Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Rabštejn nad Střelou

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 50°2'33.595"N, 13°17'26.516"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rabštejn nad Střelou je nejmenší historické město v České republice. Jedná se o bývalé historické město, které leží na řece Střele. Nachází se uprostřed přírodního parku Horní Střela. Vznik hradu a městečka je opředen pověstmi o havranovi a krásném prstenu (Rabenstein = Havraní kámen). První písemná zmínka o Rabštejně však pochází z roku 1269, kdy byl ve vlastnictví rodu Milhosticů, kteří po něm přijali predikát z Rabštejna. Po roce 1321 koupil rabštejnský statek od Lidéře z Rabštejna Oldřich Pluh, předek významného rodu Pluhů z Rabštejna. Oldřich byl královským podkomořím a stal se oblíbencem krále Jana Lucemburského. Přestavěl zpustlý hrádek na významné šlechtické sídlo a založil na předhradí opevněné městečko, kam přivedl obyvatele z nedalekých vsí Hrádku, Vísek (dnes Trnové) a Stvolen. Oldřich Pluh také Rabštejnu vymohl 21. září 1337 pražské městské právo. V držení rodu Pluhů Rabštejn dlouho nezůstal, neboť Oldřichovi synové se roku 1357 z neznámé příčiny postavili proti císaři Karlu IV., který povolal proti Rabštejnu vojsko. Bratři se před obléháním poddali a přistoupili na panovníkův požadavek, aby mu hrad za 3000 kop grošů míšeňských prodali. Karel IV. si byl totiž vědom, že hrad má pro okolní krajinu velký význam, a chtěl jej mít ve svém majetku. Tak se stal Rabštejn královským zbožím, kolem něhož byl vytvořen manský systém zahrnující ves Vysočany, tři dvory ve vsi Mezí a jeden v dnes zaniklém Čihanově. Hrad spravoval purkrabí. Císař na něm často pobýval a výnosy z něho daroval roku 1370 své manželce Elišce Pomořanské, známé svojí zázračnou silou, s níž lámala meče jako perníkové cukroví. Zároveň Karel IV. udělil v roce 1375 městečku právo vybírat clo na významné obchodní cestě. Roku 1397 postoupil Karlův syn Václav IV. hrad Benešovi Čertovi z Hořovic jako zástavu za 1600 kop grošů českých. V roce 1419 se Rabštejna zmocnil Jindřich Plavenský, pán na Kynžvartě, Bečově a Bochově, který se sice zprvu spojil s husity, ale brzy nato proti nim naopak bojoval. Kdy Rabštejn ztratil, není známo. Hrad získali synové Beneše Čerta, ale již v roce 1428 se jako jeho držitelé uvádějí bratři Bušek a Jan Calta z Kamenné Hory. Na jejich žádost obnovil král Jiří z Poděbrad roku 1461 právo na clo a nařídil kupcům procházet Rabštejnem pod trestem zabavení zboží. Když Bušek Calta roku 1433 zemřel, stal se poručníkem jeho nezletilého syna Jana Burian z Gutštejna, který se pak psal seděním na Rabštejně. Jan zemřel v roce 1464 a majetku se protiprávně zmocnil poručník jeho nezletilých dcer Burian mladší z Gutštejna. Spor o správu Rabštejna byl také jednou z příčin, proč se Burian stal nepřítelem krále Jiřího z Poděbrad a členem jednoty zelenohorské. Vlastnil jedenáct panství a pro svou příslovečnou hamižnost, ale nesporně i úspěšnost, byl přezdíván Burian Bohatý. V těsné blízkosti hradu dal roku 1483 vystavět klášter bosých karmelitánů, který byl však při bouři nekatolických rabštejnských měšťanů v roce 1532 vybit a spálen. Po Burianově smrti roku 1494 Rabštejn ještě vlastnili jeho potomci. Syn Kryštof se ovšem Burianovi příliš nevyvedl a byl pro své spory se Šliky a jiné výtržnosti předvolán k zemskému soudu. Tam se nedostavil, a proto byl odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a majetku. V roce 1509 byla proti němu podniknuta pod vedením samotného krále Vladislava II. vojenská výprava. Kryštof se zalekl a žádal krále o milost. Za trest musel králi vydat statky Točník, Žebrák, Příbram a Rabštejn. Z tohoto období je v historii rovněž známý jeden z prvních českých humanistů - Jan z Rabštejna. Král Vladislav II. držel Rabštejn 9 let a udělil městečku další privilegia - právo týdenního a výročního trhu a červenou pečeť. Prvně jsou také zmiňovány zdejší břidlicové lomy, když měšťané dostali od krále horu na lámání břidlice, která byla použita mimo jiné při stavbě a opravách pražského chrámu sv. Víta, Prašné brány a Karlštejna a vyvážela se i do ciziny. Vladislavův syn Ludvík Rabštejn roku 1518 zastavil Šlikům. Sídlil zde Lorenc Šlik, který už značně sešlý hrad opravil a po požáru v roce 1532 tu postavil nové hradní stavení. Některé části zmíněné nové stavby jsou dosud viditelné za zámkem na konci ostrohu. Na jedné části tohoto hradu byl však postaven nový zámek, v jehož zdech je patrné zdivo ze 16. století. Lorenc Šlik musel pro dluhy postoupit hrad svému bratrovi Jeronýmovi, který se zúčastnil povstání proti Ferdinandovi I. v roce 1547. Byl proto odsouzen ke ztrátě Lokte a odstěhoval se na Rabštejn. Ke svému statku přikoupil ještě nedaleký Manětín. Po Jeronýmově smrti roku 1566 zdědil Rabštejn syn Jáchym. Rabštejnské zboží však bylo stále majetkem krále a Šlikové ho měli pouze v zástavě. Jáchym sice usiloval o jeho dědičné získání, ale nepodařilo se mu to. Od roku 1564 drželi Rabštejn Švamberkové (Jindřich, Zdeněk a Jáchym), ale v roce 1574 jej postoupili Šebestiánu Šlikovi. Výměnou s císařem Rudolfem II. získal Šebestián roku 1577 místo Rabštejna Bečov. Již po roce 1578 však Rudolf II. se svolením stavů prodal zdejší zboží Jaroslavu Libštejnskému z Kolovrat a Jiříku Kokořovcovi na Šťáhlavech a na Žluticích. Tak se Rabštejn stal opět svobodným zbožím. Od roku 1584 byl Rabštejn zcela v držení Libštejnských. Po Jaroslavovi tu od roku 1595 vládl syn Jáchym. Když se ujímal svého dědictví, byl v zápisu uveden i popis hradu; měl sklepy, pokoje podzemní i nadzemní, obydlí hejtmana a kuchyně; mlékárna, konírna a zahrádka byly před hradem. Jáchym z Libštejna byl smutnou postavou pobělohorských dějin. Odmítl se vzdát protestantské víry, pro účast na stavovském povstání přišel o třetinu majetku včetně Rabštejna a neměl klid ani po své smrti v roce 1635. Farář z Valče nepovolil pohřbít kacíře do kostela sv. Matouše u rabštejnského zámku, a tak "mrtvola hnila v kostele několik měsíců." Až odvážnější farář z nedalekého Manětína poskytl nebožtíkovi poslední službu. Valečský farář jej za to žaloval a spor se dostal až před pražského arcibiskupa. Ten nakonec pohřeb schválil jako akt křesťanské povinnosti. Mezitím se krátce stal majitelem i Albrecht z Valdštejna, ale po jeho smrti připadl opět královské komoře. Od roku 1638 vlastnil Rabštejn Leonard Helfried z Meggau. V té době v městečku získal převahu německý živel a také se zde usadily první tři židovské rodiny. K panství tehdy patřilo městečko a 12 vesnic - Stvolny, Močidlec, Novosedly, Vysočany, Kotaneč, Hluboká, Chrašťovice, Odlezly, Potvorov, Luby, Tis a Hrádek. Velmi těžce Rabštejn zasáhla třicetiletá válka - v roce 1653 se zde připomíná pouze 12 domů obydlených a 14 spálených. Vnučky Leonarda Helfrieda Rabštejn v roce 1665 prodaly hraběti Janu Šebestiánovi z Pöttingu. Pöttingové se zasloužili o opětovný vzestup městečka. Pravděpodobně na místě původního zpustlého konventu karmelitánů založili klášter servitů, u městských hradeb vyrostla loretánská kaple a dřevěný městský špitál a na části hradní ostrožny dal roku 1705 Janův syn František Karel postavit barokní zámek, neboť starý hrad byl již sešlý. František Karel z Pöttingu prodal v roce 1714 Rabštejn za 216 000 zlatých Františku Josefu Černínovi. Po jeho smrti koupila panství roku 1733 Anna Barbora Krakovská z Kolovrat, rozená Michnová z Vacínova. Od ní jej v roce 1748 získal Maxmilián Václav Lažanský, jenž držel i nedaleký Manětín. Lažanští přeměnili své hlavní sídlo Manětín množstvím monumentálních sochařských děl v perlu českého baroka a ve stejném stylu zkrášlili i tvář Rabštejna. Na jižní straně zámeckého areálu byl také v letech 1766 - 1767 asi podle návrhu architekta Anselma Luraga postaven kostel Panny Marie Sedmibolestné. Nový kostel se stal po zrušení kláštera servitů v roce 1767 farním a původní farní kostel sv. Matouše, který stával mezi dnešním kostelem a zámkem, byl roku 1787 zbořen. Význam Rabštejna však postupně klesal. Vzdálenost od centra panství i stísněný sídelní prostor bránily rozvoji průmyslu i další zástavby. Obyvatelstvo se živilo nevýnosným zemědělstvím a řemesly, mezi nimiž vyniklo zvláště tkalcovství - roku 1836 zde bylo na 20 stavů. Kromě běžných řemesel zde byly i dvě dílny na malování hracích karet. Poslední šlechtickou majitelkou až do roku 1945 byla Terezie Seilern-Aspang, rozená Lažanská. Vzhledem k převaze německého obyvatelstva se Rabštejn stal v roce 1938 součástí Sudet a musela odejít část místní české menšiny. Spolu s ní městečko opustily i poslední dvě židovské rodiny a zakončily tak téměř 300 let dlouhou historii rabštejnské židovské komunity. Zároveň byl z náměstí odstraněn pomník Tomáše Garrigue Masaryka. Konec války přinesl odsun německých obyvatel a brzy také ztrátu městského statutu. Po dokončení odsunu již nebyl Rabštejn plně dosídlen a počet obyvatel dosahoval pouze jedné pětiny předválečné hodnoty. Malebnost městečka předurčila jeho postupnou přeměnu v rekreační sídlo. Rabštejn se nadále vylidňoval a ztratil tak i své postavení samostatné obce. Od 1. července 1980 je tak spolu se svou bývalou administrativní součástí - vískou Kotančí - částí města Manětína. Historické jádro Rabštejna nad Střelou bylo pro svůj význam a dochované památky 10. září 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou. Pamětihodnosti: zřícenina gotického hradu ze 14. století, zřícenina hradu Sychrova, barokní zámek, bývalý klášter servitů, barokní klášterní kostel Panny Marie Sedmibolestné, loretánská kaple z roku 1671, městské opevnění, řada zděných, roubených a hrázděných historických staveb, kamenný most, židovský hřbitov, smírčí kříž z roku 1583, řada barokních kapliček a sochařských děl. Rabštejn nad Střelou je v latinských textech veden jako Rabenstein, německých Rabenstein an der Schnella.

odkaz: Rabštejn nad Střelou

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

památník T. G. Masaryka, Rabštejn nad St...

batoh
památník T. G. Masaryka, Rabštejn nad Střelou
Šumava A-Z: památníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zřícenina hradu Rabštejn nad Střelou

batoh
zřícenina hradu Rabštejn nad Střelou
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Panny Marie Sedmibolestné, Rabšte...

batoh
kostel Panny Marie Sedmibolestné, Rabštejn nad Střelou
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

klášter servitů, Rabštejn nad Střelou...

batoh
klášter servitů, Rabštejn nad Střelou
Šumava A-Z: církevní
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
památník T. G. Masaryka, Rabštejn ... 0,04 km
zřícenina hradu Rabštejn nad Střel... 0,05 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 0,08 km
klášter servitů, Rabštejn nad Stře... 0,08 km
zámek Rabštejn nad Střelou 0,13 km
muzeum Rabštejn nad Střelou 0,14 km
info-café Četnická stanice, Rabšte... 0,14 km
Cesta z města 0,18 km
Loretánská kaple, Rabštejn nad Stř... 0,36 km
Svatojánský věneček 0,53 km
Personal Jesus, klip Depeche Mode 0,53 km
kamenný most Střela, Rabštejn nad ... 0,53 km
Šťastný smolař 0,53 km
Cesta z města 4,09 km
Manětínský potok 5,46 km
manětínský úkryt Karla Čurdy 6,57 km
kostel sv. Barbory, Manětín 6,59 km
barokní sochy Manětín 7,03 km
zámecké kašny Manětín 7,07 km
Manětín 7,08 km
infocentrum Manětín 7,08 km
zámecký park Manětín 7,09 km
zámek Manětín 7,11 km
kostel sv. Jana Křtitele, Manětín... 7,12 km
Doba zkoušek a naděje, František W... 7,15 km
Wonka František, páter 7,15 km
děkanství Manětín 7,15 km
nádraží Mladotice 8,16 km
Mladotice u Kralovic 8,26 km
vlaková zastávka Mladotice 8,83 km
Cesta z města 10,77 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 11,02 km
vlaková zastávka Horní Hradiště... 11,81 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 12,06 km
Štíty království českého, Štíty Lu... 12,97 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 13,22 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 13,25 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 13,72 km
Týnecký rybník 13,78 km
pivovar Plasy 13,82 km
muzeum a galerie severního Plzeňsk... 13,84 km
proboštství cisterciáckého klášter... 13,84 km
infocentrum Plasy 13,87 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 13,88 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pl... 13,89 km
Plaský rybník 13,91 km
zájezdní hostinec, Plasy 13,91 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 13,93 km
Paměť stromů - 9. díl - Radimova l... 13,95 km
cisterciácký klášter Plasy 13,96 km
nádraží Plasy 13,96 km
Mariánský Týnec 13,97 km
galerie Stretti 13,97 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 14,01 km
Lavička Vítězslav 14,03 km
Plasy 14,03 km
Wiehl Antonín 14,03 km
Metternich Klemens Wenzel 14,03 km
Stretti Viktor 14,03 km
Stretti Jakub 14,03 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 14,03 km
pomník padlých WWI, Plasy 14,03 km
radnice Plasy 14,03 km
infocentrum Plasy 14,03 km
NS Plasy 14,04 km
venkovský dům, Plasy 14,06 km
pomník padlých WWII, Plasy 14,07 km
hrobka Metternichů, Plasy 14,08 km
hřbitov Plasy 14,12 km
zájezdní hostinec Na Dyškánce, Had... 14,48 km
Alej vzdechů, Plasy 14,5 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 14,74 km
letiště Plasy 14,74 km
kasárna Kralovice 14,87 km
fara Kralovice 15,41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovic... 15,46 km
pomník spisovatele Jana Jindřicha ... 15,49 km
infocentrum Kralovice 15,61 km
pomník padlých WWI, Kralovice 15,63 km
kašna Kralovice 15,65 km
Marek Jan Jindřich, Jan z Hvězdy 15,65 km
Škoda lásky, Irena Bukačová; Miros... 15,65 km
Kralovice 15,65 km
Eckert Otto 15,65 km
Nachtikal František 15,65 km
Trojer Ondřej opat 15,65 km
pomník Mistra Jana Husa, Kralovice... 15,68 km
evangelický kostel Kralovice 15,68 km
Sokolovna Kralovice 15,79 km
Rybnice 15,96 km
kaple Rybnice 15,99 km
Levý Václav 16,36 km
nádraží Kaznějov 17,59 km
Hádanky domů života - Kožlanský ži... 17,61 km
židovský hřbitov Kožlany 17,61 km
Kaznějov 17,83 km
keramická manufaktura s komínem vy... 18,36 km
pomník dr. Edvarda Beneše, Kožlany... 18,56 km
Sokolovna Kožlany 18,66 km
Beneš Edvard Dr. 18,77 km
rodný dům Dr. Edvarda Beneše, Kožl... 18,77 km
Beneš Vojta 18,77 km
pamětní deska rodný dům Dr. Edvard... 18,78 km
kaple sv. Vavřince, Dřevec 18,8 km
Kožlany 19,07 km
Klír Josef 19,07 km
Kopta Václav 19,07 km
Městské muzeum Kožlany 19,1 km
sv. Josef, Kožlany 19,11 km
pamětní deska s bustou Dr. Edvard ... 19,11 km
kostel sv. Vavřince, Kožlany 19,12 km
pomník padlých WWI i II, Kožlany... 19,15 km
sv. Jan Nepomucký, Kožlany 19,15 km
NS Kožlany 19,16 km
fara Kožlany 19,18 km
pamětní deska Jiřího Radima 19,25 km
Dřevec 19,28 km
pomník padlých WWI, Dřevec 19,29 km
kaple Dřevec 19,43 km
Zápal Hanuš 19,51 km
hrob Matěje a Anny Benešových 19,62 km
hřbitov Kožlany 19,64 km
zřícenina hradu Angerbach u Kožlan... 19,81 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 19,81 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 19,82 km
zřícení Fw 190 A-8/R2, žlutá 5... 19,93 km
rybník Vožehák 19,93 km
muzeum Čistecka 19,99 km
NS Čistá 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum a galerie severního Plzeňska, Mar...

  batoh
  muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum Kožlany - otevírací doba...

  batoh
  Městské muzeum Kožlany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Čistecka - otevírací doba

  batoh
  muzeum Čistecka - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Žihle

  batoh
  Jednota Žihle
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice EuroOil, Manětín

  batoh
  čerpací stanice EuroOil, Manětín
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice EuroOil, Manětín

  batoh
  čerpací stanice EuroOil, Manětín
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Žihle 5,47 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 6,64 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 6,64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6,85 km
Bankomat ČSOB 6,85 km
Jednota-cukrárna Manětín 6,94 km
Jednota Mladotice 8,32 km
Jednota Hvozd 11,58 km
Jednota Nečtiny 11,79 km
Jednota Plasy 13,29 km
Bankomat Česká spořitelna 14,03 km
Jednota Plasy 14,05 km
Jednota Plasy 14,24 km
Jednota Hadačka 14,7 km
Jednota Kralovice 15,24 km
Jednota Babiná 15,28 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 15,28 km
Jednota Kralovice 15,36 km
Bankomat Česká spořitelna 15,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,67 km
Bankomat ČSOB 15,68 km
Jednota Kralovice 15,68 km
Supermarket Kralovice 15,69 km
Jednota Dolní Bělá 16,47 km
Jednota Mrtník 16,47 km
Jednota Loza 16,66 km
Jednota Horní Bělá 17,17 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 17,23 km
Market Kaznějov 17,58 km
Bankomat Komerční banka 17,68 km
Market Kaznějov 17,95 km
Jednota Kaznějov 17,95 km
Jednota Úněšov 20,45 km
Jednota Pláň 21,57 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 21,68 km
Jednota Dobříč 21,77 km
Bankomat ČSOB 21,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21,9 km
Bankomat Česká spořitelna 21,94 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 22,39 km
Supermarket Horní Bříza 22,74 km
Jednota Všeruby 22,78 km
Bankomat Česká spořitelna 22,78 km
Jednota Horní Bříza 22,99 km
Jednota Nevřeň 24,43 km
Jednota Česká Bříza 24,83 km
Jednota Líšťany 24,84 km
Jednota Žichlice 25,53 km
Jednota Pernarec 26,29 km
Jednota Třemošná 26,32 km
Market Třemošná 26,32 km
Bankomat Komerční banka 26,34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 26,48 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 26,69 km
Jednota Bezdružice 27,35 km
Jednota Bezdružice 27,4 km
Bankomat Komerční banka 27,85 km
Jednota Chotíkov 27,85 km
Market Zruč 28,24 km
Konzum Újezd sv. Kříže 28,48 km
Jednota Konstantinovy Lázně 28,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28,94 km
Bankomat ČSOB 28,95 km
Jednota Dolany 29,38 km
Jednota Druztová 29,56 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 29,63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29,68 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 29,7 km
Bankomat ČSOB 29,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,73 km
Bankomat ČSOB 29,76 km
Bankomat ČSOB 29,76 km
Bankomat Česká spořitelna 29,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,76 km
Bankomat GE Money Bank 29,76 km
Bankomat Česká spořitelna 29,85 km
Jednota Město Touškov 29,89 km
Bankomat Česká spořitelna 30,06 km
Bankomat Česká spořitelna 30,06 km
Bankomat Česká spořitelna 30,2 km
Bankomat GE Money Bank 30,2 km
Bankomat Komerční banka 30,2 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 30,35 km
Bankomat Česká spořitelna 30,54 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 30,92 km
Jednota Kozolupy 30,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31 km
Bankomat Česká spořitelna 31,02 km
Bankomat ČSOB 31,02 km
Jednota Radčice 31,17 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 31,3 km
Jednota Břasy 31,46 km
Bankomat Česká spořitelna 31,54 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 31,55 km
Bankomat Fio banka 31,66 km
Jednota Stupno 31,68 km
Bankomat GE Money Bank 31,85 km
Jednota Pňovany 31,9 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 31,95 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 32,04 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 32,22 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 32,74 km
Jednota Úlice 32,95 km
Bankomat Česká spořitelna 32,98 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 33,24 km
Bankomat ČSOB 33,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33,27 km
Bankomat ČSOB 33,31 km
Bankomat Česká spořitelna 33,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33,35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,35 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 33,51 km
Bankomat Česká spořitelna 33,51 km
Bankomat GE Money Bank 33,51 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,51 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,52 km
Bankomat Česká spořitelna 33,68 km
Bankomat ČSOB 33,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33,72 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 33,72 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 33,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33,76 km
Bankomat Česká spořitelna 33,82 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,83 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 33,91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,15 km
Bankomat ČSOB 34,22 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 34,25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 34,27 km
Bankomat Česká spořitelna 34,48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 34,52 km
Bankomat ČSOB 34,57 km
McDonalds, OC Plzeň 34,65 km
Bankomat GE Money Bank 34,65 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 34,68 km
Bankomat Česká spořitelna 34,69 km
Bankomat Komerční banka 34,69 km
Bankomat Česká spořitelna 34,83 km
Bankomat UniCredit Bank 34,9 km
Jednota Lestkov 34,99 km
Bankomat ČSOB 35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 35,03 km
Bankomat Komerční banka 35,1 km
Bankomat Česká spořitelna 35,14 km
Bankomat ČSOB 35,19 km
Bankomat GE Money Bank 35,22 km
Bankomat GE Money Bank 35,3 km
Bankomat Fio banka 35,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35,32 km
Bankomat Česká spořitelna 35,37 km
Bankomat Komerční banka 35,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35,48 km
Bankomat Komerční banka 35,49 km
Bankomat ČSOB 35,49 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 35,58 km
Bankomat Česká spořitelna 35,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35,61 km
Bankomat ČSOB 35,62 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 35,83 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 35,83 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 35,91 km
Bankomat Česká spořitelna 36,02 km
Bankomat GE Money Bank 36,02 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 36,11 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 36,19 km
Jednota Osek u Rokycan 36,46 km
Bankomat Komerční banka 36,97 km
Bankomat GE Money Bank 37,09 km
Jednota Nýřany 37,13 km
Bankomat Česká spořitelna 37,16 km
Bankomat ČSOB 37,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,34 km
Jednota Stříbro 37,53 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 37,71 km
Jednota Stříbro 37,98 km
Jednota Sytno 38,06 km
Bankomat Komerční banka 38,07 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 38,08 km
Bankomat ČSOB 38,13 km
Bankomat GE Money Bank 38,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,15 km
Bankomat Česká spořitelna 38,25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 38,48 km
Jednota Černošín 38,56 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 38,61 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 39,03 km
Jednota Stříbro 39,07 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 39,1 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 39,4 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 39,42 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 39,42 km
Jednota Heřmanova Huť 39,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39,82 km
Bankomat Česká spořitelna 39,84 km
Bankomat UniCredit Bank 39,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39,86 km
Bankomat GE Money Bank 39,9 km
Bankomat Komerční banka 39,94 km
Bankomat ČSOB 39,99 km
Bankomat Česká spořitelna 40,13 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 40,27 km
Bankomat Rokycany 40,42 km
Bankomat ČSOB 40,42 km
Bankomat GE Money Bank 40,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40,42 km
Bankomat Česká spořitelna 40,55 km
Bankomat GE Money Bank 40,59 km
Bankomat Česká spořitelna 40,59 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 40,62 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 40,8 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 41,08 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 41,09 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 41,43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 42,02 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 42,06 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 42,32 km
Bankomat Česká spořitelna 42,51 km
Jednota Kladruby 42,7 km
Konzum Dobřany 42,9 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 42,9 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 43,05 km
Bankomat Česká spořitelna 43,06 km
Bankomat GE Money Bank 43,14 km
Bankomat Komerční banka 43,14 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 43,2 km
Jednota Chodová Planá 43,26 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 43,41 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 43,58 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 43,67 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 43,68 km
Bankomat Česká spořitelna 43,94 km
Jednota Planá 43,97 km
Bankomat GE Money Bank 44,02 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 44,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44,09 km
Bankomat ČSOB 44,09 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 44,16 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 44,4 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 44,5 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 44,8 km
Bankomat Česká spořitelna 44,88 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 44,91 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 45,09 km
čerpací stanice Benzina, Stod 45,28 km
Bankomat Česká spořitelna 45,54 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 45,63 km
Bankomat Komerční banka 45,74 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 45,74 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 45,74 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 46,01 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 46,09 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 46,11 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 46,13 km
Bankomat Komerční banka 46,68 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 46,72 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 46,81 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 46,89 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 46,94 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 47,17 km
Jednota Lázně Kynžvart 47,68 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 47,76 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 47,76 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 48,04 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 48,72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48,93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 49,62 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 49,88 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 50,51 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 50,65 km
Bankomat ČSOB 51,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,37 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 51,6 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 51,73 km
Bankomat Česká spořitelna 51,8 km
Bankomat Komerční banka 51,84 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 51,94 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 52,07 km
Bankomat GE Money Bank 52,15 km
Jednota Bor u Tachova 52,18 km
Jednota Bor u Tachova 52,19 km
Bankomat Česká spořitelna 52,22 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 52,23 km
Bankomat GE Money Bank 52,27 km
Bankomat Česká spořitelna 52,3 km
Bankomat Komerční banka 52,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 52,63 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 52,63 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 52,72 km
Bankomat Česká spořitelna 52,74 km
Bankomat ČSOB 52,82 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 53,33 km
Bankomat Česká spořitelna 53,63 km
Jednota Tachov 53,66 km
Bankomat GE Money Bank 53,7 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 53,75 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 53,84 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 53,93 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 54,03 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 54,03 km
Jednota Tachov 54,17 km
Jednota Staré Sedliště 54,17 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 54,2 km
COOP DISKONT - Tachov 54,27 km
Bankomat Komerční banka 54,31 km
Jednota Tachov 54,33 km
Bankomat Komerční banka 54,33 km
Bankomat Česká spořitelna 54,34 km
Bankomat ČSOB 54,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54,36 km
Jednota Tachov 54,39 km
Jednota Staré Sedliště 54,4 km
Bankomat ČSOB 54,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54,46 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 54,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54,49 km
Bankomat GE Money Bank 54,52 km
Bankomat Česká spořitelna 54,52 km
Bankomat ČSOB 54,54 km
Bankomat Česká spořitelna 54,56 km
Jednota Tachov 54,61 km
Jednota Tachov 54,61 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 54,63 km
Jednota Tachov 54,74 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 54,97 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 55,18 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 55,68 km
Jednota Stráž u Tachova 55,8 km
Jednota Halže 56,08 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 56,11 km
Jednota Dlouhý Újezd 56,49 km
Konzum Staňkov 56,58 km
Bankomat Česká spořitelna 56,61 km
Konzum Nezdice u Přeštic 56,91 km
Konzum Staňkov 56,95 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 57,03 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 57,24 km
Konzum Vřeskovice 57,45 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 57,5 km
Konzum Vidice 57,88 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 58,01 km
Konzum Čermná u Staňkova 58,22 km
Konzum Miřkov 58,36 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 58,47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 58,6 km
Konzum Hlohová 58,64 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 58,72 km
Konzum Hlohovčice 59,32 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 60,05 km
Konzum Semošice 60,22 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 60,23 km
Jednota Přimda 60,23 km
Konzum Srbice 60,55 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 60,78 km
Konzum Osvračín 61,17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 61,42 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 62,2 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 62,27 km
Bankomat Česká spořitelna 62,34 km
Bankomat GE Money Bank 62,38 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 62,41 km
Konzum Švihov 62,44 km
Konzum Horšovský Týn 62,48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 62,51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62,54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62,54 km
Bankomat ČSOB 62,54 km
Bankomat Komerční banka 62,68 km
Jednota Hošťka 62,83 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 62,99 km
Konzum Měčín 63,06 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 63,51 km
Bankomat UniCredit Bank 63,57 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 63,82 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 64,05 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 64,07 km
Konzum Blížejov 64,11 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 64,17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 64,58 km
Konzum Chudenice 64,59 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 64,66 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 64,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,01 km
Konzum Chocomyšl 65,05 km
Bankomat ČSOB 65,12 km
Bankomat ČSOB 65,34 km
Konzum Hostouň 65,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 65,39 km
Bankomat Česká spořitelna 65,42 km
Bankomat Komerční banka 65,43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 65,48 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 65,92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 66,05 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 66,25 km
Konzum Předslav 66,35 km
Bankomat UniCredit Bank 66,81 km
Jednota Rozvadov 67,05 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 67,16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 67,54 km
Konzum Milavče 67,77 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 68,68 km
Bankomat Česká spořitelna 68,79 km
Konzum Poběžovice 68,86 km
Konzum Černíkov 69,91 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 70,52 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 70,55 km
Konzum Bolešiny 70,62 km
Konzum Zahořany 70,92 km
Bankomat Česká spořitelna 71,31 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 71,44 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 71,47 km
Konzum Mnichov 71,57 km
Bankomat Česká spořitelna 71,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,67 km
Bankomat ČSOB 71,67 km
Bankomat GE Money Bank 71,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,73 km
Bankomat ČSOB 71,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,73 km
Bankomat GE Money Bank 71,73 km
Konzum Klatovy 71,76 km
Bankomat Česká spořitelna 71,77 km
Bankomat Česká spořitelna 71,86 km
Konzum Nový Kramolín 71,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,87 km
Bankomat ČSOB 71,87 km
Bankomat Komerční banka 71,88 km
Bankomat Komerční banka 71,88 km
Bankomat Raiffeisenbank 71,88 km
Bankomat Česká spořitelna 71,91 km
Bankomat GE Money Bank 71,92 km
Bankomat Česká spořitelna 71,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,95 km
Konzum Draženov 71,96 km
Bankomat UniCredit Bank 71,96 km
Bankomat ČSOB 71,96 km
Bankomat Komerční banka 72 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 72,05 km
Bankomat Česká spořitelna 72,05 km
čerpací stanice OMV, Draženov 72,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,09 km
Konzum Domažlice 72,13 km
Bankomat ČSOB 72,16 km
Bankomat Česká spořitelna 72,16 km
Bankomat Komerční banka 72,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,21 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 72,23 km
Bankomat Česká spořitelna 72,25 km
Bankomat Fio banka 72,28 km
Konzum Domažlice 72,32 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 72,63 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 72,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,79 km
Bankomat GE Money Bank 72,8 km
Bankomat ČSOB 72,81 km
Konzum Úsilov 73,01 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 73,17 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 73,27 km
Jednota Bělčice 73,34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 73,38 km
Bankomat Česká spořitelna 73,48 km
Konzum Postřekov 73,7 km
Konzum Plánice 73,81 km
Bankomat Česká spořitelna 73,83 km
Konzum Bezděkov 73,83 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 74,13 km
Jednota Lnáře 74,15 km
Konzum Kout na Šumavě 74,25 km
Konzum Sobětice 74,31 km
Konzum Kdyně 74,45 km
Bankomat Česká spořitelna 74,7 km
Bankomat ČSOB 74,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,73 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 74,77 km
Bankomat Komerční banka 74,79 km
Konzum Kdyně 74,82 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 74,92 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 74,99 km
Konzum Zborovy 75,05 km
Bankomat GE Money Bank 75,1 km
Konzum Mrákov 75,12 km
Konzum Starý Klíčov 75,44 km
Konzum Díly 75,52 km
Konzum Tlumačov 75,67 km
Konzum Mochtín 76,01 km
Konzum Pačejov 76,3 km
Konzum Trhanov 76,76 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 76,93 km
Konzum Chanovice 77,35 km
Konzum Janovice 77,76 km
Bankomat ČSOB 78,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78,02 km
Konzum Pačejov 78,54 km
Konzum Velenovy 78,58 km
Jednota Mirovice 79,37 km
Konzum Zavlekov 79,85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80,23 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 80,55 km
Bankomat GE Money Bank 80,59 km
Bankomat Komerční banka 80,64 km
Konzum Břežany 80,68 km
Bankomat Česká spořitelna 80,7 km
Bankomat Česká spořitelna 80,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80,74 km
Bankomat ČSOB 80,74 km
Jednota Blatná 80,74 km
Konzum Česká Kubice 81,09 km
Konzum Velký Bor 81,13 km
Konzum Nalžovské Hory 81,26 km
Konzum Myslív 81,26 km
Konzum Svéradice 81,36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 81,37 km
Konzum Třebomyslice 81,7 km
Jednota Lety 81,7 km
Konzum Strážov 82,3 km
Konzum Ústaleč 82,31 km
Konzum Běšiny 82,68 km
Konzum Čečelovice 82,72 km
Konzum Folmava 82,79 km
Konzum Hradešice 83,04 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 83,2 km
Konzum Malý Bor 83,29 km
Konzum Kolinec 83,4 km
COOP DISKONT - Nýrsko 83,63 km
Konzum Nýrsko 83,63 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 83,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,04 km
Bankomat ČSOB 84,04 km
Konzum Víteň 84,05 km
Konzum Malonice 84,12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 84,18 km
Bankomat Komerční banka 84,21 km
Bankomat Česká spořitelna 84,29 km
Konzum Nýrsko 84,78 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 84,79 km
Konzum Ujčín 84,89 km
Konzum Čejkovy 85,11 km
Bankomat GE Money Bank 85,16 km
Jednota Čimelice 85,2 km
Bankomat Česká spořitelna 85,2 km
Konzum Horažďovice 85,26 km
Bankomat Česká spořitelna 85,45 km
Jednota Škvořetice 85,5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85,52 km
Bankomat ČSOB 85,53 km
Konzum Horažďovice 85,53 km
Bankomat Komerční banka 85,58 km
Jednota Mečíchov 85,91 km
Konzum Dešenice 85,96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 86,11 km
Jednota Lom 86,44 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 86,6 km
Jednota Probulov 86,65 km
Konzum Velhartice 86,7 km
Jednota Orlík nad Vltavou 86,84 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 86,89 km
Konzum Velké Hydčice 86,94 km
Konzum Budětice 87,09 km
Konzum Chotěšov 87,55 km
Jednota Sedlice 87,6 km
Konzum Rabí 87,99 km
Konzum Hrádek 88,17 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 88,2 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 88,88 km
Jednota Střelské Hoštice 89,5 km
Konzum Žichovice 89,52 km
Jednota Kostelec 89,64 km
Konzum Hlavňovice 89,67 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 89,69 km
Konzum Sušice 90,5 km
Bankomat Česká spořitelna 90,7 km
Jednota Varvažov 90,78 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 90,86 km
čerpací stanice Shell, Sušice 90,89 km
Jednota Mnichov 90,93 km
Bankomat Česká spořitelna 91 km
Konzum Nezamyslice 91,08 km
Bankomat UniCredit Bank 91,58 km
Jednota Přílepov 91,65 km
Bankomat GE Money Bank 91,66 km
Bankomat Česká spořitelna 91,67 km
Bankomat ČSOB 91,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91,73 km
Jednota Velká Turná 91,77 km
Bankomat Komerční banka 91,77 km
Konzum Sušice 91,79 km
Konzum Sušice 91,82 km
Jednota Kovářov 91,88 km
Konzum Petrovice u Sušice 92,31 km
Konzum Hojsova Stráž 92,73 km
Jednota Radomyšl 92,92 km
Jednota Štěchovice 93,93 km
Jednota Pechova Lhota 94,03 km
Jednota Katovice 94,06 km
Bankomat ČSOB 94,22 km
čerpací stanice OMV, Katovice 94,36 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94,42 km
Jednota Vráž 94,7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 94,93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 95,18 km
Konzum Žihobce 95,25 km
Jednota Hrejkovice 95,58 km
Konzum Dlouhá Ves 95,6 km
Jednota Kučeř 96,41 km
Bankomat GE Money Bank 96,65 km
Jednota Strakonice 96,77 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 96,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96,84 km
Jednota Strakonice 96,89 km
Jednota Strakonice 97,06 km
Fortna Strakonice 97,23 km
Konzum Soběšice 97,23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 97,25 km
Bankomat ČSOB 97,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97,3 km
Bankomat UniCredit Bank 97,34 km
Bankomat Česká spořitelna 97,37 km
Jednota Strakonice 97,38 km
Jednota Strakonice 97,39 km
Bankomat Komerční banka 97,41 km
Bankomat Česká spořitelna 97,48 km
Jednota Strakonice 97,52 km
Bankomat GE Money Bank 97,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97,62 km
Jednota Strakonice 97,63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97,63 km
Bankomat Fio banka 97,64 km
Bankomat ČSOB 97,66 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97,71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97,76 km
Konzum Hartmanice 97,83 km
Bankomat Česká spořitelna 97,86 km
Bankomat ČSOB 97,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97,88 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97,88 km
Café 27, Hartmanice 97,89 km
Jednota Strakonice 98,09 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 98,19 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 98,21 km
Jednota Strakonice 98,21 km
Jednota Přeštovice 98,3 km
Bankomat Komerční banka 98,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98,43 km
Bankomat ČSOB 98,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98,49 km
Jednota Květov 98,53 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 98,69 km
Supermarket Strakonice 98,72 km
Bankomat Česká spořitelna 98,73 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 98,95 km
Jednota Zbelítov 99,04 km
Jednota Sousedovice 99,21 km
Konzum Strašín 99,35 km
Konzum Nezdice na Šumavě 99,48 km
Jednota Chyšky 99,97 km
Jednota Štěkeň 100,45 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 100,62 km
Konzum Železná Ruda 100,68 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 100,7 km
Bankomat Česká spořitelna 100,74 km
Bankomat ČSOB 100,81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100,81 km
Bankomat Komerční banka 101,13 km
čerpací stanice Benzina, Písek 101,16 km
Bankomat Česká spořitelna 101,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101,22 km
Bankomat ČSOB 101,22 km
Bankomat GE Money Bank 101,28 km
CENTRUM Milevsko 101,28 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 101,31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 101,43 km
Jednota Písek 101,53 km
Jednota Písek 101,75 km
Konzum Kašperské Hory 101,79 km
Bankomat Česká spořitelna 101,81 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 101,82 km
Jednota Písek 101,84 km
Jednota Písek 101,94 km
Bankomat Komerční banka 102,08 km
Bankomat Česká spořitelna 102,12 km
Bankomat Komerční banka 102,13 km
Bankomat ČSOB 102,13 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 102,14 km
Bankomat ČSOB 102,16 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 102,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,2 km
Bankomat GE Money Bank 102,21 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 102,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,23 km
Bankomat ČSOB 102,24 km
Jednota Záhoří 102,28 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 102,28 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 102,3 km
Bankomat Raiffeisenbank 102,32 km
McDonalds, Písek 102,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,33 km
Jednota Čejetice 102,34 km
čerpací stanice Shell, Písek 102,35 km
Bankomat Komerční banka 102,42 km
Bankomat Fio banka 102,43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 102,44 km
Bankomat Česká spořitelna 102,46 km
Bankomat ČSOB 102,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,49 km
Bankomat Česká spořitelna 102,5 km
Bankomat UniCredit Bank 102,56 km
Jednota Jetětice 102,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,67 km
Bankomat Oberbank AG 102,68 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 102,69 km
Jednota Kestřany 102,82 km
Bankomat GE Money Bank 103,05 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 103,1 km
Jednota Písek 103,11 km
Bankomat Česká spořitelna 103,11 km
Bankomat Komerční banka 103,21 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 103,26 km
Jednota Písek 103,28 km
Bankomat ČSOB 103,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103,35 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 103,8 km
Bankomat Česká spořitelna 103,85 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 103,96 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 104 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 104,03 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 104,04 km
Jednota Čestice 104,15 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104,45 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 104,7 km
Jednota Podolí 105,56 km
Bankomat ČSOB 105,69 km
Jednota Vacov 105,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 105,91 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 106,06 km
Jednota Sepekov 106,07 km
Jednota Božetice 106,08 km
Jednota Kluky 106,16 km
Jednota Cehnice 106,33 km
Bankomat Komerční banka 106,5 km
Bankomat Česká spořitelna 106,52 km
Bankomat GE Money Bank 106,53 km
Jednota Volyně 106,55 km
Jednota Volyně 106,63 km
Jednota Volyně 106,78 km
čerpací stanice Srní 107,04 km
Konzum Srní 107,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107,23 km
Sluneční kavárna, Srní 107,31 km
Jednota Stachy 108,16 km
Jednota Jistebnice 108,26 km
Jednota Bernartice 108,36 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 108,75 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 108,96 km
REWE, Bodenmais (D) 109,08 km
NKD, Bodenmais (D) 109,12 km
Jednota Drahonice 109,48 km
Jednota Slabčice 109,74 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 109,75 km
Jednota Čkyně 110,24 km
Jednota Malenice 110,53 km
Jednota Zdíkov 110,54 km
Jednota Borovany 111,04 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 111,15 km
Jednota Opařany 111,67 km
Jednota Bohumilice 111,85 km
Jednota Borotín 112,22 km
Jednota Zálezly 112,91 km
Jednota Bušanovice 113,01 km
Jednota Tvrzice 113,51 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 113,7 km
Jednota Stádlec 113,77 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 113,87 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 113,87 km
Jednota Albrechtice 114,13 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 114,19 km
Bankomat Komerční banka 114,32 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114,39 km
Netto, Zwiesel (D) 114,43 km
Intersport, Zwiesel (D) 114,45 km
Jednota Radkov 114,54 km
NKD, Zwiesel (D) 114,54 km
Rossmann, Zwiesel (D) 114,57 km
TEDi, Zwiesel (D) 114,57 km
Müller, Zwiesel (D) 114,59 km
Norma, Zwiesel (D) 114,61 km
Jednota Vimperk 114,68 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 114,7 km
Jednota Javornice 114,75 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 114,78 km
Deichmann, Zwiesel (D) 114,82 km
Kik, Zwiesel (D) 114,82 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 114,82 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 114,83 km
Edeka, Zwiesel (D) 114,9 km
Real, Zwiesel (D) 114,92 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 114,96 km
Penny Market, Zwiesel (D) 115,05 km
Bankomat GE Money Bank 115,07 km
Jednota Vimperk 115,08 km
Jednota Vimperk 115,09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 115,13 km
Bankomat GE Money Bank 115,19 km
Bankomat Komerční banka 115,21 km
Bankomat Česká spořitelna 115,27 km
Jednota Vimperk 115,27 km
Bankomat ČSOB 115,4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115,41 km
Jednota Radětice 115,42 km
Lidl, Zwiesel (D) 115,43 km
Bankomat Česká spořitelna 115,45 km
Bankomat Komerční banka 115,46 km
Bankomat ČSOB 115,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115,48 km
Jednota Vimperk 115,6 km
Jednota Vimperk 115,64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 115,68 km
REWE, Zwiesel (D) 115,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115,77 km
Bankomat ČSOB 115,78 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 115,83 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 115,96 km
Jednota Dub 116,25 km
Jednota Nemyšl 116,64 km
Jednota Krč 116,82 km
Jednota Bavorov 117,16 km
Jednota Vlachovo Březí 117,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117,26 km
Bankomat ČSOB 117,29 km
Jednota Vlachovo Březí 117,42 km
Jednota Chotoviny 117,81 km
Jednota Oldřichov 118,03 km
Bankomat Česká spořitelna 118,16 km
Bankomat Komerční banka 118,24 km
Jednota Vodňany 118,26 km
Bankomat GE Money Bank 118,44 km
Bankomat GE Money Bank 118,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118,56 km
Bankomat ČSOB 118,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118,59 km
Jednota Bechyně 118,59 km
Bankomat ČSOB 118,6 km
Supermarket Zuzana Bechyně 118,61 km
Bankomat Komerční banka 118,63 km
Jednota Buk 118,75 km
Jednota Vodňany 118,76 km
Bankomat Česká spořitelna 118,82 km
Jednota Bechyně 118,9 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 119,15 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 119,19 km
Takko Fashion, Regen (D) 119,5 km
Jednota Malšice 119,51 km
Deichmann, Regen (D) 119,55 km
TEDi, Regen (D) 119,55 km
NKD, Regen (D) 119,63 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119,63 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119,63 km
Edeka center, Regen (D) 119,66 km
Esprit, Regen (D) 119,67 km
Supermarket Malšice 119,73 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 119,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119,81 km
Bankomat ČSOB 119,81 km
Jednota Tábor 119,82 km
REWE, Regen (D) 119,87 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 119,88 km
Bankomat Česká spořitelna 119,88 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 119,89 km
Edeka, Regen (D) 119,9 km
Jednota Čičenice 119,96 km
Norma, Regen (D) 120,04 km
Netto, Regen (D) 120,16 km
Aldi Süd, Regen (D) 120,21 km
Jednota Slapy 120,32 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 120,35 km
Bankomat Oberbank AG 120,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120,8 km
Jednota Husinec 120,92 km
Bankomat GE Money Bank 120,97 km
Bankomat Fio banka 121,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,03 km
Bankomat ČSOB 121,03 km
Bankomat ČSOB 121,03 km
Jednota Tábor 121,22 km
Bankomat Česká spořitelna 121,28 km
Konzum Milčice 121,37 km
Bankomat Komerční banka 121,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,45 km
Bankomat UniCredit Bank 121,51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,58 km
Bankomat ČSOB 121,59 km
Bankomat Raiffeisenbank 121,63 km
Bankomat Česká spořitelna 121,64 km
Bankomat GE Money Bank 121,64 km
Bankomat Komerční banka 121,64 km
Bankomat Raiffeisenbank 121,69 km
Bankomat Raiffeisenbank 121,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,75 km
Jednota Tábor 121,78 km
Jednota Libějovice 121,79 km
Bankomat ČSOB 121,81 km
Bankomat Komerční banka 122,03 km
Bety Týn nad Vltavou 122,1 km
Bankomat Česká spořitelna 122,16 km
Bankomat ČSOB 122,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,23 km
Jednota Týn nad Vltavou 122,27 km
čerpací stanice Shell, Tábor 122,34 km
Bankomat GE Money Bank 122,46 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 122,53 km
Jednota Týn nad Vltavou 122,56 km
Bankomat Česká spořitelna 122,66 km
Bankomat Česká spořitelna 122,7 km
Jednota Mladá Vožice 122,81 km
Supermarket Mladá Vožice 122,81 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 122,83 km
Jednota Mladá Vožice 122,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123,29 km
Bankomat GE Money Bank 123,29 km
Bankomat ČSOB 123,31 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 123,4 km
Jednota Tábor 123,58 km
Jednota Hracholusky 123,6 km
McDonalds, Tábor 123,61 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 123,62 km
Bankomat GE Money Bank 123,72 km
Jednota Měšice 123,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123,79 km
Bankomat Komerční banka 123,83 km
Bankomat ČSOB 123,9 km
Bankomat Česká spořitelna 123,9 km
Jednota Ratibořské Hory 124,26 km
Bankomat Česká spořitelna 124,35 km
Bankomat GE Money Bank 124,37 km
Jednota Vitějovice 124,48 km
Bankomat ČSOB 124,61 km
Bankomat Česká spořitelna 124,74 km
Jednota Prachatice 124,91 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 124,93 km
Jednota Záblatí 124,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,26 km
Bankomat Komerční banka 125,28 km
Bankomat GE Money Bank 125,32 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 125,33 km
Jednota Prachatice 125,33 km
Bankomat Česká spořitelna 125,38 km
Jednota Horní Vltavice 125,41 km
Bankomat ČSOB 125,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,43 km
Bankomat Komerční banka 125,44 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 125,49 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 125,54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,55 km
Bankomat ČSOB 125,55 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 125,64 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 125,76 km
Jednota Dříteň 125,8 km
Jednota Sezimovo Ústí 125,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,86 km
Bankomat ČSOB 125,86 km
Bankomat Komerční banka 125,99 km
Jednota Zárybničná Lhota 126,04 km
Jednota Želeč 126,7 km
Jednota Hlavatce 126,83 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 126,99 km
Jednota Smilovy Hory 127,16 km
Bankomat Česká spořitelna 127,51 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 127,87 km
Jednota Netolice 128,3 km
Bankomat Česká spořitelna 128,32 km
Bankomat Komerční banka 128,42 km
Jednota Olešník 129,78 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 129,84 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 129,86 km
Jednota Chýnov 129,87 km
Jednota Lenora 129,89 km
Jednota Dolní Hořice 130,87 km
Jednota Roudná 131,62 km
Jednota Košice 131,84 km
čerpací stanice Benzina, Volary 132,8 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 132,85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 132,91 km
Bankomat GE Money Bank 133,12 km
Jednota Klenovice 133,15 km
Jednota Chroboly 133,17 km
Jednota Volary 133,18 km
Jednota Volary 133,22 km
Bankomat Komerční banka 133,24 km
Jednota Volary 133,31 km
Jednota Myslkovice 133,34 km
Jednota Zliv 133,71 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 133,79 km
Jednota Pořín 133,85 km
Bankomat Česká spořitelna 133,85 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 134,12 km
Bankomat Citibank 134,2 km
Jednota Dolní Bukovsko 134,41 km
Burger King, Deggendorf (D) 134,47 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 134,48 km
Jednota Borkovice 134,6 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 134,66 km
Supermarket Renta Soběslav 134,71 km
Bankomat Komerční banka 134,74 km
Real, Deggendorf (D) 134,76 km
Bankomat Česká spořitelna 134,8 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 134,88 km
Jednota Soběslav 134,88 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 134,97 km
Bankomat GE Money Bank 134,99 km
Lidl, Deggendorf (D) 135,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135,06 km
Bankomat ČSOB 135,1 km
Norma, Deggendorf (D) 135,33 km
Jednota Krtov 135,36 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 135,6 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 135,86 km
Netto, Deggendorf (D) 135,91 km
NKD, Deggendorf (D) 136,36 km
Jednota Pištín 136,43 km
Jednota Choustník 136,52 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 136,59 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 136,59 km
Esprit, Deggendorf (D) 136,6 km
C&A, Deggendorf (D) 136,63 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 136,66 km
Rossmann, Deggendorf (D) 136,68 km
New Yorker, Deggendorf (D) 136,71 km
Kik, Deggendorf (D) 136,74 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 136,81 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 136,81 km
Müller, Deggendorf (D) 136,81 km
TEDi, Deggendorf (D) 136,81 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 136,82 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 137,07 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 137,11 km
Jednota Stožec 137,13 km
Edeka, Deggendorf (D) 137,22 km
čerpací stanice OMV, Řípec 137,24 km
Jednota Tučapy 137,26 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 137,34 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 137,64 km
Bankomat Česká spořitelna 137,64 km
Bankomat ČSOB 137,65 km
Jednota Přehořov 137,69 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 137,75 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 137,98 km
Jednota Neplachov 138,76 km
Jednota Budislav 139,03 km
Jednota Ktiš 139,06 km
Jednota Řípec 139,09 km
Bankomat Česká spořitelna 139,13 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 139,14 km
Bankomat Komerční banka 139,17 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 139,2 km
Bankomat ČSOB 139,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139,22 km
Bankomat GE Money Bank 139,23 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 139,3 km
Bankomat Česká spořitelna 139,77 km
Jednota-potraviny Brloh 140,03 km
NKD, Regensburg (D) 140,21 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 140,28 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 140,78 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 140,82 km
Jednota-potraviny Brloh 140,9 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 140,9 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 140,92 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 140,99 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 141,3 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 141,3 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 141,35 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 141,36 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 141,42 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 141,59 km
Burger King, Neutraubling (D) 141,79 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 141,96 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 142,31 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 142,83 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 142,88 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 142,9 km
Jednota Dírná 142,96 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 143,01 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 143,02 km
Kik, Regensburg (D) 143,16 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 143,22 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 143,27 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 143,34 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 143,38 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 143,39 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 143,4 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 143,42 km
C&A, Regensburg (D) 143,45 km
Lužnice České Budějovice 143,52 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 143,73 km
Vltava České Budějovice 144,16 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 144,27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 144,33 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 144,37 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 144,38 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 144,46 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 144,48 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 144,56 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 144,57 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 144,74 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 145 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 145,09 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 145,14 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 145,18 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 145,25 km
Družba České Budějovice 145,33 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 145,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145,94 km
Bankomat Česká spořitelna 145,94 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 146,08 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 146,18 km
Bankomat GE Money Bank 146,19 km
Bankomat Česká spořitelna 146,19 km
Jednota-potraviny Křemže 146,22 km
Bankomat Raiffeisenbank 146,29 km
Bankomat ČSOB 146,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,31 km
Bankomat Oberbank AG 146,31 km
Bankomat Česká spořitelna 146,34 km
Bankomat Česká spořitelna 146,34 km
Bankomat Fio banka 146,42 km
Bankomat UniCredit Bank 146,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,44 km
Bankomat Sberbank CZ 146,44 km
Bankomat ČSOB 146,44 km
Bankomat UniCredit Bank 146,51 km
Bankomat ČSOB 146,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,66 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 146,66 km
Bankomat Česká spořitelna 146,69 km
Bankomat GE Money Bank 146,7 km
Bankomat Raiffeisenbank 146,71 km
Bankomat ČSOB 146,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,74 km
Bankomat Komerční banka 146,75 km
Bankomat ČSOB 146,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,77 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 146,79 km
Prior České Budějovice 146,8 km
Bankomat UniCredit Bank 146,84 km
Bankomat Komerční banka 146,92 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 146,96 km
Bankomat Česká spořitelna 147,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147,06 km
Bankomat ČSOB 147,06 km
Bankomat GE Money Bank 147,08 km
Bankomat ČSOB 147,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147,19 km
Vesna České Budějovice 147,38 km
Bankomat Česká spořitelna 147,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147,45 km
Bankomat ČSOB 147,46 km
TREFA Ćeské Budějovice 147,47 km
Bankomat Česká spořitelna 147,54 km
COOP TUTY Nová Pec 147,55 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 147,67 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 147,84 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 147,85 km
Jednota Adamov 147,85 km
Bankomat Česká spořitelna 147,94 km
Rožnov České Budějovice 148,02 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 148,09 km
Jednota Nová Pec 148,12 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 148,28 km
TREFA České Budějovice 148,44 km
Bankomat Česká spořitelna 148,68 km
Jednota Lišov 148,71 km
Bankomat GE Money Bank 148,71 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 150,04 km
Jednota-potraviny Horní Planá 151,81 km
Jednota Kamenný Újezd 152,48 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 153,47 km
Jednota-potraviny Kájov 153,66 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 154,79 km
Supermarket Český Krumlov 154,85 km
Bankomat Komerční banka 154,87 km
Bankomat GE Money Bank 154,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154,95 km
Bankomat Česká spořitelna 154,96 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 155,04 km
Bankomat ČSOB 155,08 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 155,09 km
Bankomat GE Money Bank 155,11 km
Bankomat GE Money Bank 155,11 km
Bankomat Citibank 155,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,28 km
Bankomat ČSOB 155,31 km
Bankomat GE Money Bank 155,39 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 155,5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,51 km
Bankomat ČSOB 155,53 km
Bankomat UniCredit Bank 155,58 km
Bankomat Citibank 155,63 km
Bankomat Citibank 155,63 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 155,65 km
Bankomat Komerční banka 155,7 km
Bankomat Oberbank AG 155,73 km
Bankomat Raiffeisenbank 155,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,74 km
Bankomat Česká spořitelna 155,82 km
Bankomat Citibank 155,83 km
Bankomat Citibank 155,83 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 156,01 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 156,05 km
Tempo market Třeboň 156,14 km
Bankomat Komerční banka 156,25 km
Bankomat Komerční banka 156,25 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 156,31 km
Jednota Ledenice 156,31 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 156,49 km
Bankomat ČSOB 156,55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156,56 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 156,72 km
Bankomat Komerční banka 156,83 km
Bankomat Česká spořitelna 156,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,07 km
Bankomat GE Money Bank 157,09 km
Bankomat ČSOB 157,12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,37 km
Bankomat ČSOB 157,41 km
Bankomat ČSOB 157,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,43 km
Bankomat Česká spořitelna 157,45 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 157,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158,41 km
Bankomat ČSOB 158,41 km
Jednota-potraviny Větřní 158,41 km
Jednota-potraviny Velešín 159,03 km
Bankomat GE Money Bank 159,27 km
Bankomat Česká spořitelna 159,35 km
Jednota-potraviny Velešín 159,75 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 159,94 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 160,02 km
Bankomat Česká spořitelna 160,21 km
Jednota-potraviny Světlík 160,36 km
Jednota Borovany 161,51 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 162,64 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 162,65 km
Jednota-potraviny Velešín 162,78 km
Real, Passau (D) 163,4 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 163,55 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 163,73 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 163,75 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 163,8 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 163,9 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 163,93 km
Edeka, Passau (D) 164,34 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 164,54 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 164,58 km
Jednota-potraviny Střítež 164,77 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 165,27 km
Bankomat Česká spořitelna 165,38 km
Bankomat Komerční banka 165,42 km
Bankomat GE Money Bank 165,5 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 165,55 km
Jednota Trhové Sviny 165,68 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 165,91 km
Jednota-potraviny Frymburk 166,13 km
Jednota-potraviny Besednice 166,77 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 167,23 km
Jednota-potraviny Kaplice 167,54 km
Jednota-potraviny Kaplice 168,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 168,63 km
Bankomat ČSOB 168,63 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 169,05 km
Jednota-potraviny Kaplice 169,09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 169,09 km
Bankomat Česká spořitelna 169,11 km
Jednota-potraviny Kaplice 169,11 km
Jednota-potraviny Kaplice 169,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169,13 km
Bankomat GE Money Bank 169,13 km
Bankomat Komerční banka 169,13 km
Bankomat ČSOB 169,15 km
Bankomat Česká spořitelna 169,18 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 169,25 km
Jednota-potraviny Kaplice 169,26 km
Jednota-potraviny Frymburk 169,32 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 169,57 km
Bankomat Česká spořitelna 169,57 km
Jednota-potraviny Lipno 169,58 km
Bankomat Komerční banka 169,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 170,1 km
Bankomat ČSOB 170,1 km
Jednota-potraviny Bujanov 170,39 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 171,62 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 171,91 km
Bankomat GE Money Bank 171,92 km
Bankomat Česká spořitelna 172,06 km
Jednota-potraviny Loučovice 172,78 km
Jednota-potraviny Loučovice 172,91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 173,13 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 174,75 km
Bankomat Česká spořitelna 174,98 km
Bankomat Komerční banka 175,07 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 175,18 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 175,21 km
Bankomat GE Money Bank 175,32 km
Jednota-potraviny Kaplice 175,61 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 175,7 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 176 km
Jednota Nové Hrady 176,03 km
Jednota Horní Stropnice 176,71 km
Jednota-potraviny Malonty 177,34 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 179,31 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 185,96 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 186,68 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 192,55 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava láká turisty především krásným prostředím a četnými možnostmi sportovně turistického vyžití. Pěší turistika, cykloturistika, lyžování sjezdové a především běžecké, splouvání toků řek a řada dalších aktivit, možnost ubytování v samém centru přírodních scenérií, to vše ocení aktivní a rekreační sportovci, rodiny s dětmi a v klidnějších měsících především senioři. Přijeďte a vydejte se po stopách zlatokopů k potokům a starým štolám, obdivujte dovednost šumavských sklářů v Muzeu Šumavy v Sušici a Kašperských Horách, v bavorském Bodenmais, Frauenau (největší muzeum skla na světě) nebo se jen nechte okouzlit krásou přírody a melancholií šumavských horizontů. Obdivujte Šumavu spisovatele Karla Klostermanna, malíře a grafika Josefa Váchala a dalších umělců, kteří propadli jejímu kouzlu. Projděte se řadou filmových míst, ve kterých se Šumava stala exteriérem řady známých filmů. Už při loučení se Šumavou se budete chtít vrátit. Přijeďte a budete vítáni. Ubytování můžete vybírat z rozsáhlé řady ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení. Na Šumavu bezprostředně navazují Jižní Čechy, které jsou významným turistickým a rekreačním centrem. Jižní Čechy disponují největší ubytovací kapacitou, v regionu Jižních Čech naleznete romantické penziony, chaty a chalupy, ubytování ve městech jsou především hotely, apartmány. Ubytování v Jižních Čechách naleznete ve významných turistických regionech a městech: České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor. Ubytování v Jižních Čechách je spojené s krásnou krajinou, rybníky, historickými památkami, hrady, zámky a úchvatnou přírodou. Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo zapsáno centrum Českého Krumlova. Pomyslným hlavním městem Jižních Čech jsou České Budějovice. V nich naleznete především ubytování typu hotely a penziony. Jižní Čechy nabídnou ubytování každému. Romatické ubytování v Českém Krumlově, ubytování na samotě. Jižní Čechy jsou díky své krajině rájem pro cykloturistiku, turistiku, oddech a kulturu a návštěvu historických památek.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pokývla hlavinkou; ráj se otvíral duševnímu jejímu zraku. Bylo jí, že se vznáší na perutech nade vším zemským kalem a blátem v slunečním jasu, v modrých vzdušných výšinách...

Rudá záplava na západě pomalu zhasínala, nachová výheň se měnila ve skvostné fialové stíny, protkané zelenými a žlutými třásněmi, mile světélkujícími, a hloubné šero vůkol ní pozbylo všeho děsivého, ba, podobalo se jí, že nese ve svém klíně nevýslovně sladké sny, z jichž rozkošně smavého reje nejraději nikdy by se nechtěla probrati...

„Apoleno!" jeho hlas zazněl jí na sluch, „Apoleno, jdi domů teď sama! Nikomu, živé duši neříkej, že jsme se sešli, rozumíš ?"

Vytrhla se ze svého snění, již ho neviděla po svém boku: zmizel, jako by do země se byl propadl. Samotná stála v širém poli, ale lehko a sladko jí bylo u srdce. Vysoko, vysoko nad její hlavou přeletěla lichá koliha, zahvízdala letíc a hlas její zazněl tak unyle jako zvuk nebeské flétny.

Za deset minut Apolena byla doma.

Téhož dne časně ráno, za největšího deště, Potužák se vydal na Hlubokou za synem. Předvídaje, že u Vomáčky by se nedostal přes potok, šel přímo do Pašic, maje v úmyslu, po nynější okresní silnici, která tehda byla ještě prostou vozovou cestou a do níž před samou hrází Zlivského rybníka vbíhala cesta do Pištína, dáti se zlivskou vsí a pak skrze Munice k cíli své trudné pouti. Když došel do Pašic, nebylo na něm suché nitky; než, to by ho bylo nezdrželo: zašel ke Krušným, poněvadž cítil potřebu sděliti se s přítelem o strašné ráně, která jej stihla. Doufal, že si ulehčí, vymluví-li se trochu; snad také nějakou radou mu bude Krušnej, jenž byl osobně znám s hlubockým panem notářem, jehož právní pomoci se chtěl dovolávati.

U Krušných již od včerejška věděli, co se s Václavem přihodilo. Krušná hned na uvítanou spustila:

„To se podívejme, hle, kmotr! Nu, však už jsme slyšeli! Je to zkušenost, jsou to starosti s dětmi! Jen toho jediného máte, a co vám toho naložil! Potom jste se divil, že se u nás, kde máme pět synů a tři dcery, tu a tam něco stane! — Teď vidíte, co lidé toho nadělají — z komára vemblouda, namouduši! ...ale nic si vy z toho nedělejte... přežene se to jako tahle velká voda..."

„Snad nemyslíte, kmotra, že ten chlapec se dopustil něčeho, z čeho by lidské řeči byly nadělaly víc..."

„Ale, copak vás to napadá, kmotře? Kdeže bych já si myslila, že by mladík byI obral toho pěšáka o peníze, o mizerné dvě zlatky!... Jsem hloupá ženská, ale tolik rozumu přece mám. Udeřil ho – nu? Jistě věděl proč, a když chlapisko zase běhá a ještě včera prý došel na Hlubokou, tož, co z toho může vzejít? – Nějaká desítka pokuty, a tu snadno zaplatíte! Kdo ví, kde ty peníze utratil nebo ztratil, a teď ten rámus kvůli nim! Hned běžel a udával to celníkovi..."

„Ale kmotra - Václav ho neuhodil..."

„Nu, víte, kmotře - my jsme při tom nebyli, ani já, ani kdo jiný, a ten váš chlapec by byl hloupý, kdyby to na sebe pověděl. Komu to bude věšet na nos?"

„Václav mě nikdy nepřelhal. Kdyby ho byl udeřil, mně by to byl řekl, když jsem se ho ptal."

„Nu, dobře, dobře — vždyť já vám věřím. Vy to taky soudu řeknete a chlapce vám pustí bez průtahu. Kdyby byl toho druhého obral, bylo by to arci horší..."

Všecky tři dcery Krušných, syn Ferda, čeleď, všichni při¬stoupili a poslouchali. Čeleď a dcery mlčky, Ferda do té chvíle také nepromluvil; avšak při posledních slovech své matky vidělo se mu přece posvítiti na věc svým rozumem.

„Obral-li ho," vmísil se do hovoru, „a krásně šlo jen o krejcar, odsoudili by ho na deset let, to vám povídám já... Ve Vídni se jednou něco podobného přihodilo..."

„I mlč, prosím tě!" přerušila jej matka; „copak ti to na¬padá? — Deset let, ukřižovaný Kriste! Snad deset měsíců..."

„Prosím vás, mámo, nemluvte! Vy tomu tak rozumíte! Vy rozumíte leda pašickým paragrafům! Deset let, vám povídám! — Snad i patnáct, snad dvacet..."

„Ježíši! Maria! Smilujte se!"

„A potom, četník když něco vypoví, je to jiná! Vás deset řekne: Bylo to bílé! — četník sám jediný pronese: Není pravda, černé to bylo. Stvrzuju to na svou služební přísahu! a už to bylo černé. To je na dlani, to je služební přísaha! — Pěšák, byl-li ve službě, taky pronáší takovou platnou výpověď. Já, například, když jsem ve službě, právě tak. Musí se mi věřit proti všem, kteří pod přísahou nejsou. Dejte si pozor, kmotře, Václav bude mít velké opletání. Na vašem místě bych si došel k tomu pěšákovi a zacpal bych mu hubu ňákou stovkou. Dělejte si, jak rozumíte, ale uvidíte, že nejsem tak marný, jako si snad myslíte. Člověk přece nebyl nadarmo ve světě mezi lidmi trochu vyškolenějšími, než jsou tady na Blatech..."

Potužák neodpověděl na tuhle řeč; nebyl by ani stačil, kdyby byl i chtěl, neboť Krušná se ujala slova, ještě než její syn domluvil.

„Můj Bože na nebi, nedopouštěj, abyste snad litoval, kmotře, kdybyste na tuhle radu nedal! Takový knížecí mládek nebo dokonce baštýř nebo hajný znamená něco na světě.

Ten má velkou moc, pane! — větší moc než sto sedláků dohromady. Na jeho slovo páni dají a na slovo sedlákovo nedají, co by za nehet vešlo."

Podívala se při těchto slovech na svou nej starší dceru Rozárku, která měla sedmý rok známost s knížecím mládkem. Rozárka znamenala pohled a na jejích rtech se objevil sebevědomý, hrdý úsměv.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky