Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Petra a Pavla, Nová Bystřice

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: jindřichohradecko
GPS: 49°1'9.178"N, 15°6'15.350"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

První zmínka o kostele sv. Petra a Pavla v Nová Bystřice pochází již z roku 1188. Základy kruhové sakrální stavby se nachází pod dnešní podlahou. V polovině 14. století byl zcela přestavěn na farní kostel a vznikly nástěnné malby na severní stěně presbytáře. V průběhu let byl však přestavován ještě několikrát. Věž v dnešní podobě pochází z konce 18. století. Základní kámen farního kostela byů položen nejpozději kolem roku 1335 a v polovině 14. století byl již zmiňován coby farní kostel, jemuž podléhaly osady Albeř, Artoleč, Peršlák, Braunšlágy, Hradiště (tehdy ještě pouhé opevnění), o něco později i Dobrá Voda a Wurmanns, pozdější Blato. Stáří základových zdí je odhadováno na 600 let. Od roku 1675 je kostelem děkanským. Základové zdi jsou ze žulových kvádrů, vrchní část z cihel. Kostel byl vícekrát přestavován. Po husitských válkách roku 1420, poté 1651, 1697, 1774 a 1788, zejména kvůli požárům. Z doby po požáru roku 1651 pochází renesanční tvar chrámové lodi, po ohni 1774 pro změnu byla v nynější podobě vybudována kostelní věž, 1785 na ní byl vztyčen kříž. Nejprve zde stála trojlodní gotická loď s dřevěným trámovým stropem, který zřejmě shořel za husitských bojů. Nová klenba se však při pozdějším požáru také zřítila a byla nahrazena 1697 barokní valenou klenbou. V původním stavu zůstala zachována kaple sv. Barbory (kaple mrtvých, neboli sv. Kříže). Také východně položený presbytář se zachoval v gotickém stylu s dvěma žebrovými klenbami ze 14.-15. století a pětibokým závěrem. Roku 1937 byly při renovaci této části kostela odhaleny gotické fresky nad vchodem do sakristie z poloviny 14. století, představující zřejmě 7 apoštolů, zbylých pět se sice předpokládalo na protější straně, provedená sonda však nic neodhalila. Nad vchodem do sakristie a v sakristii samotné vidíme pětilistou růži, znak pánů z Landštejna. Barokní hlavní oltář, dílo sochaře Matthiase Strahovského a dačického truhláře Jana Červenky z let 1765 - 1766, zaujímá celou šířku presbytáře. Oltářní obraz Odevzdání klíčů maloval Jan Leopold Teussinger ze Slavonic (1766) a vidíme na něm Ježíše podávajícího sv. Petrovi klíče od nebeského království. V roce 1929 byl hlavní oltář renovován a svatostánek pozlacen, o rok později byl již oltář osvícen šedesáti elektrickými žárovkami. Okna zdobí baldachýny s andělíčky, na levém oblaku spočívá papežská koruna, na pravém otevřená kniha se znakem A W. Po stranách obrazu vidíme sochy čtyř evangelistů , pod okny se nacházejí řezbářské reliéfy - na levém vidíme vyvedení sv. Petra ze žaláře, kde zrovna anděl budí sv. Petra, přikovaného a se sepjatýma rukama, stranou spí tři římští vojáci, na pravém je znázorněno zachránění sv. Pavla, jehož právě pouštějí v koši přes hradby Damašku. Čtyři ozdobná okna z roku 1911 znázorňují výjevy z Ježíšova dětství - archanděl Gabriel zvěstuje Marii, že se jí narodí Ježíš (Ave gratia plena Dominus tecum), setkání Marie s Alžbětou (Benedicta tu en mulieribus), útěk do Egypta (Surge et fuge in Aegyptem) a návrat asi dvanáctiletého Ježíše s rodiči z Jeruzaléma do Nazaretu (Et descendit cum eis et Venit Nazareth). Na severní stěně presbytáře visí obraz sv. Máří Magdalény, o kousek dál se na kamenné desce dočteme o kazateli původem z Bystřice Ehrendorfovi, působícím později v Římě. Na severovýchodní straně kostela se nachází oltář Bolestné Panny Marie, Kristu se klanějí dva andělé a po stranách stojí sochy sv. Anny a sv. Jáchyma (stříbrná socha Marie byla s jinými stříbrnými soškami a náčiním na císařský rozkaz roku 1786 převezena do vídeňské mincovny). O kousek dál se nachází barokní kaple sv. Barbory neboli kaple mrtvých, z oltáře sv. Kříže (1701) zde zůstaly pouze sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny, stojící vedle barokního oltáře sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Je zde rovněž řada ozdobných náhrobků, pocházejících ze zrušeného hřbitova. Za destičkou s nápisem po levé straně je pochováno srdce Adama Paula Slavaty (zemřelého 2.července 1657 a tělo bylo s velkým průvodem dopraveno do kostela sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci). Naproti visí obraz sv. Františka Serafínského. V kapli se zachovala gotická křížová klenba s pětibokým závěrem. V době vánoční zde bývá vystaven dřevěný betlém, zakoupen roku 1928. Naproti na jižní straně kostela spatříme ve třech menších kaplích s oltáři z let 1650 až 1800 obrazy sv. Josefa s Ježíškem, Božského Srdce Páně (původní obraz sv. Tekly byl v minulém století přenesen do Mnichu) a P. Marie Neposkvrněné. Nad nimi se nachází empora, v níž například koncem 17. století měl sedadla zdejší cech soukeníků. Naproti vidíme zavěšené panské dřevěné oratorium, spojující kdysi kostel se zámkem. Vedle na zdi je vymalován obraz na památku padlých ze zdejší farnosti v 1. světové válce. (Den Gefallenen aus der Pfarrgemeinde Neubistritz). Pod kůrem lze spatřit sochu sv.Floriána a v rohu sochu umírajícího sv. Šebestiána. V roce 1923 byla provedena oprava kostela, přitom bylo objeveno několik hrobů a hrobka pod nešporním oltářem byla překlenuta dvěmi kamennými deskami. Pro zajímavost můžeme uvést, že roku 1929 byla z Vídně objednána 14 m dlouhá třídílná bambusová tyč kvůli odstraňování pavučin ze stropu kostela. Nad obloukem stříšky barokní kazatelny (1753) s vyřezanými postavami sv. Petra a Pavla drží dva andílkové desatero přikázání. Podobně jako u hlavního oltáře a oltáře sv. Barbory se jedná o práci dačického sochaře M. Strahovského. Před křtitelnicí ze sedmnáctého století se i nadále konají křty. Hrobka pod kostelem byla užívána v 15. a 16. století coby pohřebiště pro pány z Kraiku, bylo zde pohřbeno více příslušníků tohoto rodu. Věž stojí na starých gotických základech z 15. století, má téměř dva metry tlusté zdi a přízemní síňku s křížovou klenbou, kde se od roku 1830 nachází socha Nejsvětější Trojice na sloupu. Pískovcový originál sochy Nejsvětější Trojice, která jinak zdobí na morovém sloupu též zdejší náměstí, spatříme v kostele vedle zpovědnice. Po požáru z roku 1774 byla věž postavena v dnešní podobě (1786 - 1788) podle nákresu pražského tesaře Heidra. Také za války 24. června 1916 kostelní věž z části vyhořela. Roku 1929 byly ze sbírek zakoupeny tři zvony pro kostel sv. Petra a Pavla a pro hřbitovní kostel jeden zvon, který nebyl vysvěcen, neboť na jeho koupi přispěli i protestantští věřící, aby se jim též mohlo zvonit.Ve věži nyní visí tři zvony (z let 1692, 1822 a 1929), za obou světových válek byla řada zvonů na Novobystřicku zabavena pro vojenské účely: Jako třeba zvon Petr - Pavel z roku 1697 (720 kg), slitý ze starších zvonů poškozených při ničivém požáru. Třídílné barokní varhany z roku 1738 ozdobené dvěma anděly a dvěma květinovými košíky byly v dubnu 1940 vyměněny za nové, zatímco vrchní deska původních varhan zůstala zachována. Od ledna do listopadu 1997 provádělo okresní muzeum v Jindřichově Hradci v kostele archeologický výzkum. Byly přitom odkryty základy mohutné kruhové sakrální stavby z období pozdně románského konce 12. století s vnitřním průměrem 13,5 m. Pověst, že město stávalo někde na místě Obory, podle tohoto neodpovídá pravdě. Snad tam stávala vesnice Bystřice, při budování města přenesená na své nynější místo.V sondách pak byly nalezeny kromě zmíněného srdce A. P. Slavaty mladší kosterní hroby ze 16. - 17.století. Během výzkumu byly objeveny také dva články gotických sloupů, které nyní slouží ve zdejším kostele spolu se zbylými dvěma gotickými články z farní zahrady coby základ nového obětního stolu a ambonu. Kolem kostela se až do vlády Josefa II. nacházel rovněž první městský hřbitov, oddělen od zámku vysokou zdí. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten. Vikariát novobystřický existoval v letech 1938 - 1945.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

zámek Nová Bystřice

batoh
zámek Nová Bystřice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Nová Bystřice

batoh
fara Nová Bystřice
Šumava A-Z: fary
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

morový sloup, Sousoší Nejsvětější Trojic...

batoh
morový sloup, Sousoší Nejsvětější Trojice, Nová Bystřice
Šumava A-Z: církevní
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kašna se sochou sv. Lukáše, Nová Bystřic...

batoh
kašna se sochou sv. Lukáše, Nová Bystřice
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
zámek Nová Bystřice 0.06 km
fara Nová Bystřice 0.06 km
morový sloup, Sousoší Nejsvětější ... 0.08 km
kašna se sochou sv. Lukáše, Nová B... 0.12 km
pítko Nová Bystřice 0.12 km
Nová Bystřice 0.12 km
NS Graselova stezka – Nová Bystřic... 0.13 km
Grasel Johann Georg, Grasel Jan Ji... 0.13 km
infocentrum Nová Bystřice 0.14 km
muzeum veteránů Nová Bystřice 0.14 km
pomník padlých WWII, Nová Bystřice... 0.23 km
kostel sv. Kateřiny, Nová Bystřice... 0.29 km
hrob vojáků Rudé armády, hřbitov N... 0.65 km
kaple hřbitovní Nová Bystřice 0.67 km
hřbitov Nová Bystřice 0.68 km
NS Textilní stezka 0.78 km
golfový areál Mnich, Golfresort Mo... 1.16 km
židovský hřbitov Nová Bystřice... 1.36 km
golfový areál Mnich, Golfresort Mo... 1.68 km
Smrčná u Nové Bystřice 2.1 km
Nový Vojířov 4.14 km
kostel sv. Jiljí, Nový Vojířov 4.23 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Číměř... 5.03 km
kostel sv. Jiljí, Číměř 5.08 km
pamětní deska letců, Číměř 5.08 km
bitva nad Jindřichohradeckem 5.08 km
pomník padlých WWI, Číměř 5.1 km
fara Číměř 5.12 km
Číměř 5.13 km
pítko Číměř 5.14 km
kašna Číměř 5.14 km
dětské hřiště, Číměř 5.15 km
SDH Číměř 5.15 km
most do údolí lásky Rottal 5.67 km
14. rota PS, Nový Vojířov 5.73 km
Kámen republiky, Peršlák 5.73 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 5.82 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 5.83 km
Hanzelka Jiří 5.84 km
Sedlo u Číměři 5.87 km
kaple sv. Anny, Sedlo u Číměři 5.91 km
nejsevernější bod Rakouska 6.1 km
kaple Bílá 6.97 km
Bílá 6.99 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 8.08 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 8.5 km
Novoveský dvůr 9.74 km
Chittussi Antonín 11.42 km
Lásenice 11.53 km
pomník padlých WWI, Lásenice 11.55 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 11.64 km
mlýn Lásenice 11.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 11.69 km
Malá lásenická galerie 11.71 km
Hájek Karel 11.73 km
Tvrz, Václav Šorel 12.1 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 12.1 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.59 km
Libořezy 12.66 km
kaple Libořezy 12.66 km
rybník Velká Černá 13.01 km
rybník Hejtman 13.61 km
pomník padlých WWI, Žíteč 13.82 km
kaple Žíteč 13.92 km
dětské hřiště Žíteč 13.92 km
Žíteč 13.93 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 14.11 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 14.11 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 14.11 km
Srpnová neděle 14.12 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 14.12 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 14.13 km
kašna Chlum u Třeboně 14.14 km
Chlum u Třeboně 14.14 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 14.16 km
zámek Chlum u Třeboně 14.18 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 14.18 km
SDH Chlum u Třeboně 14.25 km
pomník Theodor Havlis 14.42 km
pomník padlých WWI, Lutová 14.45 km
Pfaffenschlag 14.51 km
pověst o máslenici z vesnice Pfaff... 14.51 km
Bukač Luděk PhDr. 14.51 km
Lutová 14.51 km
rybník Starý Kanclíř 14.51 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 14.53 km
fara Lutová 14.58 km
kostel Všech svatých, Lutová 14.59 km
hřbitov Lutová 14.6 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 15.05 km
Kholl Josef, generálmajor 15.05 km
Destinnová Ema 15.2 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 15.2 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 15.2 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 15.2 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 15.24 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 15.24 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 15.27 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 15.29 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 15.29 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 15.31 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 15.31 km
Stráž nad Nežárkou 15.31 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 15.32 km
radnice Stráž nad Nežárkou 15.33 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 15.35 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 15.38 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 15.38 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 15.43 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 15.52 km
kašna Stráž nad Nežárkou 15.53 km
SDH Stráž nad Nežárkou 15.58 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 15.62 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 15.72 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 15.72 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 15.84 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 15.86 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 15.94 km
Pevnosti - Slavonice 16.2 km
kaple Plavsko 16.23 km
Plavsko 16.25 km
dětské hřiště Plavsko 16.27 km
rybník Nový Kanclíř 16.32 km
SDH Plavsko 16.33 km
Plavecká kovárna, Plavsko 16.33 km
Olbracht Ivan 16.53 km
Jindřichohradecká úzkokolejka - Ji... 16.69 km
nádraží Jindřichův Hradec 16.76 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 16.82 km
Velký hatínský rybník 17.03 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 17.13 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 17.13 km
památník osvobození Hatín 17.24 km
Hatín 17.25 km
pomník padlých WWI, Hatín 17.25 km
Kosky 17.58 km
Po strništi bos 18.08 km
hřbitov Slavonice 18.14 km
hrob podplukovník Stanislava Vojtí... 18.16 km
Vojtíková Stanislava, podplukovník... 18.16 km
kašna se sochou Panny Marie Immacu... 18.17 km
kaple hřbitovní sv. Kříže, Slavoni... 18.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 18.18 km
Pavelcův rybník 18.19 km
Koštěnický potok 18.19 km
Slavonice 18.19 km
pomník padlých WWI i II, Slavonice... 18.2 km
Matná 18.2 km
Hitlerova inspekční cesta, Slavoni... 18.22 km
pomník vojákům Rudé armády, Slavon... 18.22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavon... 18.22 km
městské muzeum Slavonice 18.24 km
infocentrum Slavonice 18.24 km
radnice Slavonice 18.26 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sl... 18.27 km
věž městská kostela Nanebevzetí Pa... 18.29 km
hotel Besídka, Slavonice 18.31 km
Pilař 18.31 km
kašna se sochou sv. Floriána, Slav... 18.33 km
Jemnická brána, Slavonice 18.42 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 18.5 km
Roseč 18.55 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 18.57 km
radnice Roseč 18.57 km
Houbový park, Roseč 18.63 km
fara Roseč 18.64 km
muzeum fosílií Roseč 18.64 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 18.66 km
pískovna Cep 18.84 km
nádraží Majdalena 18.84 km
hřbitov Majdalena 18.86 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 18.89 km
Majdalena 18.93 km
vlaková zastávka Majdalena 18.99 km
Hodův mlýn, Ratiboř 19.36 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19.4 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 19.47 km
lípy Ratiboř 19.47 km
Ratiboř 19.51 km
Mláka 19.61 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent...

  batoh
  Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: třeboňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • půda plná pohádek, mlýn Borovany - oteví...

  batoh
  půda plná pohádek, mlýn Borovany - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • prohlídka pivovaru Budějovický Budvar - ...

  batoh
  prohlídka pivovaru Budějovický Budvar - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 14.19 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 15.4 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 21.24 km
Bankomat GE Money Bank 21.81 km
Bankomat Česká spořitelna 22.19 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 23.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.18 km
Bankomat ČSOB 24.18 km
Bankomat Česká spořitelna 24.29 km
Bankomat ČSOB 24.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.4 km
Bankomat ČSOB 24.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.76 km
Bankomat GE Money Bank 24.83 km
Bankomat Česká spořitelna 25.09 km
Bankomat Komerční banka 25.14 km
Tempo market Třeboň 25.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 25.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.81 km
Bankomat ČSOB 25.83 km
Bankomat Česká spořitelna 26 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 26.1 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 28.77 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 29.33 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.66 km
Jednota Dírná 31.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 34.06 km
Jednota Řípec 34.44 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 34.47 km
Jednota Nové Hrady 34.83 km
Bankomat GE Money Bank 34.84 km
Bankomat ČSOB 34.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.84 km
Bankomat Komerční banka 34.88 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 34.89 km
Bankomat Česká spořitelna 34.93 km
Jednota Přehořov 35.89 km
Jednota Lišov 36.03 km
Bankomat GE Money Bank 36.03 km
Bankomat Česká spořitelna 36.12 km
Bankomat Česká spořitelna 36.19 km
Jednota Budislav 36.22 km
čerpací stanice OMV, Řípec 36.27 km
Jednota Ledenice 36.62 km
Jednota Borovany 36.69 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 37.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 37.32 km
Jednota Tučapy 37.36 km
Bankomat ČSOB 38.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.46 km
Bankomat GE Money Bank 38.53 km
Jednota Neplachov 38.6 km
Jednota Soběslav 38.66 km
Bankomat Česká spořitelna 38.72 km
Bankomat Komerční banka 38.78 km
Supermarket Renta Soběslav 38.81 km
Jednota Trhové Sviny 39.19 km
Bankomat Citibank 39.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 39.4 km
Bankomat GE Money Bank 39.4 km
Jednota Horní Stropnice 39.46 km
Bankomat Komerční banka 39.55 km
Bankomat Česká spořitelna 39.56 km
Jednota Borkovice 39.57 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 39.77 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 39.77 km
Bankomat Česká spořitelna 39.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 39.83 km
Jednota Choustník 39.91 km
Jednota Klenovice 40.46 km
Jednota Myslkovice 40.71 km
Jednota Adamov 41.18 km
Jednota Krtov 41.43 km
Jednota Dolní Bukovsko 41.65 km
Jednota Roudná 42.26 km
Jednota Košice 42.74 km
Bankomat Česká spořitelna 44.12 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 44.21 km
Bankomat UniCredit Bank 45.27 km
TREFA České Budějovice 45.27 km
Bankomat GE Money Bank 45.28 km
Bankomat Komerční banka 45.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.32 km
Bankomat Česká spořitelna 45.32 km
Bankomat ČSOB 45.32 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 45.36 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 45.54 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 45.55 km
Prior České Budějovice 45.6 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.65 km
Bankomat Česká spořitelna 45.68 km
Bankomat GE Money Bank 45.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.76 km
Bankomat UniCredit Bank 45.79 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 45.8 km
Bankomat ČSOB 45.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.86 km
Bankomat Komerční banka 45.93 km
Vesna České Budějovice 45.95 km
Bankomat GE Money Bank 46.01 km
Bankomat ČSOB 46.14 km
Bankomat Sberbank CZ 46.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.14 km
Bankomat ČSOB 46.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.15 km
Bankomat Česká spořitelna 46.16 km
Bankomat Česká spořitelna 46.18 km
Bankomat ČSOB 46.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.23 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.24 km
Bankomat Česká spořitelna 46.24 km
Bankomat Fio banka 46.25 km
Bankomat UniCredit Bank 46.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.32 km
Bankomat Oberbank AG 46.32 km
Bankomat ČSOB 46.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.34 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 46.37 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 46.43 km
Družba České Budějovice 46.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.45 km
Bankomat ČSOB 46.46 km
TREFA Ćeské Budějovice 46.48 km
Bankomat Česká spořitelna 46.53 km
Jednota Hlavatce 46.66 km
Bankomat ČSOB 46.75 km
Jednota Pořín 46.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.85 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 46.86 km
Jednota Želeč 46.89 km
Bankomat Česká spořitelna 46.99 km
Rožnov České Budějovice 47.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.06 km
Bankomat Česká spořitelna 47.09 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 47.19 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 47.19 km
Vltava České Budějovice 47.51 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 47.59 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 47.61 km
Lužnice České Budějovice 47.65 km
Jednota-potraviny Besednice 47.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 48.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 48.53 km
Jednota Chýnov 48.59 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 48.94 km
Bankomat ČSOB 48.97 km
Bankomat Česká spořitelna 48.99 km
Jednota Sezimovo Ústí 49.26 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 49.3 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 49.41 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 49.48 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 49.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.5 km
Bankomat ČSOB 49.5 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 49.57 km
Bankomat Komerční banka 49.57 km
Jednota Kamenný Újezd 49.82 km
Jednota Dolní Hořice 49.85 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 50.02 km
Jednota Zárybničná Lhota 50.57 km
Bankomat GE Money Bank 50.77 km
Bankomat Česká spořitelna 50.78 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 50.97 km
Bankomat Česká spořitelna 51.15 km
Bankomat Komerční banka 51.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.41 km
Bankomat GE Money Bank 51.42 km
Jednota Tábor 51.43 km
Bankomat Česká spořitelna 51.45 km
Bankomat GE Money Bank 51.48 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 51.61 km
McDonalds, Tábor 51.62 km
Jednota-potraviny Velešín 51.7 km
Jednota-potraviny Velešín 51.74 km
Bankomat GE Money Bank 51.94 km
Jednota Měšice 51.95 km
Bankomat ČSOB 51.99 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 52.08 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 52.1 km
Bankomat Česká spořitelna 52.85 km
čerpací stanice Shell, Tábor 53.22 km
Bankomat Raiffeisenbank 53.23 km
Jednota-potraviny Malonty 53.46 km
Jednota Tábor 53.62 km
Bankomat ČSOB 53.71 km
Bankomat Raiffeisenbank 53.75 km
Bankomat Raiffeisenbank 53.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.77 km
Jednota-potraviny Velešín 53.8 km
Bankomat ČSOB 53.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.86 km
Bankomat Česká spořitelna 53.86 km
Bankomat GE Money Bank 53.86 km
Bankomat Komerční banka 53.86 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 53.89 km
Bankomat UniCredit Bank 53.9 km
Supermarket Malšice 53.91 km
Bankomat Česká spořitelna 53.92 km
Jednota Slapy 53.92 km
Bankomat Komerční banka 53.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.95 km
Jednota-potraviny Střítež 53.95 km
Jednota Zliv 54.06 km
Bankomat Česká spořitelna 54.07 km
Jednota Pištín 54.11 km
Jednota Malšice 54.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.25 km
Bankomat ČSOB 54.25 km
Bankomat ČSOB 54.25 km
Bankomat Fio banka 54.28 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.3 km
Bankomat GE Money Bank 54.31 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.46 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.46 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.47 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.47 km
Bankomat Česká spořitelna 54.48 km
Bankomat Česká spořitelna 54.49 km
Bankomat Oberbank AG 54.5 km
Bankomat Komerční banka 54.53 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 54.55 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.59 km
Jednota Tábor 54.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.66 km
Bankomat GE Money Bank 54.68 km
Jednota Olešník 54.69 km
Bankomat ČSOB 54.7 km
Bankomat GE Money Bank 54.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.71 km
Bankomat Česká spořitelna 54.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.75 km
Bankomat ČSOB 54.75 km
Bankomat ČSOB 54.76 km
Bety Týn nad Vltavou 54.79 km
Bankomat Komerční banka 54.88 km
Jednota-potraviny Kaplice 55.01 km
Jednota Ratibořské Hory 55.13 km
Jednota Bechyně 55.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 55.31 km
Bankomat Česká spořitelna 55.35 km
Bankomat Česká spořitelna 55.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.46 km
Bankomat ČSOB 55.46 km
Bankomat Komerční banka 55.5 km
Bankomat ČSOB 55.57 km
Jednota Bechyně 55.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.58 km
Supermarket Zuzana Bechyně 55.61 km
Jednota Tábor 55.62 km
Bankomat ČSOB 55.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 55.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.41 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 56.73 km
Jednota Dříteň 56.9 km
Jednota-potraviny Kaplice 57.83 km
Jednota Radětice 58.67 km
Jednota Chotoviny 59.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 59.65 km
Jednota Stádlec 59.72 km
Jednota-potraviny Křemže 59.77 km
Jednota-potraviny Kaplice 59.96 km
Jednota Smilovy Hory 59.96 km
Bankomat Citibank 60.22 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 60.26 km
Supermarket Český Krumlov 60.28 km
Bankomat Komerční banka 60.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.31 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 60.32 km
Bankomat GE Money Bank 60.33 km
Bankomat GE Money Bank 60.33 km
Bankomat Česká spořitelna 60.42 km
Bankomat GE Money Bank 60.45 km
Bankomat ČSOB 60.46 km
Jednota-potraviny Bujanov 60.69 km
Jednota Mladá Vožice 60.87 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.01 km
Supermarket Mladá Vožice 61.09 km
Jednota Mladá Vožice 61.09 km
Jednota Radkov 61.22 km
Bankomat Komerční banka 61.49 km
Bankomat Komerční banka 61.49 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 61.81 km
Bankomat GE Money Bank 61.82 km
Jednota Opařany 61.85 km
Bankomat Citibank 61.86 km
Bankomat Citibank 61.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.87 km
Bankomat ČSOB 61.88 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.88 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.9 km
Bankomat UniCredit Bank 61.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.97 km
Bankomat ČSOB 62.02 km
Bankomat Oberbank AG 62.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.17 km
Bankomat Česká spořitelna 62.17 km
Bankomat Raiffeisenbank 62.19 km
Bankomat Citibank 62.21 km
Bankomat Citibank 62.21 km
Bankomat Komerční banka 62.29 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 62.49 km
Jednota Nemyšl 62.6 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62.65 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62.87 km
Jednota-potraviny Brloh 63.03 km
Jednota Borovany 63.1 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 63.23 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 63.49 km
Jednota Albrechtice 63.67 km
Jednota Borotín 64.75 km
Jednota Oldřichov 65.12 km
Jednota-potraviny Brloh 65.31 km
Jednota Krč 65.31 km
Jednota Slabčice 65.31 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 65.34 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 65.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.43 km
Bankomat ČSOB 65.43 km
Jednota Čičenice 65.45 km
Jednota-potraviny Větřní 65.5 km
Jednota Bernartice 65.51 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 65.54 km
Jednota-potraviny Kájov 65.91 km
Bankomat Komerční banka 66.24 km
Jednota Netolice 66.27 km
Bankomat Česká spořitelna 66.38 km
Jednota Jistebnice 66.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 67.39 km
Jednota Sepekov 67.43 km
Bankomat Česká spořitelna 67.54 km
Bankomat Komerční banka 67.6 km
Bankomat GE Money Bank 67.62 km
Jednota Božetice 67.63 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 67.84 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 68.01 km
Jednota Libějovice 68.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 68.16 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 68.43 km
Jednota Vodňany 68.69 km
Bankomat GE Money Bank 68.78 km
Bankomat GE Money Bank 68.83 km
Bankomat ČSOB 68.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.86 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 68.92 km
Jednota Podolí 69.01 km
Bankomat Komerční banka 69.08 km
Jednota Vodňany 69.18 km
Bankomat Česká spořitelna 69.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.13 km
Bankomat ČSOB 70.15 km
Jednota Kluky 70.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.29 km
Bankomat Komerční banka 71.36 km
Bankomat ČSOB 71.36 km
Bankomat Česká spořitelna 71.37 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 71.67 km
Jednota Jetětice 71.73 km
Jednota Ktiš 71.95 km
CENTRUM Milevsko 72.21 km
Bankomat GE Money Bank 72.21 km
Bankomat ČSOB 72.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.27 km
Bankomat Česká spořitelna 72.32 km
Bankomat Komerční banka 72.35 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 72.39 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 72.51 km
Jednota-potraviny Světlík 72.73 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 73.25 km
Bankomat Česká spořitelna 73.28 km
Bankomat Komerční banka 73.32 km
Bankomat GE Money Bank 73.51 km
Jednota Záhoří 74.15 km
Jednota Hracholusky 74.29 km
Jednota Zbelítov 74.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 74.53 km
Jednota Chyšky 74.59 km
Jednota Vitějovice 75.06 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 75.12 km
Bankomat Česká spořitelna 75.28 km
Jednota Květov 75.37 km
Jednota Bavorov 75.56 km
Jednota Písek 75.67 km
Bankomat Komerční banka 75.84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 75.89 km
Jednota Chroboly 76.08 km
Bankomat Česká spořitelna 76.18 km
Jednota-potraviny Loučovice 76.19 km
Jednota Písek 76.22 km
Bankomat Česká spořitelna 76.34 km
Bankomat UniCredit Bank 76.36 km
Bankomat Oberbank AG 76.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.4 km
Bankomat ČSOB 76.4 km
Bankomat Fio banka 76.5 km
Bankomat GE Money Bank 76.52 km
Jednota-potraviny Loučovice 76.55 km
Bankomat Česká spořitelna 76.55 km
Bankomat Komerční banka 76.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.69 km
Bankomat ČSOB 76.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.73 km
Jednota Písek 76.73 km
Bankomat GE Money Bank 76.74 km
Bankomat ČSOB 76.8 km
Bankomat Komerční banka 76.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.93 km
Bankomat ČSOB 76.93 km
Bankomat Komerční banka 76.93 km
Bankomat Česká spořitelna 76.97 km
Jednota Písek 77 km
Jednota-potraviny Lipno 77.04 km
čerpací stanice Shell, Písek 77.07 km
McDonalds, Písek 77.14 km
Jednota Písek 77.15 km
Jednota Písek 77.29 km
Jednota Drahonice 77.48 km
Jednota Kučeř 77.58 km
čerpací stanice Benzina, Písek 77.76 km
Jednota Hrejkovice 77.92 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 78.8 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 79.08 km
Jednota-potraviny Frymburk 79.36 km
Jednota Pechova Lhota 79.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 79.59 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 79.74 km
Jednota Kestřany 80.06 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 80.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.21 km
Jednota Dub 80.21 km
Bankomat ČSOB 80.25 km
Jednota Prachatice 80.37 km
Bankomat Komerční banka 80.38 km
Bankomat Komerční banka 80.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.5 km
Bankomat Česká spořitelna 80.51 km
Bankomat ČSOB 80.54 km
Jednota Prachatice 80.57 km
Bankomat GE Money Bank 80.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.61 km
Bankomat Česká spořitelna 80.7 km
Bankomat ČSOB 80.88 km
Jednota Javornice 81 km
Jednota-potraviny Frymburk 81.12 km
Jednota Cehnice 81.23 km
Jednota Husinec 81.59 km
Jednota Kovářov 81.65 km
Jednota Vráž 81.82 km
Jednota Přílepov 81.85 km
Jednota Čejetice 83.06 km
Jednota-potraviny Horní Planá 83.33 km
Jednota Vlachovo Březí 83.64 km
Jednota Tvrzice 83.65 km
Bankomat ČSOB 83.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.74 km
Jednota Vlachovo Březí 83.76 km
Jednota Kostelec 83.92 km
Jednota Varvažov 84.08 km
Jednota Štěkeň 84.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 84.88 km
Jednota Záblatí 85.54 km
Jednota Bušanovice 85.86 km
Jednota Orlík nad Vltavou 86.87 km
Jednota Přeštovice 87.1 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 87.17 km
Jednota Probulov 87.32 km
COOP TUTY Nová Pec 87.98 km
Jednota Zálezly 88.61 km
Bankomat GE Money Bank 89.34 km
Jednota Volary 89.37 km
Bankomat Komerční banka 89.39 km
Jednota Volary 89.47 km
Jednota Volary 89.69 km
Jednota Nová Pec 89.81 km
Jednota Malenice 89.91 km
Jednota Volyně 89.91 km
Bankomat GE Money Bank 90.01 km
Jednota Čimelice 90.04 km
Bankomat Česká spořitelna 90.04 km
Jednota Volyně 90.05 km
Bankomat Komerční banka 90.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 90.1 km
Bankomat Česká spořitelna 90.29 km
Jednota Volyně 90.4 km
Bankomat Komerční banka 90.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.43 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 90.48 km
Bankomat Česká spořitelna 90.52 km
Supermarket Strakonice 90.55 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 90.58 km
Jednota Velká Turná 90.65 km
Jednota Strakonice 90.71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 90.75 km
Jednota Strakonice 90.82 km
čerpací stanice Benzina, Volary 90.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.88 km
Bankomat ČSOB 90.88 km
Bankomat ČSOB 91.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.17 km
Jednota Strakonice 91.17 km
Bankomat ČSOB 91.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.2 km
Bankomat ČSOB 91.2 km
Bankomat Česká spořitelna 91.23 km
Bankomat Česká spořitelna 91.23 km
Bankomat Fio banka 91.28 km
Jednota Strakonice 91.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.4 km
Bankomat GE Money Bank 91.41 km
Bankomat UniCredit Bank 91.44 km
Jednota Strakonice 91.47 km
Bankomat Česká spořitelna 91.49 km
Bankomat Komerční banka 91.53 km
Jednota Strakonice 91.53 km
Jednota Radomyšl 91.59 km
Fortna Strakonice 91.63 km
Jednota Strakonice 91.72 km
Jednota Strakonice 91.83 km
Jednota Buk 91.88 km
Jednota Lom 91.92 km
Jednota Strakonice 92.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.35 km
Jednota Lety 92.37 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 92.47 km
Bankomat GE Money Bank 92.58 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 92.94 km
Jednota Vimperk 93.01 km
Jednota Sousedovice 93.02 km
Jednota Sedlice 93.52 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 93.56 km
Jednota Čkyně 93.61 km
Jednota Škvořetice 94.18 km
Jednota Bohumilice 94.32 km
Jednota Mirovice 95.21 km
Jednota Stožec 95.36 km
Jednota Vimperk 95.71 km
Jednota Lenora 96.01 km
Jednota Čestice 96.1 km
čerpací stanice OMV, Katovice 96.23 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 96.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 96.31 km
Jednota Vimperk 96.41 km
Bankomat GE Money Bank 96.41 km
Jednota Vimperk 96.42 km
Jednota Vimperk 96.49 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 96.55 km
Bankomat ČSOB 96.81 km
Bankomat Komerční banka 96.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.84 km
Bankomat ČSOB 96.84 km
Bankomat Česká spořitelna 96.85 km
Jednota Katovice 96.87 km
Jednota Vimperk 97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.12 km
Bankomat ČSOB 97.17 km
Jednota Mnichov 97.9 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 98.18 km
Jednota Horní Vltavice 98.48 km
Bankomat Česká spořitelna 99.54 km
Jednota Blatná 99.6 km
Bankomat ČSOB 99.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.61 km
Bankomat Česká spořitelna 99.65 km
Bankomat Komerční banka 99.68 km
Bankomat GE Money Bank 99.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 100.64 km
Jednota Mečíchov 100.87 km
Jednota Štěchovice 100.93 km
Bankomat ČSOB 101.02 km
Jednota Vacov 101.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.02 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 101.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 101.37 km
Jednota Střelské Hoštice 102.76 km
Bankomat GE Money Bank 102.79 km
Jednota Zdíkov 102.85 km
Bankomat Česká spořitelna 102.95 km
Bankomat ČSOB 103.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.02 km
Konzum Čečelovice 103.14 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 103.46 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 103.58 km
Jednota Bělčice 104.12 km
Jednota Stachy 105.1 km
Konzum Soběšice 105.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 106.46 km
Konzum Svéradice 106.63 km
Konzum Horažďovice 107.12 km
Bankomat Česká spořitelna 107.38 km
Bankomat Komerční banka 107.41 km
Bankomat ČSOB 107.49 km
Konzum Horažďovice 107.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.5 km
Konzum Nezamyslice 107.5 km
Jednota Lnáře 107.55 km
Bankomat GE Money Bank 107.55 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 107.62 km
Konzum Strašín 108.09 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 108.43 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 108.5 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 108.51 km
Konzum Velký Bor 108.84 km
Konzum Velké Hydčice 109.16 km
Konzum Chanovice 109.3 km
Konzum Žihobce 109.4 km
Konzum Nezdice na Šumavě 110.01 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 110.1 km
Konzum Třebomyslice 110.57 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 110.58 km
Bankomat Česká spořitelna 110.64 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 110.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111.22 km
Bankomat ČSOB 111.22 km
Konzum Malý Bor 111.36 km
Konzum Žichovice 111.38 km
Konzum Rabí 111.91 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.36 km
Bankomat Česká spořitelna 113.7 km
Konzum Kašperské Hory 113.71 km
Konzum Pačejov 113.91 km
Konzum Břežany 114.14 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.23 km
Konzum Budětice 114.37 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 114.42 km
Konzum Hradešice 114.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.28 km
Konzum Pačejov 115.4 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 115.97 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 116.24 km
Konzum Sušice 116.75 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 116.97 km
Bankomat Komerční banka 117.13 km
Bankomat UniCredit Bank 117.36 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 117.39 km
Bankomat Komerční banka 117.62 km
Bankomat GE Money Bank 117.7 km
Bankomat Česká spořitelna 117.71 km
Konzum Sušice 117.75 km
Bankomat Česká spořitelna 117.77 km
Bankomat Česká spořitelna 117.77 km
Bankomat ČSOB 117.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.78 km
čerpací stanice Shell, Sušice 117.82 km
Konzum Sušice 117.98 km
Konzum Dlouhá Ves 117.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 118 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 118.17 km
Konzum Nalžovské Hory 118.46 km
Konzum Myslív 118.46 km
čerpací stanice Srní 118.49 km
Sluneční kavárna, Srní 118.56 km
Konzum Srní 118.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.62 km
Konzum Velenovy 119.36 km
Konzum Čejkovy 119.43 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 119.59 km
Konzum Hrádek 120.21 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 120.43 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 120.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 120.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 121.01 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 121.06 km
Konzum Hartmanice 121.3 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 121.3 km
Konzum Ústaleč 121.35 km
Café 27, Hartmanice 121.35 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 121.35 km
Konzum Milčice 121.36 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 121.62 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 121.83 km
Bankomat Komerční banka 122.08 km
Bankomat ČSOB 122.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.12 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 122.13 km
Bankomat Česká spořitelna 122.15 km
Konzum Zavlekov 122.46 km
Konzum Zborovy 122.59 km
Konzum Petrovice u Sušice 123.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 123.26 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 123.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 123.54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.34 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 124.81 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 124.95 km
Konzum Kolinec 124.97 km
Bankomat Česká spořitelna 125.39 km
Konzum Plánice 125.4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 125.72 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 125.78 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 125.87 km
Konzum Ujčín 125.95 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 126.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 126.34 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 126.86 km
Konzum Hlavňovice 126.93 km
Bankomat Česká spořitelna 127.26 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.43 km
Konzum Velhartice 127.77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.56 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 128.62 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.75 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 129.09 km
Konzum Malonice 129.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 129.11 km
Edeka, Passau (D) 129.33 km
Bankomat Česká spořitelna 129.54 km
Bankomat Komerční banka 129.56 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 129.99 km
Konzum Chotěšov 130.02 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 130.42 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 130.45 km
Bankomat Česká spořitelna 130.6 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 130.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 130.63 km
Bankomat Česká spořitelna 130.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 131.52 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 132.3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 132.61 km
Konzum Mochtín 132.81 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 132.88 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.88 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 133.15 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 133.16 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 133.36 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 133.38 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 133.38 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 133.4 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 133.43 km
Konzum Měčín 133.64 km
Konzum Bolešiny 133.77 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 133.83 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.87 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.87 km
Konzum Běšiny 134.02 km
Real, Passau (D) 134.11 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 134.64 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 134.93 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 134.97 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 135.02 km
Bankomat Rokycany 135.13 km
Bankomat ČSOB 135.13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 135.14 km
Bankomat GE Money Bank 135.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.16 km
Bankomat Česká spořitelna 135.27 km
Netto, Zwiesel (D) 135.36 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 135.41 km
Bankomat Česká spořitelna 135.44 km
Bankomat ČSOB 135.56 km
Konzum Předslav 135.61 km
Bankomat GE Money Bank 135.69 km
Bankomat Komerční banka 135.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.74 km
Konzum Sobětice 135.76 km
Bankomat Česká spořitelna 135.77 km
Bankomat UniCredit Bank 135.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.8 km
Deichmann, Zwiesel (D) 136.29 km
Kik, Zwiesel (D) 136.29 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 136.29 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 136.29 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 136.31 km
Edeka, Zwiesel (D) 136.32 km
Intersport, Zwiesel (D) 136.49 km
NKD, Zwiesel (D) 136.6 km
Norma, Zwiesel (D) 136.64 km
TEDi, Zwiesel (D) 136.65 km
Rossmann, Zwiesel (D) 136.65 km
Bankomat Česká spořitelna 136.75 km
Müller, Zwiesel (D) 136.75 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 136.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 136.8 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 136.8 km
Bankomat ČSOB 136.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.88 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 136.98 km
Konzum Železná Ruda 137.09 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 137.13 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 137.15 km
Lidl, Zwiesel (D) 137.25 km
Penny Market, Zwiesel (D) 137.26 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 137.34 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 137.43 km
Bankomat Česká spořitelna 137.44 km
Konzum Víteň 137.46 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 137.5 km
REWE, Zwiesel (D) 137.53 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 137.54 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 137.58 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 137.61 km
Real, Zwiesel (D) 137.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.75 km
Bankomat ČSOB 137.75 km
Bankomat GE Money Bank 137.77 km
Bankomat Komerční banka 138.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.05 km
Bankomat ČSOB 138.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.07 km
Bankomat GE Money Bank 138.08 km
Bankomat Česká spořitelna 138.1 km
Konzum Klatovy 138.11 km
Bankomat UniCredit Bank 138.19 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 138.24 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 138.26 km
Jednota Osek u Rokycan 138.28 km
Bankomat Česká spořitelna 138.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.46 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 138.46 km
Bankomat Komerční banka 138.49 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 138.5 km
Bankomat Česká spořitelna 138.51 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 138.51 km
Bankomat Fio banka 138.53 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 138.57 km
Konzum Strážov 138.7 km
Bankomat ČSOB 138.83 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 138.91 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 139.05 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 139.17 km
Bankomat Česká spořitelna 139.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 139.4 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 139.57 km
Bankomat GE Money Bank 140.2 km
Bankomat Česká spořitelna 140.3 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 140.34 km
Konzum Hojsova Stráž 140.45 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 140.84 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 141.46 km
Konzum Nezdice u Přeštic 141.64 km
Konzum Švihov 141.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 141.81 km
Bankomat ČSOB 141.84 km
Konzum Bezděkov 141.89 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 142.04 km
Konzum Janovice 142.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 142.16 km
Jednota Stupno 142.31 km
Jednota Břasy 142.35 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 142.41 km
Bankomat Komerční banka 142.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.62 km
Bankomat ČSOB 142.7 km
Bankomat Česká spořitelna 142.73 km
Bankomat GE Money Bank 142.89 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 142.9 km
Bankomat Česká spořitelna 142.98 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 143.04 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 143.13 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 143.32 km
Konzum Dešenice 143.51 km
Takko Fashion, Regen (D) 143.61 km
Deichmann, Regen (D) 143.64 km
TEDi, Regen (D) 143.65 km
Aldi Süd, Regen (D) 143.66 km
Norma, Regen (D) 143.7 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 143.71 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 143.79 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 143.8 km
Netto, Regen (D) 143.83 km
NKD, Regen (D) 143.86 km
Esprit, Regen (D) 143.87 km
REWE, Regen (D) 143.87 km
Edeka center, Regen (D) 143.92 km
Konzum Vřeskovice 144.34 km
Edeka, Regen (D) 144.42 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 144.42 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 144.42 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 144.72 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 144.73 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.86 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 145.04 km
Konzum Újezd sv. Kříže 145.14 km
Bankomat Komerční banka 145.24 km
Bankomat Česká spořitelna 145.26 km
McDonalds, OC Plzeň 145.28 km
Bankomat GE Money Bank 145.28 km
Bankomat ČSOB 145.29 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.43 km
Konzum Nýrsko 145.52 km
COOP DISKONT - Nýrsko 145.52 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 145.59 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 145.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.87 km
Bankomat ČSOB 145.88 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 145.9 km
Bankomat Komerční banka 145.96 km
Bankomat Česká spořitelna 145.98 km
Konzum Nýrsko 146.09 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 146.38 km
NKD, Bodenmais (D) 146.43 km
Bankomat Komerční banka 146.48 km
REWE, Bodenmais (D) 146.62 km
Bankomat Česká spořitelna 146.63 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 146.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.64 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 146.66 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 146.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.91 km
Bankomat ČSOB 146.92 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.97 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.97 km
Bankomat Česká spořitelna 146.97 km
Bankomat GE Money Bank 146.97 km
Bankomat Česká spořitelna 146.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147 km
Bankomat ČSOB 147.01 km
Jednota Dolany 147.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 147.12 km
Bankomat Česká spořitelna 147.54 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 147.55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.57 km
Bankomat ČSOB 147.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.78 km
Jednota Druztová 147.78 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 147.79 km
Bankomat Česká spořitelna 147.83 km
Bankomat GE Money Bank 147.83 km
Bankomat Komerční banka 147.86 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 147.95 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 147.98 km
Bankomat Česká spořitelna 147.99 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 148.12 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 148.21 km
Bankomat ČSOB 148.4 km
Bankomat Česká spořitelna 148.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.41 km
Bankomat Komerční banka 148.45 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 148.48 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 148.6 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 148.68 km
Konzum Chudenice 148.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.73 km
Bankomat ČSOB 148.75 km
Bankomat Česká spořitelna 148.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.79 km
Bankomat GE Money Bank 148.81 km
Konzum Dobřany 148.86 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 148.86 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.97 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 148.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 149.04 km
Bankomat Komerční banka 149.13 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 149.17 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.23 km
Bankomat GE Money Bank 149.27 km
Bankomat ČSOB 149.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.28 km
Bankomat Česká spořitelna 149.33 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 149.38 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.69 km
Bankomat GE Money Bank 149.69 km
Konzum Úsilov 149.7 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 149.76 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 149.89 km
Bankomat Komerční banka 149.91 km
Bankomat GE Money Bank 149.91 km
Bankomat Fio banka 149.91 km
Market Zruč 149.92 km
Bankomat UniCredit Bank 149.95 km
Bankomat Česká spořitelna 149.96 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 149.98 km
Jednota Žichlice 150.07 km
Konzum Černíkov 150.28 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 150.31 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 150.51 km
Bankomat Fio banka 150.63 km
Bankomat Česká spořitelna 150.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 150.66 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 150.81 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 150.88 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 150.88 km
Bankomat ČSOB 151 km
Bankomat Česká spořitelna 151 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.06 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 151.19 km
Bankomat GE Money Bank 151.23 km
Bankomat Česká spořitelna 151.23 km
Bankomat Komerční banka 151.23 km
Bankomat Česká spořitelna 151.24 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 151.27 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 151.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.36 km
Bankomat ČSOB 151.36 km
Bankomat Česká spořitelna 151.37 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 151.43 km
Konzum Chocomyšl 151.73 km
Bankomat Česká spořitelna 151.74 km
Bankomat Česká spořitelna 151.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.86 km
Bankomat ČSOB 151.87 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 151.92 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 151.98 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 152.03 km
Jednota Česká Bříza 152.09 km
Bankomat Komerční banka 152.12 km
Market Třemošná 152.13 km
Jednota Třemošná 152.13 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 152.32 km
Jednota Dobříč 152.45 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 152.49 km
Bankomat Česká spořitelna 152.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.52 km
Bankomat ČSOB 152.52 km
Bankomat ČSOB 152.52 km
Bankomat GE Money Bank 152.52 km
Jednota Radčice 153.14 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 153.18 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 153.38 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 153.48 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 153.61 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 153.61 km
Konzum Srbice 154.04 km
Bankomat Česká spořitelna 154.17 km
Konzum Hlohovčice 154.93 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 155.15 km
Konzum Čermná u Staňkova 155.27 km
Jednota Chotíkov 155.31 km
Bankomat Komerční banka 155.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 155.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.59 km
Bankomat ČSOB 155.6 km
Bankomat Komerční banka 155.61 km
Bankomat Česká spořitelna 155.64 km
Konzum Kdyně 155.65 km
Konzum Kdyně 155.65 km
Bankomat GE Money Bank 155.74 km
Bankomat Česká spořitelna 155.88 km
Supermarket Horní Bříza 155.91 km
Jednota Horní Bříza 156.02 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 156.41 km
čerpací stanice Benzina, Stod 156.61 km
Bankomat Česká spořitelna 156.66 km
Bankomat Komerční banka 156.67 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 156.67 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 156.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 157.17 km
Norma, Deggendorf (D) 157.29 km
Bankomat Komerční banka 157.35 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 157.48 km
Bankomat GE Money Bank 157.61 km
Bankomat Česká spořitelna 157.64 km
Burger King, Deggendorf (D) 157.7 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 157.74 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 157.79 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 157.82 km
Jednota Kaznějov 157.83 km
Market Kaznějov 157.83 km
NKD, Deggendorf (D) 157.83 km
Lidl, Deggendorf (D) 157.84 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 157.88 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 157.88 km
Rossmann, Deggendorf (D) 157.9 km
TEDi, Deggendorf (D) 157.91 km
Müller, Deggendorf (D) 157.91 km
Esprit, Deggendorf (D) 157.93 km
C&A, Deggendorf (D) 157.93 km
New Yorker, Deggendorf (D) 157.94 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 157.96 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 157.99 km
Real, Deggendorf (D) 157.99 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 157.99 km
Konzum Hlohová 158.02 km
Jednota Kozolupy 158.06 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 158.11 km
Edeka, Deggendorf (D) 158.12 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 158.13 km
Kik, Deggendorf (D) 158.16 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 158.18 km
Market Kaznějov 158.18 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 158.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.19 km
Bankomat ČSOB 158.19 km
Bankomat Komerční banka 158.21 km
Jednota Město Touškov 158.3 km
Bankomat ČSOB 158.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.31 km
Jednota Kralovice 158.34 km
Supermarket Kralovice 158.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.4 km
Bankomat ČSOB 158.4 km
Jednota Nýřany 158.4 km
Jednota Babiná 158.42 km
Konzum Kout na Šumavě 158.42 km
Bankomat Česká spořitelna 158.44 km
Netto, Deggendorf (D) 158.47 km
Bankomat ČSOB 158.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.56 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 158.58 km
Jednota Kralovice 158.68 km
Bankomat Česká spořitelna 158.75 km
Konzum Staňkov 158.79 km
Jednota Kralovice 158.8 km
Bankomat Komerční banka 158.82 km
Jednota Hadačka 158.82 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 158.84 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 158.98 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 159.03 km
Bankomat Česká spořitelna 159.06 km
Konzum Osvračín 159.11 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 159.14 km
Konzum Staňkov 159.15 km
Konzum Zahořany 159.54 km
Jednota Nevřeň 159.7 km
Jednota Plasy 160.03 km
Jednota Plasy 160.36 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 160.4 km
Bankomat Česká spořitelna 160.42 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 160.86 km
Jednota Plasy 161.01 km
Konzum Starý Klíčov 161.43 km
Konzum Milavče 161.89 km
Konzum Mrákov 162.04 km
Jednota Mrtník 162.14 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 162.31 km
Konzum Blížejov 162.41 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 162.64 km
Jednota Loza 163.32 km
Jednota Všeruby 163.56 km
Konzum Tlumačov 163.67 km
Jednota Úlice 163.87 km
Konzum Domažlice 164.27 km
Jednota Dolní Bělá 164.29 km
Jednota Horní Bělá 164.46 km
Konzum Semošice 164.51 km
Bankomat Raiffeisenbank 164.63 km
Bankomat Česká spořitelna 164.71 km
Bankomat ČSOB 164.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 164.73 km
Bankomat GE Money Bank 164.78 km
Bankomat ČSOB 165.02 km
Bankomat Česká spořitelna 165.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165.02 km
Bankomat Česká spořitelna 165.06 km
Jednota Heřmanova Huť 165.08 km
Bankomat Komerční banka 165.08 km
Bankomat Komerční banka 165.08 km
Jednota Mladotice 165.29 km
Konzum Domažlice 165.59 km
Jednota Líšťany 165.79 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 165.88 km
Bankomat GE Money Bank 166.31 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 166.37 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 166.4 km
Jednota Pňovany 166.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.64 km
Bankomat ČSOB 166.65 km
Bankomat Česká spořitelna 166.76 km
Bankomat Komerční banka 166.77 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 167.13 km
Konzum Horšovský Týn 167.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 167.67 km
Konzum Česká Kubice 167.76 km
Jednota Hvozd 167.91 km
Konzum Folmava 167.95 km
Konzum Draženov 169.04 km
Jednota Sytno 169.47 km
čerpací stanice OMV, Draženov 169.52 km
Jednota Žihle 169.54 km
Konzum Trhanov 170.69 km
Jednota Úněšov 170.93 km
Jednota Pernarec 171.01 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 171.05 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 171.19 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 171.7 km
Jednota Kladruby 172.22 km
Bankomat ČSOB 172.41 km
Bankomat Komerční banka 172.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 172.45 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 172.53 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 172.53 km
Bankomat GE Money Bank 172.55 km
Bankomat Česká spořitelna 172.61 km
Jednota Stříbro 172.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.02 km
Bankomat ČSOB 173.02 km
Jednota-cukrárna Manětín 173.09 km
Jednota Stříbro 173.22 km
Konzum Miřkov 173.24 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 173.67 km
Jednota Stříbro 173.74 km
Konzum Postřekov 173.91 km
Konzum Nový Kramolín 174.4 km
Konzum Díly 174.93 km
Bankomat Česká spořitelna 175.77 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 175.8 km
Jednota Nečtiny 175.85 km
Konzum Poběžovice 175.93 km
Jednota Pláň 176.76 km
Konzum Vidice 177.28 km
Konzum Mnichov 177.96 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 178.64 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 178.67 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 178.68 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 178.75 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 178.83 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 178.83 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 178.99 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 179 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 179.23 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 179.25 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 179.25 km
Konzum Hostouň 179.64 km
Jednota Konstantinovy Lázně 180.97 km
Bankomat ČSOB 181.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 181.31 km
Bankomat ČSOB 182.11 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 182.55 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 182.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 182.75 km
Jednota Bezdružice 183.12 km
Jednota Bezdružice 183.15 km
Jednota Černošín 183.47 km
Jednota Stráž u Tachova 183.69 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 184.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 184.57 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 184.92 km
Bankomat GE Money Bank 185.42 km
Jednota Bor u Tachova 185.48 km
Bankomat Česká spořitelna 185.55 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 185.59 km
Jednota Bor u Tachova 185.61 km
Jednota Lestkov 187.85 km
Jednota Přimda 190.44 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 190.58 km
Bankomat ČSOB 191.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.76 km
Bankomat Česká spořitelna 191.79 km
Jednota Staré Sedliště 192.31 km
Jednota Staré Sedliště 194.08 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 195.22 km
Bankomat UniCredit Bank 195.29 km
Bankomat Česká spořitelna 195.3 km
Jednota Planá 195.31 km
Bankomat GE Money Bank 195.47 km
Bankomat ČSOB 195.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 195.55 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 195.55 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 195.73 km
Jednota Hošťka 196.51 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 197.12 km
Jednota Chodová Planá 197.34 km
Jednota Dlouhý Újezd 197.56 km
Jednota Tachov 197.85 km
Bankomat UniCredit Bank 198.08 km
COOP DISKONT - Tachov 198.26 km
Jednota Tachov 198.27 km
Jednota Rozvadov 198.36 km
Bankomat Česká spořitelna 198.45 km
Bankomat Česká spořitelna 198.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 198.5 km
Bankomat GE Money Bank 198.51 km
Bankomat ČSOB 198.55 km
Jednota Tachov 198.59 km
Jednota Tachov 198.59 km
Bankomat GE Money Bank 198.61 km
Jednota Tachov 198.67 km
Bankomat Komerční banka 198.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 198.74 km
Bankomat ČSOB 198.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 198.76 km
Bankomat ČSOB 198.76 km
Bankomat Česká spořitelna 198.8 km
Jednota Tachov 198.97 km
Jednota Tachov 199.23 km
Jednota Halže 203.68 km
Jednota Lázně Kynžvart 210.12 km
Burger King, Neutraubling (D) 212.74 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 215.65 km
NKD, Regensburg (D) 216.99 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 217.27 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 217.43 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 217.51 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 217.54 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 217.84 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 217.88 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 217.93 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 217.93 km
Kik, Regensburg (D) 217.95 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 217.99 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 218.01 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 218.03 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 218.03 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 218.06 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 218.18 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 218.2 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 218.47 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 218.79 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 218.8 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 219.11 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 219.12 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 219.13 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 219.2 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 219.23 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 219.25 km
C&A, Regensburg (D) 219.28 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 219.34 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 219.36 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 219.87 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 220.15 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 220.67 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 221.17 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 221.84 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 221.94 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 222.22 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 222.24 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 222.38 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Petra a Pavla, Stráž nad Nežá...

batoh
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž nad Nežárkou
Šumava A-Z: kostely
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Šimona a Judy, Roseč

batoh
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč
Šumava A-Z: kostely
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava má své kouzlo po celý rok, v každém ročním období. Přijeďte se k nám přesvědčit. Široký výběr příjemného ubytování (za příznivé, levné ceny) studentům, rodinám s dětmi, seniorům, firemní školení, skupinové akce a srazy, svatby. Vhodné pro turisty, cykloturisty, motorkáře, lyžaře, běžkaře. V překrásném prostředí v městečkách v apartmánech, penzionech, hotelech, ve vesničkách a na samotách v chatách, chalupách, kempech. Šumava nabízí nepřeberné množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z CHKO Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR, proto ubytování na Šumavě vyhledávají každým rokem tisíce turistů, cyklistů, běžkařů, houbařů, vodáků apod. Využít můžete lyžařských škol, které nabízí každé lyžařské středisko (například skiareál Lipno, Velký Javor, Železná Ruda, Špičák, Zadov-Churáňov), bazénů, koupališť, wellness programů, které se nabízí pro Váš pobyt. Síť web kamer vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa (odkaz i na jiné hory jako Beskydy). Hitem posledních let je Lipenská přehrada, skiareál Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb (Lipno servis). Aktuální informace mimo náš nejstarší šumavský net přináší Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy. Šumavu proslavil i pašerák, o němž vznikl film Král Šumavy. Králem Šumavy se dnes rozumí ale i Author Král Šumavy – vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Nešel více po hrázi duby a křovinami osázené, širým, otevřeným krajem se bral, zahýbaje vpravo k Pašicům. Hlava vpřed se klonila, oči na zem se upíraly, nebloudily po pláni měsíčním světlem jako stříbrem polité, rozbíhající se, mizící v kmitavém šeru nedozírných dálav. Nedaleko něho vyletělo drkajíc hejno koroptví, v obilí zavrzal chřástal, jemuž opodál odpovídal druhý, třetí; v rákosí vpravo, poněkud vzadu, kvákaly divoké kachny a sta cvrčků pělo jednotvárnou píseň svou. Kráčel cestou svou, nevšímaje sobě těchto zvuků, rušících velké ticho letní noci, ani psího štěkotu, dorážejícího k němu z blízkých Pašic, ale pojednou se mu zdálo, že slyší dusot blížících se proti němu lidských kroků. Nemýlil se: kroky se přiblížily a po chvíli vynořila se z nízkého úvozu asi dvě stě kroků před ním mužská postava, oblitá tímže stříbrným jasem jako všecky předměty vůkol, pláň, suchopár, obilní lány i potroušené kře hlohu a šípku, velká již o sobě, ale přímo obrovitých, nadpřirozených rozměrů nabývající v této třepetavé, mihotající se hře nočních světel a stínů. Ulekl se, vida tuto postavu, ana rychlými, pružnými kroky v ústrety se mu šinula, stanul a vytřeštil na ni oči...

Než málo vteřin ještě, a už poznal tohoto člověka, s nímž před chvílí ještě ve svých myšlenkách se zabýval. Byl to Petr Radonický, knížecí mládek a nápadník jeho dcery Rozárky.

 Ten člověk byl u jeho dcery, nadešla mu myšlenka, od ní přichází. Zlost jím zalomcovala, beztak jej měl v nenávisti jako vůbec všecky knížecí, najmě hajné, baštýře a vůbec všecky pěšáky. Pohlížel na ně jako na jakýs druh neustále slídících psů krváků a velice nemile nesl, že dcera se s takovým spustila. Nebýt jeho ženy, proti níž ničeho nezmohl a která tomuto poměru nadržovala, dojista by ho byl do domu nepustil a každému styku s ním zabránil. I beztak s ním nikdy nepromluvil, jedva na daný pozdrav odpovídal. Kdyby se ho někdo byl ptal, proč tyto lidi má v nenávisti a co mu učinili zlého neb v čem mu překáželi, sotva by byl nalezl jiné odpovědi nežli tuto: „A tak! Jsou to darmožrouti a neřádi! Na nic dobrého nepomýšlejí!" — Co byl živ, nepodnikl ničeho, z čeho by se byl mohl střetnouti s kterýmkoliv z nich; ani ve snu ho nenapadlo, aby si šel zapytlačit do pole, do lesa nebo do rybníka. Byl to vrozený, instinktivní odpor, jejž v sobě cítil potomek po dlouhé věky porobených proti výkonným orgánům a představitelům utlačující, týrající je vrchnosti, odpor, k němuž se družila jakás tajná hrůza, jakýs strach, nepřicházející zplna k uvědomění, ale který mu bránil projeviti jim otevřeně svoje nepřátelské smýšlení.

Poznav mládka, Krušnej zaťal pěsti a umínil si jiti mimo, jako by ho neviděl.

Než mládek, došed ho, pozdravil jej, řka s přívětivým úsměvem na rtech:

„Dej vám Pánbůh dobrý večer, pantáto!"

„Dejž to Pánbůh a vám taky," odpověděl Krušnej, zdvihnuv jedva hlavu, a šel svou cestou; ale mládek nehodlal jej takto pustiti. Stanul před ním a oslovil ho.

„Jdete od Plástovic, pantáto ? Nikoho jste nepotkal cestou ?"

„Nevěděl bych, koho bych byl potkal," zabručel sedlák.

Kdyby byl potkal sto lidí, byl by je všecky zapřel; nikoho by byl neviděl, a viděl-li, nikoho nepoznal? Chce-li slídit ten chňap, ať si slídí sám, on ho nikomu nepovede na stopu. To by se mu tak vyplatilo!

Mládek se nehýbal.

„Podívejte se, pantáto, tamhle," pravil, ukazuje prstem směrem k jihozápadu, kde široká, lesknoucí se hladina rybníka se ztrácela v šeru.

„A co by tam bylo?" zabručel Krušnej, dívaje se maně v naznačenou stranu.

„Dva plameny se tam třpytí, zrovna směrem k Výhlavi, pod císařskou silnicí."

Jen velmi bystré oko stačilo znamenati slabounký zákmit dvou ohníčků, jež, viděny na tuto dálku, zcela podle sebe býti se zdály, ale vpravdě na sto metrů od sebe vzdáleny hořely. Krušnej, jehož oči viděly právě tak dobře do dálky jako oči mládkovy, zcela určitě je postřehl, tyto plameny; nicméně se tvářil, jako by ničeho neviděl.

„A co by tam hořely za ohně?" prohodil nevrle, maje se k odchodu.

„Jsou na rybách, dojista jsou, pakáž zatracená!" zaskuhral mládek; „měli jsme nějaký čas pokoj, dokud seděli v kriminále ti chlapi Lochmout a Kozlík z Hluboké, a bratři Karhounové ze Zlivi byli někde ve světě. Sotva tu jsou, už to zas začíná."

Lochmout a Kozlík byli v očích Krušného vším, jenom ne zloději. Pytlačili v knížecích revírech a lovili „kluky"  z knížecích rybníků a to jim z té duše odpouštěl, ba, za neohrožené bohatýry je pokládal. Jinak pohlížel na bratry Karhouny. Ti sice též brali knížeti pánu dříví z lesa, léceli oka na jeho zvěř a chodili na jeho ryby, ale vedle toho nešetřili též sedláků, jimž kradli vepře a drůbež, ba, byli v odůvodněném podezření, že, asi pět roků tomu, ukradli tři hříbata z pastvy na Blatech, kterýžto zločin se jim však dokázati nemohl. Zato byli dopadeni o masopustě minulého roku, právě když jemu, Krušnému, uloupili ze zavřeného chlévce tučného krmníka. Celé Pašice se tenkrát na ně sběhly, vepře jim uzmuly a zbiti byli, že sotva domů dolezli. Vedle názorů však Pašičkých včetně Krušného na tomto trestu se mělo přestátí, ale kdosi udal věc soudu, čímž se svým krajanům málo zavděčil. Kdekdo byl obeslán za svědka, rozumí se, že v prvé řadě Krušnej, jemuž nastaly časté a mrzuté dochůzky na Hlubokou a do Budějovic; nadto mu vzkázali darebové, aby se měl na pozoru, že pomstě jejich neujde, až vyjdou z kriminálu, v němž stát se po čtyři měsíce o jejich ubytování a stravování poctivě staral. Když pak, asi rok tomu, brány žaláře se jim otevřely, zapomněli patrně na slíbenou pomstu, neboť odešli kamsi do světa a po ten čas nebylo o nich slechu, takže Krušnej, který s velkým strachem pohlížel vstříc jejich opětnému objevení se, skoro už na ně nevzpomněl; slyše nyní, že jsou zase ve Zlivi, nemálo se ulekl. Jako blesk projelo mu hlavou, že třeba dnes už naň někde číhají, a umiňoval si pevně, že v noci více nohou nepáchne ze svého obydlí. Nebyl by se ani v nejmenším rozpakoval přijati průvod mládkův, ba, požádati jej, aby s ním šel, kdyby z dalšího jeho hovoru nebyl vyrozuměl, že Rado-nický je na služební obchůzce a že by tudíž takové žádosti vyhověti nemohl.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky