Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Mezholezy

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°24'42.608"N, 13°6'14.496"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Mezholezy se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Ves Mezholezy leží 5 km severovýchodně od Kdyně na úpatí vrchu Koráb (772,9 m n. m.). Víska je obklopená lesy v údolí, jímž protéká potok Dubovka, který pramení na úbočích korábského masivu. Podle jazykovědce A. Profouse vzniklo jméno Mezholezy (lidově též Mězolze, Mězolzy) jako reakce na lenivou, pomalou chůzi zdejších obyvatel, kteří chodili - lezli pomalu jako mezci. Stejným nešvarem patrně trpěli osadníci i v nedalekých Mezholezích u Horšovského Týna i ve třetí obci tohoto jména v Čechách, totiž Mezholezích u Kutné Hory... Odlišně vysvětluje vznik jména Jaromír Spal. Podle něho jméno obce upozorňovalo na lidi chudé lízající mízu, rostlinnou šťávu. Také toto pojmenování, které vzešlo rovněž od sousedů, má v sobě cosi posměšného, ale jeho smysl je poněkud hlubší a není náhodný. Mezholezská pole položená mezi lesy byla méně úrodná než pole okolních vsí a odtud patrně plynul posměšek lépe situovaných sousedů. Přijímána jsou i další vysvětlení tohoto jména, např. František Teplý tvrdí, že jméno Mezholc - Mezholezy daly místu holé vrchy - holce, mezi nimiž byla ves založena. Nejstarší písemné zmínky o vsi se vztahují k roku 1379, i když její existence je bezesporu starší. Ve 2. polovině 14. století náležela ves ke zboží Viléma Kanického z Čachrova, který vlastnil mimo jiné Čachrov, Křištín s podacím právem k tamějšímu kostelu, Kanice s hradem Netřebem, sousední Úsilov a další statky. Vilém měl čtyři syny, největší část rodového statku získal Jenec Kanický z Čachrova, ten se v roce 1393 píše sezením na hradě Netřebu, který byl tehdy též zván Novým Rýzmberkem. Stejného predikátu užíval Jenec ještě v roce 1404, ale v letech 1408-1414 se píše opět po Čachrovu a mezi jeho majetky jsou zmiňovány Střeziměř a Křištín. V roce 1415 jsou mezi Janovými statky uváděny i Mezholezy. Ze zpráv nevyplývá zda již tehdy ve vsi stál šlechtický dvorec. Kanický statek s okolními vesnicemi a Mezholezy vlastnili Kaničtí z Čachrova až do poloviny 17. století. Ve 2. polovině 16. století držel kanický statek Jiřík Kanický z Čachrova, který jej rozdělil mezi 6 synů. Jeho syn Vilém, uváděný mezi roky 1579-1605, získal po roce 1585 Mezholezy a Příkřici (ves, později dvůr Příkřice stávaly mezi Kanicemi a Únějovicemi, v roce 2007 byl celý dvůr rozbořen a srovnán se zemí). Nejpozději za Viléma bylo v Mezholezích vybudováno feudální sídlo - šlechtický dvorec nebo tvrz. V roce 1603 je přímo uváděn Vilém Kanický z Čachrova a na „Mezholcích”, což existenci sídla ve vsi jednoznačně dokládá. Po Vilémovi vlastnil samostatný mezholezský statek patrně jeho syn Jan Jiří Kanický z Čachrova a na Mezholezích. Podle berního rejstříku z roku 1615 patřilo pod mezholezský stateček 6 osedlých, to je 6 hospodářů se svými rodinami. V letech 1618-1620 se Jan Jiří zúčastnil protihabsburského povstání českých stavů a byl proto dne 4. listopadu 1623 odsouzen ke ztrátě třetiny svého majetku. Protože rozsudek nenabyl právní moci, byla celá záležitost uzavřena teprve v roce 1630, kdy zaplatil finanční částku, která činila třetinu celkového odhadu jeho majetku. Kaničtí z Čachrova nosili ve stříbrném štítě černý kůl, tj. kolmé břevno. V klenotu na přilbici užívali většinou dva volské rohy. Podobný štít užívaly i další šlechtické rody z jihozápadních Čech, např. vladykové z Jivjan, Vidic, Stropčic a páni z Roupova. Téměř stejný erb měli i Sudové z Řeneč, kteří Mezholezy drželi na konci 17. století. Před polovinou 17. století však kaničtí zemané z dějin Mezholez, které vlastnili po čtyři staletí, navždy mizí. Novou vrchností se stávají rytíři Vidršpergárové z Vidršperku. Přesný datum, ve kterém Mezholezy přecházejí na Jindřicha Purkarta Vidršpergára, se prozatím nepodařilo zjistit. Právě za něho však v roce 1651 proběhl v Čechách tzv. soupis poddaných podle víry, jehož výsledky se pro Mezholezy dochovaly. Jen o několik let později, v letech 1653-1655, byly získávány údaje k tzv. berní rule, jež měla sloužit jako podklad pro zdanění obyvatel českého království. Kombinací obou pramenů dosáhneme poměrně plastický obraz o obyvatelích tehdejších Mezholez i o velikosti vlastní vsi. V Mezholezích žilo tehdy devět sedláků, z nichž však čtyři byli pustí a jeden měl grunt vyhořelý. Všichni sedláci vlastnili shodně po 21 strychách půdy (1 strych = 28 arů 77 m2), což bylo oproti sedlákům z okolních vsí poměrně málo. Sami komisaři označují mezholezské poddané za velmi chudé. K sedlákům, kteří měli grunty zachovalé a hospodařili na nich, patřil rychtář Šimon Švara, Jan Wille, Václav Zika a Jiřík Junker. Tito sedláci vlastnili také po dvou koňských či volských potazích a několika kusech dobytka. Své pole osíval i pohořelý Jan Hlídalík. Mezi pusté sedláky patřili Jan Šatlavský, Václav Vit, Vít Bečkanovský a Lukáš Siderovský. Ve vsi žilo dále 13 tzv. zahradníků, kteří se svými rodinami hospodařili na třech až pěti strychách půdy. Mezi ně byli počítání Martin Bečvář, který získal jméno od řemesla, které v té době zastával. Dále to byli Šimon Časadl, Jan Vallisch, Jan Vacek, Diviš Neuman, Martin Kovářovic, Jiřík Jeviš, Matěj Italik, Matěj Machů, Jiřík Kreutl a Tomáš Langmuß. Mezi pusté se v této majetkové kategorii počítali Matěj Schuta a jakýsi Václavovský. Další podrobnosti nám o majiteli panství i jeho poddaných přináší již zmíněný soupis poddaných podle víry ze dne 20. května 1651. Ten v českém jazyce sepsal sám majitel statku rytíř Jindřich Purkart Vidršpergár, kterému bylo tehdy 24 let. Za manželku měl 23letou Johanu Lucii rozenou z Olbramovic. Děti své ani děti svých poddaných v soupisu většinou neuvedl. Na tvrzi, či spíše dvorci, zaměstnával 6 služebníků, z toho 3 pacholky a 3 děvečky ve věku od 15 do 30 let. Mezi svými poddanými ve vsi jmenuje celkem 55 osob, z toho 2 sedláky a 15 chalupníků s jejich rodinami. Jako první je uveden Šimon Rychtář, který má v berní rule příjmení Švara, protože však zastával úřad rychtáře, vyskytuje se v soupisu pod tímto označením. Sedláku Švarovi bylo tehdy 30 let a měl manželku Annu. Na statku s ním žila ještě jeho 56 let stará matka. Záhadnou postavou rodiny je 34letý rychtářův bratr Jan Švara, který je v soupisu označen jako „nezdravý”. Jednalo se o Jana Švaru, který byl v roce 1666 společně s Janem Bílým popraven za paličství. V soupisu se objevuje též jméno chalupníka Jana Bílého, kterému bylo tehdy 51 let. O migraci obyvatel svědčí rozdíly v příjmeních. Ty při srovnání obou soupisů, které vznikly v rozmezí pouhých 3-5 let, dosti často kolidují. Musíme však připustit, že ani sám majitel, který své poddané musel osobně znát, neuvedl u řady osob příjmení, která v té době ještě nebyla ustálena, a ani on je neznal. Stáří osob uvedených v soupisu se pohybuje mezi 20-50 lety. Nejstarší obyvatelkou Mezholez byla tehdy 56letá matka rychtáře Švary. Jindřich Purkart přikoupil ke statku i poplužní dvůr, který sice ležel ve vsi, ale byl v minulosti držen odděleně. Od doby, kdy Jindřich Purkart Vidršpergár vyjmenovával své poddané pro soupis podle víry, uplynulo 14 let. Dnes již nezjistíme zda byl Vidršpergár skutečně tak nelidskou vrchností, že mu poddaní sbíhali z gruntů, nebo zda byla příčina hromadného odchodu poddaných z Mezholez někde jinde. Povstání mezholezských sedláků popsal jako první a jediný historik Karel Polák z Bezděkova u Klatov. Jeho text je však značně tendenční a plný emocí, chybí rovněž alespoň základní citace pramenů. Jelikož Polák byl uznávaným genealogem, jsou informace o mezholezských poddaných brány pravděpodobně z pozemkových knih, matrik a klatovských soudních spisů. Kvůli útisku a neúměrným robotám opouštěli mezholezští poddaní své usedlosti a utíkali na jiná panství. Tímto způsobem z Mezholez odešel roku 1659 Diviš Nepivo, v roce 1660 opustili své majetky Martin Bečvář, Matěj Hlídalík, Jiřík Junker, Jiřík Krondl a Matěj Mácha. V roce 1661 to byl Jan Vacek a Šimon Švara (Švára), bývalý rychtář, který se však musel do Mezholez, jak vyplyne z následujícího textu, v roce 1665 vrátit. Jednalo se tedy téměř o polovinu hospodářů, což jistě muselo mít své důvody. Polákova teorie, že Vidršpergár úmyslně vyháněl své poddané z jejich gruntů, aby si je přivlastnil, neobstojí, protože tímto způsobem by se připravil o pracovní síly i veškeré naturální dávky a poplatky, které držely jeho stateček při životě. Jednoho březnového dne roku 1665 se míra utrpení sedláků naplnila a nenáviděné vrchnosti zapálili panský dvůr. Rozsah škod však není znám. Požár se z panského dvora údajně rozšířil i na opuštěná stavení Bílého, Švary a Hlídalíka. Rozlícený Vidršpergár nechal žháře, kteří utekli do lesů pod Korábem, pochytat. Zadrženi byli 4 poddaní - Jan Hlídalík, kterému bylo tehdy 42 let (stáří je vypočteno podle soupisu poddaných podle víry), dále bývalý rychtář Šimon Švara, stáří 44 let, jeho bratr Jan Švara, stáří 48 let, a Jan Bílý či Bílek, stáří 65 let. Majitel Mezholez okamžitě o vzpouře uvědomil hejtmana Plzeňského kraje Jindřicha Bedřicha z Gutštejna a na Obytcích a požádal jej, aby městu Klatovům nařídil žháře uvěznit. Zatímco Jan Hlídalík a Šimon Švara byli ze žhářství pouze podezřelí, podařilo se Jana Bílého a Jana Švaru ze zapálení panského dvora usvědčit a vymoci si jejich přiznání. Gutštejn společně s druhým krajským hejtmanem Adamem Protivou Běšínem z Běšin skutečně Klatovským nařídili, aby paliče uvěznili. Šimon Švara byl po 27denním vězení propuštěn na svobodu, neboť mu nemohli nic dokázat. Po 166 dnech ve vězení byl propuštěn i Jan Hlídalík, musel však dne 2. srpna 1665 podepsat vrchnosti revers, že se jí nebude mstít, a pokud by se snad podle reversu nezachoval, hrdla svého se dobrovolně odsuzuje. Zbývající 2 sedláci však přišli o to nejcennější. Dne 12. ledna 1666 byli Jan Bílý a Jan Švara na doporučení pražského apelačního soudu převezeni do Prahy a tam uvězněni. Zde byli ještě v Hlídalíkově přítomnosti vyslýcháni a mučeni. Poté byli uznáni za zemské škůdce a paliče a jako takoví sťati a spáleni. Rody Švarů a Bílých žily ve vsi i po této tragické události. Např. v roce 1687 se zde narodila Alžběta, dcera Linharta Švary a Evy. Roku 1674 se tu narodil Jiří, syn Martina Bílého a manželky Anny. Mezholezští mučedníci nezískali nikdy popularity revoltujících a následně vězněných Chodů, jejichž vsi ležely hned za zalesněnými pásmy Kdyňské vrchoviny. Bylo to snad proto, že žháři bylo od středověku opovrhováno více než vrahy, nebo snad jejich příběhu chybělo poutavější zpracování? V každém případě se jim dostalo zasloužené vzpomínky alespoň v práci Karla Poláka, který se do značné míry zasadil i o vybudování mezholezského pomníčku. Slavnostního odhalení pomníku mezholezských mučedníků proběhlo v neděli dne 9. června 1935. Slavnost pořádala, jak nás informují noviny Kdyňská Stráž, místní osvětová komise za účasti významných hostů a mezholezských zastupitelů. Když dozněly fanfáry z Libuše, nesla se tichým údolím chodská hymna, Jindřichova „Bulačina” na slova J. Š. Baara. Poté historik Karel Polák vykreslil emotivně barvitými slovy selskou vzpouru mezholezských sedláků a jak píší soudobé noviny „pohnutí zmocnilo se posluchačů, když řečník na základě listinných pramenů líčil mučednickou smrt Švary a Bílého v roce 1666”. Své projevy přednesli i další řečníci. Celá slavnost byla filmována ředitelem Bízkem, který se přijel na slavnost rovněž podívat. Podle místní osvětové komise měl být k této události vydán i pamětní spisek s obrazovou přílohou. Ve 2. polovině 17. století měnily Mezholezy velice často majitele a jejich dějiny jsou značně nepřehledné. Podle J. Pelanta je majitelem Mezholez uváděn roku 1676 Jiří Šofman z Hamerlesu. Článek ze Šumavanu, ročník 1879, nazvaný „Mězholze” udává, že v roce 1676 prodává Jindřich Purkart Vidršpergár Mezholezy Markvartovi Janovi Sudovi z Reneč. Sudové pak Mezholezy skutečně vlastnili. Informuje nás o tom nápis na bývalém hlavním oltáři poleňského kostela, který ve volném přepisu ze staročeštiny zní následovně: „Oltář tento jest ke cti a slávě Boží ku poctivosti všem milým božím svatým vyzdvižen od urozených a statečných rytířův Diviše Petra a Jiřího Kryštofa, vlastních bratří Sudův z Řeneč, prvně na Hořejší Lukavici, nyní na Mezholezích zůstavajících. Jakož i v tomto chrámě Páně polínském odpočívá (jenž usnul v Pánu léta 1688 dne 21. Juli) pan otec náš Markvart Jan, urozený a statečný rytíř Suda z Řeneč, 1689”. Podle rukopisu faráře Wildmanna byly na bočním sloupu oltáře vyryty monogramy obou bratří a pod nimi umístěny jejich znaky. Na druhém sloupu se nacházel monogram a erb Anny Kateřiny, rozené z Vidršperku, manželky Diviše Petra. Znaky a iniciály z oltáře nenávratně zmizely, tabulka se staročeským nápisem se však za tabernáklem zachovala dodnes, je však zakryta dřevěnou deskou. Markvart Jan Suda z Řeneč byl posledním majitelem zbylé části rodového statku v Horní Lukavici, kterou prodal roku 1664 Janu Rudolfovi z Morzina. Markvart měl za manželku Dorotu, rozenou Malovcovou z Malovic, jejich syn Jiří Kryštof byl bezdětný, druhý syn Diviš Petr měl s Kateřinou Vidršpergárovou, poprvé provdanou Merklínskou, minimálně syna Františka, který se však již v držení Mezholez nevyskytuje. Z rodu Sudů pocházeli vyhlášení násilníci a rváči. Známý je především příběh Petra Sudy z Řeneč, rytíře od meče a huby, který byl prý všech zlodějů mistr a kníže. Tento Suda však žil již v 1. polovině 16. století. O majitelích Mezholez se nám obdobné zprávy nedochovaly. V mezholezské kronice a Wildmannově spise je uvedena pověst, která může mít i historické jádro a staví tento rytířský rod do lepšího světla. Sudové Lukavičtí, kteří vlastnili Mezholezy, prý bojovali též v císařském vojsku proti Turkům. Jeden z nich byl v bitvě u Bělehradu zajat a čekal na bídnou smrt. Zachránil jej však věrný sluha, který se přestrojil za srbského sedláka, vnikl do tureckého ležení a pána ukryl do pytle, ve kterém měl údajně obilí. Poté ho při vhodné chvíli vynesl na zádech z tábora. Za tento hrdinský čin dostal prý v Mezholezích chalupu čp. 25, v níž žil na konci 19. století rolník Eger. V 80. a 90. letech 17. století probíhal vleklý spor mezi bratry Jiřím Kryštofem a Divišem Petrem na straně jedné a majitelkou sousedního Úsilova Markétou Venclíkovou z Vrchovišť, rozenou Lapáčkovou. Jednalo se o les Zalč, který ležel na hranicích statků. V souvislosti se sporem vzniklo několik dobových map, na jedné z nich je zobrazeno i šlechtické sídlo v Mezholezích, na němž Sudové žili. Poddaní v té době byli ještě přifařeni do kostela v Poleni vzdálené asi 6 km. K poleňskému farnímu kostelu Všech svatých náleželo tehdy celkem 994 katolíků žijících v této části chudenického panství. Ze samotné Poleně do kostela docházelo 112 obyvatel, z Poleňky 65, Bezpravovic 57, Lišky - Pušperka 35, Nevděku 25, Slavíkovic 100, Vlčkovic 26, Vílova 63, Mlýnce 58, Tětětic 32, Struhadla 66, Drslavic 51, Rudoltic 53, Úsilova 101, Mezholez 80 a ze Zdeslavi 70. Ze srovnání počtu obyvatel jednotlivých vsí vyplývá, že v tomto období náležely Mezholezy k obcím s poměrně velkým počtem obyvatel. Mezholezská rezidence přestala plnit funkci šlechtického sídla a byla využívána jako hospodářský dvůr a obydlí šafáře. Podle údajů z 19. století byl v místech zdejší tvrze vybudován ovčín. Soupis židovských rodin z roku 1793 zmiňuje v Mezholezích rodinu kramáře Bernarda Schrama, jemuž bylo tehdy 41 let a jeho ženu Rosel. Měli 4 děti - Jakoba, Barbaru, Marii a Sáru. Jakob měl později v Mezholezích čp. 45 hospodu. Jeho syn Josef narozený v roce 1826 obchodoval se střižním zbožím. Josef měl děti Šimona (*1857), Rozálii (*1859) a Reginu (*1866). Šimon emigroval před rokem 1870 do Ameriky, zde v New Yorku obchodoval a vlastnil továrnu na doutníky. V 60. - 80. letech 19. století odešli do Ameriky (dle výzkumu A. Kondryse) další mezholezští občané. Ondřej Maier (1861), Josef Hofmann (1861), Josef Duchek (po roce 1882), Václav Pesl (1873), Václav Král (před rokem 1900) atd. Podle Sommerovy topogra?e z roku 1839 stálo v Mezholezích 44 usedlostí obydlených 336 obyvateli. Ve vsi je připomínán panský dvůr, ovčín, hostinec a 2 mlýny, jejichž kola poháněla voda dvou rybníků. 30 minut od vsi stála vrchnostenská hájovna Zalč (Zaleč). Stejný stav vsi zachycuje též tzv. indikační skica z roku 1837, kde je dvůr zachycen ve starší, pozdějšími demolicemi nepoznamenané podobě. Německý název Meßholz.

odkaz: Mezholezy

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

SDH Mezholezy

batoh
SDH Mezholezy
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník selských mučedníků Mezholezy...

batoh
památník selských mučedníků Mezholezy
Šumava A-Z: památníky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Mezholezy

batoh
kaple Mezholezy
Šumava A-Z: kaple
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Úsilov

batoh
Úsilov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
SDH Mezholezy 0.11 km
památník selských mučedníků Mezhol... 0.14 km
kaple Mezholezy 0.15 km
Úsilov 2.36 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 2.74 km
Vílov 3.55 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 3.64 km
zřícenina Pušperk 4.25 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 4.25 km
hřbitov Slavíkovice 4.27 km
SDH Slavíkovice 4.34 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 4.35 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 4.36 km
Slavíkovice 4.36 km
kaple Pušperk 4.38 km
fara Kdyně 4.56 km
hřbitov Kdyně 4.63 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 4.63 km
hrob Josefa Wrbaty 4.64 km
židovský hřbitov Loučim 4.68 km
kaple u kostela, Kdyně 4.68 km
Nové Chalupy u Kdyně 4.94 km
Loučim 4.94 km
Nevděk 4.94 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 4.97 km
Bezpravovice 4.97 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 4.98 km
SDH Loučim 4.98 km
Pastýřova hruška Únějovice 5 km
fara Loučim 5 km
Brnířov 5.04 km
dětské hřiště Loučim 5.04 km
hrob Rudolfa Mayera 5.05 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 5.06 km
o obrech v Loučimi 5.06 km
SDH Hluboká 5.06 km
hřbitov Loučim 5.07 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 5.11 km
lípy Loučim 5.11 km
kaple sv. Martina, Brnířov 5.12 km
SDH Brnířov 5.12 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 5.13 km
Hluboká u Kdyně 5.16 km
návesní rybník, Brnířov 5.16 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 5.18 km
vlaková zastávka Loučim 5.19 km
Kdyně 5.21 km
kaple Hluboká 5.21 km
pomník padlých WWI, Kdyně 5.24 km
SDH Kdyně 5.24 km
radnice Kdyně 5.24 km
památník Lidé bděte 5.26 km
Rittstein Michael 5.28 km
kašna Kdyně 5.28 km
infocentrum Kdyně 5.29 km
muzeum Příhraničí Kdyně 5.29 km
Consuela, George Sandová 5.35 km
zřícenina Rýzmberk 5.35 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 5.35 km
synagoga Kdyně 5.41 km
Sokolovna Kdyně 5.44 km
Nová Víska 5.51 km
roubenka Libkov 5.51 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 5.52 km
Poleň 5.53 km
SDH Poleň 5.53 km
fara Poleň 5.53 km
hřbitov Poleň 5.54 km
pamětní deska Karel Hostaš 5.54 km
pomník padlých WWI, Poleň 5.55 km
lípa Poleň 5.55 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 5.56 km
kostel Všech Svatých, Poleň 5.56 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 5.57 km
Libkov 5.59 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 5.6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 5.67 km
SDH Libkov 5.68 km
tvrz Únějovice 5.7 km
Únějovice 5.71 km
pomník padlých WWI, Únějovice 5.71 km
Chudenická bažantnice 5.73 km
Buková 5.78 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 5.83 km
Maškův mlýn 5.92 km
rybník Libkov 5.99 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 6.02 km
zřícenina hradu Netřeb 6.02 km
nádraží Kdyně 6.07 km
tisy červené, Netřeb 6.07 km
přírodní rezervace Netřeb 6.08 km
Lučice 6.1 km
SDH Lučice 6.12 km
Šumavský Josef Franta 6.15 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 6.15 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 6.15 km
VÚ Poleň 6.16 km
rybník Lučice 6.17 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 6.2 km
dub v Lučici 6.21 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 6.21 km
Nový mlýn, Pocinovice 6.23 km
Vráž 6.23 km
Chodská Lhota 6.25 km
zámek Chocomyšl 6.26 km
Chocomyšlský rybník 6.27 km
dětské hřiště v Chocomyšl 6.33 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 6.36 km
Starý Dvůr 6.36 km
SDH Chocomyšl 6.38 km
SDH Chodská Lhota 6.39 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 6.39 km
roubenka, Prapořiště 6.4 km
Sokol Chodská Lhota 6.42 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 6.43 km
Chocomyšl 6.43 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 6.44 km
Prapořiště 6.44 km
stavení Chocomyšl 6.47 km
roubenka Chocomyšl 6.47 km
kaple nad Chocomyšlí 6.52 km
Flor Jack Jakub 6.57 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 6.57 km
Šamberk František Ferdinand 6.57 km
Stanětice 6.57 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 6.57 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 6.6 km
rybník Lotrov 6.63 km
Vrásky z lásky 6.63 km
zámek Lázeň, Chudenice 6.63 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 6.65 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 6.7 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 6.7 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 6.71 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 6.72 km
Palackého skála 6.74 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 6.75 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 6.77 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 6.8 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 6.81 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 6.81 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 6.83 km
Americká zahrada Chudenice 6.83 km
nádraží Kout na Šumavě 6.84 km
pamětní deska Alois Menza 6.85 km
Tětětice 6.85 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 6.85 km
Dlažov 6.86 km
SDH Dlažov 6.88 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 6.9 km
zámek Tětětice 6.91 km
SDH Nová Ves 6.91 km
Nová Ves u Kdyně 6.92 km
kaple Nová Ves 6.92 km
lidové stavení Dlažov 6.92 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 6.93 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 6.95 km
fara Dlažov 7.02 km
Novodvorský rybník 7.03 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 7.04 km
dětské hřiště Nová Ves 7.05 km
hřbitov Dlažov 7.09 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 7.11 km
Slatina u Klatov 7.22 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 7.29 km
koupaliště Pocinovice 7.31 km
roubenka Kanice 7.36 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 7.36 km
chalupa Kanice 66 7.37 km
Kanice 7.37 km
Prostřední rybník 7.38 km
koupaliště Slatina u Klatov 7.4 km
roubenka, Kout na Šumavě 7.4 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 7.43 km
zámek Kanice 7.43 km
zámek Kout na Šumavě 7.44 km
památník Františka Šambergera 7.45 km
Kout na Šumavě 7.45 km
Šamberger František 7.45 km
kašna Kout na Šumavě 7.45 km
Sokol Kanice 7.47 km
památník Emil Tšída, Ráj 7.48 km
chalupa Kanice 15 7.48 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 7.48 km
Na Šteflích 7.48 km
Doubrava 727 m n. m. 7.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 7.49 km
fara Kout na Šumavě 7.49 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 7.5 km
pivovar Kout na Šumavě 7.5 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 7.5 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 7.5 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 7.52 km
jilm v Mileticích 7.56 km
Chudenická lípa 7.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 7.64 km
SDH Chudenice 7.66 km
Miletice 7.68 km
SDH Miletice 7.69 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 7.85 km
fara Pocinovice 7.86 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 7.87 km
Roubal Jan, prof. 7.88 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 7.89 km
dětské hřiště Pocinovice 7.9 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 7.9 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 7.91 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 7.91 km
Pocinovice 7.91 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 7.93 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 7.93 km
Chudenice 7.93 km
roubenka Pocinovice 47 7.94 km
SDH Pocinovice 7.94 km
fara Chudenice 7.97 km
Kvapil Jaroslav 7.98 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 8 km
pivovar hraběcí Chudenice 8.01 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 8.02 km
hřbitov Pocinovice 8.02 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 8.04 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 8.08 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 8.08 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 8.1 km
zámecká lípa Chudenice 8.12 km
hřbitov Běhařov 8.25 km
pomník Vojtěchu Rettovi 8.28 km
návesní rybník dolní Chudenice 8.3 km
muzeum řemesel Koloveč 8.37 km
SDH Běhařov 8.37 km
Mariánský dům Chudenice 8.37 km
rybník Běhařov 8.39 km
Sokolovna Chudenice 8.4 km
bitva u Brůdku 8.42 km
hasičské muzeum Běhařov 8.47 km
pítko Běhařov 8.48 km
Běhařov 8.49 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 8.5 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 8.52 km
Brůdek 8.53 km
zámek Běhařov 8.56 km
Kalvoda Alois 8.56 km
Zichov 8.58 km
hřbitov Lštění u Blížejova 8.79 km
Řakom 8.86 km
kostel sv. Václava, Brůdek 8.93 km
Orlovice 8.98 km
Tupadly 9 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 9.02 km
tvrz Lštění 9.02 km
Balkovy 9.02 km
lípy na Tanaberku 9.04 km
altán na Tanaberku 9.07 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 9.08 km
SDH Tupadly 9.13 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 9.13 km
Lštění u Blížejova 9.16 km
pomník padlých WWI, Lštění 9.18 km
Švehlík Alois 9.23 km
Tupadelské skály 9.25 km
hřbitov Bezděkov 9.39 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 9.39 km
Spiess Christian Heinrich 9.4 km
památník Melichar Tomáš, por. 9.4 km
zámek Bezděkov 9.53 km
Orlovická hora 9.53 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 9.57 km
hospodářské budovy Bezděkov 9.58 km
Bezděkov 9.58 km
Vlach Oldřich 9.58 km
Čech Svatopluk 9.61 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 9.63 km
lípy Úborsko 9.71 km
Úborsko 9.74 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 9.8 km
rybník Veselí 9.9 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 9.96 km
SDH Bezděkov 10.07 km
Rohozno 10.11 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 10.11 km
kaple Rohozno 10.12 km
pomník padlých WWI, Rohozno 10.12 km
vlaková zastávka Úborsko 10.15 km
vlaková zastávka Bezděkov 10.17 km
roubenka Svrčovec 10.22 km
Jezvinec 10.25 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 10.25 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 10.26 km
Svrčovec 10.28 km
silniční most Úhlava, Rohozno 10.3 km
mlýn Rohozno 10.33 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 10.34 km
železniční most u Smolova 10.38 km
mlýn Poborovice 10.4 km
SDH Svrčovec 10.44 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 10.48 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 10.57 km
tvrz Svrčovec 10.58 km
říčka Jelenka 10.59 km
Starý Klíčov 10.61 km
Poborovice 10.61 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 10.62 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 10.64 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 10.7 km
Petrovický mlýn 10.72 km
Váchal Josef 10.74 km
kaple Dolní Lhota 10.77 km
Staňkův mlýn, Domažlice 10.78 km
les Husín 10.78 km
Dolanský mlýn 10.79 km
Hořejší rybník Trnčí 10.83 km
lom Krušec 10.83 km
koupaliště Dolany 10.83 km
SDH Dolany 10.86 km
památník Kašpar Bosák 10.88 km
kaple Trnčí 10.88 km
Trnčí 10.88 km
kaple Chlumská 10.9 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 10.92 km
mlýn Malá Strana 10.93 km
Chlumská 10.94 km
Malá Strana 10.95 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 10.96 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 10.98 km
Dolany u Klatov 10.99 km
Mrákov 10.99 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 10.99 km
pomník padlých WWI, Dolany 11 km
Tajanov 11 km
dětské hřiště Tajanov 11.01 km
koupaliště Beňovy 11.03 km
hřbitov Dolany 11.04 km
Pacner Karel 11.04 km
fara Dolany 11.04 km
radnice Janovice nad Úhlavou 11.04 km
pamětní deska osvobození Janovice... 11.05 km
Liščí hájovna 11.05 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 11.05 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 11.06 km
Drnový potok 11.06 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 11.1 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 11.1 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 11.1 km
Janovice nad Úhlavou 11.1 km
památný domek u Bílků, Mrákov 11.11 km
lom Svrčovec 11.13 km
tvrz Dolany 11.15 km
Karla, Božena Němcová 11.15 km
SDH Janovice nad Úhlavou 11.18 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 11.18 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 11.2 km
SDH Tajanov 11.2 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 11.23 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 11.28 km
Františkov u Blížejova 11.38 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 11.38 km
Pláně 11.41 km
Ailův mlýn, Úhlava 11.47 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 11.48 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 11.48 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 11.49 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 11.51 km
Červený mlýn pod Hůrkou 11.52 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 11.52 km
Petrovice nad Úhlavou 11.55 km
mlýn Beňovy 11.56 km
cihelna Malechov 11.58 km
dětské hřiště Všeruby 11.61 km
tvrz Beňovy 11.62 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 11.65 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 11.68 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 11.69 km
Beňovy 11.71 km
Sekrýt 11.72 km
koupaliště Klatovy 11.72 km
bazén Klatovy 11.74 km
Beňovská lípa 11.79 km
Němcová Božena 11.79 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 11.79 km
Swingtime 11.79 km
Všeruby 11.79 km
povídky, Božena Němcová 11.79 km
Osina 11.81 km
Liščí 11.86 km
NS Hůrka, Klatovy 11.86 km
pomník padlých WWI, Všeruby 11.87 km
památník Boženy Němcové 11.88 km
dětské hřiště Chotiměř 11.88 km
hřbitov Všeruby 11.88 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 11.88 km
SDH Chotiměř 11.89 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 11.89 km
Fučík Julius 11.89 km
pomník padlých WWII, Všeruby 11.89 km
fara, Všeruby 11.89 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 11.9 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 11.9 km
Chotiměř 11.92 km
nádraží Domažlice 11.92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 11.95 km
SDH Všeruby 11.97 km
PP Svatý Bernard 11.97 km
kostel sv. Martina, Hůrka 12 km
hřbitov Hůrka 12 km
fara Hůrka 12.01 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 12.01 km
Přívozec 12.01 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 12.01 km
zámek Chotiměř 12.02 km
hřbitov Domažlice 12.02 km
mlýn Chotiměř 12.04 km
kaple Panny Marie, Přívozec 12.07 km
Hvízdalka 12.1 km
zámek Přívozec 12.11 km
Kámen 12.12 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 12.14 km
kaple Kámen 12.14 km
15. rota PS, Všeruby 12.15 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 12.15 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 12.16 km
Malechov 12.16 km
SDH Přívozec 12.19 km
Vacovy 12.22 km
SDH Malechov 12.23 km
Bystřice nad Úhlavou 12.25 km
mlýn Přívozec 12.25 km
Křenice 12.27 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 12.28 km
kaple Vacovy 12.28 km
Myslív 12.29 km
pomník padlých WWI, Křenice 12.3 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 12.3 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 12.31 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 12.32 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 12.33 km
nádraží Klatovy 12.36 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 12.36 km
kaple Panny Marie, Křenice 12.38 km
kostel U Svatých, Domažlice 12.38 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 12.41 km
pomník padlých WWI, Nevolice 12.46 km
kaple sv. Felixe, Klenová 12.46 km
kaple sv. Martina, Nevolice 12.47 km
Nevolice 12.48 km
Starý Láz 12.53 km
Milfort Martin 12.55 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 12.56 km
Šumná města - Klenová 12.56 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 12.58 km
Ježovy 12.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 12.63 km
pomník Svobody, Domažlice 12.64 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 12.64 km
zámek a hrad Klenová 12.65 km
galerie Klenová 12.65 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 12.65 km
Tlumačov 12.65 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 12.65 km
vila Paula, manželů Kotrbových 12.66 km
Kotrbová Vilma Vrbová 12.66 km
pomník padlých WWI, Ježovy 12.69 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 12.7 km
zámek Ježovy 12.71 km
bruslení Klatovy 12.72 km
Ondřejovice 12.73 km
nádraží Blížejov 12.74 km
SDH Domažlice 12.74 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 12.75 km
fara Blížejov 12.79 km
Zderaz 12.79 km
Dolejší brána, Domažlice 12.81 km
kostel sv. Martina, Blížejov 12.81 km
Myslívský rybník 12.82 km
kruhový dům Štěpánovice 12.82 km
Budka Andy 12.83 km
Blížejov 12.85 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 12.85 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 12.87 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 12.88 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 12.88 km
Kámen, Václava Jandečková 12.88 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 12.88 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 12.92 km
fara Domažlice 12.92 km
pamětní deska páter Václav Antony... 12.92 km
Klenová 12.93 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 12.93 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 12.94 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 12.94 km
Fastr Petr 12.94 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 12.94 km
infocentrum Domažlice 12.94 km
tvrz Štepánovice 12.96 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 12.96 km
Cyklotoulky - Domažlice 12.96 km
hřbitov Štěpánovice 12.96 km
radnice Domažlice 12.97 km
rybníček Štěpánovice 12.97 km
kašna Domažlice 12.98 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 12.98 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 13 km
SDH Ježovy 13 km
SDH Blížejov 13 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 13.02 km
roubenka Štěpánovice 13.03 km
Tři chlapi na cestách 13.03 km
pamětní střepina bombardování Klat... 13.04 km
Čapek-Chod Karel Matěj 13.04 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 13.05 km
stavení Ježovy 13.05 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 13.06 km
pamětní deska Max Duffek 13.06 km
galerie Dorka 13.07 km
židovský hřbitov Domažlice 13.07 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 13.07 km
památník Jakuba Royta 13.07 km
SDH Štěpánovice 13.07 km
bombardování nádraží Klatovy 13.08 km
památník obětem komunismu, Domažli... 13.08 km
tématický okruh Chodský květ 13.08 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 13.09 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 13.09 km
pamětní deska Alois Jirásek 13.09 km
Pelnář Josef 13.1 km
pamětní deska Josef Pelnář 13.1 km
Chodské slavnosti, Domažlice 13.1 km
Boček Zdeněk 13.1 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 13.1 km
Klíma Ladislav 13.1 km
Domažlice 13.1 km
Halík Tomáš, Mons. 13.1 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13.1 km
Steidl Antonín, MUDr. 13.1 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 13.12 km
hrad Domažlice 13.13 km
muzeum Chodska Domažlice 13.13 km
pamětní deska Božena Němcová 13.13 km
Šumná města - Domažlice 13.16 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 13.16 km
SDH Klatovy 13.16 km
památník umučeným, Klatovy 13.17 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 13.2 km
bytový dům "aeroplán&... 13.2 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 13.2 km
nádraží Nýrsko 13.22 km
pivovar Domažlice 13.22 km
Hora u Ptenína 13.22 km
vlaková zastávka Domažlice město... 13.22 km
památník Antonín Příhoda 13.25 km
Štěpánovice 13.27 km
kaple Nýrsko 13.29 km
budova soudu Klatovy 13.3 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 13.3 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 13.32 km
socha Spravedlnost, Klatovy 13.32 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 13.32 km
kostel Československé církve husit... 13.35 km
kaple Čermná u Staňkova 13.36 km
Čermná u Staňkova 13.36 km
kaple Panny Marie, Chudenín 13.37 km
radnice Nýrsko 13.41 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 13.41 km
Holub Josef 13.42 km
Cyklotoulky - Nýrsko 13.42 km
Nýrsko 13.42 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 13.42 km
SDH Nýrsko 13.44 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 13.44 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 13.45 km
cykloinfocentrum Klatovy 13.45 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 13.46 km
Fifka Gustav 13.46 km
fontána pěší zóna, Klatovy 13.47 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 13.47 km
Multerer Hans 13.47 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 13.48 km
Rameno 13.48 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 13.51 km
dětské hřiště Domažlice 13.52 km
Rybniční potok 13.54 km
modelová železnice Domažlice 13.54 km
studánka Klatovka, Klatovy 13.54 km
Červené Dřevo 13.55 km
Újezdec u Křenice 13.55 km
kaple Újezdec u Křenice 13.56 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 13.56 km
hřbitov Týnec 13.58 km
Sokolovna Klatovy 13.59 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 13.59 km
roubenka Týnec 13.59 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 13.6 km
pomník Petra Hany 13.6 km
kaple sv. Anny, Domažlice 13.6 km
Týnecký Josef Hais 13.6 km
hřbitov Červené Dřevo 13.6 km
Týnec 13.61 km
Dragounská kasárna, Klatovy 13.62 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 13.62 km
Tři chlapi na cestách 13.64 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 13.64 km
zámek Týnec 13.67 km
synagoga Klatovy 13.68 km
Formánek Eduard 13.69 km
pamětní deska Eduard Formánek 13.69 km
Balbín Bohuslav 13.7 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 13.71 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 13.71 km
Nutrie říční 13.71 km
SDH Hodousice 13.72 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 13.73 km
SDH Dehtín 13.73 km
prampouch, Klatovy 13.74 km
studna pod Valy, Klatovy 13.74 km
infocentrum Nýrsko 13.75 km
památník Pod Valy 13.75 km
NS Klatovský vycházkový okruh 13.76 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 13.76 km
Katakomby Klatovy 13.77 km
jezuitská kolej, Klatovy 13.78 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 13.78 km
kaple Mezihoří 13.78 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 13.78 km
bazén Domažlice 13.78 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 13.79 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 13.79 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 13.79 km
Dehtín 13.79 km
pamětní deska Josef Klička 13.79 km
Černá věž, Klatovy 13.8 km
kaple Hodousice 13.8 km
Šumná města - Klatovy 13.8 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 13.81 km
oslavy osvobození Klatovy 13.81 km
pamětní deska osvobození Klatov 13.81 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 13.81 km
pamětní deska okupace Klatov 13.81 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 13.81 km
radnice Klatovy 13.81 km
Sázka na třináctku 13.81 km
Okula Nýrsko 13.81 km
Dvorecký Mlýn 13.82 km
infocentrum Klatovy 13.83 km
Hodousice 13.83 km
Stráž 13.83 km
Tři oříšky pro Popelku 13.84 km
Burian Vlasta 13.84 km
Klička Josef 13.84 km
kašna Klatovy 13.84 km
folklórní festival Klatovy 13.84 km
AccuWeather - Klatovy 13.84 km
dětské hřiště Hodousice 13.84 km
Vočadlo Otakar 13.85 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 13.85 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 13.85 km
kostel sv. Michala, Klatovy 13.85 km
Jak ukrást Dagmaru 13.85 km
hrob Otakara Vočadla 13.85 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 13.85 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 13.86 km
Stará Úhlava 13.86 km
SDH Stráž 13.86 km
Policie Modrava 13.88 km
pamětní deska Lubor Niederle 13.88 km
roubenka Stráž 13.88 km
vlaková zastávka Dehtín 13.89 km
hřbitov Klatovy 13.91 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 13.91 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 13.92 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 13.92 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 13.94 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 13.94 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 13.94 km
Vlachův dům, Klatovy 13.95 km
Šesták Antonín, páter 13.95 km
Belfín František 13.95 km
Landovský Pavel 13.95 km
Wiendl František 13.95 km
Kočičková Ester 13.95 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 13.95 km
Cyklotoulky - Klatovy 13.95 km
Klatovy 13.95 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.95 km
Suchý Jiří 13.95 km
Kramerius Václav Matěj 13.95 km
Bílá věž, Klatovy 13.96 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 13.96 km
kaple Blata 13.96 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 13.96 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 13.96 km
fara Klatovy 13.96 km
Modrý tygr 13.96 km
kašna Nýrsko 13.97 km
studna před klášterem, Klatovy 13.97 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 13.97 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 13.97 km
Blata 13.98 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 13.98 km
stavení Nýrsko 13.99 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 13.99 km
pomník padlých WWI, Klatovy 14 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 14 km
Historic Vltava Rallye 14 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 14 km
fara Nýrsko 14 km
zřícenina Kokšínský hrádek 14 km
Krejčí Jan Dr. 14.01 km
památník Dr. Jan Krejčí 14.01 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 14.01 km
Arcibiskupský dům Klatovy 14.01 km
Vrchlický Jaroslav 14.01 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 14.01 km
Talich Václav 14.01 km
Halíř Jan 14.01 km
Vrba Karel PhDr. 14.01 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 14.01 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 14.02 km
kaple hřbitovní Klatovy 14.02 km
krematorium Klatovy 14.02 km
Pawlík Karel, MUDr. 14.02 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 14.03 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 14.03 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 14.04 km
Blau Josef 14.05 km
hřbitov Nýrsko (starý) 14.05 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 14.05 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 14.05 km
Tři oříšky pro Popelku 14.05 km
okrouhlice Klatovy 14.05 km
vlaková zastávka Klatovy město 14.06 km
Územní vojenská správa Domažlice... 14.06 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 14.08 km
Loreta 14.08 km
židovský hřbitov Klatovy 14.11 km
studánka u Blat 14.11 km
pamětní deska J. Vančura 14.12 km
hřbitov Nýrsko (nový) 14.13 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 14.13 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 14.14 km
vila A. Salzmanna s ordinací 14.14 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 14.15 km
Maxov 14.16 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 14.17 km
Šmilovský Alois Vojtěch 14.18 km
Smrt stopařek 14.18 km
Přední Fleky 14.19 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 14.21 km
V Rybníce 14.23 km
hájovna Loreta 14.24 km
kasárna Domažlice 14.26 km
rybník s ostrovem v městském parku... 14.27 km
štola Loreta 14.29 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 14.3 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.31 km
koupaliště Nýrsko 14.31 km
památník obětí WWII, Klatovy 14.33 km
Lindner Richard 14.37 km
klatovské Gestapo 14.37 km
vila továrníka Singera, Klatovy 14.37 km
Winkelhofer Heinrich 14.37 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 14.38 km
Masarykova základní škola Klatovy... 14.39 km
kašna v městském parku, Klatovy 14.41 km
NS poznávací okruh Nýrsko 14.43 km
Kámen doteku Uhliště 14.44 km
fara Uhliště 14.44 km
Kolonáda v parku, Klatovy 14.44 km
kaple Rovná u Strážova 14.46 km
rybníky Skelná Huť 14.46 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 14.47 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 14.47 km
Rovná u Strážova 14.48 km
dětské hřiště Ptenín 14.48 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 14.49 km
zámek Ptenín 14.49 km
Jirásek Alois 14.49 km
NS Ptenín - Újezdec 14.5 km
pomník padlých WWI, Ptenín 14.51 km
židovský hřbitov Nýrsko 14.52 km
Tikal Václav 14.54 km
Ptenín 14.54 km
pomník padlých WWI, Uhliště 14.54 km
Lazce 14.55 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 14.55 km
Schott Anton 14.56 km
Skelná Huť 14.57 km
SDH Skelná Huť 14.62 km
Copak je to za vojáka 14.62 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 14.65 km
kaple Vícenice 14.65 km
Vícenice 14.66 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 14.67 km
Luby 14.69 km
Baldovské návrší 14.69 km
bitva u Domažlic 14.69 km
Ďurinda Maťo 14.7 km
kasárna u tanku, Klatovy 14.7 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 14.73 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 14.73 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 14.75 km
Luby u Klatov 14.75 km
hřbitov Luby 14.76 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 14.76 km
obětem května 1945, Luby 14.76 km
vila se zdobným štítem, Luby 14.77 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 14.77 km
pamětní deska František Šperl 14.78 km
dětské hřiště Švihov 14.78 km
lesní divadlo Nýrsko 14.79 km
SDH Vícenice 14.79 km
SDH Švihov 14.8 km
Horní Lhota 14.82 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 14.86 km
SDH Horní Lhota 14.88 km
most Drnový potok, Luby 14.9 km
kaple Horní Lhota 14.91 km
dětské hřiště Luby 14.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 14.96 km
tvrz Opálka 14.96 km
kaple sv. Anny, Opálka 14.96 km
tvrz Luby 14.97 km
Fiala Václav 15 km
hrad Švihov 15 km
vlaková zastávka Točník 15 km
SDH Žiznětice 15.01 km
studna Žiznětice 15.01 km
BMX dráha Klatovy 15.02 km
kaple Žiznětice 15.02 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 15.03 km
Žiznětice 15.03 km
Opálka 15.06 km
Šašek a královna 15.07 km
Tři oříšky pro Popelku 15.07 km
Tři životy 15.07 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 15.07 km
Šašek Václav z Bířkova 15.07 km
Biřkov 15.08 km
dětské hřiště Biřkov 15.08 km
návesní rybník, Biřkov 15.1 km
mlýn Švihov 15.11 km
kaplička Žiznětice 15.11 km
skatepark Klatovy 15.12 km
NS Švihov 15.12 km
letní kulturní festival České hrad... 15.13 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 15.13 km
přírodní park Zelenov 15.14 km
nádraží Švihov 15.15 km
SDH Biřkov 15.15 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 15.16 km
vyhlídka Pajrek 15.16 km
bitva u Nýrska 15.18 km
zřícenina Pajrek 15.18 km
studna polokoule Švihov 15.19 km
studna kužel Švihov 15.19 km
radnice Švihov 15.2 km
infocentrum Švihov 15.2 km
pamětní deska Antonín Špelda 15.2 km
Švihov 15.22 km
kostel sv. Václava, Švihov 15.25 km
fara Švihov 15.27 km
studna válec Švihov 15.27 km
Lehom 15.29 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 15.3 km
Nový rybník u Točníka 15.35 km
kaple sv. Václava, Křenovy 15.36 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 15.36 km
Pasečnice 15.36 km
Malá Víska 15.37 km
kaple Točník 15.37 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 15.38 km
Barunka, Antonín Zápotocký 15.38 km
Zápotocký Antonín 15.38 km
Pajrek 15.38 km
Točník 15.42 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 15.43 km
U Zeleného Háje 15.45 km
SDH Točník 15.48 km
nádraží Luby u Klatov 15.51 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 15.57 km
Suchý Kámen 15.57 km
Pasečnický rybník 15.57 km
židovský hřbitov Merklín 15.6 km
pamětní deska Matěj Blacký 15.6 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 15.61 km
židovský hřbitov Švihov 15.61 km
SDH Havlovice 15.61 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 15.64 km
Chaloupky 15.64 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 15.65 km
Svatá Kateřina 15.67 km
Staňkov 15.67 km
pomník padlých WWI, Havlovice 15.68 km
Havlovice 15.69 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 15.7 km
hřbitov Luženičky 15.7 km
kaple hřbitovní Dešenice 15.71 km
Lhovice 15.71 km
hřbitov Švihov 15.71 km
Nemanský mlýn, Havlovice 15.72 km
stavení Strážov na Šumavě 185 15.73 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 15.74 km
kaple Vrhaveč 15.74 km
hřbitov Dešenice 15.75 km
hřbitov Svatá Kateřina 15.75 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 15.75 km
SDH Milence 15.76 km
kaple Milence 15.77 km
stavení Strážov na Šumavě 21 15.78 km
památník dosídlení Milenců 15.78 km
Vrhaveč 15.78 km
letiště Klatovy 15.78 km
vlaková zastávka Vrhaveč 15.79 km
vlaková zastávka Dešenice 15.79 km
Holubí hlava 15.8 km
Milence 15.8 km
Luženičky 15.81 km
Horní Polánky 15.82 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 15.84 km
fara Strážov na Šumavě 15.85 km
rybník Dešenice 15.86 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 15.87 km
hřbitov Strážov na Šumavě 15.89 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 15.89 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 15.92 km
pamětní deska Václav Soušek 15.95 km
Strážov na Šumavě 15.95 km
radnice Strážov na Šumavě 15.95 km
Dešenice 15.96 km
fara Dešenice 15.97 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 15.99 km
hřbitov Staňkov 15.99 km
kaplička Milence 15.99 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 16 km
Lhota u Merklína 16 km
kašna Strážov na Šumavě 16.01 km
pomník padlých WWI, Dešenice 16.01 km
kaple Sobětice 16.03 km
Sobětice 16.03 km
Kámen doteku Dešenice 16.04 km
zámek Dešenice 16.05 km
kašna Dešenice 16.05 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 16.06 km
SDH Strážov na Šumavě 16.06 km
rybníky Dešenice 16.12 km
pítko Dešenice 16.13 km
tvrz Kouskova Lhotka 16.15 km
dětské hřiště Dešenice 16.16 km
Spálený les 16.18 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 16.19 km
kaple U Kryštofů 16.19 km
Čínov 16.2 km
Černé Krávy 16.2 km
akvadukt Hadrovec 16.28 km
památník Spálený les 16.29 km
kaple Stará Lhota 16.31 km
Nový Spálenec 16.34 km
U Kryštofů 16.35 km
židovský hřbitov Puclice 16.37 km
SDH Luženice 16.43 km
Größl Wenzel 16.43 km
Pihovice 16.43 km
Luženice 16.47 km
Stará Lhota 16.49 km
kaple sv. Anny, Luženice 16.49 km
roubenka Luženice 16.52 km
Slavošovice 16.57 km
Lažánky 16.58 km
vlaková zastávka Havlovice 16.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 16.61 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 16.61 km
SDH Slavošovice 16.62 km
Lukavice 16.63 km
Toman Josef 16.63 km
kaple Lukavice 16.63 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 16.66 km
Semošice 16.66 km
SDH Lukavice 16.67 km
SDH Semošice 16.67 km
Krotějov 16.72 km
Hejno 16.75 km
lípa Krotějov 16.75 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 16.78 km
Spáleneček 16.78 km
kaple Červené Poříčí 16.81 km
SDH Puclice 16.84 km
Dešeníčky 16.84 km
strážní domek sv. Jan 16.85 km
Puclice 16.9 km
Červené Poříčí 16.9 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 16.91 km
Kozina Jan Sladký 16.91 km
Otěšice 16.92 km
kaple Dešeníčky 16.93 km
pomník padlých WWII, Puclice 16.93 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 16.94 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 16.94 km
návesní rybník Puclice 16.95 km
pomník padlých WWI, Puclice 16.95 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 16.96 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 16.97 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 16.98 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 16.98 km
tvrz Puclice 16.98 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 16.98 km
zámek Červené Poříčí 17.01 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 17.01 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 17.02 km
Neznašovy 17.03 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 17.03 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 17.03 km
Otín 17.05 km
mlýn Červené Poříčí 17.06 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 17.06 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 17.08 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 17.09 km
vlaková zastávka Babylon 17.1 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 17.1 km
SDH Neznašovy 17.1 km
kaple Otín 17.12 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 17.12 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 17.12 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 17.12 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 17.13 km
kaple sv. Jana, Dešenice 17.14 km
hřbitov Horšovský Týn 17.14 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 17.14 km
Újezd u Domažlic 17.15 km
Palacký František 17.15 km
Měchura Leopold Eugen 17.15 km
zámek Otín 17.15 km
kaple Neznašovy 17.17 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 17.18 km
FFW Grossaign (D) 17.2 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 17.2 km
návesní rybník Draženov 17.25 km
Makalovy 17.28 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 17.3 km
kaple výklenková Makalovy 17.3 km
dvůr U Kryslů, Draženov 17.31 km
kaple sv. Anny, Otín 17.34 km
SDH Vřeskovice 17.35 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 17.37 km
Grossaign (D) 17.38 km
Na Lesní Louce 17.39 km
nádraží Horšovský Týn 17.39 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 17.4 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 17.46 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 17.47 km
SDH Babylon 17.47 km
pomník padlých WWI, Babylon 17.47 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 17.48 km
Horšovský Týn 17.48 km
Dobrovský Josef 17.48 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 17.49 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 17.49 km
Draženov 17.49 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 17.49 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 17.49 km
rybník Babylon 17.49 km
infocentrum Horšovský Týn 17.49 km
zámek Újezdec u Mochtína 17.5 km
kaple Panny Marie, Draženov 17.5 km
stavení č.p. 5, Babylon 17.5 km
kaple Grossaign (D) 17.51 km
Patraska 17.51 km
kaple Babylon 17.51 km
Újezdec u Mochtína 17.51 km
zvonice Horšovský Týn 17.51 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 17.51 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 17.51 km
stavení č.p. 12, Babylon 17.53 km
SDH Roupov 17.53 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 17.53 km
SDH Draženov 17.53 km
fara Horšovský Týn 17.54 km
pomník padlých WWI, Draženov 17.55 km
Babylon 17.55 km
Nesmrtelná Teta 17.56 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 17.56 km
Štíty království českého, Jak rost... 17.56 km
zámek Horšovský Týn 17.56 km
Štíty království českého, Bůh za h... 17.56 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 17.56 km
Ostřetice 17.56 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 17.56 km
kaple Roupov 17.56 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 17.56 km
kaple Ostřetice 17.58 km
dětské hřiště Ostřetice 17.58 km
Stachesried (D) 17.61 km
dětské hřiště Hrádek 17.61 km
Chodský pes, Hrádek 17.62 km
SDH Ostřetice 17.62 km
Radinovy 17.62 km
lipová alej Otín - Předslav 17.62 km
Kosmáčov 17.63 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 17.64 km
Kozinova lípa, Hrádek 17.64 km
Sokolovna Merklín 17.65 km
kaple u Vřeskovic 17.66 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 17.67 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 17.67 km
Roupovský tis 17.68 km
Vřeskovice 17.7 km
kaple na okraji Ostřetice 17.71 km
kaple Matějovice 17.71 km
zřícenina Roupov 17.72 km
Štíty království českého, Čas hojn... 17.72 km
Matějovice 17.72 km
SDH Radinovy 17.74 km
Víteň 17.75 km
Roupov 17.75 km
sýpka Horšovský Týn 17.77 km
Splž 17.81 km
SDH Víteň 17.83 km
barokní sýpka Roupov 17.85 km
fara Vřeskovice 17.86 km
Merklín 17.86 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 17.88 km
přehrada Nýrsko 17.89 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 17.89 km
Hájek 17.9 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 17.9 km
zámek Merklín 17.93 km
výstava Bonsai Merklín 17.93 km
hřbitov Vřeskovice 17.94 km
kaple sv. Anny, Roupov 17.95 km
Pila 17.95 km
Javoříčko 17.96 km
pomník padlých WWI, Kozí 17.98 km
kaple Stachesried (D) 17.98 km
kaple Kozí 17.98 km
mlýn svatá Anna 18.04 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 18.05 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 18.07 km
fara Merklín 18.08 km
Kozí 18.1 km
Pavilon umění Stachesried 18.1 km
Spirker 18.12 km
Špirkův Dvorec 18.12 km
kaple Na Špirku 18.15 km
Hanger (D) 18.16 km
Šálený mlýn, Běšiny 18.17 km
gotická hláska, Horšovský Týn 18.22 km
Babí hora 606 m n. m. 18.23 km
Božtěšice 18.25 km
Zadní Chalupy 18.27 km
Česká Kubice 18.32 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 18.33 km
koupaliště Kozí 18.34 km
kaple Božtěšice 18.34 km
kostel sv. Václava, Kydliny 18.35 km
Kuzovská lávka 18.36 km
SDH Kydliny 18.4 km
roubenka Kydliny 18.4 km
Kydliny 18.4 km
Nová Ves u Horšovského Týna 18.41 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 18.41 km
fara Děpoltice 18.41 km
Děpoltice 18.41 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 18.42 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 18.42 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 18.42 km
SDH Srbice 18.46 km
kašna Eschlkam 18.47 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 18.48 km
Schmidt Maximilian (D) 18.48 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 18.48 km
Gubrův Dvorec 18.48 km
Srbice u Mochtína 18.49 km
Eschlkam (D) 18.49 km
kaple Gubrův Dvorec 18.5 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 18.51 km
rybník Předslav 18.52 km
SDH Předslav 18.52 km
dětské hřiště Předslav 18.53 km
Bolešiny 18.54 km
Tyršův dub, Předslav 18.55 km
tvrz Srbice 18.55 km
Sokolovna Předslav 18.56 km
hrob Leopold Eugen Měchura 18.59 km
hřbitov Předslav 18.59 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 18.59 km
U Soušků 18.59 km
FFW Eschlkam (D) 18.6 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 18.61 km
kaple výklenková Předslav 18.62 km
rybník Kydliny 18.63 km
dětské hřiště Trhanov 18.63 km
hřbitov Eschlkam 18.65 km
zámek Hubenov 18.66 km
Předslav 18.66 km
Veský rybník, Ždánov 18.67 km
pomník padlých WWII, Předslav 18.68 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 18.68 km
Hubenov 18.69 km
SDH Bolešiny 18.69 km
Rittsteig (D) 18.69 km
kaple u Srbic 18.71 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 18.71 km
zámek Trhanov 18.71 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 18.71 km
Trhanov 18.72 km
pamětní deska Josef Thomayer 18.72 km
Thomayer František Josef 18.72 km
Thomayer Josef 18.72 km
nádraží Běšiny 18.72 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 18.72 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18.72 km
pomník padlých WWI, Trhanov 18.72 km
kaple Bolešiny 18.72 km
Trhanovská alej 18.73 km
Divišovice 18.73 km
Jara příslib - Alena Holá 18.74 km
kaple Divišovice 18.75 km
návesní rybník, Trhanov 18.75 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 18.77 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 18.79 km
Křížový vrch 18.79 km
SDH Ždánov 18.8 km
kaple Eschlkam (D) 18.8 km
zámek Ždánov 18.82 km
kaple Trhanov 18.82 km
Křištín 18.83 km
kostel sv. Matouše, Křištín 18.84 km
památník E. a V. Doubek 18.84 km
nádraží Zelená Lhota 18.84 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 18.86 km
stavení Křištín 18.87 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 18.87 km
Borovská lípa 18.88 km
Ždánov u Draženova 18.89 km
FFW Atzlern (D) 18.9 km
hřbitov Trhanov 18.93 km
hrob Thomayerové 18.93 km
SDH Trhanov 18.94 km
Mladotice u Strážova 18.95 km
chudobinec Trhanov 18.96 km
Copak je to za vojáka 18.96 km
rybník Mochtín 19 km
Weinfurt Martin 19 km
Mochtín 19.02 km
Střeziměř 19.03 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 19.03 km
hřbitov Zelená Lhota 19.04 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 19.04 km
dětské hřiště Mochtín 19.04 km
Borovy 19.06 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 19.06 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 19.1 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 19.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 19.13 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 19.14 km
SDH Mochtín 19.14 km
vlaková zastávka Trhanov 19.15 km
hřbitov Křištín 19.17 km
zámek Mochtín 19.17 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 19.18 km
osvobození Běšiny 19.18 km
Nový Hamr 19.24 km
Na Štejfu 19.25 km
Röderova pila 19.28 km
Röderovský Dvorec 19.28 km
Hoštice u Mochtína 19.31 km
Nový rybník Běšiny 19.32 km
mlýn Prokop, Borovy 19.32 km
Újezdec u Bolešin 19.32 km
Zelená Lhota 19.33 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 19.33 km
Na Drahách 19.34 km
Třebýcina 19.35 km
Folmava 19.37 km
Svinský potok 19.38 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 19.38 km
fara Běšiny 19.4 km
roubenka Sládečků, Běšiny 19.4 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 19.41 km
zámek Běšiny 19.41 km
pomník padlých WWI, Běšiny 19.41 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 19.42 km
Horní Němčice 19.43 km
Sokolovna Běšiny 19.43 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 19.44 km
SDH Horní Němčice 19.45 km
Ostrovský rybník Běšiny 19.45 km
SDH Zelená Lhota 19.46 km
kaple Horní Němčice 19.46 km
Husův pomník, Běšiny 19.47 km
památník Červený František, pplk. ... 19.47 km
hřbitov Běšiny 19.47 km
hrob vězeň Plocienník 19.48 km
mlýn Podhora 19.5 km
Běšiny 19.5 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 19.52 km
Hamerský Dvůr 19.52 km
Vajce Josef 19.54 km
Sejdeme se v Eurocampu 19.55 km
SDH Běšiny 19.55 km
sýpka Měcholupy 19.62 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 19.63 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 19.64 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 19.64 km
Nový Oldřich 19.64 km
Baarová Lída 19.64 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 19.65 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 19.65 km
zámek Obytce 19.66 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 19.66 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 19.66 km
Obytce 19.67 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 19.67 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 19.7 km
Hruška Jan František 19.7 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 19.7 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 19.71 km
pomník padlých WWI, Obytce 19.72 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 19.72 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 19.74 km
zámek Měcholupy 19.76 km
SDH Pec pod Čerchovem 19.76 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 19.78 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 19.79 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 19.79 km
Hoštičky u Mochtína 19.8 km
SDH Měcholupy 19.8 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 19.81 km
Měcholupy 19.81 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.81 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 19.82 km
lidová stavení, Chodov 19.82 km
Sad národní svobody, Měcholupy 19.82 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 19.83 km
Chodov 19.83 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 19.84 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 19.84 km
Pec pod Čerchovem 19.84 km
pomník padlých WWI, Chodov 19.84 km
povrchový lom Ždánov 19.84 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 19.85 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 19.85 km
Špillar Jaroslav 19.86 km
Špillarova vila 19.86 km
roubenka Pec pod Čerchovem 19.86 km
přestřelka postřekovských s SS 19.96 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 19.98 km
Hořákov 19.98 km
zámek Nový Čestín 19.98 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 19.99 km
Vesnický rybník, Měcholupy 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Královského hvozdu Nýrsko - oteví...

  batoh
  muzeum Královského hvozdu Nýrsko - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 5.29 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 13.13 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 13.47 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 13.77 km
Muzeum dětem Klatovy 14.13 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 14.14 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 18.48 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 19.64 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 22.02 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 22.16 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 22.87 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 22.98 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 24.01 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 25.5 km
Destillenmuseum, Arrach 25.5 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 25.54 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 26.35 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 26.64 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 27.01 km
environmentální (návštěvnické) cen... 31.77 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 31.79 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 31.87 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 31.92 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 32.26 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 33.15 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 35.6 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 35.6 km
Výstava perníků 36.25 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 36.29 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 37.33 km
muzeum paličkování Tiefenbach - ot... 37.42 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 37.82 km
muzeum SPUR, Cham - otevírací doba... 38.65 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 39.06 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 39.08 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 39.67 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 39.84 km
Nostalgie Haus - otevírací doba 39.97 km
firmy v okolí
 • Konzum Černíkov

  batoh
  Konzum Černíkov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Úsilov

  batoh
  Konzum Úsilov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Kdyně

  batoh
  Konzum Kdyně
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Černíkov 2.25 km
Konzum Úsilov 2.46 km
Konzum Kdyně 5.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.19 km
Bankomat ČSOB 5.19 km
Bankomat Česká spořitelna 5.21 km
Bankomat Komerční banka 5.24 km
Konzum Kdyně 5.3 km
Bankomat GE Money Bank 5.55 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 5.86 km
Konzum Chocomyšl 6.44 km
Konzum Kout na Šumavě 7.34 km
Konzum Zahořany 7.8 km
Konzum Chudenice 7.97 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 7.97 km
Konzum Bezděkov 9.89 km
Konzum Starý Klíčov 10.51 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 10.61 km
Konzum Milavče 10.69 km
Konzum Janovice 10.89 km
Konzum Srbice 10.95 km
Konzum Mrákov 10.96 km
Bankomat ČSOB 11.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.25 km
Konzum Osvračín 12.22 km
Konzum Hlohovčice 12.25 km
Konzum Domažlice 12.54 km
Konzum Tlumačov 12.63 km
Konzum Blížejov 12.72 km
Bankomat Česká spořitelna 12.79 km
Bankomat Raiffeisenbank 12.89 km
Bankomat Česká spořitelna 12.97 km
Bankomat ČSOB 12.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.99 km
Bankomat ČSOB 13.03 km
Bankomat GE Money Bank 13.04 km
Konzum Nýrsko 13.24 km
COOP DISKONT - Nýrsko 13.24 km
Bankomat Česká spořitelna 13.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.27 km
Bankomat ČSOB 13.27 km
Bankomat Fio banka 13.33 km
Bankomat Česká spořitelna 13.33 km
Bankomat Komerční banka 13.34 km
Bankomat Komerční banka 13.34 km
Bankomat Česká spořitelna 13.35 km
Konzum Čermná u Staňkova 13.37 km
Bankomat Komerční banka 13.38 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 13.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.4 km
Bankomat ČSOB 13.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.49 km
Bankomat Česká spořitelna 13.55 km
Bankomat Komerční banka 13.62 km
Bankomat Česká spořitelna 13.69 km
Bankomat UniCredit Bank 13.72 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 13.72 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 13.77 km
Konzum Hlohová 13.79 km
Bankomat Česká spořitelna 13.82 km
Konzum Klatovy 13.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.84 km
Bankomat ČSOB 13.85 km
Konzum Domažlice 13.87 km
Bankomat GE Money Bank 13.88 km
Bankomat Komerční banka 13.89 km
Bankomat GE Money Bank 14.04 km
Bankomat ČSOB 14.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.06 km
Konzum Nýrsko 14.11 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 14.18 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 14.24 km
Bankomat Česká spořitelna 14.32 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 14.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 14.98 km
Konzum Švihov 15.18 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 15.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 15.46 km
Konzum Staňkov 15.58 km
Konzum Strážov 15.92 km
Bankomat Česká spořitelna 15.99 km
Konzum Sobětice 15.99 km
Konzum Staňkov 16.05 km
Konzum Dešenice 16.09 km
Konzum Semošice 16.71 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 16.93 km
Bankomat GE Money Bank 17.04 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 17.11 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 17.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.27 km
Bankomat ČSOB 17.28 km
Konzum Draženov 17.3 km
Bankomat Komerční banka 17.32 km
Bankomat Česká spořitelna 17.47 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 17.51 km
Konzum Vřeskovice 17.67 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 17.68 km
čerpací stanice OMV, Draženov 17.77 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 17.81 km
Konzum Víteň 17.86 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 17.88 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 17.88 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 18.11 km
Konzum Horšovský Týn 18.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 18.27 km
Konzum Česká Kubice 18.35 km
Konzum Předslav 18.68 km
Konzum Bolešiny 18.72 km
Konzum Mochtín 18.94 km
Konzum Folmava 19.34 km
Konzum Trhanov 19.44 km
Konzum Běšiny 19.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 19.91 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava, to jsou dvě pohoří – Šumava a Český les – vnímané jako jeden masiv a jsou též nazývána „zelenými plícemi Evropy“. Je to oáza, kde je chráněná krajinná oblast, kde jsou nejhodnotnější místa – rašeliniště, ledovcová jezera, zbytky pralesových porostů atd. Šumava je náš největší národní park (NP Šumava) a právě zde můžete strávit Vaší dovolenou v příjemném prostředí. V zimě patři mezi nejčastější aktivity běžecké lyžování na mnohakilometrových a pravidelně strojově udržovaných trasách, o jejichž úpravě jste informováni prostřednictvím netu – informační server Bílá stopa. Aktuální informace o počasí a sněhové zpravodajství je nejlepší prostřednictvím webových kamer a doplňujících údajů o teplotě, výšce sněhové pokrývky atp. V létě je populární cykloturistika, zejména kolem šumavské cyklomagistrály. Možnosti, kam na kole vyjet, jsou opravdu nevyčerpatelné. Okolní lesy nabízejí ideální podmínky pro houbaření. Snad nejrozvinutější komerční odvětví pro turisty je ubytování a proto můžete vybírat z ohromné šíře. K dispozici jsou Vám kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. Nutno podotknout že se jedná často o velmi levné ubytování bez ztráty kvality. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu WiFi signálem. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím. Šumava to je ta pravá česká dovolená při poslechu místního rádia Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy. Šumava to je nejkrásnější podle Karla Klostermanna z vrchu Javorník, ale podle dnešní návštěvnosti je zřejmě nejpopulárnější částí Šumavy Lipno a to jak v létě díky Lipenské přehradě, tak v zimě díky Skiareálu Lipno a službám Lipno servisu.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Krušnej se ubíral domů samoten se svými myšlenkami, pádné kroky odcházejícího Potužáka pohltila noční tišina. Šel a šel, ale volno mu nebylo, stísněnému srdci neulevil, ježto si musel doznat, že nepromluvil o hlavním účelu své návštěvy, aspoň ne o jednom předměťě, jehož dotknouti se zamýšlel. Pravda, o rozdělení Blat dávno již uvažoval, počítaje, že by, kdyby bylo lze je provésti, více peněz těžil ze svých pozemků, byť i pro začátek zřizování a upravování luk z dosavadních pastvisek dosti velkých výdajů vyžadovalo. Byl rád, že v té příčině jeho přítel nejen mu neodporoval, nýbrž sám uznávaje výhod, jichž by poskytovala tato novota, ochotně na jeho úmysly přistoupil a za pravdu mu dával. Ujme-li se té věci Potužák, snáze a rychleji se provede, neboť jeho slovo mělo velkou váhu, mnohem větší nežli slovo Krušného. Než, jeho návštěva měla ještě jiný účel: chtěl zvěděti, jak by se Potužák zachoval, kdyby on mu dal na srozuměnou, že by si přál oženiti svého nejstaršího syna Jakuba s Apolenou. Požádati proň o její ruku neměl odvahy, ale jen tak jakoby mimochodem dotknouti se té věci zamýšlel, aby seznal, nezachoval-li by se v té příčině Potužák naprosto odmítavě. Nadhoditi tak něco, třeba jakoby žertem, nic více. Ale i od toho odpadla mu odvaha, ačkoli slovo naskočilo několikrát na jazyk a i přesto, že vhodná příležitost se naskytla promluviti je. Což mu neřekl výslovně Potužák, aby Jakuba oženil? — A on, místo aby se slova chytil, žvanil cosi o svárlivosti a umíněnosti své ženy, která nechce nijak pomýšleti na odchod do výminku. Měl říci: „Kdyby Jakub našel nevěstu, jako, řekněme příkladem, tvou Apolenu, však že by přece zkrotla. Na tebe by si netroufala a na ni také ne, protože je tvá dcera." — Tohle sice nebylo s plnou pravdou, ale na tu chvíli by to bylo pomohlo a Potužák by byl dal na srozuměnou, co by o takové věci soudil. — Než strach, že by odpověď mohla dopadnouti nadobro odmítavě, sevřel mu hrdlo, a vedle toho také pomyšlení na rámus, kterým by jej uvítala doma stará, kdyby zvěděla, že bez předchozího domluvení se s ní Potužákovi nebo komukoli jinému něco takového byť i jen napověděl. A že by se dříve nebo později dověděla, o tom nebylo lze pochybovati. Však Potužák by se byl dovtípil, kam řeč míří, a ne-li jiným, aspoň zase své ženě by se o ní zmínil, a ta i bez všelikého zlého úmyslu by to dojista na jiných místech udala. — Kdyby jeho stará měla jen špetku rozumu, kdyby jen trochu pomýšlela na budoucnost a na očích neměla pořád jen sebe a svoje bláhové a z nezřízené, hloupé pýchy plynoucí choutky v příčině druhých svých dětí, věru, Bohu by musila děkovati za to, že mu vnukl myšlenku ucházeti se pro svého syna, budoucího hospodáře na statku Krušnejch, o dceru Potužákovu!... Osm tisíc na hotových dostane se jí věna! — To věděl on zcela určitě, jako vůbec každý člověk po všech blatských vsích!... Osm tisíc! Taková pomoc a takové děvče k tomu! — A věc nespěchala: Apoleně bylo jedva šestnáct let, a dva roky, pět let třeba by se mohlo počkat, jen kdyby bylo lze počítat na možné konečné svolení Potužákovo. A proč by venkoncem Potužák nesvolil? — Krušných statek byl dobrý, ještě větší než statek Potužákův, a grunty při něm byly lepší. Pravda, osm dětí, ale ty se odbudou. Jen Josef kdyby už toho doktora udělal! Ani krejcaru už mu nedá, však ho stál dost peněz! Potužák uvidí, že on tenhlekrát nepovolí. Frantík ať je doma, když se učit nechce. Ferdu a Matouše odbude každého tisíci zlatými. Z děvčat mu dělá největší potíž nejstarší, Rozárka; čert aby vzal toho mládka, jehož si vzala do hlavy a od něhož pustit nechce, ačkoli se o ni ucházelo už několik ženichů, z těch jakýs selský synek z Nového Sedla, který zdědí pěkný statek, a jak mu dal vědět, spokojí se s věnem dvou tisíců zlatých, dvou krav a jednoho hříběte. Dostane ji a mládkovi se ukážou dvéře, jakmile se objeví. — O Ančiných spádech a milostných pletkách on jediný ze všeho blatského obyvatelstva neměl tušení; přenechá ji mámě, ta ať si s ní dělá, co se jí líbit bude, a také s Mařenou. — Myšlenky jeho vrátily se zase k Jakubovi; promluví s ním zítra, prohodí k němu slovo, že by Apolena Potužákovíc byla proň vhodná nevěsta a že by Potužák mu ji snad dal, třeba ne hned, protože holka je mladá, ale přece později; jen zamluvit si ji bylo by záhodno, dokud se jiný o ni nebude ucházet. Nepochyboval, že Jakub bude rád takové nevěstě. — Ale Jakub se ho zeptá, mluvil-li on už o tom s Potužákem... Co mu odpoví? — Řekne mu, že mluvil, aby mladíka nezastrašil, ale zároveň mu uloží naprosté mlčení, dokud věc nenabude určitých tvarů... Že jen nepromluvil již o tom s Potužákem! Možná dost, že by tento byl s chutí přistoupil na jeho plány a že by ke všemu byl podal pomocné ruky, aby se vymanil z poručenství své ženy. Své ženy! — Jak myšlenky mu kroužily hlavou, v luzné sny o budoucnu splývající, vynořilo se i pomyšlení na boje, jež mu s ní hrozily, a jakýs posupný hlas se ozval v jeho nitru, hlas, před nímž padaly všecky ostatní představy a který děl s neúprosnou tvrdostí: „Je všecko marné, co zamýšlíš! Ničeho nesvedeš, jsi doma páté kolo u vozu!" — A smutno se mu stalo v jasné letní noci...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky