronace chrámu zapomenuta. Za vlády Rožmberků byl kostel povýšen na farní. Kostel následně sloužil jako farní pro relativně širokou spádovou oblast, později k němu byly přifařeny i vzdálené Jílovice. V roce 1820 byl kostel prodloužen mohutnou empírovou přístavbou s chórem a věží. Před přestavbou kostela v letech 1816 - 1820 byly při kostele dvě věže, menší věž byla u kostela a dřevěná věž nad kostelem. Protože věž u kostela byla malá, byl hlavní zvon zavěšen v dřevěné věži k tomu účelu postavené a zvonilo se zezdola v kostele. Sešlá dřevěná věž nad kostelem byla roku 1791 sebrána, věž ke kostelu přistavěná byla zbourána roku 1814. Než byla postavena nová věž nad kůrem, byly zvony dány do dřevěné zvonice k tomu postavené. O suchdolském kostele se dvěma věžemi svědčí kolorovaná mapa pořízená mezi lety 1565 až 1570 a zobrazuje teritorium mezi Suchdolem n/L., Ličovem, Mirochovem, Stříbřecem a rybníkem Podsedkem. V roce 1820 byly do věže dány čtyři zvony (velký, poledník, kaplanský a umíráček). Za zničené zvony v I. světové válce byly pořízeny dva zvony – sv. Vít a sv. Václav, které byly za II. světové války též zabrány a použity na vojenské účely. Dnes jsou ve věži dva zvony – velký zvon, který má hlas zvonu dis 2 a který je z roku 1876 z Bochumských oceláren s nápisem Bochum a umíráček „Karel“, na němž je nápis: „Dal K. Müller, kaplan 1861“, ulit byl ve Vídni (váží 21 liber a stál 44 zl. a 60 kr.), oba zvony přetrvaly obě světové války. Za faráře Pauknera  (1733 - 1739 sloužil v Suchdole) byla dána v kostele kamenná dlažba. Avšak roku 1820 za přístavby byla ponechána kamenná dlažba pouze v presbytáři, ostatní vytrhána a nahrazena cihlami, které málo vydržely, takže místy byly úplné jámy. Kde dnes začíná chór, tam do roku 1820 stála čelní zeď s hlavním vchodem. Při snášení této zdi byla snesena i část gotického stropu – od zadních sloupů k chóru – protože žebroví ztratilo oporu, a klenby byly nahrazeny rákosovým stropem. Roku 1855 byl kostel znovu vydlážděn, větší část podlahy byla položena mramorovými deskami, v zadní části jsou desky žulové. Mramorové desky z Lince - 582 ks za 367 zl. a 56 krejcarů stříbra. Občané přispěli 600 zlatých, dle pozemkové daně přispěl každý z jednoho zlatého daň - šest krejcarů. V roce 1855 dal kaplan P. Müller také vysadit kolem fary 40 moruší, chtěje pěstovat bource. Po jeho odchodu bylo však o ně špatně pečováno, takže pouze dva stromy vydržely 50 let. 11. 12. 1905 vyhořela farská zahrada a poté byly stromy poraženy také. Jan Valenta, starosta obce a Kraus, obchodník z domu u mostu do Tuště zřídili, každý na svůj náklad, dubovou lavici v presbytáři, levá byla Valenty a pravá Krausova, každá za 40 zlatých. Protože nebylo v presbytáři místo pro novou lavici pro pana skláře Stölzla „a do stolic, které tam jsou, chodit jim libo nebylo“, rozhodl se na svůj náklad postavit oratorium. Patronátní úřad to dovolil, tak se mohlo začít. Původní plán byl, aby byla nad sakristií, ta by tím ale byla zmenšena. 1858 byla proto oratoř postavena podle druhého plánu naproti sakristii. Základy byly vykopány jen 4 střevíce, protože se přišlo na hroby. Prostoru dole se užívalo a užívá jako komůrky na uskladnění věcí (té se pan Stölzle ze své vůle zřekl). Ještě před úpravou v roce 1820 byly postranní oltáře jak v lodi, tak i v presbytáři. V presbytáři byl po každé straně hlavního oltáře menší oltář, po pravé straně sv. Linharta, po levé straně sv. Jana Nepomuckého. V lodi po levé straně byl oltář Panny Marie a po pravé straně oltář sv. Anny. Při přestavbě kostela 1820 byly oltáře z presbytáře přesunuty do lodě, oltáře sv. Anny a Panny Marie byly tedy tenkrát zrušeny. Tři novogotické oltáře byly pořízeny do roku 1910, na hlavním oltáři je obraz sv. Mikuláše od R. Váchy  z r. 1887 (jako model sloužil knížecí puškař pan Habrda). Postranní oltář Panny Marie Lurdské (vpravo) pořídil pan farář Hruška r. 1908 poté, co se vrátil z Lurd. Protože jej farníci zaplatili sami ze sbírek, roku 1910 pořídil i druhý oltář Božského srdce Páně (na jeho místě dřív býval oltář sv. Linharta). Na hlavním oltáři vedle obrazu sv. Mikuláše je vlevo socha sv. Pavla, vpravo socha sv. Petra (z pozice hlavního oltáře), nad obrazem je socha Panny Marie. Nové varhany pochází z roku 1903 z dílny Čeňka Skopka, stavitele varhan z Tábora, jsou s 9 mutacemi s pedálem a mají 270 cínových a 216 dřevěných píšťal. Od roku 1954 jsou varhany elektrizované, vzduch do varhan je čerpán motorem. Cínové píšťaly ze starých varhan byly prodány panu Skopkovi jako hmota na výrobu dalších píšťal. Kolem celého kostela stála ohradní zeď, která byla na severní straně podél silnice kvůli vzrůstající automobilové frekvenci roku 1931 odstraněna. Kolem kostela býval dřív farní hřbitov, kde se pochovávalo do roku 1787. Ke kostelu v Suchdole nad Lužnicí patří také gotická dřevěná socha Panny Marie Suchdolské, jedna z krásných jihočeských madon. Madona ze Suchdolu (1400 - 1410) je zhotovená zřejmě v některé z pražských dílen. Skladem záhybů šatu a umístění Ježíška napodobuje krásnoslohé vzory - Krumlovskou, Plzeňskou a Toruňskou madonu. Panna Maria drží na levém boku nahého Ježíška, který oběma rukama svírá jablko. Tento motiv i poloha dítěte jsou velmi blízké Plzeňské madoně (kolem 1390, Plzeň, sv. Bartoloměj). Typ Mariiny hlavy s vysokou korunou a rouškou spadající na ramena připomene rovněž Toruňskou madonu (1390 – 1400, dnes nezvěstná). Některé partie řasení pláště Suchdolské madony jsou zrcadlově převráceným zpracováním šatu Plzeňské a Krumlovské madony (1390 – 1400, Wien, Kunsthistoriches Museum). Naopak zcela ojedinělým motivem je dvakrát ohrnutý rukáv na levé ruce Panny Marie. Suchdolská madona je zhotovena z lipového dřeva, mladší polychromie (barevná výzdoba plastik) byla odstraněna při restaurování roku 1937. Toto odstranění povrchové úpravy Madoně velice prospělo. Je vysoká 114 cm, široká 40 cm a hluboká 19 cm. Z Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích byla převedena roku 1953 do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. I v druhé polovině 20. století kostel zaznamenal různé změny. Roku 1952 byla opravena střecha kostela a 1953 byla obnovena fasáda kostela. Další velká oprava fasády kostela byla v roce 1970. Roku 1998 byla provedena nová elektroinstalace. V roce 1999 byla opravena věž kostela. V následujících letech probíhá oprava střechy - roku 2002 byla pokryta sakristie a na dvě etapy (2006 a 2008) byla pokryta střecha nad lodí. V roce 2004 byly vykáceny keře okolo kostela a prostor před kostelem byl vydlážděn a dány nové lavičky, vše z rozhodnutí financováno obcí. Na náklady Města byl roku 2010 pořízen nový motor k hodinám, které tak odbíjejí každou hodinu i půlhodinu.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

vlaková zastávka Suchdol nad Lužnicí

batoh
vlaková zastávka Suchdol nad Lužnicí
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdol nad ...

batoh
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdol nad Lužnicí
Šumava A-Z: kaple
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

SDH Suchdol nad Lužnicí

batoh
SDH Suchdol nad Lužnicí
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Tušť

batoh
Tušť
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 0.64 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 0.78 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 1.05 km
Tušť 1.1 km
Suchdol nad Lužnicí 1.63 km
pomník padlých WWI, Halámky 4.79 km
pískovna Cep 4.95 km
Halámky 4.96 km
Pilař 6.6 km
Pavelcův rybník 6.72 km
Kosky 7.01 km
nádraží Majdalena 7.04 km
kostel Jiříkovo Údolí 7.19 km
Jiříkovo Údolí 7.21 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 7.32 km
Šalmanovice 7.36 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 7.42 km
Koštěnický potok 7.45 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 7.66 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 7.73 km
Majdalena 8.01 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.07 km
hřbitov Majdalena 8.07 km
Jakulský rybník 8.4 km
nádraží Nové Hrady 8.65 km
rybník Nový Kanclíř 8.69 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 8.69 km
vlaková zastávka Majdalena 8.71 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 9.08 km
zámek Chlum u Třeboně 9.08 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 9.15 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 9.16 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 9.29 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 9.31 km
Srpnová neděle 9.31 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 9.32 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 9.32 km
Chlum u Třeboně 9.32 km
kašna Chlum u Třeboně 9.33 km
SDH Chlum u Třeboně 9.42 km
rybník Hejtman 9.53 km
pomník padlých WWI, Byňov 9.58 km
Byňov 9.66 km
kaple Byňov 9.72 km
hraniční přechod Hálmky - Neu-Nage... 9.96 km
vlaková zastávka Neu-Nagelberg (A)... 10.15 km
Nakolice 10.71 km
SDH Kojákovice 10.74 km
Kojan Jan 10.77 km
Kojákovice 10.89 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 10.91 km
Vyšné 10.91 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 10.91 km
kovárna Kojákovice 10.96 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 11.03 km
infocentrum Kojákovice 11.04 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 11.09 km
Fischerovy chalupy 11.09 km
dětské hřiště Kojákovice 11.12 km
kaple nad Novými Hrady 11.62 km
rybník Starý Kanclíř 11.69 km
Bukač Luděk PhDr. 11.69 km
Lutová 11.69 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 11.69 km
fara Lutová 11.74 km
pomník padlých WWI, Lutová 11.78 km
kostel Všech svatých, Lutová 11.8 km
hřbitov Lutová 11.84 km
kaple Breitensee (A) 11.88 km
pomník Theodor Havlis 12.07 km
Breitensee (A) 12.35 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 12.61 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 12.63 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 12.63 km
hřbitov Nové Hrady 12.65 km
hrob Jaroslav Švestka 12.69 km
zámek Nové Hrady 12.73 km
NS Pamětí Vitorazska 12.75 km
Novohradský jinan 12.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 12.81 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 12.83 km
kaple Žíteč 12.89 km
barokní lékárna Nové Hrady 12.9 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 12.91 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 12.92 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 12.92 km
dětské hřiště Žíteč 12.92 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 12.93 km
Žíteč 12.93 km
studna na náměstí Nové Hrady 12.94 km
Švestka Jaroslav Borský 12.95 km
Nové Hrady 12.95 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 12.95 km
kašna Nové Hrady 12.96 km
radnice Nové Hrady 12.96 km
infocentrum Nové Hrady 12.96 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 12.97 km
SDH Nové Hrady 13.07 km
historická kovárna Nové Hrady 13.07 km
NS Buquoyská krajina 13.08 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 13.08 km
NS Paměti Novohradska 13.08 km
pomník padlých WWI, Žíteč 13.16 km
hrad Nové Hrady 13.18 km
Oppolzer Johann 13.18 km
Buquoy Karel Bonaventura 13.18 km
Buquoyové 13.18 km
hradní studna Nové Hrady 13.2 km
Opatovický rybník 13.35 km
Lhota u Mladošovic 13.36 km
Údolí u Nových Hradů 13.36 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 13.37 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 13.38 km
kaple Lhota u Mladošovic 13.39 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 13.41 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 13.48 km
pomník padlých WWI, Domanín 13.53 km
Domanín 13.59 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 13.62 km
kaple sv. Václava, Domanín 13.62 km
dětské hřiště Domanín 13.63 km
Pan Tau a zlatý kufr 13.68 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 13.72 km
Peníze nebo život 13.91 km
NS Terčino údolí 13.92 km
Terčino údolí, Nové Hrady 13.92 km
SDH Mladošovice 14 km
Na cestě po Vitorazsku 14.08 km
Mladošovice 14.16 km
Třebízský Václav Beneš 14.16 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 14.19 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 14.19 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 14.21 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 14.22 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 14.28 km
socha rybáře, Třeboň 14.33 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 14.39 km
rybník Velká Černá 14.43 km
nádraží České Velenice 14.46 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 14.55 km
hřbitov Domanín 14.58 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 14.59 km
hrob Jiřího Hanzelky 14.59 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 14.61 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 14.63 km
hraniční přechod České Velenice - ... 14.7 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 14.7 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 14.71 km
Born Adolf 14.72 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 14.73 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 14.73 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 14.73 km
NS Okolo Třeboně 14.74 km
Petrovice u Mladošovic 14.75 km
Hadač Václav Antonín 14.75 km
Šusta Josef 14.75 km
NS kolem Světa 14.75 km
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 14.75 km
pomník Josefu Šustovi 14.76 km
NS Rožmberk 14.76 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 14.79 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 14.79 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 14.81 km
pivovar Regent, Třeboň 14.81 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 14.81 km
městské opevnění Třeboň 14.82 km
Novohradská brána, Třeboň 14.82 km
České Velenice 14.83 km
CHKO Třeboňsko 14.83 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 14.84 km
Žárský rybník 14.85 km
Svinenská brána, Třeboň 14.87 km
synagoga Třeboň 14.91 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 14.92 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 14.93 km
rybník Svět 14.93 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 14.94 km
zámek Třeboň 14.97 km
Stará radnice, Třeboň 14.98 km
věž radnice Třeboň 14.98 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 14.98 km
pomník padlých WWI, Třeboň 14.99 km
Spořitelna Třeboň 14.99 km
infocentrum Třeboň 14.99 km
Hradecká brána, Třeboň 14.99 km
pamětní deska Stanislav Muž 15 km
kašna na náměstí Třeboň 15.01 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 15.01 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 15.01 km
pamětní deska Josef Šusta 15.01 km
Všichni moji blízcí 15.01 km
Třeboň 15.01 km
Na cestě po Třeboňsku 15.01 km
Volf František 15.01 km
Rybářské slavnosti Třeboň 15.01 km
Pan Vok odchází 15.01 km
Mariánský sloup, Třeboň 15.01 km
zámek Gmünd (A) 15.02 km
zámecký park Třeboň 15.03 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 15.04 km
Stříbrná paruka 15.05 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 15.09 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 15.09 km
kašna Gmünd (A) 15.1 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 15.1 km
městské muzeum Gmünd (A) 15.11 km
Stará radnice Gmünd (A) 15.11 km
fara Gmünd (A) 15.12 km
pamětní deska František Heřmánek... 15.12 km
Heřmánek František 15.12 km
pamětní deska Jan Pernikář 15.12 km
Nowotny Walter - Nowi 15.12 km
Gmünd (A) 15.12 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 15.13 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 15.13 km
Vejvoda Ladislav 15.13 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 15.13 km
infocentrum Gmünd (A) 15.14 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 15.14 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 15.14 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 15.14 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 15.15 km
Budějovická brána, Třeboň 15.16 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 15.18 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 15.2 km
Žár u Nových Hradů 15.2 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 15.2 km
Bertiny lázně Třeboň 15.2 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 15.2 km
SDH Žár u Nových Hradů 15.24 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 15.28 km
Třeboňská nocturna 15.35 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 15.35 km
Ať žijí rytíři! 15.46 km
Královský slib 15.46 km
tvrz Cuknštejn 15.46 km
kaple Spolí 15.51 km
Spolí 15.57 km
správcovský dům, Třeboň 15.59 km
kaple výklenková Třeboň 15.62 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 15.66 km
dvůr Filipíny, Světví 15.66 km
hrob Ota Jan Hrbek 15.68 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 15.69 km
hřbitov Třeboň 15.69 km
Dvorec u Borovan 15.7 km
Světví 15.73 km
kaple Dvorec 15.74 km
kaple výklenková Světví 15.75 km
kaple sv. Anny, Vrcov 15.78 km
kaple Libořezy 15.8 km
Vrcov 15.81 km
SDH Vrcov 15.82 km
dětské hřiště Vrcov 15.86 km
pomník padlých WWI, Vrcov 15.86 km
Libořezy 15.93 km
Olbracht Ivan 15.93 km
pomník padlých WWI, Libořezy 16.05 km
Stupský rybník, Třeboň 16.06 km
ZOO Dvorec 16.19 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 16.2 km
židovský hřbitov Třeboň 16.21 km
Mlýnský rybník, Třeboň 16.26 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 16.28 km
Pyšná princezna 16.33 km
Třeboňské seníky 16.33 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 16.36 km
kaple sv. Víta, Třeboň 16.38 km
kaple Třeboň 16.46 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 16.46 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 16.48 km
nádraží Třeboň 16.49 km
rybník Zadní Kouty 16.56 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 16.61 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 16.67 km
Libín u Třeboně 16.7 km
SDH Libín 16.72 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 16.83 km
kamenný most Stropnice, Borovany 16.84 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 16.85 km
lípa u Stropnice 16.86 km
Byl jednou jeden král... 16.9 km
kamenný most přes rybník Vítek 16.9 km
Z pekla štěstí 16.9 km
nádraží Borovany 17.03 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 17.04 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 17.05 km
fara Borovany 17.07 km
Borovany 17.07 km
Barokní srdce Evropy - Města 17.07 km
kašna Borovany 17.09 km
infocentrum Borovany 17.09 km
rybník Vítek 17.09 km
pomník Jana Žižky, Borovany 17.09 km
zámek Borovany 17.1 km
pranýř, Borovany 17.1 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 17.1 km
radnice Borovany 17.11 km
Nová Hlína 17.12 km
dětské hřiště Nová Hlína 17.12 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 17.14 km
Pan Vok odchází 17.17 km
zámecká zahrada Borovany 17.18 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 17.19 km
věžový vodojem Borovany 17.19 km
hřbitov Žumberk 17.2 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 17.23 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 17.24 km
fara Horní Stropnice 17.24 km
Žumberský jilm 17.28 km
bazén Borovany 17.28 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 17.28 km
Čurda Karel 17.28 km
Horní Stropnice 17.32 km
NS Paměti Slepičích hor 17.34 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 17.34 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 17.35 km
dětské hřiště Stará Hlína 17.37 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 17.4 km
minipivovar Žumberk 17.4 km
Žumberk 17.41 km
kostel Všech svatých, Žumberk 17.42 km
kaple Panny Marie, Břilice 17.42 km
SDH Břilice 17.43 km
Břilice 17.44 km
pomník padlých WWI, Břilice 17.46 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 17.47 km
žlaby tvrz Žumberk 17.48 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 17.49 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 17.5 km
tvrz Žumberk 17.52 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 17.52 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 17.56 km
Stará Hlína 17.56 km
Krátký Radovan 17.56 km
rybník pod tvrzí Žumberk 17.57 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 17.68 km
PR Výtopa u Rožmberka 17.9 km
Malé muzeum piva Slavošovice 17.91 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 17.92 km
Slavošovice u Ledenice 17.92 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 17.92 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 17.92 km
Hácha Emil 17.92 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 17.92 km
kaple Slavošovice 17.95 km
jilm ve Slavošovicích 18.01 km
rybník Pražan, Borovany 18.04 km
Votrubů rybník, Borovany 18.1 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 18.13 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 18.14 km
kašna Trhové Sviny 18.14 km
Trhové Sviny 18.16 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 18.16 km
radnice Trhové Sviny 18.16 km
Valdauf Karel 18.16 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 18.16 km
Borovanský mlýn 18.16 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 18.18 km
pamětní deska Ladislav Stráský 18.18 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 18.2 km
NS Trhosvinensko 18.21 km
nejsevernější bod Rakouska 18.21 km
most do údolí lásky Rottal 18.22 km
infocentrum Trhové Sviny 18.24 km
kostel Československé církve husit... 18.3 km
Kámen republiky, Peršlák 18.4 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.44 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 18.55 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.56 km
Svatá Trojice 18.61 km
hřbitov Ledenice 18.9 km
rybník Rožmberk 19.02 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 19.11 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 19.14 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 19.14 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 19.14 km
rybník Káňov 19.18 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 19.2 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 19.26 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 19.26 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 19.29 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 19.33 km
vlaková zastávka Radostice 19.34 km
Mláka 19.34 km
Sládek Ferdinand Rudolf 19.36 km
Ledenice 19.36 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 19.36 km
Hajšman Vlastimil 19.36 km
kašna Ledenice 19.36 km
Buškův hamr 19.39 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 19.41 km
Kroiher František Jan 19.41 km
radnice Ledenice 19.43 km
fara Ledenice 19.45 km
Radostice u Borovan 19.5 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 19.57 km
studna u Mikšova statku 19.6 km
rybník Grandlový 19.65 km
Svatby pana Voka 19.65 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 19.66 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 19.69 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 19.7 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 19.73 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 19.75 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 19.75 km
kostel sv. Jiljí, Nový Vojířov 19.84 km
rybník Žižkovec 19.87 km
Nový Vojířov 19.88 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 19.93 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.07 km
Bankomat GE Money Bank 0.46 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 1.11 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 7.73 km
Bankomat Česká spořitelna 8.99 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 12.16 km
Jednota Nové Hrady 12.9 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 14.37 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 14.77 km
Bankomat Česká spořitelna 14.96 km
Bankomat ČSOB 14.98 km
Bankomat ČSOB 15.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.02 km
Bankomat ČSOB 15.23 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 15.23 km
Bankomat GE Money Bank 15.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.28 km
Bankomat Česká spořitelna 15.35 km
Bankomat Komerční banka 15.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.65 km
Bankomat ČSOB 15.66 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 16.16 km
Tempo market Třeboň 16.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 16.9 km
Jednota Borovany 16.92 km
Bankomat Česká spořitelna 17.08 km
Jednota Horní Stropnice 17.46 km
Jednota Trhové Sviny 17.83 km
Bankomat GE Money Bank 18.07 km
Bankomat Komerční banka 18.23 km
Bankomat Česká spořitelna 18.25 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 18.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 18.7 km
Jednota Ledenice 19.36 km
Jednota Lišov 24.05 km
Bankomat GE Money Bank 24.05 km
Bankomat Česká spořitelna 24.09 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 24.78 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 25.08 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 25.39 km
Jednota-potraviny Besednice 25.92 km
Jednota Adamov 26.91 km
Bankomat Česká spořitelna 28.66 km
TREFA České Budějovice 29.2 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 29.21 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 29.63 km
Bankomat GE Money Bank 29.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.89 km
Bankomat ČSOB 29.89 km
Bankomat Česká spořitelna 29.89 km
Bankomat Komerční banka 29.94 km
Bankomat UniCredit Bank 29.96 km
Vesna České Budějovice 30.17 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 30.18 km
Prior České Budějovice 30.2 km
Bankomat Raiffeisenbank 30.28 km
Bankomat Česká spořitelna 30.31 km
Bankomat GE Money Bank 30.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.38 km
Bankomat Komerční banka 30.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.45 km
Bankomat ČSOB 30.46 km
Bankomat UniCredit Bank 30.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.49 km
Bankomat ČSOB 30.49 km
TREFA Ćeské Budějovice 30.5 km
Bankomat Česká spořitelna 30.56 km
Rožnov České Budějovice 30.66 km
Bankomat ČSOB 30.7 km
Bankomat ČSOB 30.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.74 km
Bankomat Sberbank CZ 30.74 km
Bankomat ČSOB 30.74 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 30.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.77 km
Bankomat GE Money Bank 30.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.8 km
Bankomat Česká spořitelna 30.8 km
Bankomat ČSOB 30.81 km
Bankomat Česká spořitelna 30.81 km
Bankomat ČSOB 30.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.81 km
Bankomat UniCredit Bank 30.83 km
Bankomat Fio banka 30.83 km
Bankomat Raiffeisenbank 30.88 km
Bankomat GE Money Bank 30.89 km
Bankomat Česká spořitelna 30.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.93 km
Bankomat Oberbank AG 30.93 km
Bankomat Česká spořitelna 30.93 km
Jednota-potraviny Velešín 31.09 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 31.1 km
Jednota-potraviny Velešín 31.2 km
Jednota Kamenný Újezd 31.24 km
Jednota-potraviny Malonty 31.27 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 31.29 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 31.36 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 31.36 km
Družba České Budějovice 31.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.61 km
Bankomat Česká spořitelna 31.63 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 31.66 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 31.8 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 31.89 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 31.9 km
Jednota-potraviny Kaplice 32.35 km
Bankomat Česká spořitelna 32.36 km
Jednota-potraviny Střítež 32.41 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 32.44 km
Jednota-potraviny Kaplice 32.45 km
Jednota-potraviny Kaplice 32.48 km
Jednota-potraviny Kaplice 32.48 km
Bankomat Česká spořitelna 32.49 km
Bankomat Komerční banka 32.53 km
Jednota-potraviny Velešín 32.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.72 km
Bankomat GE Money Bank 32.72 km
Vltava České Budějovice 32.75 km
Bankomat ČSOB 32.76 km
Bankomat ČSOB 32.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.79 km
Jednota-potraviny Kaplice 33.02 km
Bankomat Česká spořitelna 33.05 km
Lužnice České Budějovice 33.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 33.32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 33.36 km
Jednota Neplachov 33.49 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 33.8 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 35.55 km
Bankomat GE Money Bank 35.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.58 km
Bankomat ČSOB 35.58 km
Bankomat Komerční banka 35.66 km
Bankomat Česká spořitelna 35.68 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.98 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 36.3 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 36.95 km
Bankomat ČSOB 37.02 km
Bankomat Česká spořitelna 37.04 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 37.21 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 37.56 km
Jednota Řípec 37.72 km
Jednota-potraviny Kaplice 37.73 km
Jednota Dolní Bukovsko 38.06 km
Jednota-potraviny Bujanov 38.64 km
čerpací stanice OMV, Řípec 39.45 km
Jednota Borkovice 39.45 km
Jednota Dírná 39.57 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.06 km
Bankomat Citibank 40.11 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 40.17 km
Bankomat GE Money Bank 40.23 km
Bankomat GE Money Bank 40.23 km
Bankomat Komerční banka 40.23 km
Supermarket Český Krumlov 40.23 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 40.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.24 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 40.26 km
Bankomat Česká spořitelna 40.35 km
Bankomat ČSOB 40.36 km
Bankomat GE Money Bank 40.38 km
Jednota Pištín 40.75 km
Jednota Přehořov 41.01 km
Bankomat Komerční banka 41.13 km
Bankomat Komerční banka 41.13 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 41.28 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 41.43 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 41.56 km
Bankomat Citibank 41.6 km
Bankomat Citibank 41.6 km
Bankomat GE Money Bank 41.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.64 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 41.64 km
Bankomat ČSOB 41.64 km
Bankomat UniCredit Bank 41.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 41.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.77 km
Jednota-potraviny Křemže 41.78 km
Bankomat ČSOB 41.82 km
Bankomat Česká spořitelna 41.86 km
Bankomat Česká spořitelna 41.87 km
Bankomat Oberbank AG 41.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.88 km
Bankomat Citibank 41.9 km
Bankomat Citibank 41.9 km
Bankomat Raiffeisenbank 41.91 km
Bankomat Komerční banka 42 km
Jednota Zliv 42.01 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 42.25 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 42.43 km
Bankomat ČSOB 42.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.63 km
Bankomat GE Money Bank 42.71 km
Bankomat Česká spořitelna 42.94 km
Bankomat Komerční banka 42.98 km
Supermarket Renta Soběslav 42.99 km
Jednota Soběslav 43.02 km
Bankomat Citibank 43.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 43.46 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 44.13 km
Jednota Olešník 44.46 km
Bankomat ČSOB 44.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.63 km
Jednota-potraviny Větřní 44.7 km
Jednota Klenovice 45.05 km
Jednota Tučapy 45.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 45.25 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 45.26 km
Jednota Budislav 45.31 km
Jednota-potraviny Kájov 45.86 km
Jednota-potraviny Brloh 46.35 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 46.69 km
Jednota Myslkovice 46.78 km
Jednota Roudná 47.63 km
Jednota Dříteň 47.86 km
Jednota-potraviny Brloh 48.09 km
Bankomat ČSOB 48.64 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 48.8 km
Jednota Hlavatce 48.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.32 km
Bankomat Česká spořitelna 49.46 km
Jednota Košice 49.54 km
Jednota Týn nad Vltavou 49.56 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 49.59 km
Jednota Choustník 49.65 km
Bankomat GE Money Bank 49.66 km
Jednota Týn nad Vltavou 49.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.88 km
Bankomat ČSOB 49.93 km
Bankomat Česká spořitelna 49.96 km
Bety Týn nad Vltavou 50.01 km
Bankomat Komerční banka 50.08 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 50.22 km
Jednota Želeč 50.49 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 50.88 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 50.98 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 51.1 km
Bankomat Česká spořitelna 51.12 km
Bankomat Komerční banka 51.16 km
Jednota Krtov 51.23 km
Bankomat GE Money Bank 51.34 km
Jednota-potraviny Světlík 51.63 km
Bankomat Komerční banka 52.68 km
Jednota Netolice 52.74 km
Bankomat Česká spořitelna 52.81 km
Bankomat Česká spořitelna 53.01 km
Bankomat Česká spořitelna 54.08 km
Jednota-potraviny Loučovice 54.12 km
Jednota Bechyně 54.21 km
Supermarket Zuzana Bechyně 54.31 km
Bankomat ČSOB 54.38 km
Jednota Bechyně 54.39 km
Bankomat Komerční banka 54.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.39 km
Jednota-potraviny Loučovice 54.49 km
Jednota Ktiš 54.52 km
Bankomat Komerční banka 54.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.01 km
Bankomat ČSOB 55.01 km
Bankomat Česká spořitelna 55.08 km
Jednota-potraviny Lipno 55.16 km
Jednota Čičenice 55.56 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 55.85 km
Jednota Sezimovo Ústí 55.89 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 55.97 km
Bankomat Komerční banka 56.01 km
Bankomat ČSOB 56.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.02 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 56.31 km
Jednota Libějovice 56.45 km
Supermarket Malšice 56.99 km
Jednota Krč 57.08 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 57.17 km
Jednota Malšice 57.18 km
Bankomat GE Money Bank 57.22 km
Bankomat Česká spořitelna 57.23 km
Bankomat Česká spořitelna 57.45 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 57.47 km
Jednota Radětice 57.52 km
Bankomat Komerční banka 57.54 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 57.62 km
Jednota Tábor 57.63 km
Jednota-potraviny Frymburk 57.73 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 57.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.86 km
Bankomat GE Money Bank 57.91 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 58.06 km
McDonalds, Tábor 58.07 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 58.1 km
Jednota Vodňany 58.14 km
Jednota Albrechtice 58.2 km
Bankomat ČSOB 58.33 km
Bankomat GE Money Bank 58.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.33 km
Bankomat GE Money Bank 58.34 km
Bankomat GE Money Bank 58.37 km
Jednota Pořín 58.47 km
Jednota Chýnov 58.48 km
Bankomat ČSOB 58.49 km
Jednota Slapy 58.6 km
Bankomat Komerční banka 58.62 km
Jednota Zárybničná Lhota 58.64 km
Jednota Vodňany 58.67 km
Bankomat Česká spořitelna 58.73 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 58.81 km
Jednota Měšice 58.93 km
Bankomat Raiffeisenbank 58.99 km
Bankomat Česká spořitelna 59.08 km
Bankomat Komerční banka 59.14 km
Bankomat GE Money Bank 59.16 km
Jednota-potraviny Frymburk 59.3 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 59.49 km
Bankomat Česká spořitelna 59.51 km
Jednota Chroboly 59.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 59.67 km
čerpací stanice Shell, Tábor 59.84 km
Jednota Tábor 60.02 km
Bankomat Raiffeisenbank 60.17 km
Bankomat Raiffeisenbank 60.17 km
Bankomat ČSOB 60.23 km
Bankomat ČSOB 60.24 km
Bankomat Komerční banka 60.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.26 km
Bankomat UniCredit Bank 60.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.3 km
Bankomat GE Money Bank 60.33 km
Bankomat Česká spořitelna 60.33 km
Bankomat Komerční banka 60.33 km
Bankomat Česká spořitelna 60.35 km
Bankomat ČSOB 60.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.41 km
Bankomat ČSOB 60.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.41 km
Bankomat Fio banka 60.46 km
Bankomat GE Money Bank 60.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.57 km
Bankomat Oberbank AG 60.6 km
Jednota Hracholusky 60.6 km
Jednota Dolní Hořice 60.98 km
Jednota Vitějovice 60.98 km
Jednota Stádlec 61.25 km
Bankomat Česká spořitelna 61.33 km
Jednota Tábor 61.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.46 km
Bankomat ČSOB 61.46 km
Jednota Borovany 61.7 km
Jednota Tábor 61.8 km
Jednota Slabčice 62.48 km
Jednota-potraviny Horní Planá 63.22 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 63.25 km
Jednota Opařany 63.54 km
Jednota Bavorov 63.65 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 64.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 64.57 km
Jednota Ratibořské Hory 64.6 km
Jednota Bernartice 64.61 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 65.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.13 km
Bankomat Komerční banka 65.14 km
Bankomat ČSOB 65.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.28 km
Jednota Prachatice 65.29 km
Bankomat ČSOB 65.31 km
Bankomat Komerční banka 65.37 km
Bankomat Česká spořitelna 65.41 km
Bankomat GE Money Bank 65.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.52 km
Jednota Prachatice 65.57 km
Bankomat Česká spořitelna 65.73 km
Bankomat ČSOB 65.92 km
Jednota Kluky 66.05 km
Jednota Podolí 66.75 km
Jednota Chotoviny 67.01 km
Jednota Radkov 67.09 km
Jednota Husinec 67.46 km
Jednota Dub 67.59 km
Jednota Drahonice 67.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 68.37 km
COOP TUTY Nová Pec 68.38 km
Jednota Sepekov 68.65 km
Jednota Javornice 68.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 69.06 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 69.06 km
Bankomat Česká spořitelna 69.2 km
Jednota Písek 69.71 km
Jednota Jetětice 69.8 km
Bankomat Komerční banka 69.83 km
Jednota Božetice 69.87 km
Jednota Záhoří 69.93 km
Jednota Záblatí 70 km
Jednota Písek 70.06 km
Bankomat Česká spořitelna 70.1 km
Jednota Vlachovo Březí 70.11 km
Jednota Nová Pec 70.12 km
Bankomat GE Money Bank 70.23 km
Bankomat ČSOB 70.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.24 km
Jednota Vlachovo Březí 70.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 70.32 km
Bankomat Oberbank AG 70.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.39 km
Bankomat Česká spořitelna 70.4 km
Bankomat UniCredit Bank 70.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.5 km
Bankomat ČSOB 70.51 km
Bankomat Fio banka 70.58 km
Bankomat Česká spořitelna 70.59 km
Bankomat Komerční banka 70.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.71 km
Bankomat Raiffeisenbank 70.73 km
Bankomat ČSOB 70.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.8 km
Bankomat GE Money Bank 70.82 km
Bankomat ČSOB 70.87 km
čerpací stanice Shell, Písek 70.88 km
Jednota Nemyšl 70.92 km
McDonalds, Písek 70.92 km
Jednota Písek 70.97 km
Bankomat Komerční banka 70.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.01 km
Bankomat ČSOB 71.03 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 71.03 km
Jednota Písek 71.15 km
Jednota Tvrzice 71.18 km
Jednota Jistebnice 71.24 km
Jednota Písek 71.27 km
Jednota Borotín 71.27 km
Jednota Písek 71.47 km
Jednota Cehnice 71.61 km
Jednota Mladá Vožice 71.77 km
čerpací stanice Benzina, Písek 71.89 km
Bankomat GE Money Bank 71.95 km
Jednota Volary 71.97 km
Bankomat Komerční banka 71.97 km
Jednota Mladá Vožice 71.98 km
Supermarket Mladá Vožice 71.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.99 km
Jednota Volary 72.05 km
Bankomat Komerční banka 72.07 km
Bankomat ČSOB 72.07 km
Bankomat Česká spořitelna 72.08 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 72.13 km
Jednota Volary 72.25 km
Jednota Kestřany 72.26 km
Jednota Smilovy Hory 72.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 72.71 km
Bankomat GE Money Bank 72.88 km
CENTRUM Milevsko 72.88 km
Bankomat ČSOB 72.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.97 km
Bankomat Česká spořitelna 72.99 km
Bankomat Komerční banka 73.03 km
Jednota Bušanovice 73.15 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 73.28 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 73.28 km
čerpací stanice Benzina, Volary 73.42 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 73.48 km
Jednota Květov 74.11 km
Jednota Čejetice 74.39 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 74.48 km
Jednota Zbelítov 74.76 km
Jednota Oldřichov 75.1 km
Jednota Zálezly 75.5 km
Jednota Kučeř 76.1 km
Jednota Štěkeň 76.11 km
Jednota Buk 77.07 km
Jednota Stožec 77.11 km
Jednota Malenice 77.21 km
Jednota Vráž 77.62 km
Jednota Chyšky 77.89 km
Jednota Hrejkovice 77.98 km
Jednota Volyně 78.25 km
Jednota Volyně 78.3 km
Bankomat GE Money Bank 78.34 km
Bankomat Komerční banka 78.41 km
Bankomat Česká spořitelna 78.56 km
Jednota Volyně 78.62 km
Jednota Přeštovice 78.68 km
Jednota Vimperk 78.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 78.76 km
Jednota Lenora 78.87 km
Jednota Pechova Lhota 79.92 km
Jednota Čkyně 80.48 km
Jednota Bohumilice 80.75 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 81 km
Bankomat Česká spořitelna 81.01 km
Supermarket Strakonice 81.03 km
Bankomat Komerční banka 81.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.04 km
Jednota Vimperk 81.2 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 81.22 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 81.29 km
Jednota Varvažov 81.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.36 km
Bankomat ČSOB 81.36 km
Jednota Strakonice 81.36 km
Jednota Strakonice 81.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 81.66 km
Bankomat ČSOB 81.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.77 km
Jednota Přílepov 81.81 km
Bankomat Česká spořitelna 81.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 81.85 km
Bankomat ČSOB 81.87 km
Jednota Strakonice 81.93 km
Bankomat Fio banka 81.93 km
Jednota Vimperk 81.95 km
Bankomat GE Money Bank 81.95 km
Jednota Strakonice 81.96 km
Jednota Vimperk 81.96 km
Bankomat ČSOB 81.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.98 km
Bankomat Česká spořitelna 81.98 km
Jednota Horní Vltavice 81.98 km
Jednota Vimperk 81.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.02 km
Bankomat GE Money Bank 82.05 km
Jednota Strakonice 82.11 km
Bankomat UniCredit Bank 82.14 km
Bankomat Česká spořitelna 82.15 km
Bankomat Komerční banka 82.19 km
Bankomat Komerční banka 82.25 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 82.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.27 km
Bankomat ČSOB 82.27 km
Bankomat Česká spořitelna 82.28 km
Jednota Strakonice 82.31 km
Fortna Strakonice 82.33 km
Jednota Strakonice 82.35 km
Jednota Kovářov 82.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.54 km
Jednota Vimperk 82.57 km
Bankomat ČSOB 82.58 km
Jednota Strakonice 82.62 km
Jednota Sousedovice 82.81 km
Jednota Strakonice 82.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.99 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 83.09 km
Bankomat GE Money Bank 83.23 km
Jednota Kostelec 83.39 km
Jednota Velká Turná 83.59 km
Jednota Radomyšl 83.77 km
Jednota Čestice 84.07 km
Jednota Probulov 85.72 km
Jednota Orlík nad Vltavou 85.81 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 85.95 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 86.52 km
čerpací stanice OMV, Katovice 86.74 km
Jednota Lom 86.77 km
Bankomat Česká spořitelna 86.94 km
Jednota Čimelice 86.94 km
Jednota Sedlice 87.13 km
Bankomat ČSOB 87.24 km
Jednota Katovice 87.33 km
Jednota Vacov 88.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.04 km
Bankomat ČSOB 88.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 88.32 km
Jednota Škvořetice 88.45 km
Jednota Zdíkov 88.75 km
Jednota Mnichov 89.05 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 89.76 km
Jednota Lety 90.54 km
Jednota Štěchovice 90.66 km
Jednota Stachy 91.28 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 91.67 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 92.14 km
Jednota Mirovice 92.75 km
Jednota Mečíchov 92.83 km
Jednota Střelské Hoštice 93.31 km
Konzum Soběšice 93.75 km
Bankomat Česká spořitelna 93.76 km
Bankomat ČSOB 93.78 km
Jednota Blatná 93.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.79 km
Bankomat Česká spořitelna 93.82 km
Bankomat Komerční banka 93.88 km
Bankomat GE Money Bank 93.9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 94.65 km
Konzum Čečelovice 95.53 km
Konzum Strašín 95.7 km
Bankomat ČSOB 95.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.76 km
Konzum Nezamyslice 96.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 97.21 km
Konzum Nezdice na Šumavě 97.42 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 97.69 km
Konzum Žihobce 97.7 km
Konzum Horažďovice 97.97 km
Bankomat Komerční banka 98.13 km
Bankomat Česká spořitelna 98.14 km
Konzum Horažďovice 98.21 km
Bankomat ČSOB 98.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.21 km
Bankomat GE Money Bank 98.35 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 98.42 km
Konzum Svéradice 98.6 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 99.23 km
Konzum Velké Hydčice 99.27 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 99.48 km
Jednota Bělčice 99.76 km
Bankomat GE Money Bank 100.2 km
Bankomat Česká spořitelna 100.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.4 km
Bankomat ČSOB 100.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.4 km
Bankomat Česká spořitelna 100.41 km
Konzum Kašperské Hory 100.42 km
Konzum Velký Bor 100.43 km
Konzum Žichovice 100.64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 101.15 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 101.28 km
Konzum Rabí 101.42 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 101.52 km
Jednota Lnáře 101.54 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 101.6 km
Bankomat Komerční banka 101.68 km
Konzum Třebomyslice 101.71 km
Konzum Chanovice 101.83 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 101.93 km
Konzum Malý Bor 101.99 km
Konzum Budětice 103.78 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 103.84 km
čerpací stanice Srní 104.1 km
Sluneční kavárna, Srní 104.12 km
Konzum Srní 104.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.19 km
Bankomat Česká spořitelna 104.4 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 104.5 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 104.71 km
Konzum Hradešice 104.92 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 104.94 km
Konzum Břežany 104.95 km
Konzum Pačejov 105.25 km
Konzum Sušice 105.26 km
Konzum Dlouhá Ves 105.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 105.57 km
Bankomat UniCredit Bank 105.63 km
Bankomat Komerční banka 105.83 km
Bankomat GE Money Bank 105.92 km
Bankomat Česká spořitelna 105.93 km
Konzum Sušice 105.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.98 km
Bankomat ČSOB 105.98 km
Bankomat Česká spořitelna 106.11 km
Konzum Sušice 106.16 km
Bankomat Česká spořitelna 106.16 km
čerpací stanice Shell, Sušice 106.17 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106.5 km
Konzum Pačejov 107.02 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 107.31 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 107.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 107.86 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 107.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 108.07 km
Konzum Hartmanice 108.24 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 108.26 km
Café 27, Hartmanice 108.28 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 108.28 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 108.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 108.34 km
Edeka, Passau (D) 108.55 km
Konzum Myslív 108.59 km
Konzum Nalžovské Hory 108.59 km
Konzum Čejkovy 108.71 km
Konzum Hrádek 108.86 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 109.69 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 109.73 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 109.84 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 109.89 km
Konzum Velenovy 109.92 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 110.19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.23 km
Konzum Petrovice u Sušice 110.84 km
Konzum Ústaleč 110.97 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 111.52 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 111.75 km
Konzum Zavlekov 112.44 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 112.51 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 112.64 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 112.69 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 112.78 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 112.8 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 112.81 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 113.06 km
Konzum Zborovy 113.48 km
Real, Passau (D) 113.49 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 113.98 km
Konzum Kolinec 114.09 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 114.42 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.48 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 114.65 km
Konzum Ujčín 114.75 km
Konzum Hlavňovice 114.88 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.93 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.98 km
Bankomat Komerční banka 115.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.19 km
Bankomat ČSOB 115.19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.2 km
Bankomat Česká spořitelna 115.21 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.72 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 115.82 km
Konzum Velhartice 116.15 km
Bankomat Česká spořitelna 116.21 km
Konzum Plánice 116.22 km
Konzum Malonice 117.82 km
Konzum Chotěšov 118.15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.84 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 119.5 km
Netto, Zwiesel (D) 119.64 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 119.87 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 119.92 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 120.19 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 120.45 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 120.52 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 120.52 km
Deichmann, Zwiesel (D) 120.52 km
Kik, Zwiesel (D) 120.52 km
Edeka, Zwiesel (D) 120.54 km
Intersport, Zwiesel (D) 120.77 km
NKD, Zwiesel (D) 120.86 km
Norma, Zwiesel (D) 120.89 km
TEDi, Zwiesel (D) 120.91 km
Rossmann, Zwiesel (D) 120.91 km
Müller, Zwiesel (D) 121.01 km
Lidl, Zwiesel (D) 121.4 km
Penny Market, Zwiesel (D) 121.46 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 121.53 km
REWE, Zwiesel (D) 121.65 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 121.67 km
Real, Zwiesel (D) 121.89 km
Bankomat Česká spořitelna 122.61 km
Konzum Mochtín 122.62 km
Konzum Běšiny 122.7 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 122.77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 122.77 km
Bankomat Česká spořitelna 122.77 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 122.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.89 km
Bankomat ČSOB 122.89 km
Konzum Železná Ruda 123.12 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 123.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 123.27 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 123.37 km
Bankomat Česká spořitelna 123.92 km
Bankomat Komerční banka 123.94 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 123.97 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.21 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 124.3 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 124.36 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 124.4 km
Konzum Bolešiny 124.41 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.6 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 125.09 km
Konzum Měčín 125.61 km
Konzum Sobětice 125.66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 125.74 km
Konzum Víteň 125.79 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 126.06 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.06 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.41 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 126.78 km
Konzum Předslav 126.82 km
Konzum Strážov 127.25 km
Aldi Süd, Regen (D) 127.29 km
Takko Fashion, Regen (D) 127.32 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 127.32 km
Deichmann, Regen (D) 127.35 km
Norma, Regen (D) 127.36 km
TEDi, Regen (D) 127.36 km
Bankomat Česká spořitelna 127.37 km
Netto, Regen (D) 127.47 km
Konzum Hojsova Stráž 127.49 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 127.49 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 127.5 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 127.51 km
REWE, Regen (D) 127.54 km
Esprit, Regen (D) 127.56 km
NKD, Regen (D) 127.56 km
Edeka center, Regen (D) 127.62 km
Bankomat Česká spořitelna 127.74 km
Bankomat ČSOB 127.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.77 km
Bankomat GE Money Bank 127.79 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 127.95 km
Edeka, Regen (D) 128.09 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 128.1 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 128.1 km
Bankomat Komerční banka 128.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.17 km
Bankomat ČSOB 128.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.2 km
Bankomat Česká spořitelna 128.23 km
Bankomat GE Money Bank 128.25 km
Konzum Klatovy 128.27 km
Bankomat UniCredit Bank 128.32 km
Bankomat Česká spořitelna 128.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.53 km
Bankomat Komerční banka 128.56 km
Bankomat Česká spořitelna 128.57 km
Bankomat Fio banka 128.58 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 128.8 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 128.83 km
Bankomat ČSOB 128.88 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 128.99 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 129.03 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 129.03 km
Bankomat Česká spořitelna 129.38 km
Bankomat Česká spořitelna 129.94 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 130.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 130.3 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.42 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.59 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 130.65 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 130.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.86 km
Bankomat ČSOB 130.89 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 131.08 km
Konzum Janovice 131.18 km
NKD, Bodenmais (D) 131.37 km
Konzum Dešenice 131.4 km
Konzum Bezděkov 131.55 km
REWE, Bodenmais (D) 131.56 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 131.76 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 132.06 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 132.26 km
Bankomat Rokycany 132.31 km
Bankomat ČSOB 132.31 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 132.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.33 km
Bankomat GE Money Bank 132.33 km
Bankomat Česká spořitelna 132.33 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 132.53 km
Bankomat Česká spořitelna 132.61 km
Bankomat ČSOB 132.75 km
Bankomat GE Money Bank 132.86 km
Bankomat Komerční banka 132.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.91 km
Bankomat Česká spořitelna 132.94 km
Bankomat UniCredit Bank 132.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.96 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 132.97 km
Konzum Švihov 133.16 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.57 km
COOP DISKONT - Nýrsko 133.69 km
Konzum Nýrsko 133.69 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 133.87 km
Konzum Nezdice u Přeštic 133.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.98 km
Bankomat ČSOB 133.98 km
Bankomat Komerční banka 134.04 km
Bankomat Česká spořitelna 134.05 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 134.07 km
Konzum Nýrsko 134.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 134.15 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 134.39 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 134.62 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 134.76 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 134.95 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 134.97 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 135.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 135.1 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 135.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.58 km
Bankomat Komerční banka 135.58 km
Bankomat ČSOB 135.61 km
Bankomat Česká spořitelna 135.73 km
Bankomat GE Money Bank 135.86 km
Bankomat GE Money Bank 135.88 km
Jednota Osek u Rokycan 135.91 km
Bankomat Česká spořitelna 135.93 km
Konzum Milčice 135.95 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 136.18 km
Konzum Vřeskovice 136.36 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 136.53 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 137.88 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 138.26 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 138.48 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 138.48 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 138.53 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 138.67 km
Konzum Úsilov 139.22 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 139.42 km
Konzum Chudenice 139.44 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 139.52 km
Norma, Deggendorf (D) 139.61 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 139.88 km
NKD, Deggendorf (D) 140.07 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 140.09 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 140.09 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 140.1 km
Rossmann, Deggendorf (D) 140.1 km
TEDi, Deggendorf (D) 140.1 km
Müller, Deggendorf (D) 140.1 km
Burger King, Deggendorf (D) 140.12 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 140.14 km
Esprit, Deggendorf (D) 140.14 km
C&A, Deggendorf (D) 140.14 km
New Yorker, Deggendorf (D) 140.15 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 140.19 km
Konzum Černíkov 140.2 km
Lidl, Deggendorf (D) 140.21 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 140.21 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 140.27 km
Edeka, Deggendorf (D) 140.28 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 140.28 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 140.33 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 140.33 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 140.33 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 140.34 km
Kik, Deggendorf (D) 140.36 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 140.38 km
Real, Deggendorf (D) 140.38 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 140.38 km
Jednota Stupno 140.46 km
Jednota Břasy 140.65 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140.71 km
Netto, Deggendorf (D) 140.76 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 141.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 141.19 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 141.22 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 141.27 km
Bankomat Komerční banka 141.33 km
Bankomat Česká spořitelna 141.34 km
Bankomat Komerční banka 141.35 km
Bankomat GE Money Bank 141.37 km
McDonalds, OC Plzeň 141.37 km
Bankomat ČSOB 141.39 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 141.59 km
Bankomat Česká spořitelna 141.73 km
Bankomat Komerční banka 142.16 km
Konzum Chocomyšl 142.29 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 142.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.5 km
Bankomat Česká spořitelna 142.5 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.51 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 142.62 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 142.66 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 142.66 km
Konzum Dobřany 142.89 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 142.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.91 km
Bankomat ČSOB 142.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143 km
Bankomat Česká spořitelna 143 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143 km
Bankomat GE Money Bank 143 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.04 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.06 km
Bankomat ČSOB 143.08 km
Bankomat Komerční banka 143.09 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 143.11 km
Bankomat Česká spořitelna 143.14 km
Bankomat GE Money Bank 143.2 km
Bankomat Česká spořitelna 143.2 km
Bankomat GE Money Bank 143.21 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 143.25 km
Bankomat Česká spořitelna 143.29 km
Bankomat Česká spořitelna 143.41 km
Bankomat ČSOB 143.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.44 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 143.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.54 km
Konzum Újezd sv. Kříže 143.66 km
Bankomat Česká spořitelna 143.78 km
Bankomat ČSOB 143.8 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 143.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.8 km
Bankomat Česká spořitelna 143.81 km
Bankomat Komerční banka 143.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143.87 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 143.91 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 144.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.12 km
Bankomat Česká spořitelna 144.13 km
Jednota Dolany 144.13 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 144.15 km
Bankomat ČSOB 144.16 km
Bankomat GE Money Bank 144.2 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 144.23 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 144.28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.46 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.53 km
Bankomat ČSOB 144.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.54 km
Jednota Druztová 144.63 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 144.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.78 km
Bankomat Komerční banka 144.79 km
Bankomat ČSOB 144.8 km
Konzum Kdyně 144.83 km
Bankomat Česká spořitelna 144.83 km
Konzum Kdyně 144.88 km
Bankomat GE Money Bank 144.88 km
Bankomat Fio banka 145.15 km
Bankomat GE Money Bank 145.15 km
Konzum Srbice 145.15 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 145.18 km
Bankomat Komerční banka 145.18 km
Bankomat Česká spořitelna 145.22 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 145.25 km
Bankomat UniCredit Bank 145.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.32 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 145.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 145.42 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 145.59 km
Bankomat GE Money Bank 145.63 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 145.72 km
Konzum Hlohovčice 146.18 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 146.27 km
Bankomat Fio banka 146.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.48 km
Bankomat ČSOB 146.48 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 146.56 km
Market Zruč 146.63 km
Konzum Čermná u Staňkova 146.66 km
Bankomat Česká spořitelna 146.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 146.89 km
Bankomat ČSOB 146.9 km
Bankomat Česká spořitelna 146.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.96 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.97 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 146.97 km
Bankomat Česká spořitelna 147.01 km
Bankomat Česká spořitelna 147.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 147.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.23 km
Bankomat ČSOB 147.25 km
Bankomat Česká spořitelna 147.27 km
Bankomat GE Money Bank 147.27 km
Bankomat Komerční banka 147.27 km
Bankomat Česká spořitelna 147.46 km
Jednota Žichlice 147.52 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 147.55 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 147.56 km
Konzum Kout na Šumavě 147.66 km
Bankomat Česká spořitelna 147.74 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.46 km
Bankomat GE Money Bank 148.46 km
Bankomat ČSOB 148.46 km
Bankomat ČSOB 148.46 km
Bankomat Česká spořitelna 148.46 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 148.64 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 148.69 km
Jednota Radčice 148.74 km
Bankomat Komerční banka 148.84 km
Market Třemošná 148.85 km
Jednota Třemošná 148.85 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 148.89 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 149.02 km
Bankomat Česká spořitelna 149.04 km
Konzum Zahořany 149.19 km
Jednota Česká Bříza 149.19 km
Konzum Hlohová 149.29 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 149.75 km
Bankomat Komerční banka 149.75 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 149.75 km
čerpací stanice Benzina, Stod 149.76 km
Bankomat Česká spořitelna 149.77 km
Konzum Osvračín 150.03 km
Konzum Staňkov 150.26 km
Konzum Starý Klíčov 150.5 km
Jednota Dobříč 150.51 km
Bankomat Česká spořitelna 150.58 km
Konzum Staňkov 150.67 km
Bankomat ČSOB 150.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.79 km
Bankomat Česká spořitelna 150.92 km
Bankomat Komerční banka 150.98 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 151.13 km
Konzum Mrákov 151.16 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 151.18 km
Jednota Chotíkov 151.25 km
Bankomat Komerční banka 151.25 km
Bankomat Komerční banka 151.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 151.7 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 151.79 km
Bankomat GE Money Bank 151.89 km
Bankomat Česká spořitelna 151.9 km
Konzum Milavče 151.93 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 151.98 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 152.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.4 km
Bankomat ČSOB 152.4 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 152.51 km
Jednota Nýřany 152.63 km
Bankomat Česká spořitelna 152.71 km
Konzum Tlumačov 152.72 km
Supermarket Horní Bříza 152.75 km
Jednota Horní Bříza 152.78 km
Konzum Blížejov 152.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 153.14 km
Jednota Kozolupy 153.23 km
Jednota Město Touškov 153.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.73 km
Bankomat ČSOB 153.73 km
Konzum Domažlice 153.76 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 154.02 km
Bankomat Raiffeisenbank 154.15 km
Bankomat Česká spořitelna 154.23 km
Bankomat ČSOB 154.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154.25 km
Bankomat GE Money Bank 154.32 km
Bankomat Česká spořitelna 154.57 km
Bankomat Česká spořitelna 154.57 km
Bankomat ČSOB 154.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154.57 km
Bankomat Komerční banka 154.61 km
Bankomat Komerční banka 154.61 km
Konzum Domažlice 155.07 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 155.32 km
Jednota Kaznějov 155.42 km
Market Kaznějov 155.42 km
Konzum Semošice 155.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 155.74 km
Jednota Nevřeň 155.76 km
Bankomat Komerční banka 155.78 km
Market Kaznějov 155.78 km
Konzum Folmava 156.18 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 156.19 km
Konzum Česká Kubice 156.2 km
Jednota Babiná 156.84 km
Bankomat GE Money Bank 157.01 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 157.09 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 157.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157.33 km
Bankomat ČSOB 157.34 km
Bankomat Komerční banka 157.44 km
Bankomat Česká spořitelna 157.47 km
Bankomat ČSOB 157.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157.6 km
Jednota Kralovice 157.65 km
Supermarket Kralovice 157.69 km
Jednota Hadačka 157.72 km
Bankomat Česká spořitelna 157.76 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 157.77 km
Jednota Kralovice 157.99 km
Jednota Kralovice 158.1 km
Jednota Plasy 158.16 km
Konzum Horšovský Týn 158.36 km
Jednota Plasy 158.43 km
Jednota Úlice 158.44 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 158.45 km
Bankomat Česká spořitelna 158.48 km
Konzum Draženov 158.59 km
Jednota Heřmanova Huť 158.72 km
čerpací stanice OMV, Draženov 159.06 km
Jednota Plasy 159.14 km
Jednota Mrtník 159.29 km
Jednota Všeruby 159.57 km
Konzum Trhanov 159.68 km
Jednota Loza 160.3 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 160.93 km
Jednota Pňovany 161.07 km
Jednota Dolní Bělá 161.19 km
Jednota Horní Bělá 161.24 km
Jednota Líšťany 161.39 km
Jednota Sytno 163.25 km
Konzum Postřekov 163.32 km
Jednota Mladotice 163.8 km
Konzum Nový Kramolín 164.04 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 164.12 km
Konzum Díly 164.14 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 164.26 km
Konzum Miřkov 164.49 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 164.87 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 164.89 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 164.94 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 164.96 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 165.07 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 165.13 km
Jednota Hvozd 165.26 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 165.3 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 165.31 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 165.34 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 165.37 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 165.37 km
Jednota Kladruby 165.41 km
Bankomat Česká spořitelna 165.81 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 165.85 km
Konzum Poběžovice 165.96 km
Bankomat ČSOB 166.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.21 km
Bankomat Komerční banka 166.22 km
Jednota Pernarec 166.29 km
Bankomat GE Money Bank 166.31 km
Bankomat Česká spořitelna 166.36 km
Jednota Stříbro 166.55 km
Jednota Úněšov 166.96 km
Jednota Stříbro 167 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 167.32 km
Jednota Stříbro 167.4 km
Konzum Mnichov 167.72 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 168.46 km
Konzum Vidice 168.66 km
Jednota Žihle 168.69 km
Konzum Hostouň 170.17 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 170.32 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 170.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 170.77 km
Bankomat ČSOB 170.77 km
Jednota-cukrárna Manětín 170.83 km
Jednota Pláň 172.66 km
Bankomat ČSOB 172.74 km
Jednota Nečtiny 172.99 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 175.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.29 km
Jednota Stráž u Tachova 175.5 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 175.52 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 175.71 km
Jednota Konstantinovy Lázně 176.1 km
Bankomat ČSOB 176.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 176.4 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 176.72 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 177.23 km
Jednota Černošín 177.41 km
Bankomat GE Money Bank 177.73 km
Jednota Bor u Tachova 177.78 km
Bankomat Česká spořitelna 177.86 km
Jednota Bor u Tachova 177.92 km
Jednota Bezdružice 178.48 km
Jednota Bezdružice 178.51 km
Jednota Přimda 181.97 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 182.12 km
Jednota Lestkov 182.46 km
Jednota Staré Sedliště 184.69 km
Jednota Staré Sedliště 186.52 km
Bankomat UniCredit Bank 186.66 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 186.9 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 187.05 km
Jednota Hošťka 188.03 km
Bankomat ČSOB 188.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 188.78 km
Bankomat Česká spořitelna 188.81 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 189.04 km
Bankomat Česká spořitelna 189.19 km
Jednota Planá 189.2 km
Bankomat UniCredit Bank 189.21 km
Bankomat GE Money Bank 189.36 km
Bankomat ČSOB 189.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 189.43 km
Jednota Rozvadov 189.47 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 189.84 km
Jednota Dlouhý Újezd 189.95 km
Jednota Tachov 190.54 km
COOP DISKONT - Tachov 190.98 km
Jednota Tachov 191.08 km
Bankomat Česká spořitelna 191.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.21 km
Bankomat ČSOB 191.25 km
Bankomat Česká spořitelna 191.27 km
Jednota Tachov 191.29 km
Jednota Tachov 191.29 km
Bankomat GE Money Bank 191.32 km
Bankomat GE Money Bank 191.32 km
Bankomat Komerční banka 191.41 km
Jednota Tachov 191.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.48 km
Bankomat ČSOB 191.48 km
Jednota Chodová Planá 191.48 km
Bankomat ČSOB 191.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.49 km
Bankomat Česká spořitelna 191.52 km
Jednota Tachov 191.73 km
Jednota Tachov 191.96 km
Jednota Halže 196.56 km
Burger King, Neutraubling (D) 196.57 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 199.58 km
NKD, Regensburg (D) 201.19 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 201.44 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 201.48 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 201.59 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 201.7 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 201.79 km
Kik, Regensburg (D) 201.92 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 202 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 202.02 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 202.03 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 202.07 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 202.11 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 202.12 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 202.16 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 202.18 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 202.34 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 202.39 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 202.4 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 202.68 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 202.95 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 203.14 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 203.17 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 203.18 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 203.22 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 203.28 km
C&A, Regensburg (D) 203.3 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 203.3 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 203.42 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 203.52 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 203.96 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 204.14 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 204.61 km
Jednota Lázně Kynžvart 204.96 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 205.26 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 205.85 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 205.92 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 206.26 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 206.26 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 206.47 km

mohlo by Vás zajímat

kostel Všech svatých, Žumberk

batoh
kostel Všech svatých, Žumberk
Šumava A-Z: kostely
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Anežky České, České Velenice...

batoh
kostel sv. Anežky České, České Velenice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava, jako součást Českého masivu, vznikla v důsledku variských horotvorných pochodů v době mezi 380 až 310 miliony let kolizí dvou kontinentálních desek. A sice Gondwany z jihu a Laurusie ze severu. Je tvořena zejména žulami, rulami a svory. Vlivem alpinského vrásnění došlo k vyzdvižení okrajové části Českého masivu včetně dnešní Šumavy. Erozí a klimatickými změnami byla dále modifikována. Je to lesnaté pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami (zvané pláně) s místy výrazněji vystupujícími vrcholy v centrální části a hlouběji vyerodovanými údolími vodních toků (Vydra, Křemelná) . Atraktivní jsou pozůstatky činnosti ledovců v podobě 8 ledovcových jezer (5 na české - Černé jezero, Čertovo jezero, Jezero Laka, Plešné jezero, Prášilské jezero a 3 na německé straně Großer Arbersee - Velké javorské jezero, Kleiner Arbersee - Malé javorské jezero, Rachelsee - Roklanské jezero) uzavřených čelními morénami s přibližně stejnou nadmořskou výškou 1000 – 1100 m. Jedná se o jediné úkazy tohoto typu v České republice. Šumava (Boehmerwald, Böhmerwald) je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako sjezdové a běžecké lyžování, snowboardování, cyklistiku, golf, plavání, relaxaci, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či hipoturistiku. Ubytování můžete vybírat z celé škály ubytovacích kapacit, jako jsou kempy, chatové osady, horské chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmánové byty a domy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Namouduši, Jouzo," ozval se Krušnej, „tohle je moudrá řeč! — Že jsme na tohle my sami hned nepřipadli! Neřekl jsem ti, že pan notář každému dobře poradí! Pojď, přeptáme se u sádek, kde bychom toho chlapa našli. Možná že není daleko..."

Mnul si ruce, zářil radostí. Než Potužák stál jako sloup, obličej jeho byl strnulý, jako z kamene vytesaný, jenom rty jeho se chvěly křečovitě, jako by chtěl promluviti a nemohl, ježto i jazyk se mu v kámen proměnil.

„Poděkuj se, Jouzo, a pojď!" opakoval Krušnej.

„Ne!" vydralo se posléze Potužákovi slovo; „ne! Takhle to neudělám! Můj chlapec je nevinen, ručím za něho jako za sebe, ale tímhle bych jeho nevinu neprokázal, a ta se prokázat musí a žádným uskokem, žádným šmejdem. Není-li na světě spra­vedlnosti, ať raděj umře. Žil u nás na Blatech Kubáta, hlavu dal za naše práva, ale práv nám uhájil. A tuhle chlapec je z jeho krve a tu nezradí-. Před takovým člověkem, jakým je ten, který ho nařknul, my se nesnížíme. Nedovoluje-li zákon, aby byl propuštěn, dobře, zůstane ve vězení, až se jeho na­prostá nevina dokáže, a potom se nůž obrátí proti těm, kteří ho zostudili. Spánembohem!"

Obrátil se, a neohlédnuv se více ani po notáři, ani po Kruš­ném, vyšel hrdě vzpřímen z pokojíku, prošel úřadovnou i tmavou předsíní, v níž tak dlouho byl trpělivě čekal, a po chvíli jeho pádné kroky duněly po dlouhé chodbě a po schodech; snad ani neznamenaje, že Krušnej nebyl po jeho boku, zamířil přímo k soudní budově.

Krušnej jej doběhl teprve asi na půl cestě k této.

„Copak jsi se zbláznil, Jouzo?" oslovil ho; „copak sršán ti dal žihadlo ? Rozhněvals toho pána — omlouval jsem tě..."

Potužák stanul.

„Jakube," pravil vážně, „mám tě rád, ale musím ti říci, že na tohles mě k tomu pánovi vodit nemusel. Rozhněval jsem ho, jakáž pomoc! Omlouvats mě nemusel; mohl jsi mu říci: Potužák jiný není! Má to v krvi. Ví-li že je v právu a že chce věc spravedlivou, neustoupí a nepodleze..."

„Ale kamaráde, vždyť pan notář ti dobře mínil. Chlapce doma potřebuješ; nemůže ti býti jedno, budou-li ho tahat třeba tři čtyři neděle po všech kriminálech, krásně ti ho potom pustí, protože mu nedokážou, že by byl vinen tím skutkem. A řekne-li ten člověk: Mohl jsem se mýlit, mohl to býti taky jiný, pustí ho hned a máš po starosti... a venkoncem neřekne lež, ten chlap."

„Takhle se na tu věc díváš ty," odpověděl rozhorleně Potužák, „já zas se na ni dívám jinak. Ten pěšák se — řekněme — zmýlil. Pak to bud přizná při výslechu, a chlapce mi musí pustit; anebo se k tomu nepřizná a bude stát na svém, že nikdo jiný to neudělal, pak se věc ovšem protáhne. Ale kupovat si proto jeho výpověď a tím jaksi doznat, že by můj chlapec přece se byl mohl dopustit loupežného přepadení, rozuměj: doznat to nikoli soudu, ale tomuto člověku a všem, jimž on to neomylně poví — toho se svět na mně nedočká. Jak jsem řekl: mám jen toho syna, ale raděj ať mi umře, než aby s touhle pohanou byl na světě. Pomyslím si, že v tom byla vůle boží a Krista Pána taky nevinně ukřižovali..."

„Ale Jouzo, pomysli přeci; cožpak lidé tak jako tak ne­budou říkat, že ho uplatil? Těm řečem se neubráníš..."

„Ale nebude to pravda, a proto je snesu."

„Na mne se nehněvej, Jouzo, já jsem dobře smýšlel s tebou..."

„Nech být, Jakube," odtušil Potužák, podávaje mu ruku a dobrácky se usmívaje, „jakž bych se na tebe hněval? Ty mluvíš, jak rozumíš a taky se na mne nehněváš, že jinak rozumím. Nepustí-li mi dnes nebo zítra chlapce, podrží-li si ho tam, dá Pánbůh, že to vydrží, a já a máma — nu, jakáž pomoc! — když to jinaké není, taky to snad nějak vydržíme."

Už se blížila čtvrtá hodina, když vcházeli do okresního soudu. Zašli do bytu úředního sluhy; nezastavše jej dali se nahoru do prvního patra a tam čekali na chodbě, přišel-li by; přímo vejiti do úřadovny pana sudího se neodvážili, pamětlivi jsouce jeho slibu, že je ohlásí.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky