Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek vodní Blatná

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°25'22.202"N, 13°52'46.108"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Jihočeský zámek Blatná byl vybudován na ostrůvku uprostřed říčky Lomnice, obklopuje ho rozsáhlá zámecká obora plná vysokých dubů s opuštěnými zlatokopeckými sejpy, ve které můžete slyšet zpět přibližně 50 druhů ptáků a vidět stáda daňků. Původně byla Blatná dřevěnou tvrzí, pak gotickým hradem a nakonec se po přestavbě proměnila ve vodní zámecké sídlo. Obora je celoročně přístupná a kromě překrásných výhledů na zámek v ní najdete početné stádo ochočených daňků, kteří se často nechávají krmit návštěvníky. V létě a na podzim je ideálním místem po romantickou procházku. Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů z Rožmitálu. Sestra blatenského Lva z Rožmitálu Johanka se totiž provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Roku 1601 byla Blatná císařem Rudolfem II. povýšena na město. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny v první polovině 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu stavitelem B. Gruberem. Změny se dotkly i přilehlých pozemků. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. Vedle Švihová a Červené Lhoty je vodní zámek Blatná jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na našem území.  Svébytnou architekturou ve vzácně dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi českými hradními komplexy. Stavebně historický vývoj učinil z tohoto objektu svérázný dokument o uměleckých slozích minulých staletí, a protože se během svého vývoje nacházel převážně v držení významných šlechtických rodů, byla Blatná místem, kde se rodily a přetvářely dějiny naší země. Z archeologických nálezů lze usuzovat, že nevelký pahorek uprostřed blat byl osídlen již v prehistorických dobách. Koncem 7. a zejména v 8. století se na Blatensku začínají objevovat Slované. K souvislému slovanskému osídlení však došlo až ve 2. pol. 10. století. Osada Blatná vznikla díky staré významné dálkové a obchodní cestě, která spojovala Sušici s Horažďovicemi a v tomto místě překračovala říčku Lomnici. Tvrz je zde poprvé písemně zmíněna v roce 1235 jako sídlo vladyky Vyšemíra (erbu střely), snad chudšího příbuzného Bavorů ze Strakonic. Další historická zmínka z roku 1241 připomíná jistého Předostu z Blatné a je jisté, že nejpozději v jeho době zde existoval hrádek chráněný vodou, skládající se ze sídelního objektu a stavebné náročné domácí románské kaple, jejíž vznik je možno klást do období mezi koncem 12. století a rokem 1225. Přesto však někdy bývá nejstarší období blatenského hrádku spojováno, jak je tomu někdy i u jiných hradu na našem území, s rytířským řádem Templářů, o čemž vznikaly i pověsti. Písemné zprávy ale dokládají držbu Blatné světskými feudály. Pravděpodobnější by mohlo být působení rytířského řádu Johanitů, sídlících na strakonickém hradě, patřícím Bavorům ze Strakonic, kteří získali Blatnou ve druhé polovině 13. století. Předpokládá se, že právě první Bavorové sídlící na Blatné se nespokojili s užíváním převážně dřevěného opevněného komplexu, ale začali s jeho přebudováním ve výstavnější sídlo, obehnané zděnou hradbou chránící dva paláce proti sobě stojící. Přirozená obrana hradu, okolní bažiny, začala být proměňována v souvislé vodní opevnění, které ovšem do dnešní podoby dovedli až pozdější majitelé. Asi v roce 1299 lze již Blatnou připisovat charakter opravdového hradu. Posledním majitelem z rodu Bavorů byl do roku 1403 Břetislav ze Strakonic, synovec Zdeňka z Rožmitálu. Rod Bavorů vymřel po meči a Rožmitálští jako jejich příbuzní postupně dědili bavorovský majetek. Nad Blatenskými hradbami zavlál praporec s kančí hlavou pánů z Rožmitálu. Dlouhé období jejich panování se pro Blatnou stalo obdobím největšího lesku a slávy. Za prvního držitele Jana z Rožmitálu bylo původní románské sídlo rázně přestavěno a Blatná se stala gotickou pevností s fortifikovanou vstupní věží. Pod správou tohoto zpočátku příslušníka umírněného křídla husitské šlechty, později ovšem nekompromisního katolíka přečkal hrad i bouřlivé husitské období. Teprve za Janových potomků pak dosáhl hrad vrcholného stavebního rozkvětu. Janovi synové Jaroslav Lev a Protiva drželi Blatnou od jeho smrti v roce 1430. Zejména Jaroslav Lev, který se v písemných pramenech jako majitel Blatné objevuje od roku 1446, zastával vysoké státní funkce. Byl příbuzným krále Jiřího z Poděbrad, obratný diplomat a velmi vzdělaný člověk. Stál mimo jiné v čele českého mírového poselstva čtyřiceti českých pánů a rytířů, jež putovalo v letech 1465 až 1467 po evropských dvorech. Při této cestě se nechal inspirovat vyspělou kulturou západoevropské šlechty. Tyto inspirace pak uplatňoval při zvyšování reprezentativnosti svého blatenského sídla. Dával podněty k jeho rozsáhlé pozdně gotické přestavbě, která přinesla hradu charakteristickou dominantu hranolové vstupní věže s lomeným vstupním portálem, jež nahradila předchozí chudší vjezdovou bránu, a k věži z jihovýchodní strany přiléhající gotickou hradní kapli a tzv. Rožmitálský palác. Palác a svoji pracovnu v patře věže dal vyzdobit nádhernými freskami. Jaroslavův syn, Zdeněk Lev, zastával roku 1508 úřad nejvyššího purkrabího na dvoře krále Vladislava Jagellonského. Miloval přepych a pro svou reprezentaci zvyšoval výstavnost svých sídel. Jeho nejvýraznější stavební akcí bylo přebudování jihozápadního paláce na třípatrový skvostný goticko-renesanční tzv. Rejtův palác. K jeho vybudování pozval na Blatnou proslulého stavitele Benedikta Rejta, působícího v královských službách (k Rejtovým dílům patří i Vladislavský sál na Pražském hradě, stejně jako chrám sv. Barbory v Kutné Hoře). Zároveň tím však zatížil rodovou pokladnu břemenem vysokých dluhů, a jeho syn Adam Lev je proto nucen zámek a městečko Blatná v roce 1555 prodat sestrám Kateřině a Anně Řepickým ze Sudoměře. Od nich Blatenské panství kupuje v roce 1560 Kateřinin manžel Zdeněk z rodu Šternberků. Dva roky po Šternberkové smrti koupil Blatnou v roce 1577 Jan z Rozdražova ze starého polského rodu hrabat Rozdražovských. Zanedlouho však zemřel a po dovršení plnoletosti připadla Blatná na řadu let jeho synovi Václavovi z Rozdražova. Tehdy při severní straně hradby od vstupní věže až téměř ke Starému paláci vyrostla nejmladší z blatenských palácových staveb - renesanční Rozdražovský palác. Stavovské povstání v letech 1618 až 1620 a třicetiletá válka však přerušily zvelebování blatenského panství. Za povstání byl hrad vydrancován až na holé zdi armádou vzbouřených českých stavů, vedenou Mansfeldem, a stejná pohroma stihla i městečko s jeho obyvateli. Václav z Rozdražova se v roce 1622 raději uchýlil do Slezska, kde v roce 1625 umírá. Vdova Anna Marie žila nadále s nezletilým synem Františkem Ignácem na blatenském panství. Ten je pak převzal v roce 1645. Ani pobělohorská doba však rozkvětu Blatné nepřála. František Ignác umřel v roce 1691, aniž by zanechal dědice, a rod Rozdražovských tak vymírá po meči. Dědicem se stal Jan František hrabě Krakovský z Kolovrat, syn Anny Kateřiny, sestry zesnulého Františka Ignáce. Vzápětí však panství prodal hraběnce Ernestině Serenyiové, a původem maďarští Serenyiové tak drželi Blatnou od roku 1695 až do konce 18. století. S novou vrchností se přihlásila nová, tentokrát již barokní epocha. Svědčí o tom mnohé barokní sochy v městečku, skvostně přestavěný kostel v nedalekých Paštikách, jakož i barokizující přestavba rozdražovského křídla. Roku 1798 koupil Blatnou od bratrů Serenyiů, z nichž ani jeden neměl dědice, Václav Karel Hildprandt z Ottenhausen, český šlechtic tyrolského původu. V držení Václava Karla a jeho potomků setrvala Blatná, s vynuceným přerušením v době komunistické diktatury, až do současnosti. Za Františka Hildprandta došlo k nákladné adaptaci zámku, směřující k vytvoření reprezentativního sídla, poskytujícího ovšem zároveň pohodlné bydlení. Poté, za Roberta Hildprandta, prošel zámek v letech 1850 až 1856 novogotickými úpravami v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Gruebera z Mnichova, která stavbě víceméně vtiskla její současný charakter. V roce 1947 převzala zámek Národní památková komise a po převratu v roce 1948 byl rodině Hildprandtů zámek zkonfiskován. Bedřichu Hildprandtovi s manželkou Kornelií a dcerami bylo po roce 1958 umožněno, díky stykům rodiny s císařem Haille Selassie I., legálně emigrovat do Etiopie. Památky na etiopský pobyt tvoří dnes poutavou součást zámecké expozice. Po roce 1989 se panství vrátilo do rukou rodiny Hildprandtových, konkrétně manželky Bedřicha Hildprandta (zemřel v roce 1981 v Německu) Kornelie a jejich dvou dcer Josefiny a Jany. Současní majitelé se intenzivně zabývají jeho obnovou a zpřístupněním pro návštěvníky.

odkaz: zámek vodní Blatná

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Purkyně Jan Evangelista

batoh
Purkyně Jan Evangelista
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Bílá paní

batoh
Bílá paní
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Šíleně smutná princezna

batoh
Šíleně smutná princezna
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rybník zámecký Blatná

batoh
rybník zámecký Blatná
Šumava A-Z: zámky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Purkyně Jan Evangelista 0 km
Bílá paní 0.04 km
Šíleně smutná princezna 0.04 km
rybník zámecký Blatná 0.09 km
fara Blatná 0.22 km
zámecký ovocný lihovar Blatná 0.23 km
Městské muzeum Blatná 0.25 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 0.25 km
Blatenská věž 0.27 km
Křišťálek meč 0.28 km
Mariánský sloup, Blatná 0.29 km
zámecký park a obora Blatná 0.45 km
Mandlová Adina 0.52 km
Sokol Blatná 0.66 km
pamětní deska osvobození Blatná... 0.69 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 0.69 km
Generál Podhajský, Josef Fučík 0.93 km
Podhajský Alois, armádní generál... 0.93 km
Pacelice 4.35 km
zámek Škvořetice 5.35 km
Škvořetice 5.5 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 5.53 km
kaple Vrbno 5.61 km
pomník padlých WWI, Vrbno 5.63 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 6.08 km
Bílá paní 6.2 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 6.59 km
Sedlická krajka 6.62 km
infocentrum Sedlice 6.62 km
fara Sedlice 6.68 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 6.69 km
Sedlice 6.7 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 6.71 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 6.72 km
hřbitov Sedlice 6.75 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 6.77 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 6.81 km
von Battaglia Christian svobodný p... 6.87 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 6.87 km
zámek Sedlice 7.07 km
Slunéčková Karolína 7.1 km
kaple Pole 7.27 km
pomník padlých WWI, Pole 7.27 km
SDH Pole 7.3 km
zámek Pole 7.34 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 7.57 km
zámecký park Lnáře 7.58 km
kašna kruhová parku Lnáře 7.68 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 7.69 km
Krvavá léta - Vlasovci 7.7 km
zámek Lnáře 7.7 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 7.71 km
Kadovský viklan 7.72 km
rybník zámecký Lnáře 7.74 km
Muzeum kočky, Lnáře 7.75 km
pomník generál A. A. Vlasov 7.75 km
infocentrum Lnáře 7.76 km
tvrz Lnáře 7.77 km
barokní silniční most Lnáře 7.81 km
Lnáře 7.86 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 7.87 km
NS Okolím Lnář 7.87 km
Kadov 7.88 km
kostel sv. Václava, Kadov 7.9 km
fara Kadov 7.9 km
pomník padlých WWI, Kadov 7.91 km
chudobinec Kadov 7.92 km
tvrz Kadov 7.93 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 8.02 km
Lom 8.08 km
hřbitov Kadov 8.1 km
SDH Lom 8.13 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 8.36 km
Lnářský Málkov 8.36 km
kaple Lnářský Málkov 8.37 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 8.39 km
Pevnost Fort Hary 8.8 km
Stehlík Ladislav 8.86 km
Rojice 9.51 km
kaple Rojice 9.55 km
rybník Strašil 9.81 km
zámek Strážovice 10.01 km
Bezděkov u Kasejovic 10.09 km
SDH Strážovice 10.12 km
židovský hřbitov Slatina 10.21 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 10.28 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 10.44 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 10.46 km
synagoga Slatina u Horažďovic 10.46 km
SDH Slatina u Horažďovic 10.54 km
Růžičková Helena 10.54 km
koně Slatina u Horažďovic 10.54 km
Slatina u Horažďovic 10.55 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 10.56 km
Hořejší mlýn, Mirotice 10.81 km
Venkovský učitel 11.01 km
Radobytce 11.09 km
Bílá paní 11.13 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11.13 km
Kasejovice 11.13 km
hřbitov Mirotice 11.13 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11.14 km
pomník padlých WWII, Mirotice 11.15 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 11.2 km
Kopecký Matěj 11.23 km
Aleš Mikoláš 11.23 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 11.23 km
fara Mirotice 11.24 km
pamětní deska Benedikt Žák 11.24 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 11.27 km
Intimní osvětlení 11.3 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 11.35 km
pivovar Mirotice 11.36 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 11.37 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 11.38 km
NS Alšova 11.38 km
pomník padlých WWI, Mirotice 11.39 km
Čtyři slunce 11.4 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 11.4 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 11.4 km
židovský hřbitov Mirotice 11.42 km
Mirotice 11.42 km
radnice Mirotice 11.46 km
SDH Chanovice 11.53 km
lávka Lomnice, Mirotice 11.54 km
SDH Svéradice 11.58 km
pomník padlých WWI, Svéradice 11.64 km
Svéradice 11.65 km
kaple sv. Anny, Svéradice 11.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 11.74 km
most Lomnice, Mirotice 11.74 km
Chanovice 11.91 km
sýpka Chanovice 11.94 km
kaple Chanovice 11.94 km
pomník padlých WWI, Chanovice 11.95 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 11.98 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 12.01 km
infocentrum Chanovice 12.01 km
rybník Ohrada, Chanovice 12.01 km
hřbitov Chanovice 12.03 km
kašna zámecká Chanovice 12.05 km
zámek Chanovice 12.06 km
skanzen Chanovice 12.07 km
NS Chanovice 12.08 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.09 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 12.32 km
infocentrum Radomyšl 12.33 km
Chlum 608 m n. m. 12.34 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 12.36 km
SDH Radomyšl 12.37 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 12.38 km
fara Radomyšl 12.38 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 12.41 km
Lifka Bohumír Dr. 12.41 km
pamětní deska Bohumír Lifka 12.41 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 12.45 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 12.45 km
radnice Radomyšl 12.45 km
Radomyšl 12.45 km
pamětní deska Jan Matějka 12.46 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 12.47 km
Novotný Miloslav, PhDr. 12.47 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 12.47 km
rybník Vražda, Radomyšl 12.49 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 12.54 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 12.59 km
pamětní deska Josef Kovář 12.59 km
rybník Brůdek, Radomyšl 12.63 km
křížová cesta, Radomyšl 12.74 km
hřbitov Radomyšl 12.91 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 12.94 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 12.95 km
Princezna ze mlejna 12.95 km
kaple Osek 13.15 km
SDH Újezd u Chanovic 13.27 km
kaple Újezd u Chanovic 13.28 km
zámek Osek 13.5 km
židovský hřbitov Radomyšl 13.53 km
kaple před zámkem, Osek 13.58 km
kaple Domanice 14.05 km
Domanice 14.06 km
hřbitov Čimelice 14.24 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 14.28 km
SDH Velký Bor 14.31 km
strašení krutého čimelického majit... 14.31 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 14.31 km
zámek Čimelice 14.31 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 14.31 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 14.34 km
Krnka Sylvestr 14.36 km
Velký Bor 14.36 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 14.38 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 14.41 km
Pivovarský rybník, Čimelice 14.44 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 14.47 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 14.47 km
pomník padlých WWI, Čimelice 14.48 km
Velkoborský rybník 14.48 km
Čimelice 14.49 km
Dastich Josef 14.49 km
Paulik Franciszek Daniel 14.49 km
Hogo fogo Homolka 14.5 km
rybník Kostelák, Čimelice 14.5 km
morový sloup, Čimelice 14.5 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 14.52 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 14.53 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 14.63 km
Karlovské duby 14.64 km
Ohnivé léto 14.65 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 14.73 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 14.75 km
zámek Defurovy Lažany 14.77 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 14.81 km
Rohozná (Osek) 14.84 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 14.85 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 14.87 km
SDH Životice 14.89 km
Defurovy Lažany 14.89 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 14.9 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 14.91 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 14.92 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 15.03 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 15.12 km
Spadla s měsíce 15.15 km
nádraží Čimelice 15.19 km
Smetanova Lhota 15.21 km
Koller Jan 15.21 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 15.24 km
kaple Smetanova Lhota 15.25 km
zámek Drhovle 15.54 km
Drhovle Zámek 15.54 km
rybník Stejskal 15.56 km
Rakovický mlýn 15.57 km
Bisingrov 15.67 km
mlýn nový Nerestce 15.76 km
Trápení 15.78 km
zámek Dolní Nerestce 15.81 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 16.01 km
Dolní řepický rybník 16.02 km
dětské hřiště Nerestce 16.05 km
Ohnivé léto 16.06 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 16.06 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 16.09 km
kaple Kbelnice 16.1 km
kaple Dolní Poříčí 16.41 km
židovský hřbitov Horažďovice 16.46 km
Katovická hora, Kněží hora 16.49 km
koupaliště Horní Poříčí 16.51 km
přírodní rezervace Kněží hora... 16.51 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 16.51 km
NS Kněží hora 16.54 km
Penc Bořivoj 16.55 km
Žižkův most, Horní Poříčí 16.55 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 16.56 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 16.56 km
zvonice Čížová 16.57 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 16.57 km
zámek Střelské Hoštice 16.57 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 16.57 km
hřbitov Čížová 16.59 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 16.6 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 16.6 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 16.62 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 16.62 km
kaple sv. Barbory, Čížová 16.63 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 16.64 km
Moravec Alois 16.65 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 16.65 km
studna krytá Čížová 16.66 km
hřbitov Střelské Hoštice 16.67 km
fara a špitál Čížová 16.67 km
MVE Střelské Hoštice 16.69 km
nádraží Horažďovice 16.7 km
hřbitov Katovice 16.72 km
pamětní deska Josef Pacourek 16.73 km
kaple Horní Poříčí 16.74 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 16.74 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 16.74 km
pamětní deska František Hradský... 16.76 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 16.79 km
Novodvorský rybník 16.8 km
Nový Dvůr 16.87 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 16.89 km
fara Katovice 16.9 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 16.9 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 16.91 km
pamětní deska osvobození Katovice... 16.93 km
Katovice 16.93 km
pomník padlých WWI, Katovice 16.93 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 16.96 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 16.97 km
hřbitov starý Horažďovice 16.98 km
infocentrum Horažďovice 17.02 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 17.03 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 17.04 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 17.11 km
mlýn Katovice 17.12 km
zámek Čížová 17.13 km
Pražská brána, Horažďovice 17.14 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 17.15 km
Dolní Ostrovec 17.17 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 17.17 km
sýpka Čížová 17.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 17.18 km
morový sloup, Horažďovice 17.2 km
kašna Horažďovice 17.2 km
Čížová 17.21 km
městské muzeum Horažďovice 17.21 km
zámek Horažďovice 17.21 km
oslavy osvobození Horažďovice 17.21 km
Horažďovice 17.21 km
Ševčík Otakar 17.21 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.21 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 17.25 km
Kladivo na čarodějnice 17.25 km
kašna zámek Horažďovice 17.25 km
podzámecký mlýn Horažďovice 17.26 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 17.28 km
infocentrum Čížová 17.29 km
fara Horažďovice 17.3 km
šlechtický pivovar, Čížová 17.32 km
Střela 17.35 km
kaple Střela 17.41 km
zámek a hrad Střela 17.42 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 17.48 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 17.48 km
vodáctví Strakonice 17.5 km
Habsburský Rudolf 17.55 km
vlaková zastávka Čížová 17.56 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 17.56 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 17.57 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 17.57 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 17.58 km
kaple Přešťovice 17.6 km
akvapark Horažďovice 17.62 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 17.63 km
Pavel Pavel 17.69 km
Dražejov 17.75 km
Zlivice 17.77 km
SDH Strakonice 17.79 km
SDH Zlivice 17.8 km
dudácký festival Strakonice 17.87 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 18.02 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 18.03 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.03 km
kamenný most Skalice, Varvažov 18.03 km
Masné krámy, Strakonice 18.03 km
radnice bývalá Strakonice 18.04 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 18.05 km
pamětní deska Josef Skupa 18.06 km
Skupa Josef 18.06 km
Spořitelna Strakonice 18.07 km
Šmidinger Josef 18.07 km
Salák Alexander 18.08 km
Kochan Valentin z Prachové 18.08 km
Horký František 18.08 km
Turek Roman 18.08 km
Vachler Petr 18.08 km
Čelakovský František Ladislav 18.08 km
Křížková Hana 18.08 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 18.1 km
pivovar (původní) Strakonice 18.11 km
pivovar Strakonice 18.17 km
morový sloup, Strakonice 18.2 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 18.21 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 18.21 km
NS Podskalí ve Strakonicích 18.21 km
pěší most Otava, Strakonice 18.26 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 18.31 km
Strakonice 18.31 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 18.35 km
řeka Volyňka 18.36 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 18.37 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 18.37 km
hrad Strakonice 18.37 km
Tři chlapi na cestách 18.39 km
dětské hřiště Králova Lhota 18.41 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 18.42 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 18.5 km
zřícenina Prácheň 18.5 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 18.51 km
Nová a Stará Vráž u Písku 18.52 km
mohyla Jan Jakub Ryba, Voltuš 18.54 km
Beran Rudolf 18.55 km
zámek Vráž 18.58 km
věžový vodojem Vráž 18.58 km
rybník Velký Šibeňák 18.58 km
Králova Lhota 18.6 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 18.62 km
hřbitov Prácheň 18.68 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 18.68 km
letiště Strakonice 18.69 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 18.72 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 18.74 km
Dobev (Stará a Nová) 18.76 km
pomník padlých WWI, Novosedly 18.76 km
Novosedly 18.76 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 18.79 km
přírodní rezervace Prácheň 18.79 km
nádraží Strakonice 18.81 km
židovský hřbitov Strakonice 18.9 km
pomník padlých WWI, Strakonice 18.94 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 18.95 km
kostel sv. Václava, Strakonice 18.96 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 18.97 km
hřbitov Strakonice 18.99 km
kaple Boubín u Horažďovic 19 km
Boubín u Horažďovic 19.01 km
nádraží Pačejov 19.05 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 19.06 km
zámek Varvažov 19.07 km
kaple hřbitovní Varvažov 19.1 km
Je třeba zabít Sekala 19.1 km
Střílej oběma rukama 19.1 km
Proč nevěřit na zázraky 19.1 km
O zatoulané princezně 19.1 km
Stříbrná paruka 19.1 km
pamětní deska František Kubeš 19.12 km
Varvažov 19.13 km
hřbitov Varvažov 19.14 km
hřbitov řádový Štěkeň 19.25 km
Veřechov 19.31 km
kaple Veřechov 19.32 km
křížová cesta, Štěkeň 19.35 km
SDH Veřechov 19.35 km
Malý Bor 19.41 km
zámek Štěkeň 19.45 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 19.45 km
SDH Malý Bor 19.46 km
hřbitov Štěkeň 19.46 km
řeka Skalice 19.47 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 19.48 km
Hledání ztraceného času - americké... 19.53 km
duby Štěkeň 19.55 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 19.56 km
fara Štěkeň 19.56 km
Štěkeň 19.59 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 19.63 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 19.76 km
fara Podsrp 19.77 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 19.77 km
fara Malý Bor 19.81 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 19.84 km
hřbitov Podsrp 19.85 km
bitva u Panského Boru 19.86 km
hřbitov Malý Bor 19.87 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 19.89 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 19.89 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 19.89 km
památník obětem romského holocaust... 19.89 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 19.93 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 19.98 km
ubytování v okolí

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail

chalupa 8801, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Blatná

  batoh
  Jednota Blatná
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat Česká spořitelna 0.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.4 km
Bankomat ČSOB 0.41 km
Jednota Blatná 0.41 km
Bankomat Komerční banka 0.48 km
Bankomat GE Money Bank 0.56 km
Bankomat Česká spořitelna 0.6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 1.02 km
Jednota Škvořetice 5.48 km
Jednota Sedlice 6.76 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 7.38 km
Jednota Lnáře 7.9 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 7.97 km
Jednota Lom 8.11 km
Konzum Čečelovice 8.31 km
Jednota Bělčice 8.83 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 9.11 km
Jednota Mečíchov 9.73 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 10.02 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 10.1 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 10.45 km
Jednota Velká Turná 10.86 km
Bankomat Česká spořitelna 10.99 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11.08 km
Konzum Svéradice 11.62 km
Konzum Chanovice 11.64 km
Jednota Radomyšl 12.33 km
Jednota Mnichov 13.73 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 14.06 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.08 km
Konzum Velký Bor 14.38 km
Bankomat Česká spořitelna 14.49 km
Jednota Čimelice 14.5 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 15.02 km
Jednota Mirovice 15.29 km
Bankomat ČSOB 15.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.77 km
Bankomat GE Money Bank 15.82 km
Bankomat Česká spořitelna 15.85 km
Konzum Horažďovice 16.52 km
Jednota Střelské Hoštice 16.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 16.69 km
Bankomat GE Money Bank 16.94 km
čerpací stanice OMV, Katovice 16.99 km
Bankomat Česká spořitelna 17.04 km
Jednota Katovice 17.08 km
Konzum Třebomyslice 17.16 km
Bankomat Komerční banka 17.22 km
Bankomat ČSOB 17.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.26 km
Bankomat ČSOB 17.27 km
Konzum Horažďovice 17.27 km
Jednota Strakonice 17.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 17.45 km
Jednota Přeštovice 17.54 km
Jednota Strakonice 17.56 km
Bankomat GE Money Bank 17.6 km
Jednota Strakonice 17.66 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 17.67 km
Bankomat ČSOB 17.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.72 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 17.73 km
Jednota Strakonice 17.82 km
Bankomat Česká spořitelna 17.82 km
Fortna Strakonice 17.83 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 17.85 km
Bankomat UniCredit Bank 17.89 km
Bankomat Komerční banka 18.02 km
Jednota Strakonice 18.07 km
Bankomat Česká spořitelna 18.08 km
Jednota Strakonice 18.13 km
Bankomat ČSOB 18.18 km
Bankomat Fio banka 18.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.19 km
Jednota Strakonice 18.19 km
Bankomat GE Money Bank 18.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.23 km
Jednota Lety 18.29 km
Bankomat ČSOB 18.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.43 km
Bankomat Česká spořitelna 18.43 km
Jednota Vráž 18.46 km
Jednota Strakonice 18.48 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 18.58 km
Jednota Strakonice 18.69 km
Konzum Pačejov 18.7 km
Bankomat Komerční banka 18.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.79 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 18.84 km
Konzum Pačejov 18.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.07 km
Bankomat ČSOB 19.07 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 19.13 km
Jednota Varvažov 19.18 km
Bankomat Česká spořitelna 19.2 km
Supermarket Strakonice 19.21 km
Jednota Štěkeň 19.58 km
Konzum Malý Bor 19.6 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Horažďovice

batoh
zámek Horažďovice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Chanovice

batoh
zámek Chanovice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je jedním z nejzachovalejších českých pohoří a jako nejrozsáhlejší zalesněné území střední Evropy je biosferickou rezervací UNESCO též nazývána "Zelená střecha Evropy". V roce 1991 byla centrální Šumava vyhlášena Národním parkem Šumava. Na Šumavě se rozprostírá osm jezer ledovcového původu a rašelinišť. Romantické zákoutí tvoří údolí říčky Vydry a Křemelné je zvláště chráněné zařazením do první zóny NP. Šumavská horská střediska (např. Lipno, Špičák, Zadov - Churáňov, Velký Javor, Železná Ruda) jsou ideální pro sjezdové lyžování i pro běžkaře. Šumava je protkána množstvím značených turistických stezek. Na úpatí Černé hory pramení řeka Vltava, která je již od horního toku Mekkou vodáků. Turistům se nabízí k návštěvě také památky a zajímavosti jižních Čech a Šumavy. Šumava se dělí do šesti podcelků: Železnorudská hornatina, Šumavské pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda. Nejvyšší body Šumavy na hraničním hřebenu dosahují výšek nad 1300 m n. m. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1 456 m n. m.) na bavorské straně hranice. Nejvyššími vrcholy české části jsou Plechý (1 378 m n. m.), Trojmezná (1 361 m n. m.), Boubín (1 362 m n. m.), Jezerní hora ( 1343 m n. m.). Na Šumavě se nachází velké množství rašelinových slatí, jejichž celková plocha činí cca 5.000 ha. Směrem do vnitrozemí přechází Šumava v Šumavské podhůří a Novohradské hory s výškami cca 1000 m n. m. - Libín (1 096), Kleť (1 083), Javorník (1 089), Běleč (922), Poluška (919), Myslivna (1 049), Vysoká (1 034). Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě – vybírejte z ubytovacích kapacit podle potřeb a možností od kempů, privátů, apartmánů, penzionů, rodinných hotelů, pronájmu chat a chalup po luxusní hotely.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nu, mluv přece!" vyjel si naň netrpělivě Vojta.

„Nu — jak chceš... Mně je to jedno," odpověděl váhavě.

Tu Vojta jej chopil za rameno, zatřásl jím, že bezmála by byl pustil z rukou opratě.

„Tys nemotora, pravý ničema!" zasyčel mu do uší. „Není možná tě přesvědčit. S tebou třeba jinak zatočit! Ty zkrátka uděláš, co jsem ti řekl! Dej si pozor, já vás všecky zničím, neuposlechneš-li! Mně se neubráníš, to víš! Tak to chci a tak se to provede!"

„Ano, tak se to provede," opakoval po něm Václav jako ve snění. Rty jeho se chvěly, oči zmateně bloudily po prostoru; ani nezpozoroval, že Vojta už nekráčel podle něho. Neviděl ho vůbec, zmizelť záhadně, jako byl přišel. Neviděl ho, ale bylo mu, jako by neviditelný podle něho kráčel, upíraje své pronikavé zraky do jeho nitra, slídě po jeho skrytých myšlen­kách. Cítil, že se mu nemůže vzpírat, že musí vykonat do poslední krajnosti, co se od něho žádá. Přeletěla čejka, pro­nikavě zahvízdala a jemu se zdálo, že posmívajíc se mu zvolala: „Baštýři!..." Bude baštýřem nad kradenými rybami, pře­chovávanými na zděděné jejich půdě, v ohradě jejich statku, a opřít se nelze, ani pomyslit na odpor si netroufal... Ale přijde čas, že všecko vyjde na světlo, potupa padne na šediny jeho otce; nikdo neuvěří, že nevěděl, a konec bude ona kobka hrůzy a hanby tam pod pyšným hlubockým zámkem... Světlo s ním jásavé, nad ním sluneční záře, modrý blankyt, ples skřivánků, a v jeho srdci hloubné stíny, jež letěly s ním jako smečka dravých havranů. Propadl příšerným, neviditel­ným mocem, není záchrany, není síly na odpor.

Jako stroj kráčel za svým spřežením, jež dlouhými, vy­datnými kroky vpřed se šinulo. Dusala kopyta, vrzal, cvakal nákolesník a zdáli jedva slyšně dozníval mu v ústrety hlas zvonu na věži sedleckého kostela, a jemu se zdálo, že hrany mu vyzvánějí. Širá Blata napravo, po levé straně lány a zase lány, hnědé, prázdné, v záplavě poledních paprsků sluneč­ných, a on sám a samoten střed tohoto pustého prázdna...

A pojednou šum a hýkot zvysoka, jako by sám modrý blan­kyt byl oživl... a stíny letěly střelhbitě, přenášely se nad jeho hlavou k Blatům, po Blatech táhly: nesčetné stádo divokých hus letělo od Volešku k nákeřským rybníkům, na sta jich bylo, a z Blat jim zakejhaly na uvítanou pasoucí se tam husy domácí...

Václav dojel domů, vypráhl koně, hodil jim obroku, načež usedl s druhými k obědu. Rodičům neušlo, že byl rozrušen.

„Copak je ti?" tázal se ho otec. „Jsi nemocen? Přihodilo se ti něco? — Ani ti nechutná jíst..."

„Nic mi není, táto, — přemýšlím o ledačem..."

„Nu, a o čem přemýšlíš, řekni mi..."

„A tak — jsou věci, hlavu matou. Večer vám povím. Ne­ptejte se mne teď, prosím vás..."

Nechali ho. Odpoledne přineslo každému jeho práci; jedva se viděli.

Přišel večer; Václav spravoval něco na fasuňku v kůlně. Pojednou stála u něho Apolena.

„Po večeři promluvíš s tátou, viď?" oslovila bratra; „není vyhnutí, musíš!"

Pohlédl na ni skoro hněvivě.

„Ještě ty mě sužuj! — Však vím," odvětil nevrle.

„Řekne se: promluv! A jak promluv, když člověk ví, co z promluvení vzejde. Buď táta nebude chtít, pak je všecko marno, anebo svolí, pak všichni se shledáme s následky. Není možná, aby se jednou neprozradilo, že máme v našem rybníčku kradené ryby..." Apolena se zarazila.

„Z tebe nebude do smrti muž!" pravila vášnivě. „Čeho ty se bojíš ? Není tvá starost, co bude a co nebude. Vojta to chce a Vojta není takový hlupák, aby se nechal chytit."

„Vojtu nechytí, v tom máš pravdu, ale my to odneseme. On nás zničí všecky, to ti povídám."

„Tys strašpytel, ty! Co se může tobě stát? — Ale ne-uposlechneš-li, přivodíš na nás neštěstí a na sebe největší. Znáš Vojtu, nedaroval by ti to!"

Václav svěsil hlavu, rukama zalomil.

„Vím, že pomoci není," zašeptal, „ale věř mi, lépe by bylo, kdybych umřel."

„Apoleno!" zazněl hlas matčin.

Dívka odběhla. 

Uběhlo několik dní.

Pozdě večer před ulehnutím Potužák rozmlouval se svou ženou.

„Ráda bych věděla," pravila tato, „proč se vzpíráš a od­kládáš vyčištění toho rybníčku? Přece sám uznáváš, že chlapec má pravdu. Tu bude ňákých for bahna na kompost, a kdekdo říká, jaká výborná mrva to bude. Venkoncem, ten rybníček, jaký je teď, nemůže zůstat; už to snášíme dost dlouho, páchne to jako morová rána, ještě se všichni z toho rozstůněme. Já jsem věru ráda, že ten chlapec měl tenhle nápad, a ty se vzpíráš a nechce se ti do toho."

„Já se nevzpírám," odpověděl Potužák, „já jenom myslím, že to tak přesmíru nekvapí. Snad bude lépe, počkáme-li ještě, až se provede rozdělení Blat a užijeme-li potom bahna na zmrvení nově upravených luk; bude nám zrovna vhod."

„Můj Bože, to se ho ještě nadýcháme, toho smradu! Kdo ví, kdy se provede tohle rozdělení, důkladné a spravedlivé, aby z něho nevzešly spory a hádky! — Já, věř mi, dokud ten rybníček se nevyčistí, nevstoupím nohou do sadu. Copak máme pokojné chvíle od těchhle zlořečených komárů ? — Je jich všude plno, ve dne v noci člověka mučí, a nejen nás, ale celé sousedstvo! Ty sám se pro ně vyhýbáš sadu a snads ani neviděl, jaké roje tiplic kvečeru vyvstávají z té nečistoty. Podívej se na Apolenu, jak ta vypadá! Tváře, krk, nohy, ruce má zeštípané, celá strakatá je, celá oteklá, hotový lazar! Stěžuje si, ubožka, že je všecka jako v ohni..."

„Nu, nu — nebude tak zle! Pro trochu komárů..."

„Pro trochu komárů, povídáš! Ale peklo je to, a každým rokem bude hůře, protože ta havěť se rozmáhá. A potom: svatá pravda je, že ten náš sad nám plodí ostudu a skoro nic se v něm už nerodí. Jen si vzpomeň, co bývalo švestek, třešní, jablek a hrušek v prvních letech po naší svatbě! Tu bývalo povidel a sušeného ovoce, ani sníst jsme to nemohli. Je věru třeba, aby se to trochu zonačilo. Největší sad v celé obci, a žádný užitek z něho. Jinak všeho dbáš, a pro tuhle věc nemáš smyslu... A děti mají tolik chuti do toho. Jsem zrovna ráda, že Václav se toho chytil; nebraň mu přece, když ho to těší! Beztoho ten chlapec se mi nelíbí, chodí pořád jako zmoklá slepice, je smutný, nemluvný; dá Pánbůh, že ty práce ho přivedou na jiné myšlenky a že zas bude, jakým býval. Byls vždycky dobrý a laskavý k těm dětem, tak jim to udělej k vůli, když si toho tak přejí, vždyť i tobě na škodu nebude. Sama už tě o to prosím..."

„Tys natruc advokáta, ženo," přerušil ji Potužák, usmívaje se; „kdo by byl řekl, že se tak vezmeš o tu věc! Kdybych si, byl pomyslil, že vám všem tolik o ten sad běží, byl bych už třeba před rokem se toho upravení podjal. Nu, neříkali jste nic, až teď to najednou do vás vlezlo! Nu, tak tedy spánem-bohem! Ať se tedy dají do toho rybníčku; dám jim potah, ať to bahno vyvážejí, a ustanovím jim místa, kde je budou skládat a míchat s prstí na kompost. Tak jsi teď spokojena, co?..."

Oči švarné ženy zazářily radostným uspokojením.

„Nad tebe není, Jouzo!" pravila, „tys zlatý člověk!"

„Jdižiž, jdi, blázínku!" —

Téže noci Vojta s Apolenou se sešli opět u rybníčku.

„Nu?" ptal se hoch; „promluví selka s pantátou?"

„Promluví, buď bez starosti. Dostala jsem ji docela na naši stranu. Ukázala jsem jí nohy až přes kolena, jak jsou zeštípány od těch komárů, a řekla jsem jí, že už to nevydržím, že se ten rybník musí vyčistit bez dalšího odkládání. To pomohlo! Všecko je k něčemu na světě, i tyhle tiplice..."

Jedva stačila utlumit hlasitý smích, jenž se jí dral na rty.

„Namouduši, tys holka!" odpověděl vřele, vina ji k sobě. „Taky tě mám rád za to, víš! Královnou bych tě udělal!..."

Celou ji zlíbal. Ona, všecka blažena jeho chválou, viděla se v sedmém nebi.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky