Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Červená Lhota

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: jindřichohradecko
GPS: 49°14'47.817"N, 14°53'6.387"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Červená Lhota  je renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka. U něj se nachází stejnojmenná ves, nyní část obce Pluhův Žďár. Zámek s rybníkem, parkem a některými hospodářskými budovami je od roku 2001 národní kulturní památkou České republiky. Zámek je umístěn na skále, která se přehrazením údolí a zvýšením hladiny vody stala ostrůvkem na zámeckém rybníku. Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá dispozice kolem čtvercového nádvoří. Nad vjezdem je umístěna věž. K zámku vede přístupová cesta přes kamenný most. Existenci původní tvrze na místě nynějšího zámku předpokládáme někdy od poloviny 14. století. Prvním písemným pramenem je zápis učiněný do desk zemských až roku 1465. Zaznamenává dělení pozůstalosti Ctibora ze Zásmuk, jinak z Vlčetína, mezi jeho dva syny Petra a Václava. Snad prodejem přešla posléze tvrz do držení Diviše Boubínského z Újezda, který ji někdy kolem roku 1530 prodal rytířské rodině Kábů z Rybňan. Z rodiny Kábů byl bezesporu nejzajímavější osobností rytíř Jan, schopný hospodář, aktivní stavebník, věrný habsburský služebník, který zastával prestižní úřad výběrčího posudného v kraji Bechyňském. Jeho nedlouhý život byl tragicky poznamenán morovou epidemií, která mu v roce 1557 vzala pět dětí. Snad právě tato smutná událost byla hlavním motivem ke stavbě prosté zámecké kaple na návrší nad rybníkem (dnešní kostelík Nejsv. Trojice.) Po Janově smrti dědili Lhotu jeho tři synové Bohuchval, Zikmund a Jiří, kteří však nejprve museli vyplatit nejstaršího Jaroslava. Zikmund po čtyřech letech zemřel a rodiny dvou zbylých bratrů Bohuchvala a Jiřího žily na Lhotě ve sváru. Zámek jim přestal být klidným domovem a změnil se v jeviště šarvátek, hádek a osobních výpadů. Snad některá z  rozmíšek uchovaná v paměti náhodných diváků dala po čase povstat lidové etymologické pověsti o bezbožné zámecké paní odnesené ďáblem, jejíž tragický konec připomínala krvavá skvrna pod oknem na tehdejší sněhobílé fasádě. Tato skvrna měla být příčinou pozdějšího červeného nátěru zámeckých omítek. Lidové vyprávění se stalo hlavním motivem napínavé prózy deštenského faráře Bedřicha Kamarýta. Roku 1597 Bohuchvalův syn Jan odkoupil díl svého strýce Jiřího a takto sjednocené panství obratem prodal Vilému Rutovi z Dírné. Rutové vlastnící Dírnou od konce 14. století, přikoupili roku 1595 od Rožmberků Deštnou. Lhota nacházející se uprostřed mezi nimi všechna tři panství propojila a od Deštné se již nikdy neoddělila. Poslední z Rutů, Bohuslav, jako utrakvista musel po Bílé Hoře opustit zemi. Roku 1621 byla Červená Lhota obsazena Antoniem Brucciem, rytmistrem císařského vojska, italským šlechticem, který, jsa ve službách Slavatů, zjišťoval stav konfiskací na Táborsku a právě od roku 1621 působil jako velitel městské posádky v Jindřichově Hradci. Horlivý katolík a velký mariánský ctitel Bruccio se ukázal být i dobrým diplomatem a hospodářem. Úspěšně bránil region proti poválečnému rabování, hospodářskou prosperitu Deštné posílil velkorysou výstavbou lázní, z nichž se do dnešních dob dochovala pouze kaple sv. Jana Křtitele, vybudovaná přímo nad zázračným minerálním pramenem. Léčivý pramen zázračně objevila jistá Kateřina Urbánková v roce 1599 na místě později objeveného pramene: „Zjevil se jí na poli vysoký muž s mládenečkem nad sníh bílým. Pozdvihl ruku k nebesům, hlavu třikrát sklonil a zmizeli. Na místě vyprýštily tři pramínkové léčivé vody.“ Svého času byly tyto lázně velmi oblíbeným místem, soutěžícím v popularitě i s Karlovými Vary. Dozvukem bývalé slávy je v dnešní době také již pozapomenutá značka minerální vody Deštenky. Válkou vylidněné panství se podařilo v krátké době opět zabydlet a ke všeobecnému urovnání poměrů přispěl Brucciem iniciovaný všeobecný slib věrnosti poddaných katolické víře. Roku 1639 zemřel Bruccio jako bezdětek, odkázav velké dary deštenskému kostelu sv. Ottona a hradeckému kostelu sv. Jana Křtitele, v němž byl také pochován. Smrtí tohoto majitele ztratila Lhota rezidenční funkci a všem ostatním byla spíše jen příležitostným bytem. Po Brucciově smrti připadla Červená Lhota královské komoře, od níž ji roku 1641 koupil významný šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Jeho průbojnost, diplomatický takt, vzdělanost a veliká inteligence mu otevřely záhy cestu k vysoké úřední kariéře. Z královského maršálka se přes karlštejnského purkrabího a prezidenta České komory stal nejvyšším hofmistrem císařského dvora a záhy dokonce nejvyšším kancléřem Království českého, v kterémžto úřadě přes několik rezignací zůstal až do smrti. Sňatkem s Lucií Otýlií z Hradce vyženil jedno z největších pozemkových dominií v tehdejších Čechách - panství hradecké, k němu přikoupená Červená Lhota plnila funkci příměstského letohrádku, místa zábav, slavností a odpočinku zejména ženských příslušnic slavatovského rodu. Již generace Vilémových vnuků se nedočkala mužských potomků. Červená Lhota sňatkem druhorozené dcery Ferdinanda Viléma, nejstaršího z Vilémových vnuků, Marie Markéty přešla roku 1693 do držení Windischgrätzů. Bedřich Arnošt Windischgrätz a jeho syn Leopold zastaralým způsoben hospodaření přivedli panství do velkých dluhů. Posléze poručník jejich nezletilého nástupce Josefa panství navrhl k prodeji, kterým je roku 1755 získal rod svobodných pánů z Gudenusu. František de Paula svobodný pán z Gudenusu záhy přikročil k četným stavebním akcím. Opraveny byly nejen kaple lázní v Deštné, ale i tamní kostel svatého Ottona, který se v této době dočkal nákladného velkolepého vybavení dochovaného dosud. Další stavební aktivity byly roku 1774 násilně přerušeny požárem Červené Lhoty, při němž shořely patrně všechny hospodářské budovy. Roku 1776 již vítala Lhota nového majitele, byl jím baron Ignác Stillfried, pokrokový šlechtic z pruského Slezska, který záhy prodal deštenské lázně do soukromých rukou, a tím definitivně pohřbil jejich někdejší aristokratický lesk. Do dějin zámku se zapsal především jako hostitel a mecenáš stárnoucího hudebního skladatele, spolutvůrce německé komické opery, Karla Ditterse z Dittersdorfu, jehož životní pouť se po čtyřletém pobytu končí právě na zdejším panství. Ignácův syn Mořic prodal panství roku 1820 Jakubu Veithovi. Měl–li tento podnikavý průmyslník a mecenáš českých výtvarníků se Lhotou nějaké plány, tak z nich patrně nestihl nic realizovat. Jeho dcera Terezie roku 1835 zámek opět prodala, tentokráte do knížecích rukou Heinricha Eduarda Schönburg-Hartensteina. Heinrich Eduard Schönburg-Hartenstein, major rakouské armády, diplomat, c. k. komoří, se usadil roku 1823 na nově zakoupeném panství Černovice, k němuž roku 1835 přikoupil Červenou Lhotu. Centrem panství byly však Černovice, které se Heinrichovi staly hned po Vídni druhým domovem. Je proto s podivem, že je roku 1872 prodal a pro svého syna Josefa Alexandra uchoval z jihočeského majetku jen Červenou Lhotu. Josef Alexandr Schönburg-Hartenstein, c. k. korunní rada, byl rovněž činný v diplomatických službách. Stejnou cestou kráčel i jeho nejmladší syn a další dědic Červené Lhoty princ Johann, c. k. komoří, nositel řádu zlatého rouna, velkokříže Leopoldova řádu, řádu Železné koruny, velkokříže Maltézského řádu a Kristova řádu. Upozornil na sebe především ve funkci mimořádného zplnomocněného c. k. vyslance u papežské stolice ve Vatikánu. První světová válka a následný rozpad tolik milované monarchie způsobily, že se Johann stáhl do ústraní svého nejmilejšího sídla, Červené Lhoty, maje dost času k jeho zvelebování a vylepšování. V roce 1937 ulehl do zdejší nově vybudované hrobky, a byl tak ušetřen pohnutých událostí nové války, která se stala smutnou tečkou za celou šlechtickou historií. Po převzetí zámku Československým státem zde v roce 1946 nalezla místo dětská ozdravovna. Rok na to byl převzat Národní kulturní komisí a od roku 1949 je zpřístupněn veřejnosti. Na zámku bylo natočeno několik filmů, filmových a televizních pohádek: Princezna na hrášku, Au Pair II aneb Pohádka pokračuje... , Pan Vok odchází, Křížová trojka, O zatoulané princezně, O štěstí a kráse, Zlatovláska, Svatby pana Voka, Pan Tau. Německý název Rothlhotta.

odkaz: zámek Červená Lhota

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pověst o červené barvě zámku Červená Lho...

batoh
pověst o červené barvě zámku Červená Lhota
Šumava A-Z: báje, legendy...
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Pan Tau (tentokrát úplně jinak)

batoh
Pan Tau (tentokrát úplně jinak)
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zlatovláska

batoh
Zlatovláska
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Svatby pana Voka

batoh
Svatby pana Voka
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pověst o červené barvě zámku Červe... 0 km
Pan Tau (tentokrát úplně jinak) 0,01 km
Zlatovláska 0,01 km
Svatby pana Voka 0,01 km
O štěstí a kráse 0,01 km
Pan Vok odchází 0,01 km
Křížová trojka 0,01 km
Nemocnice na kraji města - Nové os... 0,01 km
O zatoulané princezně 0,01 km
Princezna na hrášku 0,01 km
Au Pair II aneb Pohádka pokračuje... 0,01 km
panský dvůr Červená Lhota 0,09 km
Zámecký rybník, Červená Lhota 0,1 km
kaple Nejsvětější Trojice, Červená... 0,17 km
Červená Lhota 0,18 km
studánka sv. Jana, Červená Lhota... 0,18 km
lipová alej Červená Lhota 0,59 km
Jižná 0,74 km
kaple Jižná 0,76 km
zřícení Messerschmitt Bf 109G-6, b... 0,82 km
Reschke Willi 0,82 km
kostel Narození Panny Marie, Pluhů... 2,51 km
hřbitov Pluhův Žďár 2,53 km
zámek Pluhův Žďár 2,54 km
Beneš Bedřich 2,54 km
pomník padlých WWI, Pluhův Žďár... 2,56 km
Pluhův Žďár 2,59 km
Rajlich Jaroslav Antonín 2,74 km
Dírná 2,94 km
Janeček Jiří 2,94 km
zámek Dírná 3,02 km
Pohoří 4,36 km
kaple sv. Václava, Lžín 6,77 km
dětské hřiště Lžín 6,8 km
pomník padlých WWI, Lžín 6,81 km
Lžín 6,82 km
lihovar Lžín 6,82 km
zámek Lžín 6,87 km
zámek Kardašova Řečice 7,12 km
fara Kardašova Řečice 7,19 km
kostel sv. Jana Křtitele, Kardašov... 7,22 km
nádraží Kardašova Řečice 7,25 km
Luďkova Hračkolna 7,27 km
Jablonský Boleslav (Karel Eugen Tu... 7,28 km
Adéla ještě nevečeřela 7,28 km
vražedkyně Dana Stodolová 7,28 km
Kardašova Řečice 7,28 km
Marečková Marie 7,29 km
kaple výklenková Záhoří 7,3 km
SDH Záhoří 7,32 km
Záhoří 7,33 km
kaple Záhoří 7,33 km
pomník padlých WWI i II, Kardašova... 7,38 km
Sokolovna Kardašova Řečice 7,45 km
nádraží Doňov 7,51 km
Ančerl Karel 7,71 km
rybník Ochoz u Mnichu 8,45 km
vlaková zastávka Mnich 8,6 km
kaple Panny Marie, Doňov 8,74 km
SDH Doňov 8,75 km
Doňov 8,77 km
dětské hřiště Doňov 8,78 km
pomník padlých WWI, Mnich 9,13 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 9,14 km
Nedoma Václav 9,14 km
Nedoma Jan 9,14 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 9,14 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 9,15 km
dětské hřiště Mnich 9,15 km
Mnich 9,2 km
Přehořov 9,36 km
Veselý Jan, mjr. letec 311 Sqdn. R... 9,36 km
Boušek, Václav Josef Klement 9,36 km
pomník padlých WWI, Přehořov 9,37 km
SDH Přehořov 9,38 km
Kadlec Karel 9,45 km
Čertova nevěsta 9,68 km
pomník padlých WWI, Chlebov 9,83 km
kaple sv. Floriána, Chlebov 9,95 km
Chlebov 9,97 km
vlakové nádraží Soběslav 11,61 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 11,62 km
lípy Ratiboř 11,63 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 11,64 km
Ratiboř 11,67 km
galerie sv. Marka, Soběslav 11,85 km
kostel sv. Marka, Soběslav 11,85 km
hradby Soběslav 11,92 km
Blatské muzeum Soběslav - Rožmbers... 11,98 km
silniční most Černovický potok, So... 11,98 km
infocentrum Soběslav 12 km
Hodův mlýn, Ratiboř 12,02 km
pomník Mistra Jana Husa, Soběslav... 12,03 km
Ostrčil Otakar 12,05 km
Blatské muzeum Soběslav - Smrčkův ... 12,07 km
kašna Soběslav 12,08 km
Mariánský sloup, Soběslav 12,09 km
Soběslav 12,12 km
Čižmárová Naďa 12,12 km
Stará radnice Soběslav 12,15 km
kostel sv. Víta, Soběslav 12,16 km
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav... 12,18 km
Pověst o zvonech na kostele svatéh... 12,18 km
Nová radnice Soběslav 12,22 km
Matná 12,23 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 12,25 km
Černovický potok 12,45 km
muzeum fosílií Roseč 13,18 km
Houbový park, Roseč 13,2 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 13,3 km
fara Roseč 13,31 km
radnice Roseč 13,34 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 13,37 km
Roseč 13,38 km
nádraží Jindřichův Hradec 13,38 km
Jindřichohradecká úzkokolejka - Ji... 13,51 km
Svatojánský věneček 13,6 km
Svatojánský věneček 13,62 km
vražda Soňi Illeové 13,96 km
řeka Nežárka 14,67 km
památník osvobození Hatín 15,44 km
pomník padlých WWI, Hatín 15,45 km
Hatín 15,46 km
Velký hatínský rybník 15,67 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15,71 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15,71 km
Zlatá stoka 15,96 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 16,45 km
kaple Záluží 16,48 km
Záluží u Vlastiboře 16,5 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 16,51 km
To byla svatba, strýčku! 16,51 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 16,64 km
To byla svatba, strýčku! 18,02 km
dětské hřiště Plavsko 18,03 km
SDH Plavsko 18,06 km
kaple Plavsko 18,07 km
kaple Vlastiboř 18,07 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 18,07 km
Plavsko 18,08 km
Plavecká kovárna, Plavsko 18,08 km
Vlastiboř 18,11 km
pamětní deska rodný dům Františka ... 18,31 km
rodný dům Františka Bílka 18,32 km
Bílek František 18,4 km
Bílkova vila, Chýnov 18,4 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 19,58 km
Kholl Josef, generálmajor 19,58 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 19,59 km
kašna Stráž nad Nežárkou 19,6 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 19,61 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 19,64 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 19,72 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 19,73 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 19,73 km
SDH Stráž nad Nežárkou 19,74 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 19,75 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 19,76 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 19,77 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 19,8 km
radnice Stráž nad Nežárkou 19,8 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 19,81 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 19,82 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 19,83 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 19,83 km
Stráž nad Nežárkou 19,84 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 19,84 km
Tvrz, Václav Šorel 19,84 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 19,84 km
Destinnová Ema 19,87 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 19,87 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 19,87 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 19,87 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 19,88 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 19,89 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Husitské muzeum - stará táborská radnice...

  batoh
  Husitské muzeum - stará táborská radnice, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otev...

  batoh
  muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Dírná

  batoh
  Jednota Dírná
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Budislav

  batoh
  Jednota Budislav
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Tučapy

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Tučapy
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Dírná 2,98 km
Jednota Budislav 6,32 km
Bankomat Česká spořitelna 7,35 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 7,67 km
Jednota Tučapy 7,75 km
Jednota Přehořov 9,33 km
Jednota Choustník 10,21 km
Jednota Řípec 11,33 km
Jednota Krtov 11,79 km
Jednota Myslkovice 11,8 km
Jednota Soběslav 11,86 km
Bankomat ČSOB 11,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11,96 km
Bankomat GE Money Bank 12 km
Bankomat Česká spořitelna 12,08 km
čerpací stanice OMV, Řípec 12,1 km
Bankomat Komerční banka 12,15 km
Supermarket Renta Soběslav 12,17 km
Bankomat Citibank 12,59 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 12,62 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 12,69 km
Jednota Klenovice 12,88 km
Jednota Košice 13,19 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 13,44 km
Jednota Roudná 13,63 km
Bankomat Komerční banka 15,04 km
Bankomat ČSOB 15,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,09 km
Bankomat GE Money Bank 15,09 km
Bankomat Česká spořitelna 15,11 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 15,21 km
Bankomat Česká spořitelna 17,52 km
Jednota Borkovice 18,03 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 18,45 km
Jednota Pořín 18,55 km
Jednota Želeč 18,95 km
Jednota Chýnov 19,14 km
Jednota Sezimovo Ústí 19,51 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 19,76 km
Bankomat ČSOB 19,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,77 km
Bankomat Komerční banka 19,86 km
Jednota Hlavatce 19,89 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 19,9 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 20,33 km
Jednota Zárybničná Lhota 20,68 km
Bankomat GE Money Bank 21,03 km
Bankomat Česká spořitelna 21,04 km
Jednota Dolní Hořice 21,17 km
Bankomat Česká spořitelna 21,44 km
Bankomat Komerční banka 21,53 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 21,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21,65 km
Bankomat GE Money Bank 21,72 km
Jednota Tábor 21,74 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 21,85 km
McDonalds, Tábor 21,86 km
Jednota Měšice 22,09 km
Bankomat GE Money Bank 22,17 km
Bankomat ČSOB 22,21 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 22,28 km
Bankomat Česká spořitelna 23,02 km
čerpací stanice Shell, Tábor 23,39 km
Bankomat Raiffeisenbank 23,61 km
Jednota Dolní Bukovsko 23,66 km
Jednota Tábor 23,83 km
Bankomat ČSOB 23,9 km
Bankomat Raiffeisenbank 23,95 km
Bankomat Raiffeisenbank 23,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23,96 km
Bankomat ČSOB 24,05 km
Bankomat Komerční banka 24,05 km
Bankomat Česká spořitelna 24,05 km
Bankomat GE Money Bank 24,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,06 km
Bankomat UniCredit Bank 24,11 km
Bankomat Komerční banka 24,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,17 km
Bankomat Česká spořitelna 24,3 km
Jednota Neplachov 24,34 km
Bankomat ČSOB 24,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,49 km
Bankomat ČSOB 24,49 km
Bankomat Fio banka 24,52 km
Bankomat GE Money Bank 24,56 km
Jednota Slapy 24,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,71 km
Bankomat Oberbank AG 24,75 km
Jednota Tábor 24,79 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 25,43 km
Supermarket Malšice 25,57 km
Jednota Ratibořské Hory 25,61 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 25,61 km
Bankomat Česká spořitelna 25,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25,72 km
Bankomat ČSOB 25,72 km
Jednota Malšice 25,78 km
Jednota Tábor 25,84 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 26,88 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 27,03 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 27,16 km
Tempo market Třeboň 27,66 km
Bankomat Česká spořitelna 27,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28,07 km
Bankomat ČSOB 28,07 km
Bankomat Česká spořitelna 28,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28,25 km
Bankomat ČSOB 28,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28,29 km
Bankomat ČSOB 28,31 km
Bankomat GE Money Bank 28,39 km
Bankomat Komerční banka 28,43 km
Bankomat Česká spořitelna 28,5 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 28,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28,85 km
Bankomat ČSOB 28,86 km
Jednota Chotoviny 29,66 km
Jednota Bechyně 30,04 km
Bankomat Komerční banka 30,47 km
Bankomat ČSOB 30,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,61 km
Jednota Bechyně 30,61 km
Bankomat Česká spořitelna 30,66 km
Supermarket Zuzana Bechyně 30,75 km
Jednota Radkov 31,43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 31,91 km
Jednota Stádlec 31,95 km
Jednota Mladá Vožice 32,15 km
Bankomat Česká spořitelna 32,18 km
Jednota Mladá Vožice 32,37 km
Supermarket Mladá Vožice 32,37 km
Jednota Smilovy Hory 32,41 km
Bankomat GE Money Bank 32,51 km
Jednota Lišov 32,51 km
Bankomat Česká spořitelna 32,6 km
Jednota Nemyšl 32,83 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 33,08 km
Jednota Radětice 33,22 km
Jednota Týn nad Vltavou 33,31 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 33,57 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 33,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33,79 km
Jednota Opařany 33,81 km
Bankomat Česká spořitelna 33,82 km
Bankomat ČSOB 33,83 km
Bety Týn nad Vltavou 33,89 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 33,94 km
Bankomat Česká spořitelna 33,94 km
Bankomat Komerční banka 34 km
Jednota Týn nad Vltavou 34,03 km
Bankomat GE Money Bank 34,1 km
Jednota Borotín 34,86 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 35,52 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 35,52 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 35,72 km
Jednota Oldřichov 35,93 km
Jednota Jistebnice 37,19 km
Bankomat ČSOB 37,28 km
Jednota Borovany 37,36 km
Jednota Adamov 37,92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,97 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 38,91 km
Jednota Božetice 38,97 km
Jednota Bernartice 39,1 km
Bankomat ČSOB 39,26 km
Bankomat Česká spořitelna 39,28 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 39,29 km
Jednota Sepekov 39,36 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 39,39 km
Bankomat GE Money Bank 39,51 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 39,67 km
Jednota Ledenice 39,8 km
Bankomat Česká spořitelna 39,87 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 40,41 km
Jednota Slabčice 40,64 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 40,7 km
Jednota Olešník 40,81 km
Jednota Dříteň 40,86 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 41,23 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 41,24 km
Bankomat Česká spořitelna 41,33 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 41,39 km
Bankomat UniCredit Bank 41,79 km
Bankomat Komerční banka 41,9 km
Jednota Albrechtice 41,96 km
Bankomat GE Money Bank 41,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,02 km
Bankomat ČSOB 42,02 km
Bankomat Česká spořitelna 42,02 km
Družba České Budějovice 42,03 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 42,08 km
Lužnice České Budějovice 42,1 km
Bankomat Raiffeisenbank 42,13 km
Prior České Budějovice 42,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,15 km
Bankomat UniCredit Bank 42,15 km
Bankomat ČSOB 42,16 km
Bankomat Česká spořitelna 42,16 km
Bankomat GE Money Bank 42,16 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 42,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,22 km
Bankomat GE Money Bank 42,24 km
Bankomat ČSOB 42,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,28 km
Bankomat Česká spořitelna 42,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,4 km
Bankomat ČSOB 42,4 km
Vltava České Budějovice 42,4 km
Bankomat Česká spořitelna 42,42 km
Bankomat Česká spořitelna 42,44 km
Bankomat Česká spořitelna 42,46 km
Bankomat Komerční banka 42,48 km
Bankomat Raiffeisenbank 42,49 km
Bankomat Sberbank CZ 42,49 km
Bankomat ČSOB 42,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,49 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 42,5 km
Bankomat Fio banka 42,6 km
Bankomat UniCredit Bank 42,6 km
Bankomat Oberbank AG 42,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,6 km
Bankomat Česká spořitelna 42,82 km
Jednota Zliv 42,9 km
Bankomat ČSOB 42,91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,93 km
Vesna České Budějovice 42,94 km
TREFA České Budějovice 42,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43,08 km
Bankomat ČSOB 43,08 km
Bankomat ČSOB 43,09 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 43,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43,13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43,17 km
Bankomat Česká spořitelna 43,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43,35 km
Bankomat Komerční banka 43,41 km
Bankomat ČSOB 43,41 km
Bankomat Česká spořitelna 43,42 km
Jednota Podolí 43,45 km
TREFA Ćeské Budějovice 43,61 km
Bankomat Česká spořitelna 43,63 km
Jednota Borovany 43,67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 43,7 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 43,87 km
Bankomat ČSOB 43,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43,99 km
Bankomat GE Money Bank 44,24 km
CENTRUM Milevsko 44,24 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 44,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44,29 km
Bankomat ČSOB 44,32 km
Bankomat Česká spořitelna 44,35 km
Bankomat Komerční banka 44,38 km
Rožnov České Budějovice 44,58 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 44,8 km
Jednota Pištín 44,87 km
Jednota Chyšky 45,27 km
Jednota Jetětice 45,69 km
Jednota Krč 46,58 km
Jednota Zbelítov 46,61 km
Jednota Kluky 46,94 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 48,34 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 48,42 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 48,49 km
Jednota Trhové Sviny 48,56 km
Jednota Květov 48,56 km
Bankomat GE Money Bank 48,63 km
Bankomat Česká spořitelna 48,69 km
Bankomat Komerční banka 48,7 km
Bankomat Česká spořitelna 48,77 km
Bankomat Komerční banka 48,82 km
Bankomat GE Money Bank 48,83 km
Jednota Čičenice 48,84 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 49,24 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 49,34 km
Jednota Záhoří 49,93 km
Jednota Hrejkovice 50,08 km
Jednota Kamenný Újezd 50,29 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 50,74 km
Jednota Kučeř 50,8 km
Jednota Nové Hrady 51,31 km
Jednota Pechova Lhota 51,33 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 52,25 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 52,34 km
Bankomat GE Money Bank 52,38 km
Bankomat GE Money Bank 52,43 km
Jednota Vodňany 52,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,54 km
Bankomat ČSOB 52,54 km
Bankomat Komerční banka 52,65 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 52,67 km
Bankomat Česká spořitelna 52,76 km
Jednota Vodňany 52,78 km
Bankomat Česká spořitelna 52,83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 52,86 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 53,03 km
Jednota Písek 53,06 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 53,22 km
Jednota Libějovice 53,27 km
Bankomat Komerční banka 53,28 km
Jednota Kovářov 53,28 km
Bankomat Česká spořitelna 53,33 km
Bankomat UniCredit Bank 53,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53,66 km
Bankomat ČSOB 53,66 km
Bankomat Oberbank AG 53,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53,77 km
Jednota Písek 53,77 km
Bankomat Fio banka 53,78 km
Jednota Písek 53,81 km
Bankomat Česká spořitelna 53,87 km
Jednota Přílepov 53,93 km
Bankomat Česká spořitelna 53,95 km
Bankomat Komerční banka 53,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53,97 km
Bankomat ČSOB 53,98 km
Bankomat Raiffeisenbank 53,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53,99 km
Bankomat GE Money Bank 54 km
Bankomat ČSOB 54,05 km
Jednota Písek 54,15 km
Bankomat GE Money Bank 54,19 km
Bankomat Komerční banka 54,2 km
Jednota Písek 54,33 km
Jednota Písek 54,4 km
čerpací stanice Shell, Písek 54,58 km
Jednota Netolice 54,64 km
McDonalds, Písek 54,67 km
Bankomat Komerční banka 54,67 km
Bankomat Česká spořitelna 54,78 km
čerpací stanice Benzina, Písek 54,89 km
Jednota Horní Stropnice 55,1 km
Bankomat GE Money Bank 55,64 km
Bankomat Česká spořitelna 55,71 km
Jednota-potraviny Velešín 55,77 km
Jednota-potraviny Velešín 56,19 km
Jednota Kostelec 56,23 km
Jednota-potraviny Besednice 56,34 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 56,64 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 56,66 km
Jednota-potraviny Křemže 56,86 km
Jednota Vráž 57,03 km
Jednota-potraviny Brloh 57,09 km
Jednota Varvažov 57,92 km
Jednota Drahonice 58,95 km
Jednota Kestřany 59,06 km
Jednota Orlík nad Vltavou 59,4 km
Jednota-potraviny Velešín 59,6 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 59,81 km
Jednota-potraviny Brloh 59,93 km
Jednota Probulov 60,19 km
Jednota Bavorov 60,21 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 60,61 km
Jednota-potraviny Střítež 60,72 km
Supermarket Český Krumlov 61,65 km
Bankomat Komerční banka 61,66 km
Jednota Hracholusky 61,68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 61,71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61,72 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 61,74 km
Bankomat Citibank 61,76 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 61,78 km
Bankomat GE Money Bank 61,82 km
Bankomat GE Money Bank 61,82 km
Bankomat Česká spořitelna 61,84 km
Bankomat GE Money Bank 61,85 km
Bankomat ČSOB 61,92 km
Jednota Cehnice 62,25 km
Jednota Čejetice 62,78 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62,79 km
Jednota-potraviny Kaplice 62,82 km
Jednota Vitějovice 62,96 km
Jednota-potraviny Kaplice 63,27 km
Jednota-potraviny Kaplice 63,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,27 km
Bankomat ČSOB 63,27 km
Bankomat Česká spořitelna 63,32 km
Bankomat Komerční banka 63,32 km
Jednota-potraviny Kaplice 63,32 km
Bankomat GE Money Bank 63,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,44 km
Bankomat Komerční banka 63,44 km
Bankomat Komerční banka 63,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,45 km
Bankomat ČSOB 63,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,47 km
Bankomat GE Money Bank 63,47 km
Bankomat Citibank 63,5 km
Bankomat Citibank 63,5 km
Bankomat ČSOB 63,5 km
Bankomat ČSOB 63,52 km
Bankomat UniCredit Bank 63,53 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 63,55 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 63,7 km
Jednota-potraviny Kaplice 63,71 km
Bankomat Oberbank AG 63,83 km
Jednota Štěkeň 63,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,84 km
Bankomat Raiffeisenbank 63,86 km
Bankomat Česká spořitelna 63,88 km
Jednota Čimelice 63,91 km
Bankomat Česká spořitelna 63,91 km
Bankomat Citibank 63,92 km
Bankomat Citibank 63,92 km
Bankomat Komerční banka 63,93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 63,97 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 64,55 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 64,62 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 64,71 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 64,83 km
Jednota Lety 65,23 km
Jednota Dub 65,32 km
Jednota-potraviny Kaplice 65,39 km
Jednota Javornice 65,62 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 65,7 km
Jednota Ktiš 65,99 km
Jednota Přeštovice 66,22 km
Jednota-potraviny Malonty 66,25 km
Jednota-potraviny Kájov 66,42 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 66,42 km
Jednota Lom 67,4 km
Jednota Chroboly 67,8 km
Bankomat ČSOB 68,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68,05 km
Jednota Velká Turná 68,06 km
Jednota-potraviny Větřní 68,12 km
Jednota Tvrzice 68,2 km
Jednota Mirovice 68,4 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 68,42 km
Jednota Husinec 68,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,07 km
Jednota-potraviny Bujanov 69,1 km
Bankomat ČSOB 69,11 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 69,15 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 69,18 km
Jednota Prachatice 69,2 km
Jednota Prachatice 69,25 km
Bankomat Komerční banka 69,26 km
Bankomat Česká spořitelna 69,33 km
Bankomat Česká spořitelna 69,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,44 km
Bankomat GE Money Bank 69,44 km
Bankomat ČSOB 69,47 km
Bankomat Komerční banka 69,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,56 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 69,57 km
Bankomat ČSOB 69,6 km
Jednota Vlachovo Březí 69,71 km
Jednota Radomyšl 69,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,77 km
Jednota Vlachovo Březí 69,77 km
Bankomat ČSOB 69,78 km
Jednota Škvořetice 70,08 km
Jednota Sedlice 70,09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 70,36 km
Bankomat Komerční banka 70,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,42 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 70,52 km
Jednota Bušanovice 70,54 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70,58 km
Jednota Strakonice 70,63 km
Bankomat Česká spořitelna 70,65 km
Supermarket Strakonice 70,68 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 70,69 km
Jednota-potraviny Kaplice 70,74 km
Jednota Strakonice 70,82 km
Bankomat ČSOB 70,9 km
Jednota Strakonice 70,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,93 km
Bankomat ČSOB 70,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,99 km
Bankomat ČSOB 70,99 km
Bankomat Česká spořitelna 71 km
Bankomat ČSOB 71,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,11 km
Bankomat Fio banka 71,16 km
Bankomat Česká spořitelna 71,17 km
Jednota Strakonice 71,19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,21 km
Bankomat UniCredit Bank 71,24 km
Jednota Strakonice 71,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,3 km
Bankomat GE Money Bank 71,31 km
Jednota Strakonice 71,34 km
Bankomat Česká spořitelna 71,36 km
Bankomat Komerční banka 71,38 km
Fortna Strakonice 71,44 km
Jednota Strakonice 71,5 km
Jednota Strakonice 71,6 km
Jednota Strakonice 71,91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,16 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 72,29 km
Bankomat GE Money Bank 72,38 km
Jednota Volyně 72,8 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 72,86 km
Bankomat GE Money Bank 72,91 km
Bankomat Komerční banka 73 km
Jednota Volyně 73,04 km
Bankomat Česká spořitelna 73,22 km
Jednota Volyně 73,39 km
Jednota Zálezly 73,6 km
Jednota Sousedovice 73,82 km
Jednota Malenice 74,22 km
Jednota Záblatí 74,62 km
Bankomat Česká spořitelna 75,24 km
Bankomat ČSOB 75,33 km
Jednota Blatná 75,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75,34 km
Bankomat GE Money Bank 75,38 km
Bankomat Česká spořitelna 75,38 km
Bankomat Komerční banka 75,4 km
Jednota-potraviny Světlík 75,5 km
Bankomat GE Money Bank 75,85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 75,91 km
čerpací stanice OMV, Katovice 75,95 km
Bankomat Česká spořitelna 76,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76,09 km
Bankomat ČSOB 76,09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 76,49 km
Bankomat ČSOB 76,59 km
Jednota Katovice 76,61 km
Jednota Mnichov 76,79 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 77,51 km
Jednota Čkyně 78,24 km
Jednota Bělčice 78,45 km
Jednota Mečíchov 78,71 km
Jednota Čestice 79,02 km
Jednota Buk 79,19 km
Jednota Vimperk 79,35 km
Jednota Bohumilice 79,54 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 79,6 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 79,65 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79,93 km
Konzum Čečelovice 80,45 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 80,92 km
Jednota Štěchovice 81,3 km
Bankomat GE Money Bank 81,4 km
Jednota Volary 81,45 km
Bankomat Komerční banka 81,49 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 81,49 km
Jednota Volary 81,56 km
Bankomat Česká spořitelna 81,6 km
Bankomat Komerční banka 81,66 km
Jednota Volary 81,82 km
Bankomat GE Money Bank 81,92 km
Jednota-potraviny Horní Planá 82,06 km
Jednota Střelské Hoštice 82,07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 82,1 km
Jednota Vimperk 82,25 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 82,69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 82,73 km
Bankomat Česká spořitelna 82,75 km
čerpací stanice Benzina, Volary 82,78 km
Jednota-potraviny Lipno 82,81 km
Bankomat GE Money Bank 82,82 km
Jednota Vimperk 82,83 km
Jednota Vimperk 82,83 km
Bankomat Komerční banka 82,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,91 km
Bankomat ČSOB 82,91 km
Jednota Vimperk 82,97 km
Jednota Lnáře 83,15 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 83,23 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 83,26 km
Jednota-potraviny Loučovice 83,3 km
Jednota Vimperk 83,33 km
Bankomat Komerční banka 83,38 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 83,4 km
Bankomat ČSOB 83,41 km
Bankomat Česká spořitelna 83,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83,41 km
Jednota-potraviny Loučovice 83,56 km
Jednota-potraviny Frymburk 83,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83,68 km
Bankomat ČSOB 83,73 km
Konzum Svéradice 84,2 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 84,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,91 km
Jednota Vacov 84,91 km
Bankomat ČSOB 84,91 km
COOP TUTY Nová Pec 84,96 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 85,06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 85,36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 85,36 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 85,83 km
Konzum Horažďovice 85,88 km
Konzum Chanovice 86,22 km
Bankomat Česká spořitelna 86,23 km
Jednota-potraviny Frymburk 86,27 km
Bankomat Komerční banka 86,3 km
Bankomat Česká spořitelna 86,34 km
Bankomat GE Money Bank 86,35 km
Bankomat ČSOB 86,38 km
Konzum Horažďovice 86,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86,39 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 86,43 km
Konzum Velký Bor 86,73 km
Jednota Nová Pec 86,88 km
Jednota Lenora 87,04 km
Konzum Soběšice 87,29 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 87,34 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 87,41 km
Konzum Nezamyslice 87,91 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 87,93 km
Jednota Horní Vltavice 88,15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 88,23 km
Jednota Zdíkov 88,28 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 88,54 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 88,6 km
Konzum Velké Hydčice 88,65 km
Jednota Stožec 88,67 km
Konzum Třebomyslice 88,87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 89,82 km
Jednota Stachy 89,98 km
Konzum Malý Bor 90,17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 90,44 km
Konzum Strašín 90,77 km
Konzum Žihobce 91,1 km
Konzum Žichovice 91,79 km
Konzum Pačejov 91,86 km
Konzum Rabí 91,98 km
Konzum Břežany 92,65 km
Konzum Nezdice na Šumavě 92,86 km
Konzum Pačejov 92,99 km
Konzum Hradešice 93,85 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 94,09 km
Konzum Budětice 94,46 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 94,51 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 95,83 km
Konzum Milčice 96,06 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 96,2 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96,66 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 96,7 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 96,82 km
Bankomat Česká spořitelna 97,34 km
Konzum Kašperské Hory 97,34 km
Konzum Myslív 97,56 km
Konzum Nalžovské Hory 97,56 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 97,64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 97,79 km
Konzum Sušice 97,84 km
Konzum Velenovy 97,93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 98 km
Bankomat Komerční banka 98,06 km
Bankomat ČSOB 98,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98,09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 98,11 km
Bankomat Česká spořitelna 98,14 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 98,19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98,33 km
Bankomat ČSOB 98,34 km
Bankomat UniCredit Bank 98,75 km
Bankomat Česká spořitelna 98,97 km
Bankomat Česká spořitelna 99,04 km
Bankomat Komerční banka 99,07 km
čerpací stanice Shell, Sušice 99,07 km
Bankomat GE Money Bank 99,12 km
Bankomat Česká spořitelna 99,14 km
Konzum Sušice 99,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99,23 km
Bankomat ČSOB 99,23 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99,44 km
Konzum Sušice 99,46 km
Konzum Čejkovy 99,48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 99,76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 100,25 km
Konzum Dlouhá Ves 100,35 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 100,36 km
Konzum Zborovy 100,7 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 100,77 km
Konzum Ústaleč 100,92 km
Konzum Hrádek 101 km
Bankomat Česká spořitelna 101,22 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 101,4 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 101,4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101,55 km
Konzum Zavlekov 101,59 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 101,94 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 102,28 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 102,33 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 102,48 km
Bankomat Česká spořitelna 102,67 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102,97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 103,28 km
Bankomat Česká spořitelna 103,28 km
Bankomat Česká spořitelna 103,49 km
Konzum Plánice 103,5 km
čerpací stanice Srní 103,54 km
Konzum Srní 103,66 km
Sluneční kavárna, Srní 103,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103,71 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 103,76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 103,85 km
Bankomat Komerční banka 103,9 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 104,13 km
Bankomat Česká spořitelna 104,21 km
Bankomat Komerční banka 104,22 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 104,27 km
Konzum Hartmanice 104,29 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 104,32 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104,35 km
Café 27, Hartmanice 104,36 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 104,62 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 104,8 km
Konzum Petrovice u Sušice 104,94 km
Konzum Kolinec 105 km
Konzum Ujčín 106,35 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 106,79 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106,84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 106,94 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 107,02 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 107,54 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 107,68 km
Bankomat ČSOB 107,73 km
Bankomat Rokycany 107,73 km
Bankomat GE Money Bank 107,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107,77 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 107,78 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 107,85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 107,85 km
Bankomat Česká spořitelna 107,94 km
Bankomat Česká spořitelna 108,03 km
Bankomat ČSOB 108,15 km
Bankomat GE Money Bank 108,29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108,34 km
Bankomat Komerční banka 108,35 km
Konzum Hlavňovice 108,35 km
Bankomat Česká spořitelna 108,37 km
Bankomat UniCredit Bank 108,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108,4 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 108,48 km
Konzum Velhartice 108,61 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 108,65 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 108,93 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 108,95 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 109,23 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109,28 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 109,32 km
Konzum Malonice 109,48 km
Konzum Měčín 110,35 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 110,5 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 110,54 km
Jednota Osek u Rokycan 110,58 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 110,63 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 110,92 km
Konzum Chotěšov 111,11 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 111,25 km
Konzum Mochtín 111,8 km
Konzum Bolešiny 111,83 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 112,19 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 112,4 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 112,68 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 112,91 km
Konzum Předslav 113,02 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 113,25 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 113,43 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 113,63 km
Bankomat GE Money Bank 113,71 km
Bankomat Česká spořitelna 113,83 km
Jednota Břasy 114,24 km
Konzum Běšiny 114,29 km
Jednota Stupno 114,29 km
Konzum Sobětice 114,57 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 114,57 km
Bankomat Česká spořitelna 114,64 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 114,79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 115,2 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 115,48 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 115,49 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 116,13 km
Bankomat Česká spořitelna 116,17 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 116,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116,37 km
Bankomat ČSOB 116,37 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 116,38 km
Bankomat GE Money Bank 116,39 km
Bankomat Komerční banka 116,51 km
Bankomat GE Money Bank 116,53 km
Bankomat ČSOB 116,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116,56 km
Konzum Klatovy 116,57 km
Bankomat Česká spořitelna 116,59 km
Bankomat UniCredit Bank 116,69 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116,72 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116,77 km
Bankomat Česká spořitelna 116,85 km
Konzum Újezd sv. Kříže 116,89 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 117 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117,01 km
Bankomat Komerční banka 117,03 km
Bankomat Česká spořitelna 117,06 km
Bankomat Fio banka 117,09 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 117,1 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117,11 km
Bankomat ČSOB 117,37 km
Bankomat Česká spořitelna 117,63 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 117,81 km
Konzum Nezdice u Přeštic 117,85 km
Konzum Víteň 118,05 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 118,17 km
Bankomat Komerční banka 118,19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118,22 km
Bankomat Česká spořitelna 118,31 km
Bankomat ČSOB 118,35 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 118,4 km
Bankomat Komerční banka 118,4 km
Bankomat Česká spořitelna 118,42 km
Bankomat GE Money Bank 118,43 km
McDonalds, OC Plzeň 118,43 km
Bankomat ČSOB 118,43 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118,44 km
Bankomat GE Money Bank 118,47 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 118,64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 118,65 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 118,79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118,79 km
Konzum Švihov 118,83 km
Konzum Strážov 119,01 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 119,02 km
Jednota Dolany 119,53 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 119,59 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 119,8 km
Bankomat Komerční banka 119,9 km
Bankomat Česká spořitelna 119,91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 119,93 km
Bankomat Česká spořitelna 120,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120,11 km
Bankomat ČSOB 120,11 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 120,14 km
Bankomat GE Money Bank 120,14 km
Bankomat Česká spořitelna 120,14 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 120,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120,15 km
Bankomat ČSOB 120,16 km
Jednota Druztová 120,43 km
Bankomat Česká spořitelna 120,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120,62 km
Bankomat ČSOB 120,62 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 120,66 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 120,75 km
Konzum Vřeskovice 120,77 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 120,78 km
Konzum Železná Ruda 120,8 km
Konzum Bezděkov 120,81 km
Bankomat Česká spořitelna 120,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120,84 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 120,85 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 120,93 km
Bankomat ČSOB 121 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 121,04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,12 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 121,29 km
Bankomat Česká spořitelna 121,29 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 121,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,43 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 121,44 km
Bankomat Česká spořitelna 121,44 km
Bankomat GE Money Bank 121,44 km
Bankomat ČSOB 121,46 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 121,49 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 121,57 km
Konzum Janovice 121,68 km
Netto, Zwiesel (D) 121,87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 121,97 km
Bankomat ČSOB 121,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,99 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 121,99 km
Bankomat Česká spořitelna 122,01 km
Bankomat Komerční banka 122,03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122,19 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 122,2 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 122,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,33 km
Bankomat ČSOB 122,33 km
Jednota Žichlice 122,34 km
Bankomat Česká spořitelna 122,36 km
Bankomat GE Money Bank 122,4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122,44 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 122,5 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 122,52 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 122,57 km
Market Zruč 122,63 km
Konzum Hojsova Stráž 122,64 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 122,66 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 122,67 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 122,7 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 122,85 km
Deichmann, Zwiesel (D) 122,85 km
Kik, Zwiesel (D) 122,85 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 122,85 km
Bankomat GE Money Bank 122,9 km
Edeka, Zwiesel (D) 122,9 km
Bankomat Komerční banka 122,92 km
Bankomat ČSOB 122,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,96 km
Intersport, Zwiesel (D) 122,97 km
NKD, Zwiesel (D) 123,09 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 123,09 km
Norma, Zwiesel (D) 123,14 km
TEDi, Zwiesel (D) 123,15 km
Rossmann, Zwiesel (D) 123,15 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 123,16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 123,16 km
Müller, Zwiesel (D) 123,25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 123,35 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 123,37 km
Konzum Dobřany 123,47 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 123,47 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 123,5 km
Bankomat Komerční banka 123,57 km
Bankomat UniCredit Bank 123,59 km
Bankomat Fio banka 123,6 km
Bankomat GE Money Bank 123,6 km
Bankomat Česká spořitelna 123,63 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 123,63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 123,66 km
Bankomat Česká spořitelna 123,69 km
Bankomat Komerční banka 123,79 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 123,83 km
Penny Market, Zwiesel (D) 123,84 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 123,85 km
Bankomat Fio banka 123,89 km
Lidl, Zwiesel (D) 123,9 km
Bankomat GE Money Bank 123,93 km
Bankomat Česká spořitelna 123,99 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 124,16 km
Bankomat ČSOB 124,2 km
Bankomat Česká spořitelna 124,2 km
Real, Zwiesel (D) 124,21 km
REWE, Zwiesel (D) 124,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124,26 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 124,33 km
Bankomat Komerční banka 124,35 km
Bankomat Česká spořitelna 124,35 km
Bankomat GE Money Bank 124,35 km
Jednota Dobříč 124,38 km
Bankomat Česká spořitelna 124,46 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124,48 km
Konzum Dešenice 124,49 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 124,49 km
Bankomat Česká spořitelna 124,53 km
Jednota Česká Bříza 124,54 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 124,75 km
Bankomat Komerční banka 124,8 km
Jednota Třemošná 124,81 km
Market Třemošná 124,81 km
Bankomat Česká spořitelna 124,89 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 124,95 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 125,02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,1 km
Bankomat ČSOB 125,1 km
Bankomat Česká spořitelna 125,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,42 km
Bankomat ČSOB 125,43 km
Bankomat ČSOB 125,68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,68 km
Bankomat ČSOB 125,68 km
Bankomat Česká spořitelna 125,68 km
Bankomat GE Money Bank 125,68 km
Konzum Nýrsko 126,1 km
COOP DISKONT - Nýrsko 126,1 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 126,26 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 126,28 km
Konzum Chudenice 126,33 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 126,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126,52 km
Jednota Radčice 126,53 km
Bankomat ČSOB 126,53 km
Bankomat Komerční banka 126,64 km
Bankomat Česká spořitelna 126,67 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 126,69 km
Konzum Nýrsko 126,87 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 126,99 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 127,05 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 127,05 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 127,12 km
Edeka, Passau (D) 127,56 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 128,02 km
Bankomat Česká spořitelna 128,05 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 128,43 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 128,43 km
Jednota Chotíkov 128,45 km
Bankomat Česká spořitelna 128,45 km
Bankomat Komerční banka 128,45 km
Supermarket Horní Bříza 128,48 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 128,51 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 128,55 km
Konzum Úsilov 128,59 km
Jednota Horní Bříza 128,63 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 128,69 km
Konzum Černíkov 128,7 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129,11 km
Konzum Chocomyšl 129,46 km
Bankomat ČSOB 129,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129,63 km
Jednota Kralovice 129,65 km
Supermarket Kralovice 129,66 km
Bankomat Česká spořitelna 129,74 km
Jednota Kaznějov 129,96 km
Market Kaznějov 129,96 km
Jednota Kralovice 129,98 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 130,09 km
Jednota Kralovice 130,1 km
Jednota Babiná 130,12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 130,27 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 130,29 km
Market Kaznějov 130,3 km
Jednota Hadačka 130,3 km
Bankomat Komerční banka 130,34 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 130,7 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 130,77 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 130,78 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 130,79 km
Takko Fashion, Regen (D) 130,82 km
Deichmann, Regen (D) 130,86 km
TEDi, Regen (D) 130,87 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 130,91 km
Aldi Süd, Regen (D) 131,01 km
Norma, Regen (D) 131,02 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 131,02 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 131,03 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 131,05 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 131,08 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 131,08 km
NKD, Regen (D) 131,09 km
Esprit, Regen (D) 131,1 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 131,13 km
REWE, Regen (D) 131,14 km
Edeka center, Regen (D) 131,15 km
Netto, Regen (D) 131,16 km
Konzum Srbice 131,16 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 131,42 km
NKD, Bodenmais (D) 131,53 km
Real, Passau (D) 131,61 km
Bankomat Komerční banka 131,61 km
Edeka, Regen (D) 131,67 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 131,67 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 131,67 km
Jednota Kozolupy 131,69 km
REWE, Bodenmais (D) 131,7 km
čerpací stanice Benzina, Stod 131,82 km
Jednota Město Touškov 131,83 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 131,86 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 131,87 km
Jednota Plasy 131,87 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 131,89 km
Bankomat GE Money Bank 131,89 km
Konzum Hlohovčice 131,89 km
Bankomat Česká spořitelna 131,9 km
Bankomat ČSOB 131,91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131,91 km
Bankomat Česká spořitelna 131,93 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 131,93 km
Bankomat Komerční banka 131,93 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 131,93 km
Konzum Čermná u Staňkova 132,09 km
Jednota Plasy 132,22 km
Bankomat Česká spořitelna 132,29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132,51 km
Bankomat ČSOB 132,51 km
Jednota Nevřeň 132,71 km
Jednota Nýřany 132,71 km
Jednota Plasy 132,84 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133,75 km
Jednota Mrtník 134,48 km
Bankomat ČSOB 134,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134,54 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 134,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134,72 km
Bankomat ČSOB 134,74 km
Konzum Kdyně 134,74 km
Bankomat Komerční banka 134,75 km
Bankomat Česká spořitelna 134,77 km
Bankomat Česká spořitelna 134,78 km
Konzum Kdyně 134,8 km
Bankomat Komerční banka 134,86 km
Konzum Hlohová 134,91 km
Bankomat GE Money Bank 134,92 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 135,03 km
Konzum Staňkov 135,46 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 135,54 km
Bankomat Česká spořitelna 135,7 km
Jednota Loza 135,75 km
Konzum Staňkov 135,79 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136 km
Konzum Osvračín 136,34 km
Jednota Všeruby 136,56 km
Jednota Dolní Bělá 136,74 km
Jednota Mladotice 136,91 km
Jednota Horní Bělá 136,99 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 137,21 km
Konzum Kout na Šumavě 137,46 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 137,46 km
Jednota Úlice 137,86 km
Konzum Zahořany 138,09 km
Jednota Líšťany 139,04 km
Jednota Heřmanova Huť 139,76 km
Konzum Milavče 139,97 km
Konzum Blížejov 140 km
Jednota Hvozd 140,09 km
Jednota Pňovany 140,35 km
Konzum Starý Klíčov 140,58 km
Jednota Žihle 140,85 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 141 km
Konzum Mrákov 141,14 km
Konzum Semošice 141,58 km
Konzum Tlumačov 142,81 km
Konzum Domažlice 142,9 km
Bankomat Raiffeisenbank 143,22 km
Bankomat Česká spořitelna 143,29 km
Bankomat ČSOB 143,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143,31 km
Bankomat GE Money Bank 143,35 km
Bankomat Česká spořitelna 143,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143,57 km
Bankomat ČSOB 143,57 km
Bankomat GE Money Bank 143,62 km
Bankomat Komerční banka 143,66 km
Bankomat Komerční banka 143,66 km
Bankomat Česká spořitelna 143,67 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 143,67 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 143,72 km
Jednota Úněšov 143,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143,97 km
Bankomat ČSOB 143,98 km
Jednota Sytno 144 km
Bankomat Česká spořitelna 144,06 km
Bankomat Komerční banka 144,11 km
Konzum Domažlice 144,22 km
Jednota Pernarec 144,43 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 144,45 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 144,45 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 144,51 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 144,55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,95 km
Bankomat ČSOB 144,95 km
Konzum Horšovský Týn 144,96 km
Jednota-cukrárna Manětín 145,03 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 146,14 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 146,26 km
Norma, Deggendorf (D) 146,74 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 146,75 km
Bankomat ČSOB 146,92 km
Bankomat Komerční banka 146,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,95 km
Burger King, Deggendorf (D) 146,96 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 147,03 km
Bankomat GE Money Bank 147,05 km
Bankomat Česká spořitelna 147,12 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 147,14 km
Jednota Stříbro 147,15 km
Jednota Kladruby 147,18 km
Lidl, Deggendorf (D) 147,19 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 147,25 km
Real, Deggendorf (D) 147,28 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 147,29 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 147,35 km
NKD, Deggendorf (D) 147,44 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 147,48 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 147,52 km
Konzum Draženov 147,53 km
Konzum Česká Kubice 147,54 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 147,54 km
Rossmann, Deggendorf (D) 147,56 km
Esprit, Deggendorf (D) 147,57 km
C&A, Deggendorf (D) 147,58 km
Müller, Deggendorf (D) 147,59 km
TEDi, Deggendorf (D) 147,59 km
New Yorker, Deggendorf (D) 147,61 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 147,63 km
Jednota Stříbro 147,7 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 147,79 km
Kik, Deggendorf (D) 147,81 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 147,83 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 147,84 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 147,85 km
Edeka, Deggendorf (D) 147,87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 147,9 km
Netto, Deggendorf (D) 147,94 km
Konzum Folmava 147,97 km
čerpací stanice OMV, Draženov 148,01 km
Jednota Nečtiny 148,09 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 148,25 km
Jednota Stříbro 148,32 km
Jednota Pláň 149,72 km
Konzum Trhanov 149,77 km
Konzum Miřkov 149,91 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 150,51 km
Konzum Postřekov 152,47 km
Konzum Nový Kramolín 152,71 km
Bankomat Česká spořitelna 153,64 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153,65 km
Konzum Díly 153,69 km
Konzum Vidice 153,78 km
Konzum Poběžovice 153,8 km
Jednota Konstantinovy Lázně 154,4 km
Bankomat ČSOB 154,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154,77 km
Konzum Mnichov 156,09 km
Jednota Bezdružice 156,37 km
Jednota Bezdružice 156,4 km
Konzum Hostouň 156,93 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 157 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 157,59 km
Jednota Černošín 157,73 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 157,78 km
Bankomat ČSOB 159,28 km
Jednota Stráž u Tachova 159,72 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 160,5 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 160,9 km
Bankomat GE Money Bank 160,98 km
Jednota Bor u Tachova 161,04 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 161,07 km
Bankomat Česká spořitelna 161,11 km
Jednota Bor u Tachova 161,16 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 161,16 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 161,16 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 161,26 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 161,31 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 161,34 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 161,41 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 161,51 km
Jednota Lestkov 161,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161,61 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 161,81 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 161,84 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 161,84 km
Bankomat ČSOB 163,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 163,97 km
Bankomat Česká spořitelna 164 km
Jednota Přimda 166,64 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 166,77 km
Jednota Staré Sedliště 167,75 km
Jednota Staré Sedliště 169,44 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 169,46 km
Bankomat Česká spořitelna 169,49 km
Jednota Planá 169,51 km
Bankomat GE Money Bank 169,65 km
Bankomat ČSOB 169,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169,74 km
Jednota Chodová Planá 171,33 km
Bankomat UniCredit Bank 171,6 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 171,86 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 172,08 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 172,23 km
Jednota Hošťka 172,65 km
Jednota Dlouhý Újezd 172,93 km
Jednota Tachov 172,97 km
Jednota Tachov 173,29 km
COOP DISKONT - Tachov 173,34 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 173,37 km
Bankomat Česká spořitelna 173,46 km
Bankomat GE Money Bank 173,52 km
Bankomat Česká spořitelna 173,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173,6 km
Bankomat ČSOB 173,64 km
Jednota Tachov 173,69 km
Jednota Tachov 173,69 km
Bankomat GE Money Bank 173,7 km
Jednota Tachov 173,72 km
Bankomat Komerční banka 173,74 km
Bankomat ČSOB 173,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173,8 km
Bankomat ČSOB 173,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173,84 km
Bankomat Česká spořitelna 173,88 km
Jednota Tachov 174,03 km
Jednota Tachov 174,31 km
Bankomat UniCredit Bank 174,58 km
Jednota Rozvadov 174,87 km
Jednota Halže 178,59 km
Jednota Lázně Kynžvart 183,53 km
Burger King, Neutraubling (D) 198,37 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 201,07 km
NKD, Regensburg (D) 201,95 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 202,22 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 202,46 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 202,56 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 202,91 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 202,92 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 202,93 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 202,97 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 203,03 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 203,04 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 203,05 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 203,11 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 203,13 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 203,21 km
Kik, Regensburg (D) 203,27 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 203,35 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 203,39 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 203,78 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 203,95 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 204,27 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 204,28 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 204,3 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 204,35 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 204,37 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 204,38 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 204,43 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 204,47 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 204,47 km
C&A, Regensburg (D) 204,51 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 204,97 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 205,42 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 206,02 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 206,25 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 207,06 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 207,2 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 207,39 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 207,43 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 207,44 km

mohlo by Vás zajímat

zámek a hrad Stráž nad Nežárkou

batoh
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Kardašova Řečice

batoh
zámek Kardašova Řečice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (Boehmerwald, Böhmerwald) spolu se sousedním Bavorským lesem (Bayerischer Wald) tvoří nejrozsáhlejší lesnaté území ve střední Evropě nazývané též „Zelená střecha Evropy“ . Název Šumavy se odvíjí také proto, že Šumava tvoří hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Je jakýmsi hřebenem střechy, který déšť dělí na dvě strany. Nespočet pramenišť a rašelinišť, potůčků, bystřin až po hlavní vodní toky Šumavy - Vltavu a Otavu - ji řadí mezi významné pramenné oblasti. Náhorní plošiny s vystupujícími vrcholy a erozí vyhloubenými kaňony vodních toků v západní části, či rozsáhlý horský masiv Trojmezenské hornatiny spolu s Vltavským luhem na jihu, jsou domovem rozmanitých společenstev rostlinných i živočišných druhů. Četná rašelinná společenstva umožňují přežívání i některým druhům z poledové doby. zbytky pralesovitých porostů horských lesů (Boubín), ledovcová jezera (Černé jezero, Čertovo jezero, Jezero Laka, Plešné jezero, Prášilské jezero, Velké javorské jezero (Großer Arbersee), Malé javorské jezero (Kleiner Arbersee), Roklanské jezero (Rachelsee)) i horská či údolní vrchoviště činí toto území jedinečným klenotem přírodních krás, kterým prolínají stopy staleté přítomnosti člověka dodávající řídce osídlené oblasti i zvláštní kouzlo a tajemnost. Velkoplošná ochrana Šumavy začala v roce 1963 vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen CHKO Šumava). V roce 1991 byl na její části vyhlášen Národní park Šumava (dále jen NP) jako největší národní park České republiky (rozloha 680 km2). Zbylá část CHKO (1000 km2) dnes slouží jako jeho ochranné pásmo. Spolu se sousedním německým Národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) s rozlohou 240 km2 tvoří nejrozsáhlejší chráněnou plochu lesního komplexu v Evropě s řadou mezinárodních ocenění. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje, je Šumava územím se stále rostoucím mezinárodním významem. Pro poznávání Šumavy (Boehmerwald, Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony a další.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Bylo půl druhé, když odešli poradit se s panem notářem. Zvěděli, že tento pán spává po obědě hodinu, popřípadě i déle; služka je uvedla zatím do předsíně kancelářské a řekla jim, aby buď počkali, nebo za nějakou hodinu přišli zas; že tedy počkají, řekli, a usedli na židle.

Tato předsíň nebyla vlastně nic jiného než kobkovitá, klenutá komora, bez jediného okna, do níž padalo trochu světla z chodby zaskleným obloukovitým otvorem nade dveřmi. Nábytek, pokud ho rozeznali ve vládnoucím tu hlubokém šeru, skládal se z několika starých židlí a dvou registraturních almar, mezi nimiž se nacházely dvéře vedoucí do úřadovny. Bylo tu chladno, a přece dusno, ježto prach a plíseň těžce dopadaly na plíce. Ticho tu panovalo skoro hrobové, i na chodbě málokdy se co šustlo.

Seděli tu v promoklých svých oděvech a čekali s onou naprostou trpělivostí jihočeských sedláků, jež se dědí z pokolení na pokolení a která jim pomohla přečkati doby nejhoršího Útisku a nejkrutější poroby. Tupostí ji nazvali, kdož šlapali po jeho šíji, a vpravdě to byla síla.

Nemluvili; sedlák, jenž čeká v domě pána, zpravidla nemluví ani s nejlepším soudruhem svým; podobá se, že toto mlčení jim bylo vštěpováno z mládí. A nebyli zpozdilí, staří, kteří tuto zásadu mladým doporučovali: zkušenost je poučila, že stěny mívají uši.

Líně vlekly se minuty, každá jako by věčnost trvala. Po nekonečné půlhodině ozvaly se kroky na chodbě, tlumené, šouravé kroky. Vešel písař. „Čeho si přejete?" tázal se povstavších.

,,S panem notářem promluvit jsme přišli," odpověděl Krušnej.

„Aj — toť Krušnej z Pašic. Co mu chcete?"

„Já... vlastně nic, tuhle kmotr Potužák z Plástovic. Přivedl jsem ho, protože mám důvěru k panu notáři."

„Aj ? To je Potužák ? Už jsem o něm slýchal, ale poprvé vás vidím, člověče. Běží o nějaký spor? — Nebo smlouvu? Legalizaci?"

„Nic takového, pane..."

„Já bych vám to nemohl vyřídit, abyste nemusil čekat?" „S panem notářem samotným musím promluvit..." Písař se ušklíbl, ramenoma pokrčil.

„Pak ovšem nezbývá než počkat," pravil a vešel do úřadovny, kterou za sebou zavřel.

A zase čekali, zase minuty se vlekly. Myšlenky Potužákovy zaletěly k synovi, u něhož prodlely. Drželi ubožáka v šeré kobce, podobné této; kéž tam byl o samotě nebo s přítelem jako on tuto! — Ale s ním, kdo poví, kdo je zavřen... Zkažený, surový vyvrhel lidské společnosti dle všeho... Bylo lze pomyslit, jak s ním asi nakládají tito bídáci: posmívají se mu, duši muka strojí... A on, otec, v jehož pomoc s nevýslovnou touhou doufá, sedí tuto a čeká... čeká... jako by ruce a nohy měl svázané... A doma, za vodami, za kalnými, za šerými mlhami, za valícími se mraky, čeká zoufající matka... Zda bude konec těmto strašným mukám, zda vrátí se k ní s dítětem nebo aspoň s radostnou čákou ?... Pan soudce už dávno asi sedí ve své úřadovně... snad už promluvil k němu pan Novák... A co, pan Novák!... Pan Novák je tlachal, jemuž podaná mu desítka otevřela ústa, aby se mu zavděčil, možná-li, ještě více peněz z něho vylákal... Nic plátno — musel mu dát ty peníze, aby se trochu aspoň přilepšilo... a venkoncem, bezprostředně přece jenom Novák se stýkal s hochem, mohl mu ulehčit nebo přítížit, jak se mu právě zachtělo... Snad mu aspoň vyřídí, že on, otec, tady je, že usiluje o jeho vysvobození a tím ho před zoufáním zachrání. A pan správec!... Slovo tohoto pána by mělo váhu, jíž by pan soudce nemohl odolati... A tak najisto mu přislíbil svou pomoc, své zakročení, a jen aby šel, mu řekl, a že ho ještě dohoní. Zašel k panu porybímu posnídat... zdržel se. Jakáž pomoc! Snad přece ještě přijede a nebude pozdě — dnes Václava ještě nedopraví do Budějovic...

Ale, zapomněl-li pan správec? — Páni mají špatnou paměť... Možná že si věc taky jinak rozmyslí... nedej Pánbůh!... Ale člověk neví... Našinec se nevmyslí do duše takového pána, kterému nadto zas jiný pán poroučí, jako on se nevmyslí do nás... Dost možná také, že při nejlepší vůli pan správec přijeti nemohl, že jiné povinnosti jinam jej povolaly... Prší neustále — člověk aby si zoufal!... Což kdyby takové nebezpečí... přeplnění, stržení hráze... jinde hrozilo ? — Je těch rybníků asi sto třicet při panství, týden kdyby jezdil člověk, nepřehlédne je všecky... A daleko, mnoho hodin cesty je k některým... Ale, kdeže by se mohlo stati něco vážného!... Vyjímajíc Zlivský rybník a Bezdrev, všecky ostatní jsou nebeské, naplňují se jen dešťovou vodou a stálého přítoku potočného nemají, leda ještě Zvolenovský, jenž se nahání z odtoku Bezdrevi. Tak kdeže by se v kterém nabralo vody tolik, aby hráz byla ohrožena! A Zvolenovský je zcela blízko, uzoučkým pru¬hem luk a háje oddělen od munické hráze... a kdyby nakrásně se jeho hráz protrhla, z toho by sedláci škody neměli, protože by vody zaplavily pouze knížecí louky... a Vltava není daleka...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky