Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Manětín

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°59'30.299"N, 13°13'53.523"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Manětín je město v severní části okresu Plzeň-sever a prvně se připomíná na tehdejší zemské stezce z Prahy do Chebu v roce 1169, kdy zdejší újezd daroval král Vladislav II. rytířskému řádu pražských johanitů. Ti si v roce 1235 na králi vymohli udělení práva soudu a hradeb, postavili zde první kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, hlavnímu patronu řádu, a zřídili sídlo komtura, komendu. Její vznik lze předpokládat rovněž již ve 12. století, i když poprvé je písemně doložena až k roku 1325. Nacházela se v blízkosti kostela, patrně západním směrem v místech dnešní fary. V té době byla v prostoru západní části dnešního zámku vystavěna tvrz a klášter. V roce 1420 dal král Zikmund Lucemburský manětínské panství do zástavy Bohuslavu ze Švamberka, který se nejprve stavěl proti husitům, ale poté, co ho v roce 1422 zajali, se nakonec přiklonil na jejich stranu. Panství později převzal jeho bratr Hynek Krušina ze Švamberka. Na manětínské tvrzi sídlil správce - purkrabí. Když Krušina v roce 1455 zemřel, panství po něm převzal jeho syn Bohuslav, který se ostře stavěl proti tehdejšímu králi Jiřímu z Poděbrad. S dalšími českými pány založil v roce 1465 jednotu zelenohorskou. O tři roky později se spojil s křižáky a podnikal s nimi ničivé výpady na území západních Čech. Do dědičné držby (do té doby ho měl pouze v zástavě) manětínské zboží odkupuje roku 1483 Bohuslav ze Švamberka a připojuje k nedalekému Krasíkovu. Od roku 1544 Manětín vlastnil Volf Krajíř z Krajku, ovšem po jeho účasti ve stavovském odboji proti Ferdinandovi I. roku 1547 mu byl konfiskován. Dalšími držiteli Manětína se stali Šlikové z Holíče, po nich od roku 1560 Hrobčičtí z Hrobčic, kteří panství vlastnili mezi léty 1560–1617 a za jejichž vlády vyrostl na místě původní tvrze renesanční zámek. Ti však v tíživé finanční situaci museli panství prodat roku 1617 pánům z Roupova. Roupovští je rovněž zanedlouho ztrácí při pobělohorských konfiskacích v roce 1622 za účast ve stavovském povstání. Majetek se za 31 250 kop míšeňských dostává do rukou Estery Mitrovské z Nemyšle, rozené Lažanské z Bukové. Její manžel Jiří Mitrovský z Nemyšle se zasloužil o násilnou rekatolizaci obyvatelstva tím, že odvolal dosavadního faráře a dosadil na jeho místo jezuitu. V roce 1625 se proti němu vzbouřili poddaní a obléhali zámek. Mitrovského osvobodilo až přivolané vojsko z Plzně. Estera zemřela bez potomků, panství odkázala svému bratru Ferdinandu Rudolfovi Lažanskému z Bukové. Tím začíná na Manětíně éra hrabat Lažanských, kterým náležel více než 300 let. Za jejich vlády Manětín prožívá období nebývalé prosperity a hospodářské stability. Mezi osobnosti, které se velmi zasloužily o rozkvět města po hospodářské i umělecké stránce, náleží hrabě Václav Josef Lažanský (1673-1715) a zejména jeho manželka Marie Gabriela Lažanská, vnučka Humprechta Černína z Chudenic. Tato štědrá podporovatelka umění se snažila ze svého skromného venkovského panství vytvořit sídlo dvorské kultury. Svědčí o tom přítomnost řady vynikajících umělců - sochařů Štěpána Borovce a Josefa Herschera, malířů Petra Brandla, Filipa Kristiána Bentuma a Václava Dvořáka. Často zde pobýval plaský cisterciák Mauritius Vogt, kartograf, historik, ale i vynikající varhaník a komponista. K hudebníkům na manětínském dvoře patřili i Jaroslav Plánický a jeho syn Antonín Josef, vychovatel hraběcích dětí, a další umělci. 18. století také bylo pro Manětín ve znamení stavebního rozkvětu, který paradoxně zahájil velký požár města v roce 1712, při kterém lehl popelem zámek, kostel, škola a polovina města. Bezprostředně po požáru nechal tehdejší majitel Václav Josef Lažanský vyhořelý zámek barokně přestavět podle plánů architekta Tomáše Haffeneckra. O rozvoj barokní kultury ve městě se po smrti Václava Josefa zasloužila i jeho manželka a syn. V Manětíně tehdy tvořili malíři Petr Brandl a F. K. Bentum, architekti J. B. Santini a J. J. Hess, sochaři Š. Borovec a J. Herscher a hudební skladatel Jan Josef Brixi. V roce 1809 byl u zámku založen anglický park. Od roku 1830 sílily protesty proti robotě. Po jejím zrušení, v roce 1850, vzniká nový soudní okres Manětín. V roce 1857 byla vystavěna silnice do Žlutic, současně byla projektována i železniční trať Plzeň – Žlutice – Karlovy Vary. Po vzniku samostatné ČSR v roce 1918 vyvěsila většina občanů města české prapory, pouze na zámku visel černo-žlutý prapor, který byl následovně místními Čechy odstraněn. Posledním pánem z rodu Lažanských na manětínském panství byl Jan Karel Lažanský (1857-1932), čestný rytíř řádu johanitů, český konzervativní politik. S manželkou Idou, dcerou Karla III. z orlické větve Schwarzenbergů, měl tři děti. Jejich jediný syn Karel Jan zemřel na začátku první světové války v bosenské Bijeljině coby poručík c. k. dragounského pluku č. 13. Dcery Terezie a Vilemína se provdaly za bratry Josefa a Františka hrabata Seilern-Aspangy. Vilemína zemřela krátce po svatbě. Terezie (1890-1979), po smrti otce doživotní uživatelka velkostatku Manětín - Rabštejn, jako jediná ze třech sourozenců měla další potomky, a to dva syny Františka Josefa a Jana Karla a dcery Ilonu a Idu. Nejmladší z dětí, Jan Karel Seilern-Aspang (1921-1944), byl ustanoven dědicem manětínského panství, padl ovšem v červenci 1944 ve svých 23 letech na německé frontě v Haliči. Po druhé světové válce je majetek rodu Seilern-Aspang na základě dekretů prezidenta republiky zestátněn. Zkonfiskovaný zámek byl zestátněn a využíván jako kanceláře různých organizací. Terezie, žijící po smrti svého manžela trvale v Manětíně, byla odsunuta do Rakouska. Zemřela 1. ledna 1979 ve Waidhofenu nad Dyjí v nedožitých devadesáti letech… Manětín byl jedním z posledních měst v oblasti s převládajícím českým obyvatelstvem – byl obklopen německými obcemi (Rabštejn nad Střelou, Pšov, Bezvěrov). V roce 1923 definitivně padly veškeré plány o výstavbě lokální železniční tratě z Plzně do Manětína. Železniční zastávka Manětín vznikla na trati Plzeň – Žatec někdy ve 30. letech, ale byla vzdálena 10 km od obce. Později byla přejmenována na Mladotice – zastávka. Po Mnichovské dohodě, 30. září 1938, se stal Manětín poslední českou obcí v okolí, která nebyla přičleněna k Říši. Manětín byl osvobozen 7. května 1945 americkou armádou. Odsun Němců Manětín nezasáhl tolik jako většinu okolních vesnic. Vysídleny byly pouze dříve německé vesnice, které tehdy pod Manětín nepatřily (např. Rabštejn nad Střelou, Zhořec). Nástup komunismu přinesl také správní reformu, kdy se od roku 1949 stal Manětín součástí okresu Plasy (do té doby byl okres Kralovice). V roce 1988 převzalo zámek od Státních lesů Muzeum a galerie severního Plzeňska a provedlo rozsáhlou rekonstrukci. V Manětíně se ukrýval během Protektorátu a zde se také na konci války přihlásil na četnické stanici Karel Čurda (10. října 1911, Stará Hlína u Třeboně – 29. dubna 1947, Praha)  - byl za druhé světové války československým vojákem v exilu, člen paradesantu Out distance a konfident gestapa. Jako parašutista byl 27. března 1942 vysazen na území Protektorátu Čechy a Morava jako člen výsadkové skupiny Out Distance spolu s Opálkou a Kolaříkem. Po válce se přihlásil 15. května 1945 na četnické stanici v Manětíně. Oběšen byl v Pankrácké věznici 29. dubna 1947 v 11:57. Pamětihodnosti: zámek Manětín, barokní domy na náměstí, barokní sochy po celém městě, poutní kostel sv. Barbory, kostel sv. Jana Křtitele. Osobnosti: Jeroným Brixi (plasský cisterciák, varhaník), František Wonka (římskokatolický kněz, manětínský děkan). Město se dříve jmenovalo Mantiná, Manetín, v lat. a německých textech Manetin.

odkaz: Manětín

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

infocentrum Manětín

batoh
infocentrum Manětín
Šumava A-Z: infocentra
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Jana Křtitele, Manětín

batoh
kostel sv. Jana Křtitele, Manětín
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

barokní sochy Manětín

batoh
barokní sochy Manětín
Šumava A-Z: sochy
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Manětín

batoh
zámek Manětín
Šumava A-Z: zámky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
infocentrum Manětín 0,02 km
kostel sv. Jana Křtitele, Manětín... 0,04 km
barokní sochy Manětín 0,07 km
zámek Manětín 0,08 km
děkanství Manětín 0,08 km
Doba zkoušek a naděje, František W... 0,08 km
Wonka František, páter 0,08 km
zámecké kašny Manětín 0,12 km
zámecký park Manětín 0,14 km
manětínský úkryt Karla Čurdy 0,75 km
kostel sv. Barbory, Manětín 0,84 km
Cesta z města 4,82 km
Cesta z města 5,26 km
Manětínský potok 5,63 km
Štíty království českého, Štíty Lu... 6,07 km
Cesta z města 6,91 km
klášter servitů, Rabštejn nad Stře... 7,02 km
zřícenina hradu Rabštejn nad Střel... 7,03 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 7,04 km
Rabštejn nad Střelou 7,08 km
památník T. G. Masaryka, Rabštejn ... 7,1 km
zámek Rabštejn nad Střelou 7,13 km
muzeum Rabštejn nad Střelou 7,21 km
info-café Četnická stanice, Rabšte... 7,22 km
Loretánská kaple, Rabštejn nad Stř... 7,44 km
kamenný most Střela, Rabštejn nad ... 7,6 km
Personal Jesus, klip Depeche Mode 7,6 km
Šťastný smolař 7,6 km
Svatojánský věneček 7,6 km
vlaková zastávka Mladotice 8,5 km
nádraží Mladotice 9,5 km
Mladotice u Kralovic 9,52 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 10,04 km
vlaková zastávka Horní Hradiště... 10,63 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 10,95 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 12,3 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 12,33 km
nádraží Plasy 12,58 km
Plaský rybník 12,79 km
pomník padlých WWI, Plasy 12,83 km
radnice Plasy 12,83 km
infocentrum Plasy 12,83 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 12,86 km
pivovar Plasy 12,88 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 12,89 km
infocentrum Plasy 12,9 km
NS Plasy 12,91 km
letiště Plasy 12,94 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 12,94 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pl... 12,97 km
galerie Stretti 13 km
cisterciácký klášter Plasy 13,01 km
venkovský dům, Plasy 13,03 km
Wiehl Antonín 13,04 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 13,04 km
Stretti Viktor 13,04 km
Lavička Vítězslav 13,04 km
Metternich Klemens Wenzel 13,04 km
Stretti Jakub 13,04 km
Plasy 13,04 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 13,04 km
zájezdní hostinec, Plasy 13,07 km
pomník padlých WWII, Plasy 13,1 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 13,12 km
hrobka Metternichů, Plasy 13,2 km
hřbitov Plasy 13,26 km
Alej vzdechů, Plasy 13,4 km
Rybnice 13,69 km
kaple Rybnice 13,71 km
nádraží Kaznějov 14,98 km
Kaznějov 15,33 km
Levý Václav 15,39 km
zájezdní hostinec Na Dyškánce, Had... 16,11 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 16,39 km
Vězněná, Pavel Renčín 16,39 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 16,42 km
proboštství cisterciáckého klášter... 16,52 km
muzeum a galerie severního Plzeňsk... 16,52 km
Týnecký rybník 16,55 km
zámek Vísky (Trnová) 16,63 km
kaple Vísky (Trnová) 16,65 km
Paměť stromů - 9. díl - Radimova l... 16,7 km
Mariánský Týnec 16,73 km
kasárna Kralovice 17,49 km
fara Kralovice 18 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovic... 18,05 km
pomník spisovatele Jana Jindřicha ... 18,09 km
pomník padlých WWI, Kralovice 18,27 km
infocentrum Kralovice 18,29 km
kašna Kralovice 18,32 km
Trojer Ondřej opat 18,34 km
Škoda lásky, Irena Bukačová; Miros... 18,34 km
Marek Jan Jindřich, Jan z Hvězdy 18,34 km
Eckert Otto 18,34 km
Kralovice 18,34 km
Nachtikal František 18,34 km
pomník Mistra Jana Husa, Kralovice... 18,5 km
evangelický kostel Kralovice 18,51 km
Sokolovna Kralovice 18,53 km
keramika Horní Bříza 18,75 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 18,91 km
muzeum Horní Bříza 18,91 km
pamětní deska Josef Sporka 18,92 km
nádraží Horní Bříza 18,94 km
naučná stezka Horní Bříza 18,95 km
Horní Bříza 19,02 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 19,09 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum a galerie severního Plzeňska, Mar...

  batoh
  muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Horní Bříza - otevírací doba

  batoh
  muzeum Horní Bříza - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum Kožlany - otevírací doba...

  batoh
  Městské muzeum Kožlany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota-cukrárna Manětín

  batoh
  Jednota-cukrárna Manětín
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice EuroOil, Manětín

  batoh
  čerpací stanice EuroOil, Manětín
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz
  detail
Jednota-cukrárna Manětín 0,17 km
Bankomat ČSOB 0,29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,29 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 0,82 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 0,82 km
Jednota Nečtiny 5,16 km
Jednota Hvozd 6,17 km
Jednota Mladotice 9,6 km
Jednota Dolní Bělá 11,19 km
Jednota Žihle 11,38 km
Jednota Horní Bělá 11,65 km
Jednota Loza 11,72 km
Jednota Mrtník 12,17 km
Jednota Plasy 12,38 km
Bankomat Česká spořitelna 12,87 km
Jednota Plasy 12,95 km
Jednota Plasy 13,32 km
Jednota Úněšov 13,46 km
Jednota Pláň 14,61 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 14,73 km
Market Kaznějov 15,13 km
Bankomat Komerční banka 15,13 km
Jednota Babiná 15,36 km
Market Kaznějov 15,49 km
Jednota Kaznějov 15,49 km
Jednota Hadačka 16,35 km
Jednota Všeruby 16,68 km
Jednota Kralovice 18 km
Jednota Kralovice 18,11 km
Jednota Líšťany 18,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,3 km
Bankomat ČSOB 18,31 km
Bankomat Česká spořitelna 18,35 km
Jednota Kralovice 18,36 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 18,37 km
Supermarket Kralovice 18,41 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 18,88 km
Supermarket Horní Bříza 18,92 km
Bankomat Česká spořitelna 18,96 km
Jednota Nevřeň 19 km
Jednota Horní Bříza 19,04 km
Bankomat ČSOB 19,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,14 km
Bankomat Česká spořitelna 19,17 km
Jednota Pernarec 19,27 km
Jednota Dobříč 20,76 km
Jednota Bezdružice 20,84 km
Jednota Bezdružice 20,89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 21,35 km
Jednota Konstantinovy Lázně 21,7 km
Jednota Česká Bříza 21,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22,17 km
Bankomat ČSOB 22,18 km
Market Třemošná 22,81 km
Jednota Třemošná 22,81 km
Bankomat Komerční banka 22,83 km
Bankomat Komerční banka 22,96 km
Jednota Chotíkov 22,96 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 23,09 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 23,17 km
Jednota Žichlice 23,39 km
Bankomat ČSOB 23,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23,97 km
Jednota Město Touškov 24,12 km
Market Zruč 24,94 km
Jednota Pňovany 25,11 km
Jednota Kozolupy 25,16 km
Bankomat ČSOB 25,24 km
Bankomat GE Money Bank 25,24 km
Bankomat Česká spořitelna 25,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25,24 km
Bankomat ČSOB 25,24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 25,34 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 25,44 km
Bankomat Česká spořitelna 25,62 km
Bankomat Česká spořitelna 25,68 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 25,72 km
Bankomat GE Money Bank 25,94 km
Bankomat Česká spořitelna 25,94 km
Bankomat Komerční banka 25,94 km
Bankomat Česká spořitelna 26 km
Jednota Radčice 26,26 km
Jednota Úlice 26,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26,62 km
Bankomat ČSOB 26,65 km
Bankomat Česká spořitelna 26,65 km
Jednota Druztová 26,66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 26,71 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 26,84 km
Jednota Dolany 26,9 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 26,94 km
Bankomat Česká spořitelna 27,02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 27,04 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 27,06 km
Bankomat Fio banka 27,26 km
Bankomat GE Money Bank 27,66 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 27,9 km
Konzum Újezd sv. Kříže 28,3 km
Bankomat ČSOB 28,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28,34 km
Bankomat Česká spořitelna 28,42 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 28,46 km
Jednota Lestkov 28,59 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 28,77 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 28,88 km
Bankomat Česká spořitelna 29,3 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 29,31 km
Bankomat Česká spořitelna 29,32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29,49 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 29,55 km
Bankomat ČSOB 29,55 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 29,57 km
Bankomat Česká spořitelna 29,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,58 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 29,6 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 29,6 km
Bankomat GE Money Bank 29,71 km
Bankomat Česká spořitelna 29,71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29,71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,74 km
Bankomat Česká spořitelna 29,79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29,81 km
Bankomat ČSOB 29,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,89 km
Bankomat ČSOB 29,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30 km
Bankomat ČSOB 30,09 km
Bankomat UniCredit Bank 30,14 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 30,25 km
Bankomat Komerční banka 30,32 km
Bankomat Česká spořitelna 30,34 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 30,35 km
Jednota Stříbro 30,47 km
Bankomat GE Money Bank 30,49 km
Bankomat Fio banka 30,49 km
Bankomat Česká spořitelna 30,56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 30,59 km
Bankomat ČSOB 30,63 km
Bankomat GE Money Bank 30,65 km
Bankomat Česká spořitelna 30,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,75 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 30,78 km
Bankomat Česká spořitelna 30,78 km
Jednota Stupno 30,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,89 km
Bankomat ČSOB 30,9 km
Bankomat Komerční banka 30,9 km
Bankomat Komerční banka 30,9 km
Jednota Břasy 30,9 km
Jednota Stříbro 30,92 km
Jednota Nýřany 30,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,96 km
Bankomat ČSOB 30,97 km
Bankomat GE Money Bank 30,98 km
Bankomat ČSOB 31 km
Bankomat Komerční banka 31,02 km
Bankomat Česká spořitelna 31,05 km
Bankomat GE Money Bank 31,07 km
McDonalds, OC Plzeň 31,07 km
Bankomat Česká spořitelna 31,07 km
Bankomat ČSOB 31,07 km
Jednota Sytno 31,09 km
Bankomat GE Money Bank 31,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31,09 km
Bankomat Česká spořitelna 31,1 km
Bankomat Komerční banka 31,11 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 31,14 km
Bankomat ČSOB 31,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31,16 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 31,17 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 31,18 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 31,18 km
Bankomat Česká spořitelna 31,2 km
Bankomat Komerční banka 31,41 km
Bankomat Česká spořitelna 31,54 km
Bankomat GE Money Bank 31,54 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 31,6 km
Jednota Černošín 31,69 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 31,94 km
Jednota Stříbro 32 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 32,03 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 32,2 km
Jednota Heřmanova Huť 32,81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,61 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33,92 km
Jednota Osek u Rokycan 35,05 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 35,37 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 35,57 km
Jednota Kladruby 35,65 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 35,69 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 35,94 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 36,48 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 36,51 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 36,56 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 36,65 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 36,84 km
Bankomat Česká spořitelna 37,03 km
Bankomat GE Money Bank 37,05 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 37,32 km
Jednota Chodová Planá 37,39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 37,53 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 37,54 km
Konzum Dobřany 37,54 km
Bankomat Česká spořitelna 37,62 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 37,65 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 37,67 km
Bankomat GE Money Bank 37,71 km
Bankomat Komerční banka 37,73 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 37,77 km
Bankomat Česká spořitelna 37,79 km
Jednota Planá 37,81 km
Bankomat GE Money Bank 37,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,96 km
Bankomat ČSOB 37,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,97 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 37,97 km
Bankomat UniCredit Bank 37,99 km
Bankomat Česká spořitelna 37,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,01 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 38,04 km
Bankomat GE Money Bank 38,06 km
Bankomat Komerční banka 38,07 km
Bankomat ČSOB 38,17 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 38,2 km
Bankomat Česká spořitelna 38,31 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 38,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,6 km
Bankomat GE Money Bank 38,6 km
Bankomat ČSOB 38,61 km
Bankomat Rokycany 38,61 km
Bankomat Česká spořitelna 38,62 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 38,91 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 39,01 km
čerpací stanice Benzina, Stod 39,01 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 39,11 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 39,2 km
Bankomat Česká spořitelna 39,26 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 39,32 km
Bankomat Komerční banka 39,45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 39,45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 39,45 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 40 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 40,3 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 40,33 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 40,55 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 40,73 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 40,79 km
Bankomat Komerční banka 41,2 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 41,87 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 42,29 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 42,35 km
Bankomat Česká spořitelna 42,52 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 42,57 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 42,63 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 42,85 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 43,08 km
Bankomat Česká spořitelna 43,17 km
Jednota Lázně Kynžvart 43,37 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 43,37 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 44,33 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 44,33 km
Bankomat ČSOB 44,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44,87 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 44,89 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 45,07 km
Bankomat GE Money Bank 45,17 km
Jednota Bor u Tachova 45,2 km
Jednota Bor u Tachova 45,21 km
Bankomat Česká spořitelna 45,23 km
Bankomat Česká spořitelna 45,28 km
Bankomat Komerční banka 45,32 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 45,41 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 45,47 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 45,5 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 46,02 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 46,5 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 46,53 km
Bankomat GE Money Bank 47,04 km
Bankomat Česká spořitelna 47,09 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 47,22 km
Bankomat Česká spořitelna 47,24 km
Bankomat Komerční banka 47,24 km
Jednota Tachov 47,25 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 47,26 km
Bankomat GE Money Bank 47,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,32 km
Jednota Staré Sedliště 47,4 km
Bankomat ČSOB 47,57 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 47,64 km
Jednota Staré Sedliště 47,71 km
Jednota Tachov 47,77 km
COOP DISKONT - Tachov 47,84 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 47,86 km
Jednota Tachov 47,86 km
Bankomat Komerční banka 47,92 km
Bankomat ČSOB 47,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,96 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 48 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 48 km
Jednota Tachov 48 km
Bankomat ČSOB 48,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,07 km
Bankomat Česká spořitelna 48,09 km
Bankomat GE Money Bank 48,1 km
Bankomat ČSOB 48,11 km
Bankomat Česká spořitelna 48,15 km
Jednota Tachov 48,19 km
Jednota Tachov 48,19 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 48,19 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 48,2 km
Jednota Tachov 48,35 km
Jednota Stráž u Tachova 48,76 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 48,85 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 49,7 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 49,7 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 49,78 km
Bankomat Česká spořitelna 49,83 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 49,84 km
Jednota Dlouhý Újezd 49,93 km
Jednota Halže 49,99 km
Konzum Staňkov 50,01 km
Bankomat Česká spořitelna 50,04 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 50,17 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 50,22 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 50,35 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 50,38 km
Konzum Staňkov 50,39 km
Bankomat Komerční banka 50,7 km
Bankomat Česká spořitelna 50,73 km
Konzum Vidice 50,81 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 50,84 km
Konzum Miřkov 51,33 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 51,37 km
Konzum Nezdice u Přeštic 51,58 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 51,76 km
Konzum Čermná u Staňkova 51,84 km
Konzum Vřeskovice 51,85 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 52,01 km
Konzum Hlohová 52,11 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 52,84 km
Konzum Hlohovčice 52,95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 53,15 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 53,29 km
Jednota Přimda 53,29 km
Konzum Semošice 53,42 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 53,59 km
Konzum Srbice 54,21 km
Konzum Osvračín 54,58 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 54,95 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 55,41 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 55,42 km
Bankomat Česká spořitelna 55,47 km
Bankomat GE Money Bank 55,52 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 55,55 km
Konzum Horšovský Týn 55,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55,67 km
Bankomat ČSOB 55,67 km
Bankomat Komerční banka 55,81 km
Jednota Hošťka 56,05 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 56,11 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 56,17 km
Bankomat UniCredit Bank 56,73 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 56,85 km
Konzum Švihov 56,9 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 56,98 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 56,99 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 57,19 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 57,34 km
Konzum Blížejov 57,38 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 57,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57,95 km
Bankomat ČSOB 58,05 km
Konzum Měčín 58,2 km
Konzum Hostouň 58,29 km
Konzum Chudenice 58,52 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 58,58 km
Konzum Chocomyšl 58,8 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 59,02 km
Bankomat UniCredit Bank 60,01 km
Jednota Rozvadov 60,26 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 60,65 km
Konzum Milavče 61,06 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 61,15 km
Konzum Předslav 61,17 km
Bankomat ČSOB 61,61 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 61,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61,65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 61,65 km
Bankomat Česká spořitelna 61,68 km
Bankomat Komerční banka 61,7 km
Bankomat Česká spořitelna 61,76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 61,76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 61,78 km
Konzum Poběžovice 61,83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 62,02 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 62,21 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 62,94 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 63,14 km
Konzum Černíkov 63,7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 63,78 km
Konzum Zahořany 64,3 km
Konzum Mnichov 64,52 km
Konzum Nový Kramolín 64,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,87 km
Bankomat Česká spořitelna 64,87 km
Bankomat ČSOB 64,87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 64,88 km
Bankomat GE Money Bank 64,92 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 65 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 65,03 km
Konzum Draženov 65,06 km
Bankomat Česká spořitelna 65,07 km
Bankomat Komerční banka 65,07 km
Bankomat Komerční banka 65,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,08 km
Bankomat ČSOB 65,08 km
Bankomat Raiffeisenbank 65,09 km
čerpací stanice OMV, Draženov 65,14 km
Bankomat Česká spořitelna 65,25 km
Konzum Domažlice 65,35 km
Konzum Bolešiny 65,44 km
Konzum Domažlice 65,51 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 65,51 km
Bankomat Česká spořitelna 65,73 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 65,81 km
Bankomat GE Money Bank 66,21 km
Konzum Klatovy 66,24 km
Bankomat Česká spořitelna 66,37 km
Bankomat Česká spořitelna 66,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66,43 km
Bankomat UniCredit Bank 66,43 km
Bankomat ČSOB 66,44 km
Bankomat Komerční banka 66,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66,56 km
Bankomat ČSOB 66,58 km
Bankomat Komerční banka 66,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66,66 km
Bankomat Česká spořitelna 66,7 km
Konzum Postřekov 66,7 km
Bankomat Fio banka 66,72 km
Konzum Úsilov 66,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67,27 km
Bankomat GE Money Bank 67,28 km
Bankomat ČSOB 67,29 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 67,65 km
Konzum Kout na Šumavě 67,67 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 67,76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 67,92 km
Bankomat Česká spořitelna 67,96 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 67,97 km
Konzum Kdyně 67,98 km
Konzum Bezděkov 68,04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 68,18 km
Bankomat Česká spořitelna 68,23 km
Bankomat ČSOB 68,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68,25 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 68,27 km
Bankomat Komerční banka 68,31 km
Konzum Kdyně 68,34 km
Konzum Mrákov 68,41 km
Konzum Díly 68,52 km
Bankomat GE Money Bank 68,61 km
Konzum Starý Klíčov 68,75 km
Konzum Sobětice 68,89 km
Konzum Tlumačov 68,92 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 69,18 km
Konzum Plánice 69,19 km
Bankomat Česká spořitelna 69,21 km
Bankomat Česká spořitelna 69,29 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 69,81 km
Konzum Trhanov 69,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,62 km
Bankomat ČSOB 70,62 km
Konzum Zborovy 70,62 km
Bankomat Česká spořitelna 70,67 km
Konzum Mochtín 70,75 km
Bankomat GE Money Bank 70,82 km
Jednota Bělčice 71,46 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 71,47 km
Jednota Lnáře 71,51 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 71,56 km
Konzum Janovice 71,91 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 72,1 km
Bankomat ČSOB 72,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,18 km
Konzum Pačejov 72,48 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 73,85 km
Konzum Chanovice 74,12 km
Konzum Česká Kubice 74,24 km
Konzum Velenovy 74,26 km
Konzum Pačejov 74,72 km
Konzum Zavlekov 75,23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 75,85 km
Konzum Folmava 75,95 km
Konzum Strážov 76,58 km
Konzum Břežany 76,71 km
Konzum Myslív 76,9 km
Konzum Nalžovské Hory 76,9 km
Konzum Běšiny 77,21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 77,35 km
Konzum Nýrsko 77,56 km
COOP DISKONT - Nýrsko 77,56 km
Konzum Velký Bor 77,65 km
Konzum Ústaleč 77,68 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 77,79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 77,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77,95 km
Bankomat ČSOB 77,95 km
Konzum Třebomyslice 78,01 km
Konzum Svéradice 78,1 km
Bankomat Komerční banka 78,12 km
Bankomat Česká spořitelna 78,2 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 78,3 km
Bankomat GE Money Bank 78,31 km
Bankomat Komerční banka 78,36 km
Konzum Víteň 78,37 km
Jednota Mirovice 78,38 km
Bankomat Česká spořitelna 78,43 km
Bankomat Česká spořitelna 78,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78,45 km
Bankomat ČSOB 78,46 km
Jednota Blatná 78,46 km
Konzum Kolinec 78,48 km
Konzum Nýrsko 78,68 km
Konzum Hradešice 78,9 km
Konzum Malonice 78,92 km
Konzum Malý Bor 79,43 km
Konzum Čečelovice 79,73 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 79,77 km
Konzum Ujčín 79,87 km
Konzum Dešenice 79,97 km
Konzum Čejkovy 80,53 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 80,6 km
Jednota Lety 80,95 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 81,1 km
Konzum Velhartice 81,53 km
Bankomat GE Money Bank 81,54 km
Konzum Horažďovice 81,67 km
Bankomat Česká spořitelna 81,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,89 km
Bankomat ČSOB 81,9 km
Konzum Horažďovice 81,9 km
Bankomat Komerční banka 81,95 km
Konzum Chotěšov 82,23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 82,54 km
Konzum Budětice 82,81 km
Jednota Mečíchov 82,91 km
Konzum Velké Hydčice 83,08 km
Jednota Škvořetice 83,42 km
Konzum Hrádek 83,45 km
Konzum Rabí 83,86 km
Jednota Čimelice 84,02 km
Bankomat Česká spořitelna 84,02 km
Konzum Hlavňovice 84,5 km
Jednota Lom 84,59 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 85,21 km
Jednota Sedlice 85,34 km
Konzum Žichovice 85,37 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 85,63 km
Konzum Sušice 85,94 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 85,95 km
Jednota Probulov 85,97 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 86,04 km
Jednota Střelské Hoštice 86,06 km
Bankomat Česká spořitelna 86,07 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 86,2 km
čerpací stanice Shell, Sušice 86,26 km
Jednota Orlík nad Vltavou 86,33 km
Bankomat Česká spořitelna 86,36 km
Konzum Hojsova Stráž 86,85 km
Bankomat UniCredit Bank 86,95 km
Bankomat GE Money Bank 87,01 km
Bankomat Česká spořitelna 87,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87,08 km
Bankomat ČSOB 87,08 km
Bankomat Komerční banka 87,12 km
Konzum Sušice 87,13 km
Konzum Sušice 87,15 km
Konzum Nezamyslice 87,17 km
Konzum Petrovice u Sušice 87,31 km
Jednota Mnichov 87,85 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 88,63 km
Jednota Kostelec 89,27 km
Jednota Velká Turná 89,42 km
Jednota Varvažov 89,76 km
Jednota Radomyšl 90,35 km
Jednota Štěchovice 90,41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 90,43 km
Konzum Dlouhá Ves 90,84 km
Jednota Katovice 90,88 km
Bankomat ČSOB 91,03 km
Konzum Žihobce 91,05 km
čerpací stanice OMV, Katovice 91,22 km
Jednota Přílepov 91,4 km
Jednota Kovářov 91,87 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 92,73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 92,8 km
Konzum Hartmanice 92,84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92,89 km
Café 27, Hartmanice 92,9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 92,99 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 93,22 km
Konzum Soběšice 93,23 km
Jednota Vráž 93,31 km
Bankomat GE Money Bank 93,7 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 93,83 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 93,85 km
Jednota Strakonice 93,88 km
Jednota Pechova Lhota 93,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93,9 km
Jednota Strakonice 93,97 km
Jednota Strakonice 94,17 km
Fortna Strakonice 94,32 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 94,36 km
Bankomat ČSOB 94,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 94,43 km
Bankomat UniCredit Bank 94,45 km
Jednota Strakonice 94,46 km
Bankomat Česká spořitelna 94,5 km
Bankomat Komerční banka 94,51 km
Jednota Strakonice 94,52 km
Bankomat Česká spořitelna 94,57 km
Jednota Strakonice 94,62 km
Bankomat GE Money Bank 94,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,72 km
Jednota Strakonice 94,73 km
Bankomat Fio banka 94,74 km
Bankomat ČSOB 94,77 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 94,84 km
Konzum Železná Ruda 94,92 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 94,93 km
Bankomat Česká spořitelna 94,95 km
Bankomat ČSOB 94,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,97 km
Bankomat Česká spořitelna 94,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95,05 km
Bankomat ČSOB 95,05 km
Konzum Strašín 95,11 km
Konzum Nezdice na Šumavě 95,12 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 95,19 km
Jednota Strakonice 95,22 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 95,23 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 95,27 km
Jednota Hrejkovice 95,32 km
Jednota Strakonice 95,32 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 95,34 km
Bankomat Komerční banka 95,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95,58 km
Bankomat ČSOB 95,58 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 95,74 km
Jednota Kučeř 95,74 km
Jednota Přeštovice 95,76 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 95,79 km
Supermarket Strakonice 95,82 km
Bankomat Česká spořitelna 95,83 km
Jednota Sousedovice 96,07 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 96,15 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 96,32 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 96,46 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 96,48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 96,76 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 96,86 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 97,05 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 97,08 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 97,09 km
Konzum Kašperské Hory 97,17 km
Bankomat Česká spořitelna 97,18 km
Jednota Květov 97,92 km
Jednota Štěkeň 98,01 km
Jednota Zbelítov 98,8 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99,16 km
čerpací stanice Benzina, Písek 99,45 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 99,72 km
Jednota Písek 99,83 km
Jednota Čejetice 99,89 km
Jednota Písek 100,05 km
Jednota Písek 100,15 km
Jednota Písek 100,28 km
Bankomat Komerční banka 100,37 km
Bankomat ČSOB 100,46 km
Jednota Chyšky 100,46 km
Bankomat GE Money Bank 100,51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100,53 km
Bankomat ČSOB 100,54 km
Jednota Čestice 100,55 km
McDonalds, Písek 100,56 km
čerpací stanice Shell, Písek 100,59 km
Bankomat Raiffeisenbank 100,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100,63 km
Jednota Kestřany 100,65 km
Bankomat Komerční banka 100,71 km
Bankomat Fio banka 100,74 km
Bankomat Česká spořitelna 100,75 km
Bankomat ČSOB 100,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100,8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 100,84 km
Bankomat Česká spořitelna 100,85 km
Bankomat UniCredit Bank 100,87 km
Bankomat Komerční banka 100,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100,96 km
Bankomat Oberbank AG 100,97 km
Bankomat Česká spořitelna 100,99 km
Jednota Záhoří 100,99 km
Bankomat ČSOB 101,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101,04 km
Bankomat GE Money Bank 101,1 km
CENTRUM Milevsko 101,1 km
Bankomat GE Money Bank 101,28 km
Bankomat Česká spořitelna 101,36 km
Jednota Písek 101,37 km
Bankomat Komerční banka 101,51 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 101,58 km
Jednota Písek 101,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101,73 km
Jednota Vacov 101,73 km
Bankomat ČSOB 101,73 km
Jednota Jetětice 101,81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 101,92 km
Bankomat Česká spořitelna 101,93 km
Bankomat ČSOB 101,94 km
Bankomat Komerční banka 101,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,01 km
čerpací stanice Srní 102,09 km
Bankomat Česká spořitelna 102,15 km
Konzum Srní 102,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,27 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 102,27 km
Sluneční kavárna, Srní 102,36 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 102,83 km
REWE, Bodenmais (D) 102,96 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 103 km
NKD, Bodenmais (D) 103,01 km
Bankomat ČSOB 103,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103,19 km
Bankomat Komerční banka 103,24 km
Bankomat Česká spořitelna 103,24 km
Bankomat GE Money Bank 103,27 km
Jednota Volyně 103,3 km
Jednota Volyně 103,34 km
Jednota Volyně 103,5 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 103,66 km
Jednota Cehnice 103,77 km
Jednota Stachy 103,9 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 104,56 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 104,57 km
Jednota Podolí 104,72 km
Jednota Kluky 104,86 km
Jednota Sepekov 105,94 km
Jednota Božetice 106,16 km
Jednota Zdíkov 106,36 km
Jednota Čkyně 106,61 km
Jednota Drahonice 107,06 km
Jednota Malenice 107,13 km
Jednota Bernartice 107,78 km
Jednota Bohumilice 108,12 km
Intersport, Zwiesel (D) 108,7 km
Netto, Zwiesel (D) 108,72 km
Jednota Jistebnice 108,78 km
NKD, Zwiesel (D) 108,79 km
Jednota Slabčice 108,8 km
Rossmann, Zwiesel (D) 108,81 km
TEDi, Zwiesel (D) 108,81 km
Müller, Zwiesel (D) 108,83 km
Norma, Zwiesel (D) 108,86 km
Deichmann, Zwiesel (D) 109,08 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 109,08 km
Kik, Zwiesel (D) 109,08 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 109,09 km
Real, Zwiesel (D) 109,13 km
Edeka, Zwiesel (D) 109,16 km
Penny Market, Zwiesel (D) 109,27 km
Bankomat Komerční banka 109,37 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 109,45 km
Jednota Zálezly 109,51 km
Lidl, Zwiesel (D) 109,66 km
Jednota Bušanovice 109,78 km
REWE, Zwiesel (D) 109,96 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 110,05 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 110,17 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 110,28 km
Jednota Borovany 110,36 km
Jednota Tvrzice 110,42 km
Jednota Vimperk 110,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111,08 km
Bankomat ČSOB 111,09 km
Bankomat GE Money Bank 111,15 km
Jednota Vimperk 111,17 km
Jednota Vimperk 111,17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 111,22 km
Jednota Vimperk 111,35 km
Bankomat ČSOB 111,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111,45 km
Bankomat Česká spořitelna 111,5 km
Bankomat Komerční banka 111,52 km
Bankomat ČSOB 111,52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111,53 km
Jednota Opařany 111,54 km
Jednota Vimperk 111,75 km
Jednota Javornice 111,78 km
Jednota Vimperk 111,87 km
Jednota Albrechtice 112,75 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 112,83 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 113,02 km
Jednota Borotín 113,06 km
Bankomat GE Money Bank 113,27 km
Jednota Dub 113,29 km
Bankomat Komerční banka 113,29 km
Bankomat Česká spořitelna 113,35 km
Takko Fashion, Regen (D) 113,52 km
Deichmann, Regen (D) 113,57 km
TEDi, Regen (D) 113,57 km
Jednota Stádlec 113,59 km
NKD, Regen (D) 113,64 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 113,64 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 113,64 km
Edeka center, Regen (D) 113,67 km
Esprit, Regen (D) 113,68 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 113,87 km
REWE, Regen (D) 113,88 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 113,88 km
Edeka, Regen (D) 113,89 km
Jednota Vlachovo Březí 113,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114,03 km
Norma, Regen (D) 114,06 km
Bankomat ČSOB 114,06 km
Netto, Regen (D) 114,18 km
Jednota Vlachovo Březí 114,19 km
Aldi Süd, Regen (D) 114,23 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 114,37 km
Jednota Bavorov 114,47 km
Jednota Radětice 114,78 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 114,82 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 114,99 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 114,99 km
Jednota Krč 114,99 km
Jednota Buk 115,01 km
Jednota Radkov 115,15 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 115,67 km
Bankomat Česká spořitelna 115,9 km
Bankomat Komerční banka 115,98 km
Jednota Vodňany 115,99 km
Bankomat GE Money Bank 116,19 km
Bankomat GE Money Bank 116,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116,31 km
Bankomat ČSOB 116,32 km
Jednota Vodňany 116,5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 116,54 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 116,93 km
Jednota Nemyšl 117,71 km
Jednota Husinec 117,72 km
Jednota Čičenice 117,9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117,93 km
Jednota Bechyně 117,93 km
Supermarket Zuzana Bechyně 117,94 km
Bankomat ČSOB 117,95 km
Bankomat Komerční banka 117,99 km
Bankomat Česká spořitelna 118,14 km
Jednota Bechyně 118,27 km
Jednota Chotoviny 118,63 km
Jednota Libějovice 119,43 km
Jednota Oldřichov 119,48 km
Jednota Malšice 119,48 km
Supermarket Malšice 119,69 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 119,72 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 119,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120,26 km
Bankomat ČSOB 120,26 km
Jednota Tábor 120,3 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 120,32 km
Bankomat Česká spořitelna 120,33 km
Jednota Slapy 120,53 km
Jednota Hracholusky 120,75 km
Bankomat Komerční banka 120,87 km
Bety Týn nad Vltavou 120,94 km
Bankomat Česká spořitelna 121 km
Bankomat ČSOB 121,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,07 km
Jednota Týn nad Vltavou 121,15 km
Bankomat Oberbank AG 121,19 km
Jednota Horní Vltavice 121,23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,23 km
Bankomat GE Money Bank 121,27 km
Bankomat ČSOB 121,35 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 121,35 km
Jednota Týn nad Vltavou 121,37 km
Bankomat GE Money Bank 121,41 km
Jednota Záblatí 121,45 km
Bankomat Fio banka 121,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,47 km
Bankomat ČSOB 121,47 km
Bankomat ČSOB 121,47 km
Bankomat Česká spořitelna 121,47 km
Bankomat Česká spořitelna 121,49 km
Jednota Vitějovice 121,56 km
Jednota Prachatice 121,66 km
Bankomat Česká spořitelna 121,73 km
Jednota Tábor 121,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,81 km
Bankomat Komerční banka 121,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121,91 km
Bankomat UniCredit Bank 121,97 km
Bankomat Raiffeisenbank 121,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122 km
Bankomat Komerční banka 122,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,05 km
Bankomat ČSOB 122,05 km
Bankomat GE Money Bank 122,06 km
Jednota Prachatice 122,08 km
Bankomat Česká spořitelna 122,11 km
Bankomat Komerční banka 122,11 km
Bankomat GE Money Bank 122,11 km
Bankomat Česká spořitelna 122,12 km
Bankomat Raiffeisenbank 122,15 km
Bankomat Raiffeisenbank 122,15 km
Bankomat ČSOB 122,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,22 km
Jednota Tábor 122,24 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 122,28 km
Bankomat ČSOB 122,29 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 122,32 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 122,39 km
Bankomat ČSOB 122,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122,59 km
Bankomat ČSOB 122,59 km
Bankomat Komerční banka 122,72 km
čerpací stanice Shell, Tábor 122,82 km
Bankomat Česká spořitelna 123,18 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 123,69 km
Bankomat GE Money Bank 123,7 km
Bankomat ČSOB 123,73 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 123,74 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 123,86 km
Jednota Tábor 123,94 km
McDonalds, Tábor 124,01 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 124,02 km
Jednota Dříteň 124,08 km
Bankomat GE Money Bank 124,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124,19 km
Bankomat Komerční banka 124,2 km
Jednota Mladá Vožice 124,22 km
Supermarket Mladá Vožice 124,22 km
Jednota Měšice 124,25 km
Bankomat Česká spořitelna 124,27 km
Jednota Mladá Vožice 124,36 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 124,51 km
Bankomat Česká spořitelna 124,73 km
Bankomat GE Money Bank 124,74 km
Jednota Ratibořské Hory 125,21 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 125,26 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 125,65 km
Bankomat Komerční banka 125,78 km
Jednota Netolice 125,79 km
Jednota Lenora 125,79 km
Bankomat Česká spořitelna 125,8 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 125,89 km
Bankomat ČSOB 125,9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125,9 km
Bankomat Komerční banka 125,9 km
Konzum Milčice 126,11 km
Jednota Sezimovo Ústí 126,21 km
Jednota Hlavatce 126,57 km
Jednota Želeč 126,61 km
Jednota Zárybničná Lhota 126,63 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 127,11 km
Bankomat Česká spořitelna 127,73 km
Jednota Olešník 127,99 km
Burger King, Deggendorf (D) 128,17 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 128,19 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 128,36 km
Real, Deggendorf (D) 128,45 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 128,58 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 128,66 km
Jednota Smilovy Hory 128,71 km
Lidl, Deggendorf (D) 128,73 km
čerpací stanice Benzina, Volary 128,91 km
Norma, Deggendorf (D) 129,05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 129,05 km
Bankomat GE Money Bank 129,3 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 129,3 km
Jednota Volary 129,35 km
Jednota Volary 129,39 km
Bankomat Komerční banka 129,41 km
Jednota Volary 129,47 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 129,56 km
Netto, Deggendorf (D) 129,6 km
Jednota Chroboly 129,99 km
NKD, Deggendorf (D) 130,07 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 130,3 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 130,3 km
Esprit, Deggendorf (D) 130,31 km
C&A, Deggendorf (D) 130,34 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 130,37 km
Rossmann, Deggendorf (D) 130,4 km
New Yorker, Deggendorf (D) 130,42 km
Kik, Deggendorf (D) 130,45 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 130,51 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 130,52 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 130,52 km
Müller, Deggendorf (D) 130,53 km
TEDi, Deggendorf (D) 130,53 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 130,56 km
Jednota Chýnov 130,63 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 130,78 km
Edeka, Deggendorf (D) 130,93 km
Jednota Roudná 131,64 km
Jednota Zliv 131,77 km
Jednota Dolní Hořice 131,84 km
Bankomat Česká spořitelna 131,91 km
Jednota Košice 132,03 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 132,3 km
Jednota Stožec 133,01 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 133,02 km
Jednota Klenovice 133,05 km
NKD, Regensburg (D) 133,13 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 133,2 km
Jednota Myslkovice 133,4 km
Jednota Dolní Bukovsko 133,49 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 133,65 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 133,7 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 133,74 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 133,83 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 133,85 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 133,91 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 133,94 km
Jednota Borkovice 134,01 km
Bankomat Citibank 134,03 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 134,22 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 134,22 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 134,28 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 134,28 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 134,35 km
Jednota Pištín 134,37 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 134,52 km
Supermarket Renta Soběslav 134,54 km
Bankomat Komerční banka 134,56 km
Bankomat Česká spořitelna 134,63 km
Burger King, Neutraubling (D) 134,72 km
Jednota Soběslav 134,72 km
Jednota Pořín 134,75 km
Bankomat GE Money Bank 134,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134,87 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 134,89 km
Bankomat ČSOB 134,91 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 135,23 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 135,32 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 135,76 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 135,81 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 135,83 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 135,84 km
Jednota Krtov 135,85 km
Bankomat Česká spořitelna 135,86 km
Bankomat ČSOB 135,88 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 135,93 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 135,94 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 135,97 km
Jednota Ktiš 135,99 km
Kik, Regensburg (D) 136,08 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 136,14 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 136,2 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 136,27 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 136,3 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 136,31 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 136,32 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 136,35 km
C&A, Regensburg (D) 136,38 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 136,65 km
čerpací stanice OMV, Řípec 136,92 km
Jednota Choustník 136,95 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 137,19 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 137,38 km
Jednota-potraviny Brloh 137,39 km
Jednota Tučapy 137,42 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 137,48 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 137,51 km
Jednota Přehořov 137,54 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 137,66 km
Jednota Neplachov 137,74 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 137,93 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 138,01 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 138,07 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 138,1 km
Jednota-potraviny Brloh 138,13 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 138,37 km
Bankomat Česká spořitelna 138,55 km
Bankomat Česká spořitelna 138,58 km
Bankomat Komerční banka 138,62 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 138,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138,67 km
Bankomat ČSOB 138,67 km
Bankomat GE Money Bank 138,68 km
Jednota Řípec 138,75 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 138,83 km
Jednota Budislav 139,27 km
Lužnice České Budějovice 141,6 km
Vltava České Budějovice 142,23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 142,35 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 142,45 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 142,51 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 142,61 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 142,74 km
Jednota Dírná 143 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 143,38 km
Družba České Budějovice 143,43 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 143,49 km
Jednota-potraviny Křemže 143,63 km
COOP TUTY Nová Pec 143,71 km
Bankomat Česká spořitelna 143,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143,99 km
Jednota Nová Pec 144,2 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 144,24 km
Bankomat Česká spořitelna 144,27 km
Bankomat GE Money Bank 144,29 km
Bankomat Raiffeisenbank 144,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,39 km
Bankomat Oberbank AG 144,39 km
Bankomat ČSOB 144,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,39 km
Bankomat Česká spořitelna 144,43 km
Bankomat Česká spořitelna 144,43 km
Bankomat Fio banka 144,5 km
Bankomat UniCredit Bank 144,5 km
Bankomat ČSOB 144,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,53 km
Bankomat Sberbank CZ 144,53 km
Bankomat UniCredit Bank 144,61 km
Bankomat ČSOB 144,66 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 144,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,75 km
Bankomat Česká spořitelna 144,79 km
Bankomat GE Money Bank 144,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,8 km
Bankomat ČSOB 144,8 km
Bankomat Raiffeisenbank 144,81 km
Bankomat ČSOB 144,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144,83 km
Bankomat Komerční banka 144,84 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 144,87 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 144,89 km
Prior České Budějovice 144,9 km
Bankomat UniCredit Bank 144,96 km
Bankomat Komerční banka 145,04 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 145,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145,17 km
Bankomat Česká spořitelna 145,17 km
Bankomat ČSOB 145,17 km
Bankomat GE Money Bank 145,2 km
Bankomat ČSOB 145,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145,25 km
Vesna České Budějovice 145,45 km
Bankomat Česká spořitelna 145,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145,47 km
Bankomat ČSOB 145,49 km
TREFA Ćeské Budějovice 145,51 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 145,76 km
Rožnov České Budějovice 146,02 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 146,08 km
Bankomat Česká spořitelna 146,09 km
Jednota Adamov 146,17 km
TREFA České Budějovice 146,52 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 146,8 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 146,94 km
Bankomat Česká spořitelna 147,26 km
Bankomat GE Money Bank 147,29 km
Jednota Lišov 147,29 km
Bankomat Česká spořitelna 147,34 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 147,87 km
Jednota-potraviny Horní Planá 148,15 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 148,28 km
Jednota Kamenný Újezd 150,26 km
Jednota-potraviny Kájov 150,72 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 152,03 km
Supermarket Český Krumlov 152,14 km
Bankomat Komerční banka 152,17 km
Bankomat GE Money Bank 152,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152,24 km
Bankomat Česká spořitelna 152,25 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 152,33 km
Bankomat ČSOB 152,36 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 152,38 km
Bankomat GE Money Bank 152,4 km
Bankomat GE Money Bank 152,4 km
Bankomat Citibank 152,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152,5 km
Bankomat ČSOB 152,53 km
Bankomat GE Money Bank 152,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152,73 km
Bankomat ČSOB 152,74 km
Bankomat UniCredit Bank 152,8 km
Bankomat Citibank 152,85 km
Bankomat Citibank 152,85 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 152,86 km
Bankomat Komerční banka 152,9 km
Bankomat Oberbank AG 152,93 km
Bankomat Raiffeisenbank 152,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152,94 km
Bankomat Česká spořitelna 153,02 km
Bankomat Citibank 153,03 km
Bankomat Citibank 153,03 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 153,23 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 153,25 km
Bankomat Komerční banka 153,48 km
Bankomat Komerční banka 153,48 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 153,49 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 153,66 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 154,45 km
Jednota Ledenice 154,65 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 154,93 km
Tempo market Třeboň 155,07 km
Bankomat ČSOB 155,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,44 km
Jednota-potraviny Větřní 155,47 km
Bankomat ČSOB 155,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,47 km
Bankomat Komerční banka 155,74 km
Bankomat Česká spořitelna 155,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,99 km
Bankomat GE Money Bank 156,01 km
Bankomat ČSOB 156,04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156,31 km
Bankomat ČSOB 156,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156,37 km
Bankomat ČSOB 156,37 km
Bankomat Česká spořitelna 156,39 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 156,57 km
Jednota-potraviny Velešín 156,66 km
Bankomat GE Money Bank 156,91 km
Bankomat Česká spořitelna 156,99 km
Jednota-potraviny Světlík 157,13 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 157,18 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 157,27 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 157,28 km
Jednota-potraviny Velešín 157,37 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 157,63 km
Real, Passau (D) 158,02 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 158,19 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 158,38 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 158,46 km
Bankomat Česká spořitelna 158,51 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 158,53 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 158,54 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 158,66 km
Edeka, Passau (D) 159,11 km
Jednota Borovany 159,77 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 159,93 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 160,2 km
Jednota-potraviny Velešín 160,3 km
Jednota-potraviny Střítež 162,29 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 162,34 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 162,44 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 162,64 km
Jednota-potraviny Frymburk 162,65 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 162,68 km
Bankomat Česká spořitelna 163,49 km
Bankomat Komerční banka 163,53 km
Bankomat GE Money Bank 163,62 km
Jednota Trhové Sviny 163,8 km
Jednota-potraviny Besednice 164,54 km
Jednota-potraviny Kaplice 164,9 km
Jednota-potraviny Frymburk 165,79 km
Jednota-potraviny Kaplice 165,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166,12 km
Bankomat ČSOB 166,12 km
Bankomat Česká spořitelna 166,21 km
Jednota-potraviny Lipno 166,21 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 166,21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 166,56 km
Jednota-potraviny Kaplice 166,57 km
Bankomat Komerční banka 166,61 km
Jednota-potraviny Kaplice 166,61 km
Jednota-potraviny Kaplice 166,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166,62 km
Bankomat GE Money Bank 166,62 km
Bankomat Komerční banka 166,63 km
Bankomat ČSOB 166,64 km
Bankomat Česká spořitelna 166,68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166,74 km
Bankomat ČSOB 166,74 km
Jednota-potraviny Kaplice 166,76 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 167,02 km
Jednota-potraviny Bujanov 167,65 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 167,85 km
Bankomat Česká spořitelna 168,26 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 168,35 km
Jednota-potraviny Loučovice 169,45 km
Jednota-potraviny Loučovice 169,6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 170,15 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 170,46 km
Bankomat GE Money Bank 170,74 km
Bankomat Česká spořitelna 170,86 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 171,55 km
Bankomat Česká spořitelna 171,79 km
Bankomat Komerční banka 171,88 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 172,02 km
Bankomat GE Money Bank 172,13 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 172,92 km
Jednota-potraviny Kaplice 172,92 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 173,01 km
Jednota Nové Hrady 174,33 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 174,34 km
Jednota Horní Stropnice 174,83 km
Jednota-potraviny Malonty 174,92 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 176,32 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 184,6 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 185,37 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 189,59 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je snad nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším místem pro zimní i letní dovolenou, rekreaci, sportovní vyžití v Česku. Jestliže plánujete rekreaci s rodinou, s dětmi, s přáteli nebo jen se psem, Šumava nabízí pro každého něco. Přijdou si na své cyklisti, vodáci, v zimě lyžaři a bruslaři. Rozsáhlá síť cyklotras se v zimě mění na běžkařské stopy (Bílá stopa), čekají na vás perfektně upravené sjezdovky: Lipno Kramolín, Špičák, Zadov-Churáňov, Železná Ruda, německý bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, hornorakouský Sternstein či Hochficht), nebo nějaké menší ski areály v klidnějších lokalitách: Hartmanice, Hojsova Stráž, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Nezdice na Šumavě, Nové Hutě, Javorník na Šumavě, Javorná na Šumavě, Přimda. Pokud si chcete zabruslit, můžete na obrovské ploše zamrzlého Lipna nebo na některé s umělých ploch. Levné ubytování najdete ve všech turistických centrech jako - Železná Ruda, Špičák, Sušice, Kvilda, Lipno, Hartmanice a další. Využít můžete nejen hotely, chaty, penziony, ale i kempy, zajistit si můžete apartmány nebo ubytování v soukromí. Šumava to není jen pobyt na horách, ale i překrásná města jako Český Krumlov, Kašperské Hory, Prachatice, Sušice kde penziony nabízejí ubytování přímo v centru měst. Šumava to je záruka, že dovolená, rekreace, víkend nebo Silvestr na horách budou bohatě naplněné okamžiky. Stačí si jen vybrat ubytování na Šumavě na našich stránkách http://www.sumava.cz/ a vaše dovolená může začít!

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Bylo znát, že je rozechvěn, ale jen na okamžik. Pak usedl za stůl, pojedl večeři, a nepromluviv slova, šel poklidit v maštali, načež ulehl. Už ležel na své posteli, když pacholek k němu přistoupil a zašeptal:

„Vojto, spíš?"

„Dej mi pokoj!" odbyl ho nevrle hoch.

Pacholkovi se zdálo, že z očí hříbkových vyšlehl zelenavý, fosforeskující svit. Měl na jazyku otázku, ale zadržel ji zpět, tou měrou jej překvapil tento pohled hochův. Odešel mlčky na své lože. Vojta sebou ani nepohnul, ticho bylo, jen tu a tam kůň zafrkal nebo zadusal.

Venku valily se němé mlhy; zpočátku jen hustě mžil drobný déšť, ale k půlnoci se spustil strašný liják, jehož příval vztekle bušil do poloslepých okének maštale.

Pacholek se vzpřímil na svém loži a poslouchal; hříbek ležel jako mrtvý, ani dechu jeho nebylo slyšet.

„Ten kluk spí!" zabroukal čeledín, „on jediný na celém statku spí!"

Ba, mýlil se! Hříbek spal právě tak málo jako kdo jiný na statku; ležel jen a přemýšlel. Snad poprvé v jeho životě ozývalo se v jeho nitru něco jako svědomí, něco jako strach před následky toho, co učinil...

A v sednici, v bytě hospodářově, jen dopola svlečena, choulila se selka na svém loži, štkajíc a plačíc ve strašných duševních mukách.

„Bože, můj Bože, mne trestej za moje hříchy, ale nad dětmi se smiluj, chraň je a opatruj!" drala se jí z hrdla dušená modlitba.

Hospodář, střídavě přecházeje blikavým světlem lampičky mdle ozářenou světnicí a posedávaje na židlích, na lavici, na posteli, neplakal, nevzdychal, nemluvil, leda tu a tam pronesl kratičké slovo rezignované útěchy:

„Jakáž pomoc! Člověku je souzeno trpět a reptat nemá! Dá Bůh, i tomuto bude konec!"

„Mé dítě! Mé ubohé dítě!" zalkala matka.

Stanul před šťkající ženou, jeho těžká, tvrdá ruka se položila na její rámě.

„Upokoj se přece a přestaň plakat," jal se jí domlouvat; „už jsem ti řekl, že dojdu zítra na Hlubokou a nabídnu soudu kauci, aby ho propustili a na svobodě vyšetřovali. Za dva, za tři dni snad se vrátí..."

„Ale ta hanba, ta strašná hanba! Že mu vzal peníze, ten člověk ho nařkl..."

„V tom je to; proto ho vzali do vazby. Jinak by ho byli prostě obeslali. Ale ta hanba bude krátká. Kdopak by uvěřil?..."

„Krátká, pravda... ale přece se nesmyje ani za deset let! Můj Bože, můj Bože dobrotivý a spravedlivý! Ty ztrestáš vinu toho, kdo uvalil na nás a na moje dítě tuhle strašnou hanbu..."

„Mlč a nesvolávej boží trest na nikoho! Už se stalo, že nevinní byli i na hrdle trestáni a museli to snésti..."

Zaburácel venku vítr, snášel se prudký liják, jako by vodopád se lil se střechy, vztekle šuměl a hrčel příval.

Tu Potužák odstoupil od lože plačící ženy, k oknu se přiblížil, ven se zadíval.

„Ještě tohle!" zasténal. „Ustrň se, Bože náš, nad naší těžkou prací! Před samými žněmi tohle! Úroda polehne, zle bude, zle!..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky